Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
[YRC]-Lam Phat Cua Viet Nam Tu Nam 2004 Den Nay - Thuc Trang Va Giai Phap

[YRC]-Lam Phat Cua Viet Nam Tu Nam 2004 Den Nay - Thuc Trang Va Giai Phap

Ratings: (0)|Views: 57|Likes:
Published by YRCFTU

More info:

Published by: YRCFTU on Aug 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2012

pdf

text

original

 
 
http://svnckh.com.vn
3
Lêi më ®Çu
H¬n 60 n¨m níc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam, h¬n 20 n¨mthùc hiÖn ®æi míi kinh tÕ theo nghÞ quyÕt cña §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI, chóng ta cã quyÒn tù hµo vÒ nh÷ng thµnh tùu kinh tÕ 
 – 
x· héi ®· ®¹t ®îc.§Êt níc ta ®· tho¸t khái khñng ho¶ng kinh tÕ, ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn
cña nh©n d©n ngµy cµng ®-îc n©ng cao. Tõ mét n-íc nghÌo, l¹c hËu, ‚bÕ quanto¶ c¶ng‛, chógn ta ®· b-íc vµo thêi kú c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®©t
níc vµ chñ ®éng h«I nhËp kinh tÕ quèc tÕ. Chóng ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnhtùu ®¸ng ghi nhËn: GDP 2005 ®¹t 8.4% bÊt chÊp nh÷ng biÕn ®éng cña nÒnkinh tÕ thÕ giíi còng nh dÞch bÖnh, thiªn tai. Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêin¨m 2005 kho¶ng 640USD cao h¬n 2004 gÇn 100$, sù thµnh c«ng rùc rì cñalÇn ®Çu tiªn ph¸t hµnh tr¸i phiÕu chÝnh phñ ViÖt Nam ra níc ngoµi mét lÇnn÷a kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ ViÖt Nam trªn trêng quèc tÕ.Song bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®ù¬c, ViÖt Nam ph¶i ®èi diÖn víinhiÒu th¸ch thøc trong cuéc ®æi míi héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Méttrong nh÷ng th¸ch thøc ®ang ®îc quan t©m hiÖn nay lµ tèc ®é t¨ng vµ ¶nhhëng cña l¹m ph¸t ®Æc biÖt tõ biÖt tõ n¨m 2004 ®Õn nay. N¨m 2005 dï tèc ®ét¨ng trëng d¹t 8.4% nhng chóng ta kh«ng thµnh c«ng trong viÖc thùc hiÖnmôc tiªu gi÷ l¹m ph¸t díi tèc ®é t¨ng GDP. Trong c¸I nh×n kh¾t khe cña c¸cchuyªn gia quèc tÕ, t¨ng trëng nhanh ë ViÖt nam mét phÇn do phÝa cÇu, chÝnhs¸ch tµi kho¸ më réng qu¸ nhiÒu. V× vËy, cho dï tèc ®é t¨ng trëng ®¹t baonhiªu ®i ch¨ng n÷a còng kh«ng ph¶i qu¸ quan trong, vÊn ®Ò lµ sù bÒn v÷ng vµc¸ch thøc ®Ó ®¹t ®îc tèc ®é t¨ng trëng Êy. Do vËy, chóng ta ph¶i nh÷ngchÝnh s¸ch ®Ó kiÒm chÕ møc l¹m ph¸t, gi÷ l¹m ph¸t ë møc æn ®Þnh ®¶m b¶ocho sù t¨ng trëng kinh tÕ bÒn v÷ng.
V× ý nghÜa thiÕt thùc trªn, chóng em ®· chän ®Ò tµi ‚L¹m ph¸t V
iÖt Namtõ n¨m 2004 ®ªn nay
 – 
 
Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p‛ lµm ®Ò tµi nghiªn cøu khoa
häc cña m×nh.ViÖc nghiªn cøu ®Ò tµi nµy kh«ng chØ mang ý nghÜa thiÕt thùc trong viÖckiÒm chÕ l¹m ph¸t trong thêi gian tíi mµ cßn cã ý nghÜa ®èi víi ho¹t ®éng häctËp cña sinh viªn chóng em. Víi viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi nµy, chóng em sÏ cã®iÒu kiÖn n©ng cao kh¶ n¨ng nghiªn cøu khoa häc víi c¸c kü n¨ng ®iÒu tra,
 
 
http://svnckh.com.vn
4
ph©n tÝch, tæng hîp… Ngoµi ra ®Ò tµi cßn gióp sinh viªn chóng em hiÓu râ h¬n
vÒ nÒn kinh tÕ ViÖt nam qua thùc tÕ, tõ ®ã gióp sinh viªn cã c¸i nh×n thùc tÕ h¬n ®èi víi c¸c m«n häc trong nhµ trêng. KÕt qu¶ thu thËp ®îc qua nghiªncøu cóng cã thÓ lµ nh÷ng kinh nghiÖm cã Ých cho c«ng viÖc cña sinh viªnNgo¹i th¬ng vµ sinh viªn c¸c ngµnh kinh tÕ nãi chug sau nµy.
§èi t-îng vµ pham vi nghiªn cøu
1.
 
 §èi tîng nghiªn cøu cña ®Ò tµi 
: L¹m ph¸t cña ViÖt Nam tõ n¨m 2004®Õn nay.2.
 
