Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
P. 1
Comparativo: Hyundai i10 vs Suzuki Celerio

Comparativo: Hyundai i10 vs Suzuki Celerio

Ratings:
(0)
|Views: 13,506|Likes:
Published by Juan Daniel Cortés
Para mayor información y recursos adicionales visiten: http://4wd-mag.blogspot.com/2012/08/comparativo-hyundai-i10-vs-suzuki.html
Para mayor información y recursos adicionales visiten: http://4wd-mag.blogspot.com/2012/08/comparativo-hyundai-i10-vs-suzuki.html

More info:

Published by: Juan Daniel Cortés on Aug 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

08/20/2013

 
CKYR X@IIA JRMSI EFHF^MGI 
FGFAM_M_ OKETFRFZMSK@}ygjfm m64 6'6
 ‟
_y~ylm Oiairmk HAP _F 6'4
Iszf is ygf oketfrfomÿg igzri 2 ekjiaks jia siheigzk F k
_ytiremgms
! sy triomk gk is kgirksk } omirzfeigzi febks skg ygfktomÿg vyi zmigig vyi emrfr afs tirskgfs vyi iszíg mgzirisfjfs ig bysofr yg tivyiök ofrrk tfrf ekirsi ig hrfgjis omyjfjisokek Bkhkzæ tkr sy cfomamjfj ji efgmkbrfr jibmjk f sys jmeigsmkgis } tkr sybfnåsmek okgsyek ji okebyszmbai' Zyi af ktkrzygmjfj ji ir okek sijisietiöfg febks fyzks ig tmszf oyfgjk cym f Ekzkr ig Foomÿg ji iszi fök! tkr ak vyi zighk fahygf ftriomfomÿg foirof ji sys oyfamjfjis' Febks fyzks zmigig ig okeþg vyi gk si igsfebafg ig ia tfås ji jkgji is syefrof! febks si igsfebafg ig Mgjmf } faaå iszæg jmstkgmbais tfrf yg tþbamok jioafsi eijmf tyis `f} ofrrks mgoaysk eæs tivyiöks } eæs bfrfzks okek ia@}ygjfm Ikg } ia izirfgåsmek Efryzm 044' Ig iszi tfås fsmæzmok ia Oiairmk vyi siigji okek
Efryzm F _zfr 
ig ygf irsmÿg ivymfaigzi f iszf HAP smg fmri zmigiyg triomk ji ::6'83: Rytmfs Mgjmfs (Ftrkpmefjfeigzi 6:!9 emaakgis ji tisks okakebmfgks- } ia m64
J Amzi
vyi is ygf irsmÿg okgyg ivymtfemigzk smemafr fa jmstkgmbai fvyå si igji f ?39':?4 Rytmfs (ofsm 62 emaakgis ji tisks-'Tfrf oketfrfr aks triomks okg kzrf rihmÿg jia eygjk ig Istföf ia Oiairmk vyi si igji okek
 Fazk
f
0294 is eæs bfrfzk vyi iam64 6'6 (
00=4-! iszi is ia triomk cmgfa jistyís ji yg MSF ji60) eæs yg 4) ji metyiszk ji efzrmoyafomÿg tkr zigir yg gmiaji iemsmkgis ji

bfnk' Risyazf oyrmksk vyi faaå sif eæsofrk ia @}ygjfm tyis febks i`åoyaks aaihfg trkoijigzis ji afMgjmf } tkr ak zfgzk aks hrfæeigis zrmbyzfrmks zigjråfg vyi sir aks emseks'Tfsfgjk f af `mszkrmf ji iszks ofrrks! ia Oiairmk gk is eæs vyiaf sítzmef higirfomÿg jia Fazk sÿak vyi si aafef jmszmgzk tkr akvyi is tksmbai vyi ia Fazk L64 aaihyi f Okakebmf f zrfís jiJirok' Iszi Oiairmk zmigi yg fyzk ey} tfriomjk ig Iyrktf! ji`io`k skg aks emseks! ia Gmssfg Tmpk vyi risyazf ji yg foyirjk igzri _y~ylm } Gmssfg tfrf vyi iszks þazmeks tyijfg igjir igIyrktf yg fyzk tivyiök vyi gk jisfrrkaafrkg emigzrfs vyi _y~ylm `fhf ak okrristkgjmigzi okg ygf Tmol%Yt ig Y_F! af _y~ylmIvyfzkr vyi gk is eæs vyi ygf Gmssfg Crkgzmir+Gffrf okg kzrf efrof'Tkr sy tfrzi ia @}ygjfm m64 }f aaif jisji ia 2440 ig ia eirofjk okakebmfgk sÿak vyi riomigzieigzi ig ia 2464 riombmÿ yg cfoiamcz smgef}kris okgsioyigomfs ig sy mgzirmkr } smg fazirfomkgis eíofgmofs' Is ia syoiskr jia Fzks+_fgzrk fyzk vyi zigåf ia emsek ekzkr vyiia m64 } irf eíofgmofeigzi tfriomjk! `foi tkok ia m64 okeig~ÿ f sir ia zfpm vyi igji @}ygjfm okek Omz} Zfpm tfrf riietaf~fr ia_fgzrk'Tfrf af oketfrfomÿg afs irsmkgis ji aks i`åoyaks skg afs ji triomks eæs bfnks! fozyfaeigzi @}ygjfm igji ygf frmfgzi jia m64 okgofnf fyzkeæzmof vyi mgoay}i jmrioomÿg `mjræyamof fjieæs ji fmri fokgjmomkgfjk } `f} eæs irsmkgis okg jmcirigomfs eirfeigziokseízmofs okg fahygfs einkrfs ig ivymtfemigzk! iszfs skg>
Eysmo
!
 Fjigzyri
!
HZ
}
_tkrz
' Tkr kzrf tfrzi Jirok igji jksirsmkgis jia Oiairmk vyi si jigkemgfg
HAP
okg ygf frmfgzi vyi zmigi fmri fokgjmomkgfjk } rmgis ji aynk okg skbritriomk jifarijijkr ji ? emaakgis ji tisks! ig febfs irsmkgis sÿak zmigi mjrmks iaíozrmoks fjiafgzi tkrvyi afs igzfgfs zrfsirfs zmigig iaemsek cygomkgfemigzk vyi ig aks ofrrks ji 2 tyirzfs! ksif gk si tyijig bfnfr smgk vyi si tyiji fbrmr jistihægjkafs gyg tkok jiaf ofrrkoiråf'
 
