Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chuyen de Hidrocacbon Vip

Chuyen de Hidrocacbon Vip

Ratings:
(0)
|Views: 51|Likes:
Published by tapdoanpl

More info:

Published by: tapdoanpl on Aug 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/27/2012

pdf

text

original

 
Khoa Hoá Học Chuyên đề HidrocacbonTrường ĐH Đồng Tháp GVHD: TS Dương Huy Cẩn
 CHUYÊN ĐỀ HIDROCACBON 
 
 
Có nhiều cách phân loại bài tập hidrocacbon như: dựa vào độ bất bảo hoà cóhiddrocacbon no, không no, thơm hoặc Thiết lập CTPT,thành phần % hổn hợp… trongchuyên đề y chúng i phân loại dực o nh chất hoá học điển nh củaHidrocacbon.
I. Giải bài toán về phản ứng đốt cháy hiđrocacbon
I.1 Kiến thức cần nắm:
Tìm CTPT không cần qua CT đơn giản nhất ( khi biết M, m, hoặc biết một trongcác chỉ số nguyên tố). 
1212%%100
C
 xymmm xyC
= == =
 
x, y.
 x 
 Hy + (x+
4
 y
 )O
2
 
x CO
2
+
2
 y
2
O
n
 H 
2n+2-2k +
 
O H nnCOO n
to
222
)1(213
++    +
Nếu
22
COO H 
nn
>
A là ankan và
 ACOO H 
nnn
=
22
Nếu
22
COO H 
nn
=
 
A là anken (hay xicloankan)Nếu
22
COO H 
nn
<
A là ankin, ankadien hoặc aren. Nếu A có C là mạch hở 
A là ankin hay ankadien, lúc đó
 AO H CO
nnn
=
2
2
 Đốt cháy một hidrocacbon hay hỗn hợp hidrocacbon bất kì, ta luôn có:
 
2 2 2
12
 pu
O CO H O
n n n
= +
Lập công thức đơn giản nhất từ đó lập CTPT,Tính m
C
, m
H,
hoặc %C, %HTính tỉ lệ x:y =
%%:121121
 H 
mmC
= =
 
Công thức nguyên :(C
x
H
y
)
n
dùng M hoặc m biện luận để tìm CTPT
MỘT SỐ LƯU Ý:
Nếu hợp chất hữu cơ đốt bởi CuO, sau phản ứng, khối lượng bình dựngCuO giảm ag thì đó chính là khối lượng Oxi phản ứng.
Nếu hợp chất hữu cơ đốt thu được CO
2
, H
2
O, Na
2
CO
3
thì thành phần nhấtthiết phải có C, H, Na ngoài ra có thể có Oxi.m
c(trong hợp chất hữu cơ)
=
223
()
COCNaCO
mm
+
Nếu hợp chất hữu cơ đốt thu được CO
2
, H
2
O, HCl thì thành phần nhấtthiết phải C, H, Cl, ngoài ra có thể có Oxi.m
c(trong hợp chất hữu cơ)
=
2
()()
 HHOHHCl 
mm
+
Khi cho hỗn hợp CO
2
, H
2
O vào bình Ca(OH)
2
hoặc Ba(OH)
2
thì :
 Nhóm SVTH: Nhóm 31 Lớp hoá 07B, năm học 2009-2010
 
Khoa Hoá Học Chuyên đề HidrocacbonTrường ĐH Đồng Tháp GVHD: TS Dương Huy Cẩn
 
m
bình tăng
=
22
COHO
mm
+
 
m
dung dịch tăng
=
22
COHO
mmm
+
 
m
dung dịch giảm
=
22
()
COHO
mmm
↓ − +
 
I.2 Bài tập áp dụng:
1. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm một ankan X và một ankin Y, thuđược số mol CO
2
bằng số mol nước. Tính thành phần phần trăm về số mol của Xvà Y trong hỗn hợp M
giải 
O H nnCO H 
Onn
2222
)1(
2
++   
+
a
na
(n+1)a 
O H mmCO H 
Omm
2222
)1(
2
+   
 b
mb
(m-1)bTheo đề:
%50%)()()( )1()1(
22
=== ++=+ ++=+=
ankinankanO H CO
nnba bambnambna bmanmbnann
2. Đốt cháy hòan toàn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan,propan bằng oxi không khí ( trong không khí, Oxi chiếm 20% thể tích), thu được7,84 lít khí CO
2
(đktc), và 9,9g nước.Thể tích không khí nhỏ nhất cần dùng đểđốt cháy hoàn tòan lượng khí thiên nhiên trên là bao nhiêu?
giảiKhi đốt cháy 1hidrocacbon bất kì ta luôn có: 
mol nnn
kk O H CO puO
7020100).4,22.625,0( 625,055,0. 2135,05,0
22
===+=+=
 
