Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
UCENJE - Swami Satyananda Saraswati

UCENJE - Swami Satyananda Saraswati

Ratings: (0)|Views: 162 |Likes:
Published by Barbara

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Barbara on Aug 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/20/2013

pdf

text

original

 
 
U
Č
ENJE
 Naslovi izvornih dela:
Teachings of Swami Satyananda Saraswati Vol. I, 11, 111, IV, V, VI Bihar School of Yoga, Munger. Bihar, IndiaPrvo izdanje 1995
 Priredila :
Nikoli
ć
Nataša
 Preveo
:
Deni
ć
Zoran
izdava
č 
:
"OM"
 Slog 
:
Bruji
ć
Svetlana
 Štampa
:
Goragraf, Beograd
Tiraž 
 
:
500 primeraka
 
SADRŽAJ
TantraJogaŽivot SatjanandeSvakodnevni životAšramGuruSanjasaReligijaVedantaMantra i umMeditacijaSamadiRe
č
nik 
 
TANTRA
U prošlom veku, nau
č
nici i vode
ć
i stru
č
njaci iz svih oblasti znanja, u
č
ili su nas da živimou svetu grube supstance. Po njima, cela zemlja je bila sa
č
injena od minera, grubihelemenata, a
č
ovek od mesa, krvi i kostiju. Po Darvinovoj školi,
č
ovek se nalazio na vrhuevolutivne lestvice. Na tim osnovama se sve baziralo: društvo, zakoni, filozofija, vlada, aisto tako i obrazovanje. Oni nisu bili u stanju da odu izvan grube materije.
Č
ak nisu moglini da prihvate da postoji nešto izvan toga.U stvari, postojali su mnogi mitovi i predanja vezani za suptilnije aspekte života, alitokom proslog veka nau
č
nici su po
č
eli da kritikuju sva ta verovanja i gledišta. Na Zapadusu nau
č
nici, u najboljem slu
č
aju, prihvatili religiju do izvesne mere, ne iz verovanja, ve
ć
 zato što su to morali radi sopstvenog opstanka. Plašili su se da
ć
e ih u suprotnom sti
ć
isudbina nau
č
nika iz prošlosti. Me
đ
utim, u poslednjih sto godina, nauka se promenila, afizika skoro da je postala metafizika. Sada nauka govori o istim stvarima o kojima jetantra govorila pre mnogo hiljada godina. Najranija tantri
č
ka tradicija koju su istori
č
ari uspeli da otkriju na osnovu arheološkihostataka stara je šest do sedam hiljada godina. Ona je povezana sa Harapa i Mohendodarocivihzacijama koje su postojale u oblasti severozapadne Indije, u današnjem Pakistanu.To ne zna
č
i da je tantra stara samo pet hiljada godina. To zna
č
i da je ova kultura,zasnovana na tantri
č
kim konceptima, ritualima i filozofiji, postojala na vrlo visokomstepenu razvoja, najmanje pre pet hiljada godina, ali veoma je mogu
ć
e da su širom sveta postojale i druge tantri
č
ke civilizacije,
č
ak mnogo ranije, na samom po
č
etku ljudskeegzistencije. Naravno, nemam nameru da zalazim dublje u istorijske detalje vezane zatantru, jer to nije tema našeg razgovora.Tantri
č
ki filozofi koji su prethodili Budi, Hristu, Muhamedu pa
č
ak i Mojsiju, Sokratu,Aristotelu i Platonu, govorili su samo jednu stvar koju bi trebalo da zapamtite. Sve što jevidljivo ili nevidljivo nije ništa drugo do izražaj šakti ili energije. To je bila njihova poruka, zaklju
č
ak do kojeg su došli još pre nekoliko hiljada godina.Sta kažu današnji nau
č
nici? Upravo identi
č
nu stvar u terminima atoma, protona,molekula, elektrona, fotona itd. Ako ih iskombinujete, nasta
ć
e koza; ako napravitedruga
č
iju kombinaciju, nasta
ć
e
č
ovek. Spoljašnje ili grube forme predstavljaju samorazli
č
ite proporcije energije. Ovo nije šala, ali ja ne umem da kažem, naravno nau
č
no,koja proporcija ta
č
no odgovara
č
oveku, a koja kozi. To je nebitno, ali ono što je važno jeda je sve, svaka supstanca u celokupnom postojanju, živom ili neživom, pokretnom ilinepokretnom, vidljivom ili nevidljivom, sa
č
injena od energetskih sila. Ako pažljivo pogledate, dolazite do zaklju
č
ka da je u osnovi svega ista tvar.Izvor svih ljudskih bi
ć
a, životinja, insekata, biljaka, minerala je istovetan. Svaka pojedina
č
na stvar proizašla je iz jednog zajedni
č
kog jezgra. Trebalo bi da razumemozna
č
aj nukleusa jer živimo u nuklearnom dobu. Celokupna kreacija ima samo jedno jezgro, a ne dva. Ceo univerzum je kao pra-materija, sli
č
an jajetu. Gornji i donji pol sudva razli
č
ita pola energije. Jedan se naziva pozitivnim, a drugi negativnim polom.U tantri ih zovemo Šiva i Šakti, a u fizici prostor i vreme. Vreme je jedan pol materije, a prostor drugi. Vreme i prostor su dve razli
č
ite dimenzije energije koje se moraju sjediniti.Kada se vreme i prostor približavaju jedno drugom, oni putuju sa suprotnih krajeva kacentru da bi se susreli u jezgru. Šta je to jezgro? U fizici se ono naziva centar materije,

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->