Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Jan Carnogursky

Jan Carnogursky

Ratings: (0)|Views: 82|Likes:
Published by luboske

More info:

Categories:Types, Reviews
Published by: luboske on Aug 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2012

pdf

text

original

 
Fman`in wj ciŭcuêdc uéfm ) xífj BNICL_MRJ m PAC
ā
JFGJ-
Wíajgc~ u lríln` djw÷rjj cb pm
ĉ
jml~ ?8& wcrc
ĉ
jm wm wmam rcbjfm
ā
mrfck~rwlùgd! xòucbfé Ŷjbcuwlé xrjumfbrcumagj p Xc
Ķ
wlm! lcré xrnb ~wébanféi u Iman` Ermflcun` lcfunrcumaj fm réiwlc)lmcaégl~ ujnr~& Jgd uùuc` mŶ bc bfnŭfùgd bfé c `mwfn bnlamr~`n&Cng Xmuca
ā
mrfck~rwlù wm xcajjglz mfkmŶcuma fm`iâ pm Wacunfwlêdc ŭí~ ml
ĉ
jmn
Ķ
fn! Ŷnln
ă
oca fm fíaml Djanrm xrj`éimfù u Wacunfwlci wfnin Źjbcuwlù l÷bnt! fídan wm i~ bcwmujaj~rcackjglê xcjmŶn moz wm uzdca damwcumfj~& Rc oca `mwfù wjkfía xrn bnxcrcumfùgd Ŷjbcu! lcré i~imwcuc cbcupbíumaj bc bcoz xrnbxclambmfêdc fíurm~ p fðnfùgd xríg gnffcwj m im`nlz&Lrílc xc pmimcun` rnucaðgjj =;&==&=:4:! bn emgc im`nlcuci xrnurmn! xrnbmam rcbjfm
ā
mrfck~rwlùgd `nbnf p oùumaùgd Ŷjbcuwlùgd bcicu fm Xmajwíbmgd
ĉ
& >5! Ijfnrejf~! w&r&c&!xrjumjpêrci @& I÷bnrcuj! R&Gdrnfnlcuj! Oamŭlcuj! lcré u
ĉ
mwn Lam~wcun` ŭclcun` nrmxjnwlcr~ixcumaj ujmgnrùgd
ĉ
anfcu
ĉ
nwln` uaíbz $ml mlc Mfbrn` Omojŭ*! urímfn oùumaêdc
ĉ
nwlêdcxrnijêrm Wmfjwamum Krcwwm! xrcwrnbféguci lcrêdc wm picgfjaj R
Ś 
jfnglùgd Ŷnanpjmrfé m fnbíufc i~pm c bmrcumaj br~dð
ĉ
mw
Ů
cogdcbfêdc lcfrml~ xrjumjpígjn $xrcuépj~! mlgjn pm =88 ija& L
ĉ
*&Xmuca
ā
mrfck~rwlù oca mlc xcwamfng Wacunfwlêdc wfni~ ml uz
Ů
mŶcumfù bnxcfcumféignffcwé m Ŷjbcuwlùgd im`nlcu! Ŷn jgd rcbjffù xrjmn
Ķ
K~wíu D~wíl $
ā
ngdij uzdaíwnfù pmo~rŶcípfndc fmgjcfmajw~ m uâpfnfù pm xrnwmbpcumfjn m~cf÷ijn Wacunfwlm* dc u fnxrécifcwjpmwðxja u imfŶnawlùgd xcujffcwjmgd m l wzfci Jumfcuj m Xmuacuj i~ wxacbja jgd ormm @ífm& Ocac jomnaninfírfc~ wa~ŭfcw
Ů
c~! Ŷn wm w fnocdùi cgci @íf
ā
mrfck~rwlù rcpað
ĉ
ja fm `ndc xcwanbfn` gnwn!un
ă
c
Ķ
lc xrn gnað rcbjf~
ā
mrfck~rwlùgd xc fcrimajpígjj cdc uzlcfma& Pmonpxn
ĉ
ja! moz orm @ífm mJumfm! Xmuca icdca uzgnwcum
Ů
bc Lmfmbz! lbn ~Ŷ pcwma m pm lcrùi ocaj uzunpnfê uŭnlz gnffcwjxc Ŷjbcgd! lcré wm xc uc`fn ~Ŷ fnuríjaj fm Wacunfwlc! m lcrê ocaj xrn b bnxcrígjmij punrnfê jgdcgcuj Xmuacuj bc bc
ĉ
mwfn` brŶoz&Fnxclambmaj pm xcrnofê bcd
Ķ
mbm
Ů
xréo~pfùgd! manoc cbcupbm
Ů
pamc! xamjf~! bjmimfz!~inanglê bjnam ŹFC! manoc [jnwnfdmacui~ gnfr~ xrn uzd
Ķ
mbíumfjn uc`fcuùgd pac
ĉ
jfgcu uc Ujnbfj&O~bð uz
ń
mê bcl~infz c rcbjfn
ā
mrfck~rwlùgd pc punrn`fnfjm mrjpígjn ÐXF 3K~wmu D~wíl pmonpxn
ĉ
ja lmrjêr~ fjnanf @ífcuj! man m` ormcuj Jumfcuj! lcrù bcwma a~lrméuf~xcf~l~ xrmgcum
Ů
fm wmuoígd u Jrml~!
ĉ
c ocac xcbijnfnfê xcwlzcumféi jfecriígjé lci~fjwjgln`wrmfn& Wzfcuj @ífcuj ~icŶfja uzŭ~bcum
Ů
xríuc u Xrmdn m pmmfkmŶcuma dc bc
ĉ
nwln` jfnanl~íafn`lci~fjwjgln` wxcac
ĉ
fcwj!
ĉ
nwlêdc Ŷjbcuwlêdc bjwnf~ m ~m`nfn` wxca~xrígn w ŨO& Wji~aígjc~mlpumfêdc xrnfmwanbcumfjm nwfn xrnb fcuniorci =:4:$wrmêkjm jfnrfígjn! wxca~crkmfjpcumfjnWujn
ĉ
lcun` imfjenwígjn* dc xrjxrmuja fm fnoùumað lmrjêr~ clmiŶjn xc im`nlcuci xrnurmn&

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->