Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lakier Do Felg Srebrny Spray

Lakier Do Felg Srebrny Spray

Ratings:
(0)
|Views: 26|Likes:
Published by alonso905365

More info:

Published by: alonso905365 on Aug 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/15/2013

pdf

text

original

 
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Zgodnie z Rozporz
ą 
dzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Radyz dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole
ń
i stosowanych ogranicze
ń
 w zakresie chemikaliów - REACH (Art. 31, zał
ą 
cznik II)Data sporz
ą 
dzenia: 11 czerwca 2003 Data aktualizacji:
3 lipca 2010
 Nazwa handlowa:
Lakier do felg srebrny spray
Strona 1 z 12
1.
 
Identyfikacja preparatu
 
Identyfikacja przedsi
ę
biorstwa (dystrybutor)
Nazwa preparatu
Lakier do felg srebrny spray
OpisMieszanina zawieraj
ą 
ca ni
ż
ej wymienione składniki z domieszkami bezpiecznymi dla zdrowia i
ś
rodowiska.Nr artykułu: 19-50110-3090ZastosowanieLakier w aerozolu.Identyfikacja dystrybutora
Dystrybutor:
Agencja Handlowa "BOLL"Wojciech Dalewski Spółka Jawnaul. Chemiczna 365-713 Zielona Góratel. 68 451 99 99fax 68 451 99 00
Telefony alarmowe
:Agencja Handlowa "BOLL"
68 451 99 99
(czynny w godzinach 8.00 - 16.00)Stra
ż
po
ż
arna 998Pogotowie ratunkowe 999Ogólnopolski telefon alarmowy
112
 Karta charakterystyki została opracowana przez:ITS-Usługi -Toru
ń
 email:
its_uslugi@wp.pl 
 
2.
 
Identyfikacja zagro
ż
e
ń
 
Klasyfikacja i oznakowanie preparatu
Uwaga.Opakowanie produktu musi by
ć
zaopatrzone w wyczuwalne dotykiem ostrze
ż
enie o niebezpiecze
ń
stwie.Preparat skrajnie łatwopalny (F+), (R 12)Preparat dra
ż
ni
ą 
cy (Xi)Preparat niebezpieczny dla
ś
rodowiskaR 36 Działa dra
ż
ni
ą 
co na oczy.R 52/53 Działa szkodliwie na organizmy wodne; mo
ż
e powodowa
ć
długo utrzymuj
ą 
ce si
ę 
 niekorzystne zmiany w
ś
rodowisku wodnym.R 66 Powtarzaj
ą 
ce si
ę 
nara
ż
enie mo
ż
e powodowa
ć
wysuszanie lub p
ę 
kanie skóry.R 67 Pary mog
ą 
wywoływa
ć
uczucie senno
ś
ci i zawroty głowy.
 
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Zgodnie z Rozporz
ą 
dzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Radyz dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole
ń
i stosowanych ogranicze
ń
 w zakresie chemikaliów - REACH (Art. 31, zał
ą 
cznik II)Data sporz
ą 
dzenia: 11 czerwca 2003 Data aktualizacji:
3 lipca 2010
 Nazwa handlowa:
Lakier do felg srebrny spray
Strona 2 z 12
Według danych producenta, produkt działa narkotycznie. Przedłu
ż
ony lub cz
ę 
sto powtarzaj
ą 
cych si
ę 
 kontakt ze skór
ą 
mo
ż
e powodowa
ć
wyst
ą 
pienie dermatoz co spowodowane jest odtłuszczeniem skóryprzez rozpuszczalniki.Uwaga! Pojemnik po ci
ś
nieniem.Pojemnik pod ci
ś
nieniem: chroni
ć
przed sło
ń
cem i temperatur
ą 
powy
ż
ej 50
°
C. Nie przekłuwa
ć
ani niespala
ć
, tak 
ż
e po zu
ż
yciu. Nie rozpyla
ć
nad otwartym płomieniem lub
ż
arz
ą 
cym si
ę 
materiałem. Chroni
ć
 przed
ź
ródłami zapłonu – nie pali
ć
w czasie rozpylania.W pomieszczeniach zamkni
ę 
tych, bez odpowiedniej wentylacji, mo
ż
e narasta
ć
niebezpiecze
ń
stwopowstania wybuchowych mieszanin.Klasyfikacja preparatu została dokonana na podstawie informacji o zawarto
ś
ci składnikówniebezpiecznych oraz wła
ś
ciwo
ś
ciach fizycznych i chemicznych preparatu (Rozporz
ą 
dzenie MinistraZdrowia z dnia 2 wrze
ś
nia 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatówchemicznych - Dz. U. Nr 171, poz. 1666 z 2003 r., zmiany: Dz. U. Nr 243, poz. 2440 z 2004 r, Dz. U. Nr174, poz. 1222 z 2007 r., Dz. U. Nr. 43 poz. 353 z 2009 r.).
3.
 
