Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
P AM 1 KEDAH 2012

P AM 1 KEDAH 2012

Ratings: (0)|Views: 33|Likes:
Published by Cikgu Nik Mie

More info:

Published by: Cikgu Nik Mie on Aug 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2012

pdf

text

original

 
SULIT
900/1
PENGAJIANAM
1
OGOS
20L2
2
JAM900/1
PROGRAMPENINGKATAN
PRESTASI
AKADEMIKSTPM
2012
ANJURANBERSAMAJABATANPELAJARAN
NEGERI
KEDAH
DARUL
AMANDAN
MAJLIS
PENGETUA
SEKOLAHMALAYSIA(MPSM)
KEDAH
PENGAJIAN
AM
Kertas
1
(Duajam)
Arahan
kepada calon:
JANGANBUKA KERTASSOALAN
INI
SEHINGGAANDA
DIBENARKAN
BERBUAT
DEMIKIAN
Ada
enam
puluh
soalan
dalam
kertas
ini.
Tiap-tiap
soalan
diikuti
oleh
empat
pilihanjawapan:
anda
dikehendakimemilihjawapan
yang
paling
tepat dan menandakannya
pada
Borang
Jawapan aneka
Pilihan
yangberasingan.
Baca
arahanpada
Borang
Jawapan
AnekaPilihan
itu
dengan
teliti.
Jawab
semua
soalan.
Markah
tidak
akan
ditolak
bagijawapanyang
salah:
jumlah
markah
andadalampeperiksaan
kertas
ini
ialah
bilangan
soalan
yang
dijawab
dengan
betul.
Kertas soalan
ini
mengandungi22
halamanbercetak
9001"t
*Kertas
soalan
ini
SULIT
sehinggapeperiksaankertas
ini
tamat.
SULITs
 
SULIT
1
Yang
manakah
faktor
menyebabkanberlakunya
krisis
makanan
global?
I
Perubahancuacayang
ekstrim
tr
Aktiviti
pertanianmoden
dijalankan
secara
intensif
m
Rusuhan
kaum
dinegara-negarumiskin
fV
Banjir
besar
diIndia,
China
dan
Vietnam
A
IdanII
B
IdanIV
C
IIdanIII
D
IIIdanIV
2
Yang
manakah benartentang
tuntutan Pulau Batu Putih?
I
Tuntutan berkaitan
denganpengurusan
rumah api
tr
Tuntutandiselesaikan
di
Mesyuarat Ketua
KerajaanASEAN
m
Tuntutan melibatkanpihak
Malaysia
dengan
Singapura
sahaja
IV
Tuntutan telah
diadili
oleh Mahkamah
KeadilanAntarabangsa
A
IdanII
B
IdanIV
C
IIdanIII
D
IIIdanIV
ASEAN
(1ee2)Skim
Keutamaan
Tarif
Efektif
Bersama
(CEPT)
3
Yang
manakah
merupakan
tujuanskim
di
atas
diperkenalkan?
A
Bagi
meningkatkanhasil pengeluaran
kereta
negaraASEAN
B
Bagi
meningkatkankemampuan
untuk
bersaingbagimemaksimumkan
faedah
daripada
pasaran
liberaiASEAN
C
Bagi
meningkatkan
kreadibiliti
eksport
negaraASEAN
dalam
pasaran
dunia
D
Bagi
memastikan pengurangancukai
barangan
yangdisediakanuntuk
pasaranASEAN
900/t
*Kertas
soalan
ini
SULIT
sehinggapeperiksaankertas
ini
tamat.900/1
SULITs
 
SULIT
4
Yangmanakah
pernyataan
yangbenartentang
PiawaianASEAN
yangdimeterai
sempena
SidangKemuncak
ASEAN
ke-43
di
Singapura?
I
Menghormati
kemerdekaan, kedaulatan
dan
integriti
kawasan
serta
identiti
nasional
semua
negaraanggota
tr
Menggalakkan
keamanan, keselamatan
dan
kestabilan
politik
serantau
dengan
mematuhi piagamPertubuhan
Bangsa-bangsa
Bersatu
(PBB)
III
Membuat
sumbangan
signifikan
terhadap
usaha
untuk memupukkeyakinan
dan
diplomasi
rantau
Asia Pasifik
fV
Menolak
sebarang
bentuk
keganasanatau ancamanyangbercanggah dengan
undang-undang
antarabangsa dan
menyelesaikan
sebarang
pertikaianmengikut
saluran
diplomatik
A
IdanII
B
IdanIV
C
IIdanIII
D
IIIdanIV
5
Yang manakah isu
yang
pernah
disuarakanoleh
Malaysia
dalamPertubuhan
Bangsa-bangsa
Bersatu
(PBBX
I
Penstrukturan
semula
Majlis
Keselamatan
tr
MenyertaiTabungKewanganAntarabangsa
m
Meminta
Majlis
Keselamatan
mengenakansekatan kepada
Israel
IV
Mewujudkan
sistem
ekonomi
yang
adil
oleh
negara
maju
kepadanegara
membangun
A
IdanII
B
IdanIV
C
IIdanIII
D
IIIdanIV
a
a
Mengakui
persamaansemuabangsa
Menghormati
hak
asasi
manusia
6
Yang manakah
antara
berikut
benartentang
pernyataan
di
atas
?
A
SuruhanjayaSelatan-Selatan
B
PertubuhanBangsa-bangsaBersatu
C
PergerakanNegara-negaraberkecuali
D
Majlis
Perundingan
EkonomiAsia
Timur
(EAEC)
900/1
*Kertas
soalan
ini
SULIT
sehinggapeperiksaankertas
ini
tamat.
900/1
SULIT*

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->