Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
NEFS ve 19 AFETİ

NEFS ve 19 AFETİ

Ratings: (0)|Views: 35|Likes:
Published by lisanx
NEFSİN 19 AFETİ
1. KİN VE NEFRET
2. KÜFÜR
3. YALAN, TEKZİB
4. ZULÜM
5. HASED VE DÜŞMANLIK
6. CEHALET
7. CİMRİLİK
8. ÖFKE, GAYZ
9. İSYAN
10. SABIRSIZLIK
11. GURUR, KİBİR
12. HIRS, ŞEHVET
13. NANKÖRLÜK
14. DEDİKODU, GIYBET, İFTİRA
15. ZAN
16. İPTİLÂ
17. VEFASIZLIK
18. MÜRAYİLİK
19. FİTNE, FESAD
NEFSİN 19 AFETİ
1. KİN VE NEFRET
2. KÜFÜR
3. YALAN, TEKZİB
4. ZULÜM
5. HASED VE DÜŞMANLIK
6. CEHALET
7. CİMRİLİK
8. ÖFKE, GAYZ
9. İSYAN
10. SABIRSIZLIK
11. GURUR, KİBİR
12. HIRS, ŞEHVET
13. NANKÖRLÜK
14. DEDİKODU, GIYBET, İFTİRA
15. ZAN
16. İPTİLÂ
17. VEFASIZLIK
18. MÜRAYİLİK
19. FİTNE, FESAD

More info:

Categories:Types, Reviews
Published by: lisanx on Aug 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2012

pdf

text

original

 
NEFSİN 19 AFETİ
 
 Nefs 19 kötü afet taşımaktadır.
 
74 / MUDDESSİR
- 30:
 Aleyhâ tis'ate aşer(aşare).
 
Onun üzerinde 19 vardır.Bu afetlerden herbiri şeytan için bir sığınaktır. Şeytan bu sığınaklara ulaşarak insanı dalâletedüşürmek için tesirlerini yani telkinlerini gönderir. Bu nefsani telkinler insana hangi ölçüdetesir ederse, o ölçüde idlâle veya iğvaya düşer. Nefsani talep,
ruhun talebiyle paralel olabilir.Bu noktada insan ihlâsta yani velâyetin 6. kademesindedir. Nefsani talep, ruhun talebinden
farklı olarak tezahür edebilir. İnsan bu farklı tezahür eden talebe uyarak bir amel işlerse
derecat kaybeder. Derecat kaybetmek ise
, nefse ve ruha yapılmış bir zulümdür.
 
4 / NİS 
- 78:
 Eyne mâ tekûnû yudrikkumul mevtu ve lev kuntum fî burûcin
muşeyyedeh(muşeyyedetin). Ve in tusıbhum hasenetun yekûlû hâzihî min indillâh(indillâhi), vein tusıbhum seyyietun yekûlû hâzihî min indike. Ku
l kullun min indillâh(indillâhi). Fe mâlihâulâil kavmi lâ yekâdûne yefkahûne hadîsâ(hadîsen).
 
 Nerede olursanız olun, ölüm size ulaşır. Hatta sağlam kalelerde olsanız bile. Eğer onlara bir iyilik isabet ederse: “Bu Allah'tandır.” derler. Ve eğer onlara bir 
 
kötülük isabet ederse: “Busendendir.” derler. De ki: “Hepsi Allah'ın katındandır.” Artık bu topluluğa ne oluyor ki sözanlamaya yanaşmıyorlar?
4 / NİS 
- 79:
 Mâ esâbeke min hasenetin fe minallâh(minallâhi), ve mâ esâbeke min seyyietin fe min nefsike. V 
e erselnâke lin nâsi resûlâ(resûlen). Ve kefâ billâhi şehîdâ(şehîden).
 
Sana iyilikten (hasenatdan) ne isabet ederse, işte o Allah'tandır. Ve sana kötülükten(seyyiattan) ne isabet ederse, o taktirde o, kendi nefsindendir (derecat kaybedecek bir şey
yapmand
an dolayıdır). Ve seni, insanlara Resûl olarak gönderdik ve şahit olarak Allah yeter.Bir peygamberin kendisinden sâdır olan davranışlarının hiçbirisi nefsani değildir. Çünkü peygamber Allah’ın tasarrufundadır.
 
 Nefste mevcut olan, 19 şerr odağı sebebiyle insan bir talebin sahibi ise bu talebin sonunda şer kazanması mutlaktır. Bu nedenledir ki insana isabet eden her kötülük nefste mevcut olan bu19 şerr kaynağın, herhangi birisinin sebebiyledir.
 2 / BAKARA - 186:
Ve izâ seeleke ıbâdî annî fe innî karîb(karîbun) ucîbu da’veted dâi izâdeâni, fel yestecîbû lî vel yu’minû bî leallehum yerşudûn(yerşudûne).
 