3. Đốt cháy một ankin A thu được 5,4g nước vá cho sản phẩm cháy quadung dịch Ca(OH)
2
dư, dung dịch có khối lượng giảm so với dung dịch nước vôitrong ban đầu là 19,8g. Xác định CTPT của A.
giải:Ta có:
mon
O H 
3,0185,5
2
==
gọi
amol nnamol n
COCaCOCO
===
232
khối lượng dung dịch giảm: 
45,08,19)4,544(100 8,19)(
223
==+=+
aaammm
O H COCaCO
 
O H nnCO H 
Onn
2222
)1(
2
+   
 Nhóm SVTH: Nhóm 32 Lớp hoá 07B, năm học 2009-2010
 
Khoa Hoá Học Chuyên đề HidrocacbonTrường ĐH Đồng Tháp GVHD: TS Dương Huy Cẩn
0,45 0,30,3n = 0,45(n-1)
43
3
 H n
=
 Bài tập tự rèn luyện :
1. Hỗn hợp gồm hiđrocacbon X và oxi có tỉ lệ số mol tương ứng là 1:10. Đốt cháyhoàn toàn hỗn hợp trên thu được hỗn hợp khí Y. Cho Y qua dung dịch H
2
SO
4
đặc, thuđược hỗn hợp khí Z có tỉ khối đối với hiđro bằng 19. Công thức phân tử của X là (cho H= 1, C = 12, O = 16)2. Cho 4,48 lít hỗn hợp X (ở đktc) gồm 2 hiđrocacbon mạch hở lội từ từ qua bìnhchứa 1,4 lít dung dịch Br 
2
0,5M. Sau khi phản ứng hòan toàn, số mol Br 
2
giảm đi mộtnửa và khối lượng bình tăng thêm 6,7 gam. Xác định Công thức phân tử của 2hiđrocacbon là (cho H = 1, C = 12)3. Ba hiđrocacbon X, Y, Z kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, trong đó khối lượng phân tử Z gấp đôi khối lượng phân tử X. Đốt cháy 0,1 mol chất Y, sản phẩm khí hấp thụhoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)
2
(dư), thu được số gam kết tủa là (cho H = 1, C = 12,O = 16, Ca = 40)
4. Ñoát chaùy hoaøn toaøn 1,12 lít moät anken X (ñktc) thuñöôïc 5,60 lít khí CO
2
(ñktc). CTPT X laø:A. C
3
H
6
B.C
4
H
8
C. C
4
H
10
D. C
5
H
10
5. Ñoát chaùy hoaøn toaøn moät theå tích hoãn hôïp goàmanken X vaø hidrocacbon Y thu ñöôïc 5,56 lít khí CO
2
( ñktc) vaø 5,40g nöôùc. Y thuoäc loaïi hiñrocacbon coù coâng thöùc phaân töûdaïng.A.C
n
H
2n
B.C
n
H
2n-2
C. C
n
H
2n+2
D. C
n
H
2n
 
6. Ñoát chaùy hoaøn toaøn 1,3g ankin X thu ñöôïc 2,24 lít khí CO
2
(ñktc) . Coâng thöùc phaân töû cuûa X laø :A. C
2
H
2
B. C
3
H
4
C.C
4
H
6
D. C
5
H
8
7. Ñoát chaùy hoaøn toaøn 5,4g ankañien X thu ñöôïc 8,96 lít khí CO
2
( ñktc) . Coâng thöùc phaân töû cuûa X laøA. C
4
H
4
B. C
4
H
8
C.C
4
H
6
D. C
4
H
10
8. Ñoát chaùy hoaøn toaøn hoãn hôïp khí goàm ankin X vaøhidrocacbon Y maïch hôû coù cuøng soá nguyeân töû C, thu ñöôïcsaûn phaåm chaùy coù theå tích hôi nöôùc baèng theå tích khí CO
2
(caùc theå tích ño ôû cuøng ñieàu kieän). Y thuoäc loaïi:
 Nhóm SVTH: Nhóm 33 Lớp hoá 07B, năm học 2009-2010

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->