Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Aradi Lajos - a mágia urainak nyomai

Aradi Lajos - a mágia urainak nyomai

Ratings: (0)|Views: 24 |Likes:
Published by mskata
Magyar történelem
Magyar történelem

More info:

Published by: mskata on Aug 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2013

pdf

text

original

 
Aradi LajosA MáGia uRainak nyomai
avagy mit tesz az, aki a nyomkövet
ő
k nyomában morzsát keres...
Még 1999-ben (4 évvel ezel
ő
tt), az akkor indult, általam szerkesztett Táltos Ménhír hasábjainelindult egy cikksorozatom, amely a A MáGia uRainak nyomai a világban és Kárpát-medencében hosszú címet viselte. A Ménhírben ez a sorozat 5 számot élt meg. Nemidetartozó okok miatt nem folytattam. A sorozat vezérfonala egy - akkor kezdeti stádiumbanlév
ő
- 1998-as felismerés és annak kutatása volt. Nevezetesen a Pilis és az egyiptomi Gizaipiramisok közötti összefüggés. Ez akkor, a piliskutatásban teljesen új téma volt.Röviden összefoglalva a Pilisben is található három olyan (gúla v. piramis-alakú) hegy,amelyek a Gizai piramisok elrendezése szerint helyezkednek el. Ezek pedig az Orion(Nimród) csillagkép úgynevezett övcsillagainak mintáját követik pontosan. Ennek b
ő
vebbkifejtése a sorozat második részében (Piramisok Egyiptomban és Magyarországon alcímmel)került kifejtésre. Szerencsére akkoriban és azóta is sokan olvasták a cikket, nem neveznémtanulmánynak, pedig akkor még a MáGia uRainak nyomaiban csak az els
ő
lépéseket tettemmeg.Az azóta eltelt id
ő
alatt már sikerült jócskán el
ő
re jutni, a kezdetekhez képest már egyegészen kerek elmélet körvonalazódott ki a múltat homályban tartó ködfelleg alól. Ez azelmélet - bár a Ménhírben nem folytattam - nem bújt el az érdekl
ő
d
ő
k el
ő
l, hiszen az elmúltévekben hál\' istennek számtalan el
ő
adást tarthattam a legkülönböz
ő
bb helyeken széles ehazában, A Pilis rejtély címmel, s
ő
t készül
ő
ben van ennek a könyvváltozata is. Ezért nem iskellene aggódnom, hogy az "elméletem" más szerz
ő
k tollából is id
ő
r
ő
l-id
ő
re felbukkan,persze forrásmegjelölés nélkül. Békés ember vagyok, nem szoktam haragudni ezért, csaksomolygok rajta. De mégis kell kicsit aggódnom, ugyanis újabban, már saját magukgondolataként is felt
ű
ntetik. Ez pedig már - mivel nem jelölik meg forrásukat - plágium. S
ő
t,már néhányan odáig merészkedtek a morzsaszedegetésben, hogy az említett írásom elemeit -gyaníthatóan a témában való teljes járatlanság miatt - súlyos hibákkal t
ű
zdelik tele. Ígyfordulhat az el
ő
, hogy mára a Pilisben már nem is egy Nimród csillagkép bukkan fel, hanemkett
ő
, s
ő
t több is. A miért lenne kett
ő
Nimród? kérdésre értelmes válasz nem, csak valamikesze-kuszaság hallatszik.Mások - amint az a szerz
ő
is, aki most írásra késztetett - pedig összehord sok mindent t
ő
lemis, másoktól is, és hatalmas zavart okoz az olvasóban, hiszen, ahogy már írtam, súlyos hibákatejt az eredeti szöveg átírása során. Nem szeretném megbántani azt a neves (sokak által ismert)szerz
ő
-el
ő
adót, akit
ő
l legutóbb olvastam vissza elméletemet, hiszen bizonyára jó szándékvezérelte amikor átírta az írásomat. A cél nyílván az, hogy lapján keresztül sokanismerkedjenek meg múltunk titkaival. Csak... Ha szerette volna, szívesen elmondom neki azúj részleteket, hogy ne írjon annyi zavarosat, ha már egyszer földik vagyunk (Aradi-Váradi).De nem szerette volna. Ha szerette volna, beülhetett volna bármelyik el
ő
adásomra az elmúlt3-4 évben, hogy megértse a Pilis rejtélyének egy darabkáját. De ezt sem akarta, pedigtöbbször is adtunk el
ő
egy rendezvényen. Ha már megírta, szívesen elolvastam volna, hogylegalább a legsúlyosabb hibákat kijavítsam az írásban. De ezt sem...S
ő
t arra sem vette a fáradtságot, hogy az általam az írásban hagyott igen komoly tévedésnekutánanézzen. Nem, szolgai módon lemásolta és ezzel igazolta, hogy minden egyes mondatátt
ő
lem vette át. Pedig ez olyan hiba volt - lényegen nem változtatott - de akkor magamat
 