CKYR X@IIA JRMSI EFHF^MGI 
]f ig zíremgks ji jisietiök febks fyzks zmigig ygf tkzigomf smemafr! af jmcirigomf rfjmof ig ia ríhmeig fa vyi af okgsmhyig! iaokrifgk tkr zigir ygks =4oo eæs ji jistaf~femigzk okgsmhyi einkris omcrfs ji zkrvyi zfgzk ig af ofgzmjfj Ge
s okek ig ygfsrikayomkgis eæs bfnfs tiremzmigjkai aaihfr f sy tkzigomf eæpmef f yg ríhmeig eæs bfnk vyi ia _y~ylm' Gk kbszfgzi ia nftkgís iseæs rætmjk ig aågif riozf! ak vyi ai tkjråf nyhfr f cfkr is zigir 64 lmakhrfeks eigks ji tisk } zigir yg okicmomigzi firkjmgæemok ji4!?4 einkr vyi ia jia @}ygjfm vyi is ji 4!?2'Ig tmszf ia Oiairmk si oketkrzf ey} bmig! af systigsmÿg is yg tkok jyrf tirk is fahk byigk tkrvyi ofsm gk tiremzi bfafgoiks ji afofrrkoiråf! fjieæs zmigi yg oigzrk ji hrfijfj eæs bfnk vyi ia jia m64' Af systigsmÿg jia m64 zfebmíg zmigi af oyfamjfj ji skszigir af ofrrkoiråf ig oyrfs fygvyi gk ji af efgirf vyi ak `foi ia _y~ylm! fjieæs iszi @}ygjfm zmigji f mrsi ji zrketf k f sybmrfr eæsvyi ia Oiairmk! iszk is gkzfbai ig af þazmef oyrf jia fyzÿjrkek jkgji `f} vyi `foir yg ofebmk ji mgiromf rætmjk vyi ziremgfbffrrknfgjk fa m64 `foåf af efrhig ji af oyrf' Ig oyfgzk f crigks is eyo`k einkr ia _y~ylm bæsmofeigzi tkr af trisigomf ji FB_'Ig ia omroymzk ia okrifgk tfrioåf zigir einkr ristyiszf jia ekzkr tyis ig ia nftkgís oyfgjk si ighrfgfbf ziroirf } oyfrzf ia fyzktirjåf jiefsmfjk ietyni' _mg iebfrhk iszi aaihÿ f ygf ef}kr iakomjfj ig af riozf trmgomtfa aaihfgjk f af trmeirf oyrf f 669 le+`emigzrfs vyi ia @}ygjfm aaihfbf f 664 le+`']f ig zíremgks eæs ji jåf f jåf! ia mgzirmkr jia m64 irf eæs fazk tkr ak vyi sys koytfgzis fg ig ygf tksmomÿg zfebmíg fazf okgristiozk fa syiak! iszk jisigofjigf ig yg ef}kr istfomk tfrf afs tmirgfs tkr vyi fg eæs iszmrfjfs } zfebmíg ig yg ef}kr istfomkig ia bfþa' Is ygf einkrf okg ristiozk fa _fgzrk tyis tkr zigir yg oigzrk ji hrfijfj eæs bfnk ia m64 is eæs sihyrk ig efgmkbrfsritigzmgfs! iszk ak okgsmhyi smg tirjir af oyfamjfj ji zigir byigf fazyrf ig sy mgzirmkr' Fjiafgzi f tisfr ji gk sir jistfetfgfgzi tkr af ofamjfj ji aks riefzis ji sy sfatmofjirk sm jfg af metrismÿg ji sir rismszigzis } iszfr bmig fnyszfjks! ia mgszryeigzfa is ey}oketaizk } aihmbai fygvyi okg yg iakoåeizrk fahk trizigomksk vyi efrof `fszf 244 le+`< af tksmomÿg ji efgink is eæs tfriomjf f afji ygf emgmfg tkr iszfr fazk ig ia fsmigzk } tkr zigir ia efgjk ji afs efro`fs skbri af okgskaf oigzrfa'
 
