Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Talumpati

Talumpati

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 1,009|Likes:
Published by Hudz Custodio

More info:

Published by: Hudz Custodio on Aug 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/14/2014

pdf

text

original

 
OUTLINE GUIDE FOR ANEXTEMPORANEOUS SPEECH
TITLE OF SPEECH:
All speeches must be titled.
GENERAL PURPOSE
(METHOD OPRESENTATION):
to inform, to entertain, todemonstrate, to persuade by making in-roads, etc.
SPECIFIC PURPOSE
(AUDIENCE OUTCOME):
What particular response do you want toevoke from your audience? Fill in the blank: At theend of my speech I want my audienceto__________________.
INTRODUCTION
I. INTEREST STEP
(ALSO CALLED "ICE BREAKER"OR "ATTENTION GETTER"): Usethe beginning of your speech to capture toaudience's interest and to stress the importanceof the topic. You must tell on your outline how youare going to accomplish this step. List thetechnique(s) that you use in the appropriate placemarked "technique."
TECHNIQUE:II. THESIS SENTENCE:
 The thesis sentence isone simple declarative statement whichsummarizes your speech. This statement is thecrux of your speech.
III. CLARIFICATION:
 This step can includedefinitions, background material, or any otherinformation necessary for your audience to have aclear understanding of your thesis.
IV. PREVIEW STEP:
 This step relates the mainpoints of the speech to the audience in orderto facilitate understanding of proof of the thesis."Tell them what you are going to tell them."
BODY 
I.
MAIN POINT:
Each main point discussed in thebody of the speech is a major division of the thesis. Each main point proves a part of thethesis by the method listed below. State yourmain point and then give evidence to support it:
 A. EVIDENCE:
STATISTICS, EXAMPLES,QUOTATIONS FROM AUTHORITY, ANALOGIES, AND AUDIO/VISUAL AIDS are all formsof evidence. Use one of themat this point in proving a main point.
B. REASONING
(EVIDENCE + REASONING =PROOF):
After stating your main pointand giving your evidence, explain how yourevidence relates to your thesis.
C. RELATIONSHIP TO THESIS:
Make sure youshow how your proven main pointrelates to your thesis. Don't leave the relationshipof main point to thesis for youraudience to figure out.
II. MAIN POINT:
 You follow the formula listedunder MAIN POINT I for each main pointin the body of your speech. If you have more thanone piece of evidence for a main point,follow the formula for each piece of evidence:A. State sub-point of main point here1. give evidence for sub-point2. give reasoning for sub-point3. show relationship of sub-point to main point andto the thesis.B. State second sub-point of main point here.1. give evidence2. give reasoning3. show relationship
III. MAIN POINT:
 You must have three mainpoints, and at least three forms of evidence, forthe body of each speech. You may have as manyas five main points.
CONCLUSION
I. SUMMARY STEP:
 This step is similar to thepreview step in the introduction. It reiteratesthe main points of argument. "Tell them what youhave told them."
II. RESTATEMENT OF THESIS:
Repeat the thesisoften during the speech. It is thestatement that you want your audience toremember and accept.
III. APPEAL:
 This step is much like the intereststep in the introduction. The final appeal is thelasting impression that you leave on youraudience. It uses the same type of technique astheinterest step. You must list the technique that youuse.
TECHNIQUE:
List the one used.NOTE: Until you have mastered the structure of anextemporaneous speech outline, you shouldfollow these guidelines exactly.
EACH SEGMENT OF THE OUTLINE MUST BEWRITTEN IN COMPLETE,DECLARATIVE SENTENCES.
Lumuluha ang Inang Kalikasan (1)
 
