Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Huong Dan Su Dung May Toan Dac Leica TS02!06!09 Ver 2.0

Huong Dan Su Dung May Toan Dac Leica TS02!06!09 Ver 2.0

Ratings: (0)|Views: 12,644|Likes:
Published by Son Ninh
hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Leica TS02/06/09 make by Ninh Van Son
hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Leica TS02/06/09 make by Ninh Van Son

More info:

Published by: Son Ninh on Aug 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2015

pdf

text

original

 
Công ty TNHH Thi
ế
t B
 
Đạ
i Nam – DNE
210-212 Lê H
ng Phong, P. 4, Q. 5, Tp. HCM. Tel: 08 3833 9116. Fax: 08 3833 9115. Website:www.dainamhcm.com 
 H 
ướ 
ng d 
ẫ 
n s
ử 
ng máy toàn
đạ
c
đ 
i
n t 
ử 
Leica TS 02/06/09 Trang 1/20
HDSD LEICA TS 02/06/09
PH
N I: LÀM QUEN V
Ớ 
I LEICA TS 02/06/09:
1. Bàn phím chu
n:
a: Phím c
 
đị
nh b: Phím d
ch chuy
nc: Phím Enter d: Phím ESCe: Các phím ch
c n
ă
ng
2. Màn hình:
a: Tiêu
đề
c
a màn hình b: Dòng l
a ch
n, tr 
ườ 
ng có hi
u l
cc: Tình tr 
ng các bi
u t
ượ 
ngd: Các tr 
ườ 
ng hi
n th
 e: Dòng l
nh t
ươ 
ng
ng v
ớ 
i các phím ch
c n
ă
ng F1
F4
3. Màn hình MAIN MENU:
1 Q-Survey Ch
ươ 
ng trình
đ
o nhanh2 Prog Các ch
ươ 
ng trình
đ
o
ng d
ng3 Manage Qu
n lý d
li
u trong máy4 Transfer Truy
n s
li
u5 Setting Cài
đặ
t6 Tools Các công c
 
4. S
ử 
d
ng cây th
ư 
m
c:Programs
 
Ch
ươ 
ng trình
 
 Page 1/3
Survering
Kh
o sátStakeout
B
trí
đ
i
mFree Station
Giao h
i ngh
chReference Element
 
Đ
o tham chi
ế
u
 Page 2/3
Tie Distace
 
Đ
o kho
ng cách gián ti
ế
 pArea & Volume
 
Đ
o và tính di
n tíchRemote Height
 
Đ
o cao không v
ớ 
i t
ớ 
iContruction
Xây d
ng
 Page 3/3
Cogo
Tính toán
đị
a hìnhRoad 2D
 
Đ
o
đườ 
ng 2DReference Plane
Tham chi
ế
u theo m
t ph
ng
File Management
 
Qu
n lý d
ữ 
li
u
 Page 1/2
Job
Công vi
cFixpoints
 
Đ
i
m c
ng (
Đ
i
m to
 
độ
l
ướ 
i)Measurments
 
Đ
i
m
đ
o
 
Công ty TNHH Thi
ế
t B
 
Đạ
i Nam – DNE
210-212 Lê H
ng Phong, P. 4, Q. 5, Tp. HCM. Tel: 08 3833 9116. Fax: 08 3833 9115. Website:www.dainamhcm.com 
 H 
ướ 
ng d 
ẫ 
n s
ử 
ng máy toàn
đạ
c
đ 
i
n t 
ử 
Leica TS 02/06/09 Trang 2/20
Codes
đị
a v
t
 Page 2/2
Formats
Xoá toàn b
nh
ớ 
 Delete Job Memory
Xoá t
ng Job,
đ
i
m
đ
o, …Memory Statistics
Thông tin b
nh
ớ 
 
Setting Menu
 
Cài
đặ
t
 
General 
 
Cài 
đặ
t t 
ổ 
ng th
ể 
 
 Page 1/5
Contrast
 
Độ
t
ươ 
ng ph
n màn hìnhTrigger Key1
Cài
đặ
t phím Trigger1Trigger Key2
Cài
đặ
t phím Trigger2USER Key1
 
Đị
nh d
ng phím USER1 v
ớ 
i 1 ch
c n
ă
ng trong FNC MenuUSER Key2
 
Đị
nh d
ng phím USER2 v
ớ 
i 1 ch
c n
ă
ng trong FNC MenuTilt corr 
Cài
đặ
t bù tr 
cHz corr 
B
t/T
t bù sai s
góc ngang
 Page 2/5
Beep
Cài âm thanh sau m
i l
n b
m phímSector Beep
Ti
ế
ng bíp phát ra khi
đế
n góc ng
ưỡ 
ng (0, 90, 180, …)Hz Increment
 
Đặ
t chi
u t
ă
ng góc ngangV-Setting
Cài
đặ
t góc
đứ
ngFace I Def 
Xác
đị
nh m
t I cho máyLanguage
Ngôn ng
máyLang.Choice
 Page 3/5
Angle.Unit
 
Đơ 
n v
 
đ
o gócMin.Reading
S
 
đọ
c góc nh
nh
tDist.Unit
 
Đơ 
n v
 
đ
o c
nhDist.Decimal
S
th
 p phânTemp.Unit
 
Đơ 
n v
 
đ
o nhi
t
độ
 Press.Unit
 
Đơ 
n v
 
đ
o áp su
tGrade.Unit
 
Đơ 
n v
hi
n th
 
độ
d
c
 Page 4/5
Data Output
V
trí l
ư
u d
li
uGSI-Format
 
Đị
nh d
ng GSI
ở 
 
đầ
u raGSI-Mask 
GSI 81..00+12345678 GSI 81..00+1234567890123456Code record
Ghi mã
đị
a v
t tr 
ướ 
c hay sau
đ
i
m
đ
oCode
Ki
u ghi mã CodeDisplay ill
Ch
ế
 