komolytalanná tehettem volna vele. Máshol ez a mondat nem olvasható, csak ebben azáltalam írt cikkben. Most viszont még több olvasóhoz jutott el, és aki tudja, hogy ez butaság,az egész elméletnek hátat fordít, ami pedig baj lenne. Sajnos a kolléga úr itt belesétált a"fogalmamnincsmitollózokösszedebiztossiker" csapdájába. Ugyanis
ő
még nem tudja, pedignéhány éve (a Táltos Ménhírrel egy id
ő
ben jelent meg az
ő
lapja is, ami akkor küls
ő
remeglep
ő
en hasonlított a miénkre) szerkeszti és írja a lapját, hogy ami nyomtatásbanmegjelenik nem "szentírás" és nem szabad fenntartás nélkül átvenni. Mert el
ő
bb-utóbbkiderül...De nézzük kicsit részletesebben miért is háborgok. A kifogásolt írás a Mani-fesztum cím
ű
lap2003. januári számában jelent meg, "Isten áldd meg a magyart..." 5. részeként. A korábbirészeket nem olvastam, ezt is másoktól kaptam meg, akiknek felt
ű
nt az, aminek fel kellettt
ű
nnie. El
ő
bb néhány gondolat a cikkb
ő
l, ami a rossz megfogalmazás miatt kiigazítható(d
ő
ltbet
ű
s részek a Mani-fesztumból valók Váradi Tibor cikkéb
ő
l): "Meglep
ő
lehet, hogy egy-két híres és közismert piramis - mint például a gízai piramisok, amik (sic!) talán alegismertebbek - megépítésében igencsak benne volt az
ő
smagyarok keze. Az Egyiptombanél
ő
magyar törzsek az Orion iránti tiszteletb
ő
l építették - azt most ne boncolgassuk, hogy mimódon és milyen módszerekkel." Meglep
ő
valóban, mert erre bizonyítékunk nincs, csakgyanítható, hogy az egyiptomi kultúránál id
ő
sebb szkíta kultúrkörben él
ő
knek lehetett köze agízai piramisokhoz. Az pedig, hogy az Orion iránti tiszteletb
ő
l építették, teljes melléfogás. AzOrion elnevezés a sokkal kés
ő
bbi görögkorból származik. Ha
ő
k Oriont tisztelték volna, elégnagy bajban lennénk. Az egyiptomiak természetesen Ozíriszt tisztelték ebben a csillagképbenés a fáraók haláluk után, ahogy ezt a piramisszövegeknek említett halotti, mágikus rigmusokis írják, Ozírisszé váltak és az égbe szálltak, hogy ott elfoglalják méltó helyüket. Ha szkítanépek voltak az épít
ő
k, akkor sem Oriont, sem a nála korábbi Ozíriszt, hanem az els
ő
szkítát,Nimródot vagy ahogy a görögök említik Szküthészt tisztelték ebben a csillagképben. "Haszellemi segítséggel megnézzük, hogy a Szfinxet mihez hangolták, akkor a Szíriuszhozvezetnek a szálak. Egymás mellett van két fontos alkotás: az egyiptomi nagy piramisok,mellette pedig a Szfinx, s az egyiket az Orionra, a másikat a Szíriuszra hangolták, pont kétolyan csillagképre, ami a magyarság vallásában, hitében nagyon meghatározó volt." Aszellemi segítséget nincs jogom kétségbe vonni a Szfinx kapcsán, de semmi jel nem utal arra,hogy neki a Szíriuszhoz lenne bárminem
ű
köze is. A kutató, aki az egész piramis ügyetelindította (Robert Bouval), évekig tartó kutatásai során sem jutott erre a következtetésre.Ellenben arra talált bizonyítékot, számítógépes csillagászati programok segítségével, hogy afeltételezett építés id
ő
pontjában (Kr.e. 10.500) a Szfinx hajnalban a felkel
ő
Oroszláncsillagképre nézett. Ez a vizsgálat igazolta, hogy a kamrák folyosói ebben az id
ő
ben a (most)Orion csillagkép egyik övcsillagára ill. a Szíriuszra mutattak. A másik komoly elírás, hogy aSzíriusz csillagkép lenne. "Sajnos"
ő
csak egy csillag, méghozzá az északi féltekelegfényesebb csillaga. Téli éjszakákon Magyarországról is gyönyör
ű
en látható kékessziporkázása. A Szíriusz a Nagy Kutya csillagkép egyik csillaga, ami Nimród-Orionkutyájaként is megjelenik mindkét mitológiában. Ez a csillagkép (a teljes) EgyiptombanÍziszként jelenik meg, aki Ozírisz testvére és felesége is volt.Ezután több bekezdés - nem idézem
ő
ket, elolvasható mindkét lapban - is a kett
ő
s koronázáslehet
ő
ségével foglalkozik, hasonló mondatokkal, mondatszerkezetekkel, kifejezésekkel. Azidézett írás felépítése rendkívüli módon hasonlít az általam sokkal korábbanmegfogalmazottakra. De most nézzünk konkrét részleteket:
 
