Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bai Tap Dong Luc Hoc Chat Diem Co Giai Chi Tiet.6968

Bai Tap Dong Luc Hoc Chat Diem Co Giai Chi Tiet.6968

Ratings: (0)|Views: 35 |Likes:
Published by Truong Xuan Loi

More info:

Published by: Truong Xuan Loi on Aug 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/22/2012

pdf

text

original

 
PH
N TH
Ứ 
NH
TBAØI TAÄP ÑOÄNG LÖÏC HOÏC CHAÁT ÑIEÅMBAØI 1
:Hai lò xo: lò xo một dài thêm 2 cm khi treo vật m
1
= 2kg, lò xo 2 dài thêm 3 cm khitreo vật m
2
= 1,5kg. Tìm tỷ số k 
1
/k 
2
.
Bài giải: 
Khi gắn vật lò xo dài thêm đoạn
l. Ở vị trí cân bằng
mglPF
0
==
Với lò xo 1: k 1
l1= m1g (1)Với lò xo 1: k 2
l2= m2g (2)Lập tỷ số (1), (2) ta được
2235,12ll.mm
122121
===
 
BAØI 2
:Một xe tải kéo một ô tô bằng dây cáp. Từ trạng thái đứng yên sau 100s ô tô đạt vậntốc V = 36km/h. Khối lượng ô tô là m = 1000 kg. Lực ma sát bằng 0,01 trọng lực ô tô. Tính lựckéo của xe tải trong thời gian trên.
Bài giải:
 Chọn hướng và chiều như hình vẽTa có gia tốc của xe là:
)s/m(1,0 100010tVVa
20
===
Theo định luật II Newtơn :
=+
amF
ms
F
ms
= maF = f 
ms
+ ma= 0,01P + ma= 0,01(1000.10 + 1000.0,1)= 200 N 
BAØI 3
:Hai lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng lần lượt là k 
1
= 100 N/m, k 
2
= 150 N/m, có cùng độ dài tự nhiên L
0
= 20 cm được treo thẳng đứng như hình vẽ. Đầu dưới 2 lò xonối với một vật khối lượng m = 1kg. Lấy g = 10m/s
2
. Tính chiều dài lò xo khi vật cân bằng.
 
Bài giải: 
Khi cân bằng: F
1
+ F
2
 =Với F
1
=
1
l; F
2
= K 
2
1nên (K 
1
+ K 
2
)
l = P
)m(04,0 25010.1Pl
21
==+=
 Vậy chiều dài của lò xo là:L = l
0
+
l = 20 + 4 = 24 (cm) 
BAØI 4 :
Tìm độ cứng của lò xo ghép theo cách sau:
Bài giải:
Hướng và chiều như hình vẽ:Khi kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn x thì :Độ dãn lò xo 1 là x, độ nén lò xo 2 là xTác dụng vào vật gồm 2 lực đàn hồi
1
F
;
2
F
, 
=+
FFF
21
Chiếu lên trục Ox ta được :F =
F
1
 
F
2
=
(K 
1
+ K 
2
)xVậy độ cứng của hệ ghép lò xo theo cách trên là:K =
1
+ K 
2
 
BAØI 5
:Hai vật A và B có thể trượt trên mặt bàn nằm ngang và được nối với nhau bằng dâykhông dẫn, khối lượng không đáng kể. Khối lượng 2 vật là m
A
= 2kg, m
B
= 1kg, ta tác dụng vàovật A một lực F = 9N theo phương song song với mặt bàn. Hệ số ma sát giữa hai vật với mặt bàn là m = 0,2. Lấy g = 10m/s
2
. Hãy tính gia tốc chuyển động.
 
Bài giải:
Đối với vật A ta có: 
=++++
11ms1111
amF TFNP
Chiếu xuống Ox ta có: F
T
1
 
F
1ms
= m
1
a
1
Chiếu xuống Oy ta được:
m
1
g + N
1
= 0Với F
1ms
= kN
1
 = km
1
g
F
T
1
 
k m
1
g = m
1
a
1
(1)* Đối với vật B:
=++++
22ms2222
amF TFNP
Chiếu xuống Ox ta có: T
2
 
F
2ms
= m
2
a
2
Chiếu xuống Oy ta được:
m
2
g + N
2
= 0Với F
2ms
 = k N
2
 = k m
2
g
T
2
 
k m
2
g = m
2
a
2
(2)
Vì T
1
 = T
2
= T và a
1
= a
2
= a nên:F - T
k m
1
g = m
1
a (3)T
k m
2
g = m
2
a (4)Cộng (3) và (4) ta được F
k(m
1
+ m
2
)g = (m
1
+ m
2
)a
22121
s/m1 1210).12(2,09 mmg).mm(F a
=++=++µ=
 
BAØI 6
:Hai vật cùng khối lượng m = 1kg được nối với nhau bằng sợi dây không dẫn vàkhối lượng không đáng kể. Một trong 2 vật chịu tác động của lực kéo
F
hợp với phương nganggóc a = 30
0
. Hai vật có thể trượt trên mặt bàn nằm ngang góc a = 30
0
Hệ số ma sát giữa vật và bàn là 0,268. Biết rằng dây chỉ chịu được lực căng lớn nhất là 10 N.Tính lực kéo lớn nhất để dây không đứt. Lấy
3
= 1,732.
Bài giải:
Vật 1 có :
=++++
11ms1111
amF TFNP
Chiếu xuống Ox ta có: F.cos 30
0
 
T
1
F
1ms
= m
1
a
1
Chiếu xuống Oy : Fsin 30
0
 
P
1
+ N
1
= 0Và F
1ms
 = k N
1
= k(mg
Fsin 30
0
)
F.cos 30
0
T
1
k(mg
Fsin 30
0
) = m
1
a
1
(1)

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->