Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
20Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
[Luan Van Thac Sy] Xác định Cd, Pb bằng F-AAS

[Luan Van Thac Sy] Xác định Cd, Pb bằng F-AAS

Ratings: (0)|Views: 1,507|Likes:
Chia sẽ bởi: Cử Nhân Hóa Học Nguyễn Thanh Tú (SĐT: 0905779594)
E-mail: thanhtuqn88@gmail.com
Diễn Đàn Toán - Lí - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn
[Website] www.daykemquynhon.ucoz.com
[Facebook] www.facebook.com/daykem.quynhon
[Twitter] www.twitter.com/daykemquynhon
[Scribd] www.vi.scribd.com/daykemquynhon/document­s

MỞ ĐẦU 1

CHưƠNG 1: TỔNG QUAN .3

1.1. Giới thiệu chung về rau xanh 3

1.1.1. Vai trò của rau 3

1.1.2. Thế nào là rau sạch .3

1.1.3. Công dụng của một số loại rau 4

1.1.4. Một số tiêu chí rau an toàn 6

1.1.4.1. Định nghĩa .6

1.1.4.2. Các yếu tố gây ô nhiễm cho rau 7

1.1.4.3. Về chất lượng của rau an toàn 9

1.2. Tính chất của Cd và Pb [14,22,23] 9

1.2.1. Tính chất vật lý .9

1.2.2. Tính chất hóa học. 11

1.2.3. Các hợp chất của Cd và Pb .12

1.2.3.1. Các ôxít 12

1.2.3.2. Các hyđroxit .13

1.2.3.3. Các muối 13

1.3. Vai trò, chức năng và sự nhiễm độc Cd, Pb [5,17] .14

1.3.1. Vai trò, chức năng và sự nhiễm độc Cd .14

1.3.2. Vai trò, chức năng và sự nhiễm độc Pb [10] 16

1.4. Các phương pháp xác định Cd, Pb .17

1.4.1. Phương pháp phân tích hoá học [13] .17

1.4.1.1. Phương pháp phân tích khối lượng .17

1.4.1.2. Phương pháp phân tích thể tích 18

1.4.2. Phương pháp phân tích công cụ 19

1.4.2.1. Phương pháp điện hoá [7,13] 19

1.4.2.2. Phương pháp quang phổ .21

1.5. Phương pháp xử lý mẫu phân tích xác định Cd và Pb [12,25] 24

1.5.1. Phương pháp xử lý ướt (bằng axit đặc oxi hóa mạnh) .25

1.5.2. Phương pháp xử lý khô .25

CHưƠNG 2. ĐỐI TưỢNG VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27

2.1. Đối tượng và mục tiêu nghiên cứu .27

2.1.1. Đối tượng và mục tiêu 27

2.1.2. Các nội dung nghiên cứu 27

2.2. Giới thiệu phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử [9] .27

2.2.1. Nguyên tắc của phương pháp 27

2.2.2. Hệ trang bị của phép đo 28

2.3. Giới thiệu về phương pháp xử lý ướt mẫu bằng axit 29

2.3.1. Nguyên tắc của phương pháp 30

2.3.2. Cơ chế phân hủy .30

2.4. Dụng cụ - hóa chất 31

2.4.1. Dụng cụ máy móc .31

2.4.2. Hoá chất .31

CHưƠNG 3. THỰC NGHIỆM VÀ BÀN LUẬN KẾT QUẢ 32

3.1. Khảo sát các điều kiện thực nghiệm để đo phổ của cadimi và chì 32

3.1.1. Khảo sát chọn vạch đo phổ .32

3.1.2. Khảo sát cường độ dòng đèn catot rỗng (HCL) .33

3.1.3. Khảo sát độ rộng khe đo .34

3.1.4. Khảo sát chiều cao của đèn nguyên tử hoá mẫu 35

3.1.5. Khảo sát thành phần hỗn hợp khí cháy 36

3.1.6. Tốc độ dẫn mẫu 37

3.2. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến phép đo 37

3.2.1. Khảo sát ảnh hưởng của các loại axit và nồng độ axit .38

3.2.2. Khảo sát thành phần nền của mẫu .40

3.2.3. Khảo sát ảnh hưởng của các ion 42

3.2.3.1. Khảo sát ảnh hưởng của các cation .42

3.2.3.2. Khảo sát ảnh hưởng của các anion 44

3.2.3.3. Ảnh hưởng của tổng các cation và anion 45

3.3. Phương pháp đường chuẩn đối với phép đo F- AAS 47

3.3.1. Khảo sát xác định khoảng tuyến tính của Cd và Pb .47

3.3.2. Xây dựng đường chuẩn, xác định giới hạn phát hiện (LOD) và giới

hạn định lượng (LOQ) của Cd và Pb 49

3.3.2.1. Đường chuẩn của Cadimi .49

3.3.2.2. Đường chuẩn của chì 51

3.4. Đánh giá sai số và độ lặp lại của phép đo 53

3.5. Tổng kết các điều kiện đo phổ F-AAS của cadimi và chì 56

3.6. Phân tích mẫu thực 56

3.6.1. Lấy mẫu 56

3.6.2. Khảo sát quá trình xử lí mẫu .58

3.7. Thực nghiệm đo phổ và tính toán kết quả 60

3.7.1. Phương pháp xử lí kết quả phân tích theo phương pháp đường chuẩn .60

3.7.2. Kết quả xác định hàm lượng cadimi, chì trong các mẫu rau 60

3.8. Kiểm tra quá trình xử lý mẫu .62

3.8.1. Mẫu lặp 62

3.8.2. Mẫu thêm chuẩn .66

KẾT LUẬN 69

TÀI LIỆU THAM KHẢO .71

PHỤ LỤC .
Chia sẽ bởi: Cử Nhân Hóa Học Nguyễn Thanh Tú (SĐT: 0905779594)
E-mail: thanhtuqn88@gmail.com
Diễn Đàn Toán - Lí - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn
[Website] www.daykemquynhon.ucoz.com
[Facebook] www.facebook.com/daykem.quynhon
[Twitter] www.twitter.com/daykemquynhon
[Scribd] www.vi.scribd.com/daykemquynhon/document­s

