Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Buy Now $26.50
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

Asynchroniczne przesyłanie komunikatów
Usługi Web Services
Titan Cruises — wymyślone przedsiębiorstwo
Co dalej?
Przegląd architektury
Komponent encyjny
Komponent biznesowy (korporacyjny)
Stosowanie komponentów EJB i komponentów encyjnych
Kontrakt komponent-kontener
Podsumowanie
Zarządzanie zasobami i usługi podstawowe
Zarządzanie zasobami
Usługi podstawowe
Konstruowanie pierwszych komponentów
Wytwarzanie komponentu encyjnego
Wytwarzanie komponentu sesyjnego
Utrwalanie: usługa EntityManager
Encje są obiektami POJO
Encje zarządzane kontra encje niezarządzane
Pakowanie jednostek utrwalania
Uzyskiwanie dostępu do usługi EntityManager
Techniki współpracy z usługą EntityManager
Transakcje zasobów lokalnych
Odwzorowywanie obiektów trwałych
Model programowania
Podstawy odwzorowań relacyjnych
Klucze główne
Odwzorowywanie właściwości
Odwzorowania w wielu tabelach i adnotacja @SecondaryTable
Obiekty osadzone (oznaczone adnotacją @Embedded)
Relacje łączące komponenty encyjne
Siedem rodzajów relacji
Odwzorowywanie relacji reprezentowanych przez kolekcje
Encje odłączone i typ wyliczeniowy FetchType
Propagacja kaskadowa
Dziedziczenie encji
Reprezentacja hierarchii klas w formie pojedynczej tabeli
Jedna tabela dla konkretnej klasy
Jedna tabela dla każdej podklasy
Strategie mieszane
Nieencyjne klasy bazowe
Zapytania i język EJB QL
Interfejs Query API
Język EJB QL
Zapytania rdzenne
Zapytania nazwane
Wywołania zwrotne i klasy nasłuchujące
Zdarzenia zwrotne
Wywołania zwrotne klas komponentów encyjnych
Klasy nasłuchujące encji
Komponenty sesyjne
Bezstanowy komponent sesyjny
Interfejs SessionContext
Cykl życia bezstanowego komponentu sesyjnego
Stanowy komponent sesyjny
Cykl życia stanowego komponentu sesyjnego
Stanowe komponenty sesyjne i rozszerzone konteksty utrwalania
Zagnieżdżanie stanowych komponentów sesyjnych
Komponenty sterowane komunikatami
Usługa JMS i komponenty sterowane komunikatami
Komponenty sterowane komunikatami JMS
Cykl życia komponentu sterowanego komunikatami
Rysunek 12.4. Cykl życia komponentu sterowanego komunikatami
Komponenty sterowane komunikatami wykorzystujące konektory
Wiązanie komunikatów
Usługa Timer Service
Harmonogram konserwacji statków linii Titan
Interfejs Timer Service API
Transakcje
Liczniki czasowe bezstanowych komponentów sesyjnych
Liczniki czasowe komponentów sterowanych komunikatami
Słowo końcowe
Kontekst JNDI ENC i mechanizm wstrzykiwania