Skład i informacja o składnikachNiebezpieczne składniki mieszaniny wraz z ich klasyfikacj
ą
 Składnik nr CAS nr WE % wag. Symbol Zwroty R
#
 
aceton 67-64-1 200-662-2 25 50 F, Xi 11-36-66-67butan 106-97-8 203-448-7 10 25 F+ 12propan 74-98-6 200-827-9 10 25 F+ 12solwent nafta (ropanaftowa)w
ę 
glowodory lekkiearomatyczne64742-95-6 265-199-0 10 25 Xn, N10-37-51/53-65-66-67,nota P
*)
octan butylu 123-86-4 204-658-1 2,5 10 - 10-66-67benzyna ci
ę 
zkaobrabiana wodorem(ropa naftowa)64742-48-9 265-150-3 1 2,5 Xn 65-66, nota P
*)#
- okre
ś
lenie zwrotów rodzaju zagro
ż
enia zestawiono w punkcie 16.* - zawarto
ść
rakotwórczego benzenu (nr WE 200-753-7) wynosi poni
ż
ej 0,1% mas
4.
 
Pierwsza pomoc
 
Instrukcje post
ę
powania w zale
ż
no
ś
ci od drogi nara
ż
enia
Ogólne: wyprowadzi
ć
poszkodowanego z miejsca nara
ż
enia, zapewni
ć
spokój. Je
ż
eliposzkodowany ma mdło
ś
ci lub wymiotuje, uło
ż
y
ć
go w pozycjipółsiedz
ą 
cej, lub je
ż
eli jest nieprzytomny w pozycji bezpiecznej. Je
ż
eliwyst
ę 
puj
ą 
jakiekolwiek niepokoj
ą 
ce objawy, wezwa
ć
lekarza.
Nigdy niepodawa
ć
niczego doustnie osobie nieprzytomnej.
 Wdychanie: wynie
ść
poszkodowanego z miejsca nara
ż
enia na
ś
wie
ż
e powietrze,zapewni
ć
spokój, okry
ć
kocem. Je
ż
eli wyst
ą 
pi
ą 
jakiekolwiek niepokoj
ą 
ceobjawy (np. trudno
ś
ci w oddychaniu, kaszel,
ś
wiszcz
ą 
cy oddech, senno
ść
,zawroty głowy) wezwa
ć
lekarza.
 