MỞ ĐẦU 1

CHưƠNG 1: TỔNG QUAN .3

1.1. Giới thiệu chung về rau xanh 3

1.1.1. Vai trò của rau 3

1.1.2. Thế nào là rau sạch .3

1.1.3. Công dụng của một số loại rau 4

1.1.4. Một số tiêu chí rau an toàn 6

1.1.4.1. Định nghĩa .6

1.1.4.2. Các yếu tố gây ô nhiễm cho rau 7

1.1.4.3. Về chất lượng của rau an toàn 9

1.2. Tính chất của Cd và Pb [14,22,23] 9

1.2.1. Tính chất vật lý .9

1.2.2. Tính chất hóa học. 11

1.2.3. Các hợp chất của Cd và Pb .12

1.2.3.1. Các ôxít 12

1.2.3.2. Các hyđroxit .13

1.2.3.3. Các muối 13

1.3. Vai trò, chức năng và sự nhiễm độc Cd, Pb [5,17] .14

1.3.1. Vai trò, chức năng và sự nhiễm độc Cd .14

1.3.2. Vai trò, chức năng và sự nhiễm độc Pb [10] 16

1.4. Các phương pháp xác định Cd, Pb .17

1.4.1. Phương pháp phân tích hoá học [13] .17

1.4.1.1. Phương pháp phân tích khối lượng .17

1.4.1.2. Phương pháp phân tích thể tích 18

1.4.2. Phương pháp phân tích công cụ 19

1.4.2.1. Phương pháp điện hoá [7,13] 19

1.4.2.2. Phương pháp quang phổ .21

1.5. Phương pháp xử lý mẫu phân tích xác định Cd và Pb [12,25] 24

1.5.1. Phương pháp xử lý ướt (bằng axit đặc oxi hóa mạnh) .25

1.5.2. Phương pháp xử lý khô .25

CHưƠNG 2. ĐỐI TưỢNG VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27

2.1. Đối tượng và mục tiêu nghiên cứu .27

2.1.1. Đối tượng và mục tiêu 27

2.1.2. Các nội dung nghiên cứu 27

2.2. Giới thiệu phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử [9] .27

2.2.1. Nguyên tắc của phương pháp 27

2.2.2. Hệ trang bị của phép đo 28

2.3. Giới thiệu về phương pháp xử lý ướt mẫu bằng axit 29

2.3.1. Nguyên tắc của phương pháp 30

2.3.2. Cơ chế phân hủy .30

2.4. Dụng cụ - hóa chất 31

2.4.1. Dụng cụ máy móc .31

2.4.2. Hoá chất .31

CHưƠNG 3. THỰC NGHIỆM VÀ BÀN LUẬN KẾT QUẢ 32

3.1. Khảo sát các điều kiện thực nghiệm để đo phổ của cadimi và chì 32

3.1.1. Khảo sát chọn vạch đo phổ .32

3.1.2. Khảo sát cường độ dòng đèn catot rỗng (HCL) .33

3.1.3. Khảo sát độ rộng khe đo .34

3.1.4. Khảo sát chiều cao của đèn nguyên tử hoá mẫu 35

3.1.5. Khảo sát thành phần hỗn hợp khí cháy 36

3.1.6. Tốc độ dẫn mẫu 37

3.2. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến phép đo 37

3.2.1. Khảo sát ảnh hưởng của các loại axit và nồng độ axit .38

3.2.2. Khảo sát thành phần nền của mẫu .40

3.2.3. Khảo sát ảnh hưởng của các ion 42

3.2.3.1. Khảo sát ảnh hưởng của các cation .42

3.2.3.2. Khảo sát ảnh hưởng của các anion 44

3.2.3.3. Ảnh hưởng của tổng các cation và anion 45

3.3. Phương pháp đường chuẩn đối với phép đo F- AAS 47

3.3.1. Khảo sát xác định khoảng tuyến tính của Cd và Pb .47

3.3.2. Xây dựng đường chuẩn, xác định giới hạn phát hiện (LOD) và giới

hạn định lượng (LOQ) của Cd và Pb 49

3.3.2.1. Đường chuẩn của Cadimi .49

3.3.2.2. Đường chuẩn của chì 51

3.4. Đánh giá sai số và độ lặp lại của phép đo 53

