Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
8Activity
P. 1
[Luan van Thac Sy] Xác định Cu, Cr, Ni bằng F-AAS

[Luan van Thac Sy] Xác định Cu, Cr, Ni bằng F-AAS

Ratings: (0)|Views: 206 |Likes:
Chia sẽ bởi: Cử Nhân Hóa Học Nguyễn Thanh Tú (SĐT: 0905779594)
E-mail: thanhtuqn88@gmail.com
Diễn Đàn Toán - Lí - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn
[Website] www.daykemquynhon.ucoz.com
[Facebook] www.facebook.com/daykem.quynhon
[Twitter] www.twitter.com/daykemquynhon
[Scribd] www.vi.scribd.com/daykemquynhon/document­s

Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử là một trong những phương pháp có độ chọn lọc và độ chính xác cao, phù hợp cho việc xác định lượng vết các kim loại nặng trong thực phẩm. Xuất phát từ những lý do trên nên chúng tôi đã chọn đề tài “Xác định hàm lượng một số kim loại nặng đồng, crom, niken trong rau xanh tại thành phố Thái Nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (F-
AAS).

Để thực hiện đề tài này, chúng tôi tập trung giải quyết các nhiệm vụ sau:

1. Khảo sát các điều kiện xác định Cu, Cr, Ni trong rau xanh bằng phép đo phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa( F- AAS)
2. Nghiên cứu tối ưu hóa quá trình xử lý mẫu đối với các mẫu rau xanh.

3. Xác định hàm lượng của Cu, Cr, Ni trong một số mẫu rau xanh tại thành phố

Thái Nguyên bằng phương pháp đường chuẩn và phương pháp thêm chuẩn.

4. So sánh hàm lượng các kim loại nặng trong một số mẫu rau xanh ở Thái Nguyên với một số mẫu rau an toàn. Đánh giá mức độ độc hại của các kim loại nặng đó trong rau xanh đến sức khỏe con người.MỤC LỤC

Mở đầu . 1

CHưƠNG I. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3

1.1.Giới thiệu chung về rau 3

1.1.1.Đặc điểm và thành phần 3

1.1.2.Công dụng của rau xanh 3

1.2.Sơ lược về một số kim loại nặng 4

1.2.1.Tình trạng rau xanh bị nhiễm kim loại nặng . 4

1.2.2.Tác dụng sinh hoá của kim loại nặng đối với con người và môi trường . 4

1.2.3. Tính chất độc hại của các kim loại nặng đồng, crom, niken 5

1.3.Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử . 6

1.3.1. Nguyên tắc của phương pháp 6

1.3.2. Phép định lượng của phương pháp 9

1.3.3. ưu nhược điểm của phương pháp . 10

1.4.Phương pháp xử lý mẫu phân tích xác định đồng, crom, niken . 11

1.4.1.Phương pháp xử lý ướt 11

1.4.2.Phương pháp xử lý khô 12

1.5. Một số phương pháp phân tích xác định lượng vết các kim loại nặng 13

CHưƠNG 2. THỰC NGHIỆM 14

2.1. Thiết bị và hoá chất . 14

2.1.1. Thiết bị . 14

2.1.2.Hoá chất 14

2.2.Khảo sát các điều kiện đo phổ hấp thụ nguyên tử dùng ngọn lửa trực tiếp của đồng , crom, niken(F-AAS) . 14
2.2.1. Khảo sát các thông số của máy . 14

2.2.2. Ảnh hưởng các loại axit và nồng độ axit . 20

2.2.3 Khảo sát thành phần nền của mẫu 262.2.4 . Khảo sát ảnh hưởng của các cation 28

2.3. Phương pháp đường chuẩn đối với phép đo F- AAS 32

2.3.1. Khảo sát xác định khoảng nồng độ tuyến tính. 32

2.3.2. Xây dựng đường chuẩn, xác định giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng 34
2.4. Đánh giá sai số và độ lặp lại của phương pháp 38