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Zgodnie z Rozporz
ą 
dzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Radyz dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole
ń
i stosowanych ogranicze
ń
 w zakresie chemikaliów - REACH (Art. 31, zał
ą 
cznik II)Data sporz
ą 
dzenia: 11 czerwca 2003 Data aktualizacji:
3 lipca 2010
 Nazwa handlowa:
Lakier do felg srebrny spray
Strona 3 z 12
Kontakt ze skór
ą 
: zdj
ąć
cał
ą 
zanieczyszczon
ą 
odzie
ż
i buty. Skór
ę 
zmy
ć
du
żą 
ilo
ś
ci
ą 
wody zmydłem, obficie spłuka
ć
. Nie stosowa
ć
rozpuszczalników. Upra
ć
odzie
ż
 przed ponownym zało
ż
eniem. Je
ż
eli wyst
ą 
pi
ą 
jakiekolwiek podra
ż
nieniaskontaktowa
ć
si
ę 
z lekarzem.Kontakt z oczami: usun
ąć
soczewki kontaktowe, płuka
ć
oczy du
żą 
ilo
ś
ci
ą 
wody, przezprzynajmniej 15 minut, trzymaj
ą 
c powieki szeroko rozwarte. Zapewni
ć
 konsultacj
ę 
lekarsk 
ą 
.Połkni
ę 
cie: nie prowokowa
ć
wymiotów, poniewa
ż
istnieje ryzyko zachły
ś
ni
ę 
cia si
ę 
iprzedostania si
ę 
tre
ś
ci
ż
ą 
dka do płuc. Przepłuka
ć
jam
ę 
ustn
ą 
du
żą 
ilo
ś
ci
ą 
 wody, nie połyka
ć
. Natychmiast wezwa
ć
lekarza.
5.
 
Post
ę
powanie w przypadku po
ż
aruZalecane
ś
rodki ga
ś
nicze
Proszki ga
ś
nicze, dwutlenek w
ę 
gla, rozproszone strumienie wody, piana odporna na alkohol. Zbiornikinara
ż
one na działanie wysokiej temperatury lub ognia chłodzi
ć
wod
ą 
z bezpiecznej odległo
ś
ci, je
ż
eli jestto mo
ż
liwe usun
ąć
je z miejsca zagro
ż
enia.
Zabronione
ś
rodki ga
ś
nicze
Zwarty, jednolity strumie
ń
wody.
Niebezpieczne produkty rozkładu
Tlenki w
ę 
gla (COx) i azotu (NOx), toksyczne i dra
ż
ni
ą 
ce gazy. Aerozole mog
ą 
eksplodowa
ć
przynagrzaniu do temperatury powy
ż
ej 50
°
C.
Specjalistyczny sprz
ę
t przeciwpo
ż
arowy
Nakłada
ć
gazoszczeln
ą 
odzie
ż
ochronn
ą 
oraz aparaty oddechowe niezale
ż
ne od powietrza z otoczenia.
Informacje dodatkowe
Brak.
6.
 
Post
ę
powanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
ś
rodowiska
 
Indywidualne
ś
rodki ostro
ż
no
ś
ci
Usun
ąć
 
ź
ródła zapłonu (ugasi
ć
otwarty ogie
ń
, ogłosi
ć
zakaz palenia i stosowania narz
ę 
dzi iskrz
ą 
cych).Unika
ć
bezpo
ś
redniego kontaktu z oczami i skór
ą 
. Zakłada
ć
ubranie ochronne, r
ę 
kawice i okularyochronne. Zastosowa
ć
odpowiedni
ą 
wentylacj
ę 
pomieszcze
ń
. Osoby przypadkowe i/lub nieposiadaj
ą 
ceodzie
ż
y ochronnej ewakuowa
ć
z miejsca nara
ż
enia.
Ś
rodki ostro
ż
no
ś
ci w zakresie ochrony
ś
rodowiska
Zabezpieczy
ć
przed wprowadzeniem preparatu do lokalnego systemu wodno-kanalizacyjnego oraz dowód powierzchniowych i gruntowych. W przypadku przedostania si
ę 
preparatu do kanalizacji, wody lubgleby, zawiadomi
ć
odpowiednie słu
ż
by ratunkowe.
Metody oczyszczania
Produkt przysypa
ć
oboj
ę 
tnym chemicznie, niepalnym materiałem sorpcyjnym (piasek, ziemiaokrzemkowa, uniwersalna substancja wi
ążą 
ca), zebra
ć
do oznakowanego, zamykanego pojemnika iprzekaza
ć
uprawnionemu odbiorcy odpadów do dalszej utylizacji. Zanieczyszczon
ą 
powierzchni
ę 
 dokładnie oczy
ś
ci
ć
. Pomieszczenie dokładnie przewietrzy
ć
.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->