Ve kullarım sana, Benden sorduğu zaman, muhakkak ki Ben, (onlara) yakınım. Bana duaedilince, dua edenin duasına (davetine) icabet ederim. O halde onlar d
a Bana (Benim
davetime) icabet etsinler ve Bana âmenû olsunlar (Bana ulaşmayı dilesinler). Umulur ki böylece onlar irşada ulaşırlar (irşad olurlar).
Bu âyet-
i kerime ile insan neyi dilerse, Allah ona icabet etmeye söz vermiştir. Dilenen şey ise
bazen hay
ırdır. Ruhun talebine uymuş, Allah’ın emrini yerine getirmek istemişdir. Bazen deşerr olabilir. Bu durumda, nefs şerri dilediği için “şerr” nefsten kaynaklanmaktadır. Yani şerr insanın nefsindendir. Ruhun talebi, Allah’ın talebiyle, çakıştığı için, Allahû
 
Tealâ, “hayır  bizdendir” buyuruyor.
 
 
Allah’a doğru yola çıkınca nefs üzerindeki insanın iradi kontrolü artar. Tezkiyeye ulaşıldığızaman nefs aşağıda belirtilen 19 afet itibariyle iradi kontrol altına alınmış olur.
 
1. KİN VE NEFRET
 
Kin ve nefret nefsin yenilmesi güç afetlerindendir.
5 / MÂİDE 
- 8:
Yâ eyyuhâllezîne âmenû kûnû kavvâmîne lillâhi şuhedâe bil kıstı ve lâ yecrimennekum şeneânu kavmin alâ ellâ ta’dilû. I’dilû, huve akrabu lit takvavettekûllâh(vettekûllâhe) innallâhe habîrun bimâ ta’melûn(ta’me
lûne).
 
Ey âmenû olanlar (Allah'a ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler)! Allah için kavvâmîn olun(hakkı ayakta tutun)! Adaletli şâhidler olun! Ve bir topluluğa karşı duyduğunuz kin, siziadaletten saptırmasın. Adil davranın! O takvaya en yakın olandır. Allah'a karşı takva sahibiolun. Muhakkak ki Allah, yaptıklarınızdan haberdar olandır.
5 / MÂİDE 
- 62:
Ve terâ kesîran minhum yusâriûne fîl ismi vel udvâni ve eklihimus
 suht(suhti) lebi’se mâ kânû ya’melûn(ya’melûne).
 
Ve onlardan bir çoğunun günahda, düşmanlıkta ve haram yemekte birbirleriyle yarıştıklarınıgörürsün. Yaptıkları şey ne kötü.
5 / MÂİDE 
- 64:
Ve kâletil yehûdu yedullâhi maglûleh(maglûletun) gullet eydîhim ve luınûbimâ kâlû bel yedâhu mebsûtatâni yunfıku keyfe yeşâ(yeşâû) ve leyezîdenne kesîran
minhummâ unzile ileyke min rabbike tugyanen ve kufrâ(kufren) ve elkaynâ beynehumul adâvete vel
bagdâe ilâ yevmil kıyâmeh(kıyâmeti) kullemâ evkadû nâran lil harbi etfeehallâhu ve yes’avne fîl ardı fesâda(fesâden) vallâhu lâ yuhıbbul mufsidîn(mufsidîne).
 Y
ahudi'ler: "Allah'ın eli bağlıdır (Allah cimridir)" dediler. Onların elleri bağlandı. Ve busözlerinden dolayı lânetlendiler. Hayır, bilakis! O'nun iki eli de açıktır. Nasıl isterse öyle infâk eder (verir). Ve Rabb'inden sana indirilen şey (ilahî buyruklar), mutlaka onlardan birçoğununazgınlığını ve küfrünü arttırır. Ve biz onların arasına kıyâmete kadar sürecek düşmanlık vekin ilka ettik (ulaştırdık). Her ne zaman harb için bir ateş yaktılarsa, Allah onu söndürdü. Veonlar yeryüzünde fesat çıkarmak için çalışırlar. Ve de Allah, fesat çıkaranları (bozgunculuk yapanları) sevmez.
5 / MÂİDE 
- 14:
Ve minellezîne kâlû innâ nasârâ ehaznâ mîsâkahum fe nesû hazzan mimmâ
 zukkirû bihî fe agraynâ beynehumul adâvete vel bagdâe ilâ yevmil kıyâmeh(kıyâmeti) ve sevfe
 yunebbiuhumullâhu bimâ kânû yasnaûn(yasnaûne).
 
Ve muhakkak ki biz “nasârâyız” diyenlerden misaklarını aldık, gene de uyarıldıklarıhususlardan (kendilerine hatırlatılan şeyden) bir pay almayı (nasiplerini) unuttular. Bu yüzdenkıyamet gününe kadar aralarına
 
düşmanlık, kin ve nefret saldık. Allah yakında, onlara yapmışolduklarını haber verecek.
3 / ÂLİ İMRÂN 
- 118:
Yâ eyyuhâllezîne âmenû lâ tettehızû bitâneten min dûnikum lâ ye’lûnekum habâlâ(habâlen), veddû mâ anittum, kad bedetil bagdâu min efvâhihim, ve
tuhfî sudûruhum ekber(ekberu), kad beyyennâ lekumul âyâti in kuntum ta’kılûn(ta’kılûne).
 