 Ph¹m vi 
: §Ò tµi tËp trung nghiªn cøu nÒn kinh tÕ ViÖt Nam giai tõ 2004®Õn nay vµ tõ ®ã ®a ra nh÷ng gi¶i ph¸p kiÒm chÕ l¹m ph¸t nh»m phôcvô cho nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m kÕ tiÕp vµ gÇn nhÊt lµ n¨m 2006.
Ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu
§Ò tµi sö dông ph¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng vµ c¸c ph¬ng ph¸p côthÓ kh¸c nh: ®iÒu tra, ph©n tÝch kinh tÕ, tiÕp cËn hÖ thèng, tæng hîp, thèng kª,
so s¸nh, ®¸nh gi¸… ®Ó phôc vô môc ®Ých nghiªn cøu.
 Trong khu«n khæ cã h¹n, chóng em chØ tËp trung gi¶i quyÕt 3 vÊn ®Ò línsau:
1.
 
VÊn ®Ò 1: Nh÷ng vÊn ®Ò lÝ luËn vÒ l¹m ph¸t  2.
 
VÊn ®Ò 2: Thùc tr¹ng l¹m ph¸t cña ViÖt Nam tõ 2004 ®Õn nay
3.
 
VÊn ®Ò 3: Mét sè gi¶i ph¸p cho vÊn ®Ò l¹m ph¸t 
.V× thêi gian vµ kh¶ n¨ng cã h¹n nªn ®Ò tµi kh«ng tr¸nh khái nh÷ng saisãt, chóng em mong ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy c« ®Ó ®Ò tµi ®îc hoµnthiÖn h¬n.
 
 
http://svnckh.com.vn
5
PhÇn 1nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn
1.1. C¸c lý thuyÕt bµn vÒ l¹m ph¸t1.1.1. L¹m ph¸t.1.1.1.1. §Þnh nghÜa.
L¹m ph¸t lµ sù t¨ng lªn cña møc gi¸ theo th¬× gian. Nh vËy sù t¨ng gi¸cña mét vµi mÆt hµng c¸ biÖt nµo ®ã trong ng¾n h¹n ngoµi thÞ trêng th× còngkh«ng cã nghÜa ®· cã l¹m ph¸t.
1.1.1.2. C¸c c¸ch ®o l-êng l¹m ph¸t
C¸c nhµ kinh tÕ thêng l¹m ph¸t b»ng hai chØ tiªu c¬ b¶n lµ CPI(Consumer price index) vµ chØ sè khö l¹m ph¸t GDP( GDP deflator)C¸ch tÝnh thø nhÊt sÏ dùa trªn mét ræ hµng ho¸ tiªu dïng vµ gi¸ c¶ cñanh÷ng hµng ho¸ trong ræ ë hai thêi ®iÓm kh¸c nhau.C¸ch tÝnh thø hai th× c¨n cø vµo toµn béi khèi lîng hµng ho¸ vµ dÞch vôcuèi cïng ®îc s¶n xuÊt trong mét n¨m vµ gi¸ c¶ ë hai th¬× ®iÓm kh¸c nhau,th«ng thêng theo ng«n ng÷ thèng kª lµ gi¸ cè ®Þnh vµ gi¸ hiÖn hµnh.VÒ c¬ b¶n th× hai c¸ch tÝnh nµy kh«ng cã sù kh¸c biÖt lín. Ph¬ng ph¸pGDP deflator sÏ tÝnh l¹m ph¸t chÝnh x¸c h¬n theo ®Þnh nghÜa cña l¹m ph¸t.Tuynhiªn CPI sÏ cã u ®iÓm lµ tÝnh ®îc l¹m ph¸t cña mét n¨m sau khi cã b¸o c¸ovÒ GDP cña n¨m ®ã.Nh vËy, nh÷ng th«ng tin vÒ thíc ®o l¹m ph¸t ®Õn d©n chóng hµngngµy chñ yÕu ®îc tÝnh tõ ph¬ng ph¸p CPI. Nhng CPI l¹i kh«ng thÓ ®o l¹mph¸t mét c¸ch chÝnh x¸c bëi nã bÞ t¸c ®éng bëi hai yÕu tè g©y sai lÖch. Nh÷ngyÕu tè g©y sai lÖch nµy chñ yÕu ®Õn tõ ræ hµng ho¸ ®îc qui ®Þnh tríc. SailÖch c¬ cÊu v× ræ hµng h¸o chËm thay ®æi, nã kh«ng bao gåm nh÷ng hµng ho¸tiªu dïng míi ph¸t sinh nhng ®îc ®a sè ngêi tiªu dïng sö dông. VÝ dô ë TP. HCM khi mäi ngêi ®Òu cã ®iÖn tho¹i di ®éng, gi¸ cña mÆt hµng nµy gi¶mtheo thêi gian nhng nã l¹i kh«ng n»m trong ræ hµng ho¸. Sai lÖch thø hai lµsai lÖch thay thÕ, khi gi¸ c¶ mét lo¹i hµng ho¸ nµo ®ã trong ræ gia t¨ng, d©nchóng sÏ chuyÓn sang tiªu dïng hµng ho¸ thay thÕ víi gi¸ rÎ h¬n. VÝ dô, khithÞt gµ trë nªn ®¾t do dÞch cóm gµ th× ngêi tiªu dïng chuyÓn sang tiªu dïng

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->