SA AKLAT ng “Genesisng Banal na Bibliyanakatala ang kasaysayan ng paglikha ng Diyos salupa at langit. Unang araw na ang kadiliman aybinigyan ng liwanag sa pamamagitan ng paghihipng hangin sa ibabaw ng tubig. Ang liwanag aytinawag na araw at ang kadiliman ay tinawag nagabi.Sa ikalawang araw ay nalalang ang kalawakangnaghahati sa tubig sa ibaba at tubig sa itaas. Sasalita ng Diyos, pinagsama-sama ang tubig upanglumitaw ang lupa at tinawag itong daigdig. Angnatitirang tubig ay pinagsama sama din at siyangnaging karagatan. Pinatubo sa lupa ang lahat nguri ng halamang nagbubunga, at natapos angikatlong araw.Ang ikaapat na araw ay ginugol sa paglikha ngmga tanglaw sa kalangitan. Si “Brother Sun” angtumanglaw sa maghapon at si “Sister Moon” atang mga bituin ang nagbigay ng liwanag kunggabi. Pinuno ang tubig ng maraming bagay namay buhay at sabay na nilagyan ng lahat ng uriibon ang himpapawid. Naganap ang mga ito saika-limang araw. Sa wakas nilalang ng Diyos angpinakatampok sa lahat, ang tao ayon sa sariliniyang larawan.Ang tao na siyang mamamahala sa daigdig.Lubhang kasiya-siya ang paglalang sa inangkalikasan na handog ng Divine Creator” sa mgataong kalarawan niya at maglilingkod atmagmamahal sa kanya habang sila aynaglalakbay sa daigdig patungo sa kabilang buhayna walang hanggan.Dahilan sa kanilang pagkakasala napalayas sahardin ng Eden si Eva at Adan. Winika ng Diyos sakanila: “humayo kayo at magparami” datapwatang angkan ni Adan ay kinakailangangmagbungkal ng lupa at mag alaga ng kapaligiranbago makuha ang mga bagay na tutugon sakanilang mga “Basic Needs”.Sa mga nagdaang panahon, nabulid ang mga taosa mga bagay na pang mundo. Na masdan ni Yahweh na labis ang kasamaan ng tao. Sa mganilalang niya, tanging si Noe lamang ang matuwidna namumuhay na kasama niya. Nagpasiya si Yahweh na lipulin na ang mga tao at lahat ngbagay na kanyang nilikha, maliban kay Noe. Kayainutusan niya si Noe na yumari ng isangdambuhalang daong (Noah’s Ark) na paglalagyanng kanyang angkan at tig-iisang pares ng lahat nguri ng ibon at hayop na gumagapang sa lupa. Atnaganap ang una at kagulat-gulat na baha natumagal sa loob ng apat na pung araw at gabi. SiNoe ang nagtatag ng bagong sangkatauhanpagkatapos ng delubyo.Sa kasalukuyang panahon, muling natanghal angkahindik hindik na baha na regalo ni Odong at ilanpang sinundang bagyo. Matinding hihip ng hanginat walang patid na pag-ulan ang gumalaw sakalikasan at nagsimulang maghasik ng lagim nakumitil sa maraming buhay at sumalanta sa mgapamayanan. Para bagang nagkasundo ang langit,lupa at dagat upang sabay-sabay na pawalan angkanilang naimbak na tubig, pagsanibin ito attulung-tulong na yumari ng isang pambihira atmalaganap na baha.Napakalaking pinsala ang idinulot ng baha sa lahatng sulok ng kalakhang Maynila at mga karatiglalawigan sa Luzon. Sa pag-apaw ng tubig sa mgailog at pagtulin ng agos nito ay nagmistulangdagat-dagatan ang mga “Exclusive Subdivision” saMarikina, Pasig, Cainta, Quezon City, Pasay atMakati. Sa tantiya ng MMDA, aabutin ng isangbuwan ang rehabilitasyon ng mga nasirangpatubig, komunikasyon, gusali, kubo, at mga ibapang kalat. Kalat na kasiraan sa matinding galit naipinamalas ng kalikasan na naging sanhi ngkahambal hambal na kalagayan ng kalakhangMaynila.At nagpapakita naman ng pagtutulungan angpamahalaan at pribadong sektor na kinabibilanganng negosyante relihiyoso, mamahayag, artista,propesyonal na estudyante mamamayangmayaman at mahirap. “Good Luck and God Blessall of You” Iwanan muna natin ang pangyayari sakalakhang Maynila at pagtuunan natin ng pansinang sarili nating lalawigan.Bagamat hindi grabe ang naging problema ngCavite sa ngayon, maari naman itong tumindi samga susunod na pagkakataon kundi natin susuriinang mga kadahilanan kung bakit nagingmapanganib at mapaminsala ang baha at ito aypaghandaan.Ang Cavite ay nahahati sa tatlong bahagi sang-ayon sa dahilip (Slope, more or Less) angkaitaasan ay binubuo ng labing tatlong bayan nakinabibilangan ng nasa tuktok ng Tagaytay,Magallanes at Maragondon. Ang kalagitnaan aymay pitong bayan na pinangungunahan ng
 