Ey âmenû olanlar! Kendinizden (mü'minlerden) başkalarını sırdaş edinmeyin. Onlar sizifesada düşürmekten geri kalmazlar ve size sıkıntı verecek şeyleri temenni ett
iler. Kin ve
öfkeleri ağızlarından (sözlerinden) belli olmuştur. Göğüslerinde gizledikleri şey (kinleri) dahada büyüktür. Akıl etmiş olsaydınız, size âyetleri açıklamıştık.
 
 
Allah’ın yardımıyla nefs başlangıçta tezkiye edilip kontrol altına alınarak, bu şerr kaynağınefsin tasfiyesiyle tamamen ortadan kaldırılır.
 9 / TEVBE - 15:
Ve yuzhib gayza kulûbihim, ve yetûbullâhu alâ men yeşâu, vallâhu alîmun
hakîm(hakîmun).
 
Ve onların kalplerindeki öfkeyi giderir. Ve Allah, dilediği kimsenin tövbesini kabul ed
er. VeAllah; Alîm'dir (bilen), Hakîm'dir (hikmet sahibi, hüküm sahibi).Tövbenin kabulü, ancak Tövbe-
i Nasuh'a davet ile mümkündür. Çünkü tövbenin esası bir daha günah işlememek üzere Allah’a verilen bir Ahd'dir. Fakat, şerr kaynaklar nefste
durdukça bu
mümkün değildir. Bu 19 şerr kaynak, ihlâsla temizlenince Allah kişiyi Tövbe
-iNasuh'a davet eder.
59 / HAŞR
- 10:
Vellezîne câû min ba’dihim yekûlûne rabbenâgfir lenâ ve li ihvâninellezîne sebekûnâ bil îmâni ve lâ tec’al fî kulûbinâ gıllen lillezîne âme
nû rabbenâ inneke raûfunrahîm(rahîmun).
 
Ve onlardan sonra gelenler: “Rabbimiz bizi ve bizden önce îmân ile geçmiş (göç etmiş) olankardeşlerimizi mağfiret et. Ve kalplerimizde âmenû olanlara karşı kin bırakma. Rabbimiz,
muhakkak ki Sen; Rauf'sun, Rahîm'si
n.” derler.
2. KÜFÜR
Küfür nefsin bünyesindeki afetlerden en korkuncudur. Kişi kâfirse ameli boşa gitiği içinsevapları mizana kabul edilmez. Sevap tarafında sadece başkalarının kendisine yaptığı zulümsebebiyle kazandığı pozitif dereceler vardır. Başkalarının kendisine yaptığı zulüm sebebiylekazandığı pozitif dereceler hiçbir zaman kendi serbest iradesiyle kazandığı negatif derecelerden fazla olamaz.Negatif derecelerin pozitif derecelerden fazla olması hasebiylesonsuza kadar cehennemde azap çeker. Kâfirlerin mizanında günah tarafında kendisininkazandığı negatif dereceler vardır. Kıyâmet günü kendisi için mizan tutulmayanlar AllahûTealâ’nın âyetleriyle ve resûlleriyle alay edenlerdir.
 
18 / KEHF - 105:
Ulâikellezîne keferû bi âyâti rabbihim ve likâihî fe habitat a’mâluhum fe
nukîmu lehum yevmel kıyameti veznâ(veznen).
İşte onlar, Rab'lerinin âyetlerini ve O'na mülâki olmayı (ölmeden evvel ruhun Allah'aulaşmasını) inkâr ettiler. Böylece onların amelleri heba oldu (boşa gitti). Artık onlar içinkıyâmet günü mizan tutmayız.
 
18 / KEHF - 106:
 Zâlike cezâuhum cehennemu bimâ keferû vettehazû âyâtî ve rusulî huzuvâ(huzuven).
 (Âyetlerimi) örtmeleri (inkâr etmeleri) ve âyetlerimi ve resûllerimi alay konusu edinmeleri
sebebiyle, onların cezası işte bu cehennemdir.
14 / İBRÂHÎM 
- 34:
Ve âtâkum min kulli mâ se’eltumûh(se’eltumûhu), ve in teuddûni’metallâhi lâ tuhsûhâ,innel insâne le zalûmûn keffâr(keffârun).
 
Ve ondan istediğiniz herşeyden size verdi. Ve eğer Allah'ın ni'metini saysanız onusayamazsınız. Muhakkak insan, gerçekten çok zalim ve çok nankördür (inkârcıdır).
3 / ÂLİ İMRÂN 
- 136:
Ulâike cezâuhum magfiretun min rabbihim ve cennâtun tecrî min
tahtihâl enhâru hâlidîne fîhâ, ve ni’me ecrul âmilîn(âmilîne).
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->