Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Klej Do Szyb Samochodowych

Klej Do Szyb Samochodowych

Ratings:
(0)
|Views: 72|Likes:
Published by alonso905365

More info:

Published by: alonso905365 on Aug 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2012

pdf

text

original

 
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Zgodnie z Rozporz
ą 
dzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Radyz dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole
ń
i stosowanych ogranicze
ń
 w zakresie chemikaliów - REACH (Art. 31, zał
ą 
cznik II)Data sporz
ą 
dzenia: 3 lutego 2003 Data aktualizacji:
3 lipca 2010
 Nazwa handlowa:
Klej do szyb samochodowych
Strona 1 z 11
1.
 
Identyfikacja preparatu
 
Identyfikacja przedsi
ę
biorstwa (dystrybutor)
Nazwa preparatu
Klej do szyb samochodowych
OpisMieszanina zawieraj
ą 
ca ni
ż
ej wymienione składniki z domieszkami bezpiecznymi dla zdrowia i
ś
rodowiska.ZastosowaniePoliuretanowy
ś
rodek uszczelniaj
ą 
cy.Identyfikacja dystrybutora
Dystrybutor:
Agencja Handlowa "BOLL"Wojciech Dalewski Spółka Jawnaul. Chemiczna 365-713 Zielona Góratel. 68 451 99 99fax 68 451 99 00
Telefony alarmowe
:Agencja Handlowa "BOLL"
68 451 99 99
(czynny w godzinach 8.00 - 16.00)Stra
ż
po
ż
arna 998Pogotowie ratunkowe 999Ogólnopolski telefon alarmowy
112
 Karta charakterystyki została opracowana przez:ITS-Usługi -Toru
ń
 email:
its_uslugi@wp.pl 
 
2.
 
Identyfikacja zagro
ż
e
ń
 
Klasyfikacja i oznakowanie preparatu
Uwaga.Opakowanie produktu musi by
ć
zaopatrzone w wyczuwalne dotykiem ostrze
ż
enie o niebezpiecze
ń
stwie.Preparat szkodliwy (Xn)R 42 Mo
ż
e powodowa
ć
uczulenie w nast
ę 
pstwie nara
ż
enia drog
ą 
oddechow
ą 
 UwagaZawiera izocyjaniany. Zapoznaj si
ę 
z instrukcj
ą 
dostarczon
ą 
przez producenta.Klasyfikacja preparatu została dokonana na podstawie informacji o zawarto
ś
ci składnikówniebezpiecznych oraz wła
ś
ciwo
ś
ciach fizycznych i chemicznych preparatu (Rozporz
ą 
dzenie MinistraZdrowia z dnia 2 wrze
ś
nia 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów
 
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Zgodnie z Rozporz
ą 
dzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Radyz dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole
ń
i stosowanych ogranicze
ń
 w zakresie chemikaliów - REACH (Art. 31, zał
ą 
cznik II)Data sporz
ą 
dzenia: 3 lutego 2003 Data aktualizacji:
3 lipca 2010
 Nazwa handlowa:
Klej do szyb samochodowych
Strona 2 z 11
chemicznych - Dz. U. Nr 171, poz. 1666 z 2003 r., zmiany: Dz. U. Nr 243, poz. 2440 z 2004 r, Dz. U. Nr174, poz. 1222 z 2007 r., Dz. U. Nr. 43 poz. 353 z 2009 r.).
3.
 
Skład i informacja o składnikach
 
Niebezpieczne składniki mieszaniny wraz z ich klasyfikacj
ą
*Składnik nr CAS nr WE % wag. Symbol Zwroty R
#
 
toluen108-88-3 203-625-9 < 2,5F, Xn,repro. kat.211-38-48/20-63-65-67destylaty lekkieobrabiane wodorem(ropa naftowa);64742-47-8 265-149-8 < 2,5 Xn 65-66, nota Hdiizocyjanian 4,4’-metylenodifenylu101-68-8 202-966-0 < 1 Xn 20-36/37/38-42/43# - okre
ś
lenie zwrotów rodzaju zagro
ż
enia zestawiono w punkcie 16.
4.
 