Kontekst JNDI ENC
Referencje i rodzaje wstrzyknięć
Obiekty przechwytujące
Metody przechwytujące
Obiekty przechwytujące i wstrzykiwanie
Przechwytywanie zdarzeń związanych z cyklem życia komponentu
Obsługa wyjątków
Cykl życia obiektu przechwytującego
Stosowanie adnotacji @AroundInvoke dla metod samych komponentów EJB
Kierunki rozwoju obiektów przechwytujących
Transakcje ACID
Deklaracyjne zarządzanie transakcjami
Izolacja i zabezpieczanie bazy danych
Nietransakcyjne komponenty EJB
Jawne zarządzanie transakcjami
Wyjątki i transakcje
Transakcyjne stanowe komponenty sesyjne
Konwersacyjny kontekst trwałości
Uwierzytelnianie i tożsamość
Autoryzacja
Korzystanie z JAX-WS
Inne adnotacje i API
Serwlety
Strony JavaServer
Komponenty WWW i EJB
Wypełnianie luki
Składanie kawałków w jedną całość
Projektowanie EJB w zastosowaniach rzeczywistych
Projekt wstępny — kontenery i bazy danych
Projekt właściwy
Czy korzystać z EJB?
Opakowywanie
Wprowadzenie
Instalacja i konfiguracja serwera JBoss
O serwerze JBoss
Instalacja serwera aplikacji JBoss
Ćwiczenie 5.1. Interakcja z usługą EntityManager
Ćwiczenie 5.2 Utrwalanie w autonomicznych aplikacjach Javy
Ćwiczenia do rozdziału 6
Ćwiczenie 6.1. Podstawowe odwzorowywanie właściwości
Ćwiczenie 6.2. Adnotacja @IdClass
Ćwiczenie 6.3. Adnotacja @EmbeddedId
Ćwiczenie 6.4. Odwzorowywanie pojedynczych encji w wielu tabelach
Ćwiczenie 6.5. Klasy osadzone
Ćwiczenia do rozdziału 7
Ćwiczenie 7.1. Propagacja kaskadowa
Ćwiczenie 7.2. Relacje odwrotne
Ćwiczenie 7.3. Leniwa inicjalizacja
Ćwiczenia do rozdziału 8
Ćwiczenie 8.1. Strategia odwzorowywania hierarchii w pojedynczych tabelach
Ćwiczenie 8.2. Strategia odwzorowywania klas w pojedynczych tabelach
Ćwiczenie 8.3. Strategia dziedziczenia JOINED
Ćwiczenia do rozdziału 9
Ćwiczenie 9.1. Interfejs Query i podstawy języka zapytań EJB QL
Ćwiczenie 9.2. Rdzenne zapytania języka SQL
Ćwiczenia do rozdziału 10
Ćwiczenie 10.1. Wywołania zwrotne
Ćwiczenie 10.2. Obiekty nasłuchujące
Ćwiczenia do rozdziału 11
Ćwiczenie 11.1. Wywołania zwrotne
Ćwiczenie 11.2. Przykrywanie ustawień za pomocą elementów XML-a
Ćwiczenie 11.3. Bezstanowy komponent sesyjny bez adnotacji
Ćwiczenie 11.4. Stanowy komponent sesyjny
Ćwiczenie 17.1. Bezpieczeństwo
Ćwiczenie 17.2. Zabezpieczanie za pomocą XML
Ćwiczenia do rozdziału 19
Ćwiczenie 19.1 Udostępnianie komponentu bezstanowego
Ćwiczenie 19.2. Korzystanie z klienta .NET
Dodatki
Konfiguracja bazy danych JBoss
Skorowidz
P. 1
Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V

Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V

Ratings: (0)|Views: 833|Likes:

Wykorzystaj zaawansowane technologie
tworzenia aplikacji korporacyjnych
Poznaj architektur? EJB 3.0 Stwórz w?asne komponenty Zaprojektuj w?asne us?ugi sieciowe na podstawie EJB 3.0

Enterprise JavaBeans to technologia przeznaczona do tworzenia z?o?onych programów, oparta na j?zyku Java i platformie Java Enterprise Edition. Stosowana jest przy tworzeniu rozbudowanych aplikacji korporacyjnych i pozwala programistom na generowanie mechanizmów automatycznego zarz?dzania us?ugami kluczowymi dla systemu. Wersje EJB stosowane do tej pory wymaga?y od twórców aplikacji implementowania mechanizmów, które nie mia?y wiele wspólnego z w?a?ciw? logik? biznesow? tworzonego oprogramowania, co znacznie wyd?u?a?o i komplikowa?o proces produkcji systemu. Najnowsza wersja, oznaczona numerem 3.0, jest pozbawiona tych wad.

Dzi?ki ksi??ce "Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V" poznasz najnowsze wcielenie technologii EJB. Opisano tu wszystkie rozwi?zania, które umo?liwi?y uproszczenie standardu Enterprise JavaBeans 3.0 wzgl?dem jego poprzednich wersji. Czytaj?c t? ksi??k?, poznasz nowy interfejs Java Persistence API, który zast?pi? stosowane dotychczas komponenty encyjne zwyk?ymi obiektami Javy, oraz nauczysz si? sposobów eliminowania konieczno?ci implementowania interfejsów EnterpriseBean. Dowiesz si?, jak stosowa? adnotacje w miejsce elementów j?zyka XML umieszczanych w deskryptorach wdro?enia. Znajdziesz tu równie? praktyczne przyk?ady, dzi?ki którym b?yskawicznie opanujesz now? wersj? EJB.

Architektura EJB 3.0 Relacje pomi?dzy komponentami Zapytania i j?zyk EJB QL Komponenty sesyjne Obs?uga transakcji Implementowanie us?ug WWW Instalacja i konfiguracja serwera JBoss Nie tra? wi?cej czasu! Zastosuj technologi?,
która u?atwi Ci wytwarzanie systemów korporacyjnych.

Wykorzystaj zaawansowane technologie
tworzenia aplikacji korporacyjnych
Poznaj architektur? EJB 3.0 Stwórz w?asne komponenty Zaprojektuj w?asne us?ugi sieciowe na podstawie EJB 3.0

Enterprise JavaBeans to technologia przeznaczona do tworzenia z?o?onych programów, oparta na j?zyku Java i platformie Java Enterprise Edition. Stosowana jest przy tworzeniu rozbudowanych aplikacji korporacyjnych i pozwala programistom na generowanie mechanizmów automatycznego zarz?dzania us?ugami kluczowymi dla systemu. Wersje EJB stosowane do tej pory wymaga?y od twórców aplikacji implementowania mechanizmów, które nie mia?y wiele wspólnego z w?a?ciw? logik? biznesow? tworzonego oprogramowania, co znacznie wyd?u?a?o i komplikowa?o proces produkcji systemu. Najnowsza wersja, oznaczona numerem 3.0, jest pozbawiona tych wad.

Dzi?ki ksi??ce "Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V" poznasz najnowsze wcielenie technologii EJB. Opisano tu wszystkie rozwi?zania, które umo?liwi?y uproszczenie standardu Enterprise JavaBeans 3.0 wzgl?dem jego poprzednich wersji. Czytaj?c t? ksi??k?, poznasz nowy interfejs Java Persistence API, który zast?pi? stosowane dotychczas komponenty encyjne zwyk?ymi obiektami Javy, oraz nauczysz si? sposobów eliminowania konieczno?ci implementowania interfejsów EnterpriseBean. Dowiesz si?, jak stosowa? adnotacje w miejsce elementów j?zyka XML umieszczanych w deskryptorach wdro?enia. Znajdziesz tu równie? praktyczne przyk?ady, dzi?ki którym b?yskawicznie opanujesz now? wersj? EJB.

Architektura EJB 3.0 Relacje pomi?dzy komponentami Zapytania i j?zyk EJB QL Komponenty sesyjne Obs?uga transakcji Implementowanie us?ug WWW Instalacja i konfiguracja serwera JBoss Nie tra? wi?cej czasu! Zastosuj technologi?,
która u?atwi Ci wytwarzanie systemów korporacyjnych.

More info:

Publish date: Aug 15, 2012
Added to Scribd: Aug 22, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reservedISBN:9781457171703
List Price: $26.50 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
This book can be read on up to 6 mobile devices.
See more
See less

05/06/2015

760

9781457171703

$26.50

USD

You're Reading a Free Preview
Pages 31 to 451 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 502 to 554 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 585 to 680 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 711 to 760 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->