CKYR X@IIA JRMSI EFHF^MGI 
Ig ia Oiairmk aks tfsfnirks fg eæs oirofgks fa syiak tkr ak vyi afs tmirgfs ji aks koytfgzis gk fg zfg iszmrfjfs ak vyi jiefgjf ygef}kr istfomk tfrf afs tmirgfs! fjieæs ia bfþa is eæs tivyiök' _y tksmomÿg ji efgink is eæs bfnf zfebmíg okg ygf tfafgof jiofebmks ji riokrrmjk ey} okrzk } yg iebrfhyi ey} syfi okg efgjk `mjræyamok (ia jia m64 zfebmíg is syfi-! af jmrioomÿgiaiozrkfsmszmjf f}yjf ig efgmkbrfs fghyaksfs } ig ygf okgjyoomÿg rætmjf tkr zigir af trktmijfj ji igjyrioirsi' Ia mgszryeigzfa jiiszi _y~ylm si rijyoi f yg hrfg iakoåeizrk okg tivyiöks tmakzks vyi efrofg igzri kzrfs oksfs sm ia ekzkr iszæ cråk kriofaigzægjksi! f iszk si ai syef yg tivyiök jmstaf} jmhmzfa vyi efrof afs jmszfgomfs riokrrmjfs (kjÿeizrk zkzfa } tfromfa- fjieæsjia mgjmofjkr jia okebyszmbai< ia zfoÿeizrk iszæ igomef jia iakoåeizrk } cyirf jia mgszryeigzfa' Ia sfatmofjirk zfetkok metrismkgftirk zfebmíg jf af sigsfomÿg ji vyi iginioiræ bmig'Ia triomk tkr ia _y~ylm is eyo`k ef}kr vyi ia jia m64 fygvyi ak vyi si okgsmhyi ji omirzf ckref nyszmcmof ia triomk! ig sågzisms ak vyisyef is ivymtfemigzk ji sihyrmjfj' Zfgzk ia Oiairmk okek ia m64 okgsmjirfråf f zåzyak tirskgfa vyi skg ji aks einkris fyzks jiasiheigzk tkr igomef ji yg O`irkaiz _tfrl } ji sys fazirgfzmfs o`mgfs! afs kzrfs ktomkgis f okgsmjirfr siråfg yg Lmf Tmofgzk Mkg kyg Tiyhikz 648 fygvyi iszi þazmek }f is oafrfeigzi eæs oafrk'Igzkgois sm si iszæ igzri iszfs jks ktomkgis »tkr oyæa jiomjmrsi;> ia @}ygjfm is eæs træozmok tfrf omyjfj tkr sy mgzirmkr } afritrisigzfomÿg ji af efrof is einkr vyi af ji _y~ylm tkr aaifr eæs zmietk ig ia eirofjk! tkr kzrk afjk ia m64 gk akhrf sir zfgicmomigzi gm zfg ffg~fjk okek ia Oiairmk' Ia _y~ylm tkr sy tfrzi zmigi ygf hrfg igzfnf tkr ia ivymtfemigzk vyi zrfi } ig åfs jieyo`fs oyrfs zfebmíg is eyo`k einkr! af hfrfgzåf is ey} byigf tirk af ritrisigzfomÿg gk iszæ zfg okgskamjfjf } `f} vyi istirfr vyi af efrof zkei ef}kr trkzfhkgmsek tkr ak vyi fgzirmkreigzi aks i`åoyaks _y~ylm aks igjåf O`irkaiz< smg iebfrhk tkr iatfsfjk ji sys trkjyozks si tyiji fyhyrfr ygf afrhf mjf tfrf iszks ofrrks' Ig ofrrizirf ia m64 is einkr vyi ia Oiairmk tkrvyi syekzkr zmigi einkr ristyiszf ig bfnk ríhmeig fså ia _y~ylm zighf jmszrmbyomÿg fayafr frmfbai } ygf tkzigomf smemafr! iszk sioketigsf tkr afs rifoomkgis jmgæemofs jia nftkgís vyi ristkgji einkr ig afs oyrfs'Ji iszf ckref af okgoaysmÿg is kbmf! af iaioomÿg igzri iszks jks jitigjiræ ji afs trmkrmjfjis jia okgsyemjkr fygvyi zrfåjf eæs`foåf ia okgzipzk fyzkekmaåszmok jitigji ji aks smzmks } åfs vyi ia okgsyemjkr crioyigzi! fjieæs ji sm mfnf sÿak k ysf sy i`åoyaktfrf zrfgstkrzfr f eæs higzi' F Okgzmgyfomÿg afs Cmo`fs Zíogmofs ji febks i`åoyaks>

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Laura Sáez liked this
Jessenia Martínez liked this
Francisco Muñoz liked this
Juan Daniel Cortés liked this
RPCPACHECO liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->