Pierwsza pomoc
 Oznaki zatrucia mog
ą 
wyst
ą 
pi
ć
po okresie utajenia, dlatego te
ż
w przypadku nara
ż
enia konieczna jestobserwacja i kontrola lekarska przez co najmniej 48 godzin od chwili zdarzenia.
Instrukcje post
ę
powania w zale
ż
no
ś
ci od drogi nara
ż
enia
Ogólne: W przypadku wyst
ą 
pienia jakichkolwiek w
ą 
tpliwo
ś
ci lub niepokoj
ą 
cychobjawów skontaktowa
ć
si
ę 
z lekarzem.
Nigdy nie podawa
ć
niczegodoustnie osobom nieprzytomnym
. Je
ż
eli poszkodowany jest nieprzytomny,do czasu przybycia lekarza uło
ż
y
ć
go w pozycji bezpiecznej.Wdychanie: wynie
ść
poszkodowanego z miejsca nara
ż
enia na
ś
wie
ż
e powietrze,zapewni
ć
spokój, okry
ć
kocem. Je
ż
eli wyst
ą 
pi
ą 
jakiekolwiek niepokoj
ą 
ceobjawy (np. trudno
ś
ci w oddychaniu, kaszel,
ś
wiszcz
ą 
cy oddech, senno
ść
,zawroty głowy) wezwa
ć
lekarza. Je
ż
eli poszkodowany ma trudno
ś
ci zoddychaniem – poda
ć
tlen, je
ż
eli nie oddycha – zastosowa
ć
sztuczneoddychanie.Kontakt z oczami: wyj
ąć
soczewki kontaktowe, płuka
ć
oczy du
żą 
ilo
ś
ci
ą 
wody, przezprzynajmniej 10-15 minut, trzymaj
ą 
c powieki szeroko rozwarte. Je
ż
eliwyst
ą 
pi podra
ż
nienie, skonsultowa
ć
si
ę 
z lekarzem.
Kontakt ze skór
ą 
:
zdj
ąć
cał
ą 
zanieczyszczon
ą 
odzie
ż
i buty. Skór
ę 
zmywa
ć
du
żą 
ilo
ś
ci
ą 
wody zmydłem, obficie spłuka
ć
. Nie stosowa
ć
rozpuszczalników anirozcie
ń
czalników. Upra
ć
odzie
ż
przed ponownym zało
ż
eniem. Je
ż
eliwyst
ą 
pi
ą 
podra
ż
nienia skontaktowa
ć
si
ę 
z lekarzem.Połkni
ę 
cie: nie prowokowa
ć
wymiotów, poniewa
ż
istnieje ryzyko zachły
ś
ni
ę 
cia si
ę 
iprzedostania si
ę 
tre
ś
ci
ż
ą 
dka do płuc. Przepłuka
ć
jam
ę 
ustn
ą 
du
żą 
ilo
ś
ci
ą 
 wody, nie połyka
ć
. Wezwa
ć
lekarza i pokaza
ć
mu opakowanie lub etykiet
ę 
.
5.
 