3.5. Tổng kết các điều kiện đo phổ F-AAS của cadimi và chì 56

3.6. Phân tích mẫu thực 56

3.6.1. Lấy mẫu 56

3.6.2. Khảo sát quá trình xử lí mẫu .58

3.7. Thực nghiệm đo phổ và tính toán kết quả 60

3.7.1. Phương pháp xử lí kết quả phân tích theo phương pháp đường chuẩn .60

3.7.2. Kết quả xác định hàm lượng cadimi, chì trong các mẫu rau 60

3.8. Kiểm tra quá trình xử lý mẫu .62

3.8.1. Mẫu lặp 62

3.8.2. Mẫu thêm chuẩn .66

KẾT LUẬN 69

TÀI LIỆU THAM KHẢO .71

PHỤ LỤC .

More info:

Published by: Dạy Kèm Quy Nhơn on Aug 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

02/20/2014

 
 
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – 
 
 Đại học Thái Nguyên
http://www.lrc-tnu.edu.vn
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
 
TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM
 
NGUYỄN THỊ HÂN
 
XÁC ĐỊNH
HÀM
LƢỢNG CADIMI VÀ CHÌ TRONG MỘT SỐ LOẠI
RAU
XANH TẠI HUYỆN ĐẠI TỪ 
-
TỈNH THÁI NGUYÊN BẰNG PHƢƠNGPHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA (F
-AAS)
LU
ẬN VĂN THẠC SĨ
HOÁ
HỌC
 
Thái Nguyên, n
ăm 2010
 
 
 
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – 
 
 Đại học Thái Nguyên
http://www.lrc-tnu.edu.vn
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
 
TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM
 
NGUYỄN THỊ HÂN
 
XÁC ĐỊNH HÀM LƢỢNG CADIMI VÀ CHÌ TRONG MỘT SỐ LOẠIRAU XANH TẠI HUYỆN ĐẠI TỪ 
-
TỈNH THÁI NGUYÊN BẰNGPHƢƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA (F
-AAS)
Chuyên ngành: Hoá phân tích
Mã số:
60.44.29
LU
ẬN VĂN THẠC SĨ
HOÁ
HỌC
 
NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN ĐĂNG ĐỨC
 
Thái Nguyên, n
ăm 2010
 
 
 
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – 
 
 Đại học Thái Nguyên
http://www.lrc-tnu.edu.vn
LỜI CẢM ƠN
 
Lời đầu tiên của luận văn này tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS NguyễnĐăng Đức. Thầy đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiệnluận văn.
 
Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong Khoa Hóa học, Trường Đại họcSư phạm, Đại học Thái Nguyên;
 
các thầy cô, anh chị và
 
các bạn trong bộ môn Hóahọc, Trường Đại Học Khoa Học, Đại học Thái Nguyên đã giúp đỡ tạo điều kiện chotôi trong suốt quá trình làm luận văn.
 
Dù đã có nhiều cố gắng, song do năng lực còn hạn chế nên trong luận văn củatôi chắc chắn không thể tránh khỏi thiếu sót. Tôi rất mong nhận được ý kiến đónggóp của các thầy cô và các bạn để luận văn này được hoàn chỉnh hơn.
Thái Nguyên, tháng 8 năm 2010
 
Học viên
 
 Nguyễn Thị Hân
 

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
829255 liked this
1 hundred reads
Anh Hùng Núp liked this
Xuan Loc Trinh liked this
rambo liked this
lekhoakshtp liked this
Anh Hùng Núp liked this
Nguyễn Đạt liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->