DasmarIñas, Imus at Gen, Trias. Ang kababaan, nahumahalik sa Manila Bay, ay may limang bayan nabinubuo ng Cavite City, Bacoor, Kawit, Noveleta atRosario. Samakatuwid pag umulan todo-todo angtubig na mula sa itaas ay dadaloy pa ibaba sapamamagitan ng mga ilog na dumadaan sagitnang bahagi at dudusdos hanggang sumaliw samaalat na tubig ng Manila Bay.Kung tuluy-tuloy ang pag-ulan at sabayan ng"hightide” ng dagat, kaawa-awa ang Rosario,Noveleta, Kawit at Bacoor na nagiging isangmaluwang na “Flood Plain”. Narito pa ang Cavitena ang malaking bahagi ay mababa o kasing taasng Manila Bay. Idagdag pa natin ang walang habasna pagpuputol ng mga punong kahoy na siyasanang pamigil sa marahas na bulusok ng tubigpaibaba. Ito paring tuloy na pagpuputol ng mgapunong kahoy, sang-ayon sa proseso ng “GlobalWarning” ay pupunit sa “Luntiang Lambong” sanabilad at nagkulay kayumangging lupa nanawalan ng silbi bilang sisidlan ng “Evaporation”kung tag init “ (El Niño).Lumuluha ang Inang Kalikasan (2)( basahin ang unang bahagi )IDAGDAG pa natin ang walang habas na pagputolng mga punong-kahoy na siya sanang pamigil samarahas na bulusok ng tubig paibaba. Ito pa ringpatuloy na pagpuputol ng mga punong-kahoy,sang-ayon sa proseso ng “Global Warming”, aypupunit sa “luntiang lambong” sa nabilad atnagkulay kayumanging lupa na nawalan ng silbibilang sisidlan ng tubig at sa halip ay nagpapabilispa ng “evaporation” kung tag-init (El Niño).Sa pagsapit naman ng “La Niña) na may katambalna bagyong parang magnetong hihigop sa mgamabibigat na “Nimbus Clouds” na sa halip na ““Raindrops are Fallingbugsubugsong “Rainfall”ang siya nating asahan. Ayos na ang buto butosiguradong babaha.Habang hinuhubaran natin ang natitira pangbundok, hinahalukay naman natin ang kalupaan sapagmimina ng “Precious Metals and Stonespagsasaliksik ng mga taguan ng “Natural gas atoil” at paghahakot ng ordinaryong lupa at bato napanambak sa mga ginagawang lansangan attinatayong pamayanan. Halata ang “QuarryingOperations” sa Maragondon, Silang at Tarnate, Tuloy ang ating pagpapanday sa anyo at hugis ngating likas na kapaligiran “Mother Earth” is Losingits “Natural Landscape” na pinapalitan ng“Concrete Townscape”.Mahinhin paring lumuluha ang inang kalikasanhabang inaabuso ang kanyang kaanyuan atbinabawasan ang kanyang kariktan.Nakakapangamba na sa takdang panahon,bumigay ang pagtitimpi ng kalikasan at gamitinang “Thunder and Lightning” upang isigaw angkanyang galit at ipadama ang hagupit ng kanyangpaghihiganti.Marami tayong aral na mapupulot sa pagsabog ngMt. Pinatubo. Noong ang Bulkang ito ay pumutok,maraming komunidad ang winasak ng lahar,taksan ang taong nabaon sa nagbabagang putik atbato at masamang usok ang isinabog halos sabuong Pilipinas. Sa kabilang dako naman, tuluyanng napatalsik ang malalaking base militar ngAmerica at napasara ang “Gambling Casino”.Mayroon kasi tayong Tagaytay City nanakadungaw sa Taal Volcano at nakaupo saibabaw ng tinatawag na “Calderasa isangmatinding pagsabog ng aktibong Taal Volcano ayposibleng makisimpatya ang ilalalim ng lunsod atmagbuga rin ito ng lahar at maiinit na bagay namagdudulot ng pinsala sa Cavite at Rehiyon IV-Ang Luzon.Maganda ang kasaysayan ng tagaytay naipagmamalaki ng mga Caviteño. Sang ayon sa“Geologic Studiesang Tagaytay daw limangdaang taong nakalipas ay kasing baba ngBatangas dahilan sa “Natural Phenomenon calledVulcanismito ay nataas at naging “heavily-torested area” ang nakakalungkot nito, ang dapatmanatiling “patrimonial Propertysa bisa ng“Torrens Tittle” at marahil ay sa pahintulot ngnoo’y “Bureau of Agriculture” ng “CommonwealthPeriod” napapaghati-hati ang Tagaytay at napasakamay ng mga mayayamang migrante sa Ciudad.Salamat sa pagsisikap ni Mayor Francis Tolentinoat ibinabalik ang dating kalikasan ng “CharacterCity of Tagaytay. Pugad ito ng “Religious Orders”at kasiping naman ng mataong “Gambling Casino”ano na nga ang magiging pasya ng kasulukuyangliderato ng Tagaytay sa isyung “Busilak nakalikasanlaban sa “Revenue GeneratingCasino”?.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->