độ
chi
ế
u sáng màn hìnhReticle ill
Ch
ế
 
độ
chi
ế
u sáng th
 p t
 
 Page 5/5
Displ.Heater 
S
ưở 
i
m màn hìnhPre-/Suffix
Ti
n t
/ H
u t
 Identifier 
Nh
n d
ngSort Type
Ki
u s
 p x
ế
 p (Theo th
ờ 
i gian ho
c mã
đ
i
m)Sort Order 
Ki
u s
 p x
ế
 p (Theo t
ă
ng d
n ho
c gi
m d
n)Double PtID
Ch
ế
 
độ
 
đ
o các
đ
i
m trùng tênAuto-Off 
Ch
ế
 
độ
t
 
độ
ng t
t máy
 EDM Settings
 
Cài 
đặ
t ch
ế 
 
độ
 
đ 
o xa
 
EDM Mode
Ch
ế
 
độ
 
đ
o xaPrism Type
Lo
i g
ươ 
ngLeica Const
H
ng s
g
ươ 
ng LeicaAbs.Const
H
ng s
g
ươ 
ng ng
ườ 
i dùngLaser-Point
Leser d
n
đườ 
ng
 
Công ty TNHH Thi
ế
t B
 
Đạ
i Nam – DNE
210-212 Lê H
ng Phong, P. 4, Q. 5, Tp. HCM. Tel: 08 3833 9116. Fax: 08 3833 9115. Website:www.dainamhcm.com 
 H 
ướ 
ng d 
ẫ 
n s
ử 
ng máy toàn
đạ
c
đ 
i
n t 
ử 
Leica TS 02/06/09 Trang 3/20
Guide Leight
 
Đ
èn d
n
đườ 
ngATMOS
Vào các tham s
: Nhi
t
độ
, áp suât, … (
Đ
o trên 5km)
Communication Parameter 
 
Thông s
ố 
truy
n d 
ữ 
li 
u
Port
C
ng truy
n d
li
uBluetooth
Ki
u truy
n d
li
u qua BluetoothBaudrate
T
c
độ
truy
n d
li
uDatabits
8 (Truy
n v
ớ 
i 8bit d
li
u)Parity
None: Không ki
m tra ch
n l
 Endmark 
CR/LFStopbits
1
Tools Menu
 Adjust 
 
 Hi 
u ch
ỉ 
nh sai s
ố 
 Hz-Collimation
Sai s
góc ngangV-Index
Sai s
góc
đứ
ngTilt Axis
Bù tr 
cView Adjustment Data
Xem các sai s
c
a l
n hi
u ch
nh tr 
ướ 
cAdjustment Reminder 
Nh
c nh
ở 
l
n hi
u ch
nh s
 p t
ớ 
i
 System Information Thông tin v
h
th
ố 
ng 
Instr.Type
Lo
i máySerialNo.
S
SerialEquip.No
S
thi
ế
t b
 RL-Type
Lo
i
đ
o laser ho
c không NextService
L
n hi
u ch
nh t
ớ 
iDate
NgàyTime
Gi
ờ 
 Battery
PinInstr.Temp
Nhi
t
độ
 Oper.System
Thông tin ph
n m
m h
th
ng
5. Các thao tác thông d
ng:
5.1. B
t b
t thu
 ỷ
 
đ 
n t 
ử 
và d 
i tâm Laser:
Nh
n phím
[FNC]
/ Nh
n
F1[Level/Plummet]
, Ho
c cóth
nh
n phím n
ế
u
đ
ã
đặ
c ch
c n
ă
ng này
ở 
ph
n cài
đặ
t t
ng th
.
5.2. Xem và xoá d 
ữ 
li 
u:
T
 
[Main Menu]
/ Ch
n
[Manage]
/
[Enter]
 a. JOB – công vi
c: Nh
n
F1[JOB]
/ Nh
n
F1[Delete]
 
để
xoá công vi
c/ Nh
n
F3[NEW]
 
để
t
o m
ớ 
i công vi
c b. FIXPOINT -
đ
i
m c
ng: Nh
n
F2[FIXPOINT]
/
F1[FIND]
và nh
 p tên
đ
i
m c
n tìm/
F2[DELETE]
xoá
đ
i
m
đ
ang hi
n th
 /
F3[NEW]
t
o
đ
i
m c
ng m
ớ 
i/
F4[EDIT]
s
a
đ
i
m c
ngc. MEASUREMENTS -
đ
i
m
đ
o: Nh
n
F3[MEASUREMENTS]
/
F3[POINT]
và nh
 p tên
đ
i
m c
n tìm/
F4[VIEW]
xem toàn b
 
đ
i
m
đ
o
5.3. Thay
đổ 
i lo
i g 
ươ 
ng và h
ng s
ố 
ươ 
ng:
Cách 1:
t
 
[Main Menu]
/ Ch
n
[Setting]
/
[Enter]
/ Ch
n
[EDM]
/
[Enter]
 Thay
đổ
i ch
ế
 
độ
 
đ
o
ở 
dòng:
EDM Mode
Thay
đổ
i lo
i g
ươ 
ng
ở 
dòng:
Prism Type

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
xem1
lam liked this
Deptrai Cogisai liked this
Ngoc Van added this note
1
Lê Đình Thọ liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
anon_957569403 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->