Post
ę
powanie w przypadku po
ż
aru
 
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Zgodnie z Rozporz
ą 
dzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Radyz dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole
ń
i stosowanych ogranicze
ń
 w zakresie chemikaliów - REACH (Art. 31, zał
ą 
cznik II)Data sporz
ą 
dzenia: 3 lutego 2003 Data aktualizacji:
3 lipca 2010
 Nazwa handlowa:
Klej do szyb samochodowych
Strona 3 z 11
Zalecane
ś
rodki ga
ś
nicze
Piana, proszki ga
ś
nicze, dwutlenek w
ę 
gla, rozproszone strumienie wody. Zbiorniki nara
ż
one nadziałanie wysokiej temperatury lub ognia chłodzi
ć
wod
ą 
z bezpiecznej odległo
ś
ci, je
ż
eli jest to mo
ż
liweusun
ąć
je z miejsca zagro
ż
enia.
Zabronione
ś
rodki ga
ś
nicze
Zwarty, jednolity strumie
ń
wody.
Niebezpieczne produkty rozkładu
Tlenki w
ę 
gla (COx) i azotu (NOx), toksyczne i dra
ż
ni
ą 
ce gazy: cyjanowodór, cyjaniany.
Specjalistyczny sprz
ę
t przeciwpo
ż
arowy
Nakłada
ć
gazoszczeln
ą 
odzie
ż
ochronn
ą 
oraz aparaty oddechowe niezale
ż
ne od powietrza z otoczenia.
Informacje dodatkowe
Brak.
6.
 
Post
ę
powanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
ś
rodowiska
 
Indywidualne
ś
rodki ostro
ż
no
ś
ci
Usun
ąć
 
ź
ródła zapłonu. Unika
ć
bezpo
ś
redniego kontaktu z oczami i skór
ą 
. Nie wdycha
ć
oparów.Zakłada
ć
ubranie ochronne, r
ę 
kawice i okulary ochronne. Zastosowa
ć
odpowiedni
ą 
wentylacj
ę 
 pomieszcze
ń
. Osoby przypadkowe i/lub nieposiadaj
ą 
ce odzie
ż
y ochronnej ewakuowa
ć
z miejscanara
ż
enia.
Ś
rodki ostro
ż
no
ś
ci w zakresie ochrony
ś
rodowiska
Zabezpieczy
ć
przed wprowadzeniem preparatu do miejscowego systemu wodno-kanalizacyjnego orazdo wód powierzchniowych i gruntowych. W przypadku przedostania si
ę 
preparatu do kanalizacji, wodylub gleby, zawiadomi
ć
odpowiednie słu
ż
by ratunkowe.
Metody oczyszczania
Produkt mo
ż
na przysypa
ć
oboj
ę 
tnym chemicznie, niepalnym materiałem sorpcyjnym (piasek, ziemiaokrzemkowa, uniwersalna substancja wi
ążą 
ca). Zebra
ć
mechanicznie do oznakowanego, zamykanegopojemnika i przekaza
ć
uprawnionemu odbiorcy odpadów do dalszej utylizacji. Nie uszczelnia
ć
 pojemnika – w kontakcie z wod
ą 
uwalnia si
ę 
dwutlenek w
ę 
gla. Pomieszczenie dokładnie przewietrzy
ć
.
7.
 
Post
ę
powanie z preparatem i jego magazynowanie
 
Post
ę
powanie z preparatem
Ostro
ż
nie otwiera
ć
pojemniki i post
ę 
powa
ć
z produktem. Nie wdycha
ć
par. Zakłada
ć
odzie
ż
ochronn
ą 
.Kobiety w ci
ąż
y powinny unika
ć
wdychania par produktu lub kontaktu produktu ze skór
ą 
. Unika
ć
 kontaktu z oczami i skór
ą 
. Unika
ć
tworzenia aerozoli. Podczas pracy nie je
ść
, nie pi
ć
i nie pali
ć
. My
ć
 r
ę 
ce przed przerwami i po zako
ń
czonej pracy. Zanieczyszczon
ą 
odzie
ż
natychmiast zdj
ąć
i upra
ć
przedponownym zało
ż
eniem. Zastosowa
ć
odpowiedni
ą 
wentylacj
ę 
ogóln
ą 
pomieszczenia i miejscow
ą 
przystanowisku pracy.Informacje przeciwpo
ż
arowe i przeciwwybuchowe: nie trzyma
ć
w pobli
ż
u
ź
ródeł zapłonu - nie pali
ć
 tytoniu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->