Aradi 1999: A "pilisi csillagkép" három f 
ő
hegyre épül: Árpádvár, Rám-hegy, Magas (Mágus)hegy. Ezek egymáshoz viszonyított elhelyezkedése pontosan megegyezik a 3 gízaipiramiséval és természetesen az Orion övével.Váradi 2003: Ez a három képz
ő
dmény a Rám-hegy, az Árpád vár és a Magas-hegy. Ennek ahárom pilisi képz
ő
dménynek az egymáshoz való viszonya, helyzete aránya pontosanmegegyezik a három gizai piramiséval, és természetesen az Orion övvel.Megjegyzésem: Ha valaki elolvassa azonnal szembeötlik az azonosság (ez már nemnevezhet
ő
hasonlóságnak sem). Ha Váradi Tibor vette volna az er
ő
t és a térképen megnézi ahegyeket, nem keverte volna a sorrendjüket, mert az bizony fontos. De folytassuk!Aradi 1999: Miután a három piramishegy együtt volt, meg kellett találni a többi azonosságotis. Szfinx! Hol van a Pilisben szfinx?Váradi 2003: Felmerülhet a kérdés, hogy mi az a hely, ami megfelel a Szfinxnek. Vagyis, mihozza le a szíriuszi er
ő
ket? Hol van a pilisi Szfinx?Megjegyzésem: Nos, itt sincs túl nagy különbség. A szíriuszi Szfinxr
ő
l már beszéltem, aztmost újra nem említem. Illetve mégis! Az égen a Szíriuszt úgy lehet a legkönnyebbenmegtalálni (ha nem vennénk észre a fényességét), hogy az Orion övének meghosszabbítottvonalát kell figyelnünk, kb. 7x-es távolságát rámérni a képzeletbeli egyenesre és máris aSzíriuszhoz jutunk. Ez a távolság pedig Egyiptomban nem a Szfinx és a Pilisben pedig nemDobogók
ő
. Mindkett
ő
túl közel lenne és az irányuk sem stimmel. Hamár a teljes csillagképetitt is és ott is mérnöki pontossággal leképezték, ekkora hibát nem követtek volna el. SajnosVáradi Tibor nem tud(hat)ja, hogy a Pilisben megtaláltuk ezt a helyet és nem árulok el titkotvele, ha elmondom, hogy ezen a helyen
ő
si kultuszhely maradványai vannak feltárva jónéhány évtizede. És ez - ismétlem - nem Dobogók
ő
. De nézzük tovább, mert a "pilisi Szfinx"valóban Dobogók
ő
nél van, de nem olyanformában, ahogy Váradi úr írja, ill. nem írja, hiszen avalóság nem illik a szíriuszi képletbe. De a kezdet megint csak kínosan hasonló.Aradi 1999: Újra a térkép került el
ő
és ekkor döbbenetes látvány tárult a szemem elé... APilis-térkép kinagyított részén lehet látni, Dobogók
ő
körül. Ez pedig egy hatalmas,kiterjesztett szárnyú Turul madár, mint turistaút... És vajon hogyan lehetséges, hogy a madárszívében, tehát szerves részét képez
ő
, Dobogók
ő
-szikla elhelyezkedése, távolsági arányapontosan megegyezik az egyiptomi Szfinx és a piramisok arányaival.Váradi 2003: Ha az ember kezébe vesz egy felnagyított pilisi térképet meg egy egyiptomiábrát, ami pontosan jelzi a piramisok és a Szfinx helyzetét, s el kezd kutatni, észreveszi, hogya Szfinx éppen Dobogók
ő
re esik. Ez azt jelenti, hogy Anyahita er
ő
it Dobogók
ő
jeleníti meg.Különféle számításokat is végeztek azok (!), akik ebbe még jobban belemélyedtek, éskiderült, hogyha a különféle adatokat az ember összeveti, megfelelteti egymásnak, és etávolságokat, arányokat, megvizsgálja, szorozza, összeadja és kivonja, az a megdöbbent
ő
 eredmény jön ki, hogy a pilisi három hegy számadatai, és ezeknek a különféle variációi 90%-ban megfelelnek az Egyiptomban található három nagy piramisénak.Megjegyzésem: Elég világos, nem? Nálam hosszasan következnek a számadatok, aprecessziótól, a távolsági arányokig. Ezt Váradi úr nem közölte, inkább egy elég összevisszamondatban utalt rá, hogy ezeket nem
ő
számolta ki, hanem, akik jobban belemélyedtek, mint
ő
. De csak ezt a részt adta ki a kezéb
ő
l. Ez talán túl sok volt már. A számadatok végén akövetkez
ő
megállapítást tettem, amit nála is olvashatunk:Aradi 1999: Ez csak néhány, de fontos egyezés az adatok sorában, és amikor ennek azadathalmaznak a 90%-a megfelel egy több ezer kilométerre lév
ő
épületkomplexum adataival,arra lehet, hogy véletlen, csak nem hiszi el senki.Megjegyzésem: Csak a szerénység és az esetleges tévedés mondatta velem a 90%-ot, ugyanisha valaki kiszámolja ugyanezt, magasabb arány jön ki, szinte 100%. De persze, megmondta,hogy
ő
nem mélyedt bele. Rendben... De még mindig nincs vége (sajnos) az átvételeknek.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->