2.5.Định lượng đồng, crom, niken trong các mẫu giả. 41

2.6. Tổng kết các điều kiện đo phổ F- AAS của Cu, Cr, Ni 43

2.7. Phân tích mẫu thực 43

2.7.1.Lấy mẫu 43

2.7.2.Khảo sát quá trình xử lý mẫu . 44

2.8. Thực nghiệm đo phổ và tính toán kết quả 46

2.8.1. Kết quả đo phổ . 46

2.9. Kiểm tra quá trình xử lý mẫu 57

KẾT LUẬN 60

TÀI LIỆU THAM KHẢO 62
Chia sẽ bởi: Cử Nhân Hóa Học Nguyễn Thanh Tú (SĐT: 0905779594)
E-mail: thanhtuqn88@gmail.com
Diễn Đàn Toán - Lí - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn
[Website] www.daykemquynhon.ucoz.com
[Facebook] www.facebook.com/daykem.quynhon
[Twitter] www.twitter.com/daykemquynhon
[Scribd] www.vi.scribd.com/daykemquynhon/document­s

Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử là một trong những phương pháp có độ chọn lọc và độ chính xác cao, phù hợp cho việc xác định lượng vết các kim loại nặng trong thực phẩm. Xuất phát từ những lý do trên nên chúng tôi đã chọn đề tài “Xác định hàm lượng một số kim loại nặng đồng, crom, niken trong rau xanh tại thành phố Thái Nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (F-
AAS).

Để thực hiện đề tài này, chúng tôi tập trung giải quyết các nhiệm vụ sau:

1. Khảo sát các điều kiện xác định Cu, Cr, Ni trong rau xanh bằng phép đo phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa( F- AAS)
2. Nghiên cứu tối ưu hóa quá trình xử lý mẫu đối với các mẫu rau xanh.

3. Xác định hàm lượng của Cu, Cr, Ni trong một số mẫu rau xanh tại thành phố

Thái Nguyên bằng phương pháp đường chuẩn và phương pháp thêm chuẩn.

4. So sánh hàm lượng các kim loại nặng trong một số mẫu rau xanh ở Thái Nguyên với một số mẫu rau an toàn. Đánh giá mức độ độc hại của các kim loại nặng đó trong rau xanh đến sức khỏe con người.MỤC LỤC

Mở đầu . 1

CHưƠNG I. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3

1.1.Giới thiệu chung về rau 3

1.1.1.Đặc điểm và thành phần 3

1.1.2.Công dụng của rau xanh 3

1.2.Sơ lược về một số kim loại nặng 4

1.2.1.Tình trạng rau xanh bị nhiễm kim loại nặng . 4

1.2.2.Tác dụng sinh hoá của kim loại nặng đối với con người và môi trường . 4

1.2.3. Tính chất độc hại của các kim loại nặng đồng, crom, niken 5

1.3.Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử . 6

1.3.1. Nguyên tắc của phương pháp 6

1.3.2. Phép định lượng của phương pháp 9

1.3.3. ưu nhược điểm của phương pháp . 10

1.4.Phương pháp xử lý mẫu phân tích xác định đồng, crom, niken . 11

1.4.1.Phương pháp xử lý ướt 11

1.4.2.Phương pháp xử lý khô 12

1.5. Một số phương pháp phân tích xác định lượng vết các kim loại nặng 13

CHưƠNG 2. THỰC NGHIỆM 14

2.1. Thiết bị và hoá chất . 14

2.1.1. Thiết bị . 14

2.1.2.Hoá chất 14

2.2.Khảo sát các điều kiện đo phổ hấp thụ nguyên tử dùng ngọn lửa trực tiếp của đồng , crom, niken(F-AAS) . 14
2.2.1. Khảo sát các thông số của máy . 14

2.2.2. Ảnh hưởng các loại axit và nồng độ axit . 20

2.2.3 Khảo sát thành phần nền của mẫu 262.2.4 . Khảo sát ảnh hưởng của các cation 28

2.3. Phương pháp đường chuẩn đối với phép đo F- AAS 32

2.3.1. Khảo sát xác định khoảng nồng độ tuyến tính. 32

2.3.2. Xây dựng đường chuẩn, xác định giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng 34
2.4. Đánh giá sai số và độ lặp lại của phương pháp 38

2.5.Định lượng đồng, crom, niken trong các mẫu giả. 41

2.6. Tổng kết các điều kiện đo phổ F- AAS của Cu, Cr, Ni 43

2.7. Phân tích mẫu thực 43

2.7.1.Lấy mẫu 43

2.7.2.Khảo sát quá trình xử lý mẫu . 44

2.8. Thực nghiệm đo phổ và tính toán kết quả 46

2.8.1. Kết quả đo phổ . 46

2.9. Kiểm tra quá trình xử lý mẫu 57

KẾT LUẬN 60

TÀI LIỆU THAM KHẢO 62

More info:

Published by: daykemquynhon www.daykemquynhon.ucoz.com on Aug 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

03/22/2014

 
XỒ oøb `ớj \p}ga |àe Oễh ijề} ‘ ĞẢj oễh \oâj Ga}zäg
2
ĞẮJ OỉH \OÂJ
 GA]ZÄG
\PGA
Ơ
 
ĞẮJ OỉH
X
Ơ
 
^OẮE
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Sů \OỄ \ÀE OJặ]
_ÂH ĞỄGO OÎE I
Ơ
ỠGA Eở\ XỞ FJE IKẮJ GẳGAĞỐGA) HPKE) GJFMG \PKGA PB] _BGO \ẮJ \OÎGO^OỞ \OÂJ GA]ZÄG @ẾGA
^O
Ơ
ƮGA
^OÂ^ ^OỜ OẬ^\OỬ GA]ZÄG \ứ GAỉG IứB /C%BBX*I]ẩG SĀG \OẮH Xį OØB OỉH
\oâj Ga}zäg) gĈe
0>>:
 
XỒ oøb `ớj \p}ga |àe Oễh ijề} ‘ ĞẢj oễh \oâj Ga}zäg
0
ĞẮJ OỉH \OÂJ
 GA]ZÄG
\PGA
Ơ
 
ĞẮJ OỉH
X
Ơ
 
^OẮE
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Sů \OỄ \ÀE OJặ]
_ÂH ĞỄGO OÎE I
Ơ
ỠGA Eở\ XỞ FJE IKẮJ GẳGAĞỐGA) HPKE) GJFMG \PKGA PB] _BGO \ẮJ \OÎGO^OỞ \OÂJ GA]ZÄG @ẾGA
^O
Ơ
ƮGA
^OÂ^ ^OỜ OẬ^\OỬ GA]ZÄG \ứ GAỉG IứB /C%BBX*
Ho}zäg gaîgo4
Oøb ~oàg
|åho
Eè xỒ4
3>'<<'0:
I]ẩG SĀG \OẮH Xį OØB OỉH
 GAộJ
Ơ
OGA
Ơ
 
LẤG FOKB OỉH4
^AX'\X' GA]ZỌG ĞĀGA
ĞữH
\oâj Ga}zäg) gĈe
0>>:
 
XỒ oøb `ớj \p}ga |àe Oễh ijề} ‘ ĞẢj oễh \oâj Ga}zäg
8
 Iổj hẨe
Ƣg
SỖj |ậe iðga `jẻ| Ƣg xà} xẫh) me jg `îz |ị iðga hẨe Ƣg |Ỗj |oạzajâk % ^AX' \X' Ga}zọg ĞĈga ĞỪh) ^AX' \X Ga}zọg Oừ} \ojỂga Ēè |ấg |égohoỊ `Ẩk)
o
ƨ
Ỗga
lẦg) ajô~ ĒỢ me |pkga r}â |pégo gaojäg hỪ} sî okîg |oîgoi}ấg sĈg'Me jg hoàg |oîgo hẨe Ƣg @bg ajâe ojề}) Fokb xb} ĒẢj oễh) hâh |oạz hüfokb Oøb oễh)
|p 
ƨ
ổga
ĞẢj oễh
x
ƨ
 
 ~oẢe) ĞẢj oễh \oâj Ga}zäg) ajb Ēégo  `Ảg `ï Ēè |Ảk ĒjỂ} fjềg |o}ấg iỨj) ĒỚga sjäg) foåho iề me |pkga |oổj ajbg oễh|ấ~ sî |oỲh ojềg i}ấg sĈg'Lú Ēè hø gojỂ} hỒ aẫga) xkga lk gĈga iỲh hðg oẢg hoẻ gäg |pkga i}ấgsĈg hỡb me hoẫh hoẫg foüga |oỈ |pâgo foịj |ojẻ} xø|' Me pậ| ekga goấg
Ē
ƨ
Ứh
xỲ hoỊ `Ẩk) Ēøga aø~ õ fjẻg hỡb hâh |oạz ajâk) hü ajâk ĒỈ i}ấg sĈg hỡb me
Ē
ƨ
Ứh
okîg hoỊgo oƢg'
\oâj Ga}zäg) |oâga 2> gĈe 0>>:
Oễh
sjäg
SŪ \oỆ \àe
Ojẻ}

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
Hoa San liked this
1 hundred reads
Anh Hùng Núp liked this
rambo liked this
Đoàn Hiếu liked this
Sâu Con liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->