Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ket Cau Be Tong Cot Thep 3 9713

Ket Cau Be Tong Cot Thep 3 9713

Ratings: (0)|Views: 243|Likes:
Published by Jacky Lee

More info:

Published by: Jacky Lee on Aug 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/22/2015

pdf

text

original

 
CH
ƯƠ 
NG 3NGUYÊN LÝ TÍNH TOÁN VÀ C
U T
O3.1 N
I DUNG VÀ CÁC B
ƯỚ 
C THI
T K
KC BÊ TÔNG C
T THÉP.
 3.1.1 N 
i dung và s
 n ph
ẩ 
 m c
 a thi
ế 
 t k
ế 
 .
Thi
ế
t
ế
b
t
đầ
u t
ý t
ưở 
ng sau
đ
ó l
p ph
ươ 
ng án và ti
ế
n hành phân tích, tínhtoán. Sau
đ
ó th
hi
n
ế
t qu
b
ng ngôn ng
và hình
nh v
ế
t c
u. S
n ph
m c
athi
ế
t k 
ế
ế
t c
u bê tông c
t thép th
ườ 
ng có hai ph
n là b
n v
và thuy
ế
t minh.Thuy
ế
t minh trình bày c
ơ 
s
ở 
thi
ế
t k 
ế
, các l
p lu
n và tính toán, các k 
ế
t qu
tínhtoán k 
ế
t c
u và d
toán (
giá thành
).B
n v
th
hi
n hình dáng, kích th
ướ 
c, c
u t
o c
a k 
ế
t c
u cùng v
ớ 
i các yêu c
u
thu
t, các ch
d
n v
v
t li
u s
d
ng…Yêu c
u c
ơ 
b
n c
a thi
ế
t k 
ế
là tính phù h
ợ 
p v
ớ 
i vi
c s
d
ng,
độ
b
n v
ng, tínhkh
thi và tính kinh t
ế
. Các yêu c
u này
đề
u quan tr
ng nh
ư
ng v
ớ 
i m
c
độ
khác nhautùy vào t
ng k 
ế
t c
u c
th
.
 3.1.2 Các b
ướ 
 c thi
ế 
 t k
ế 
 .
Thi
ế
t
ế
ế
t c
u bê tông c
t thép g
m hai vi
c chính là tính toán và c
u t
o.Quy trình th
ườ 
ng theo b
y b
ướ 
c nh
ư
sau:
- B
ướ 
c 1: Mô t 
 , gi
ớ 
i thi
u k 
ế 
t c
ấ 
u.
Trình bày v
v
trí, nhi
m v
,
đặ
c
đ
i
m c
a
ế
t c
u, l
a ch
n ph
ươ 
ng án, th
 hi
n m
t b
ng k 
ế
t c
u, hình dáng và các kích th
ướ 
c c
ơ 
b
n c
a k 
ế
t c
u.
- B
ướ 
c 2: Ch
n s
ơ 
b
kích th
ướ 
c các b
ph
n.
S
ơ 
b
ch
n các kích th
ướ 
c c
a các b
ph
n chính nh
ư
chi
u dày b
n sàn, chi
udày t
ườ 
ng, kích th
ướ 
c d
m, c
t…Ch
n v
t li
u nh
ư
ch
n lo
i bê tông, c
p
độ
b
n c
a bê tông, nhóm c
t thép,lo
i c
t thép… c
ă
n c
vào
đặ
c
đ
i
m k 
ế
t c
u, kh
n
ă
ng cung c
p v
t li
u, kh
n
ă
ng thicông.
- B
ướ 
c 3: L
 p s
ơ 
 
đồ
tính toán.
Trong b
ướ 
c này k 
ế
t c
u th
c
đượ 
c mô hình thành các s
ơ 
 
đồ
tính. Các liên k 
ế
tth
c t
ế
 
đượ 
c chuy
n thành các liên k 
ế
t lý thuy
ế
t. Các liên k 
ế
t lý thuy
ế
t ph
i l
a ch
nh
ợ 
p lý trên c
ơ 
s
ở 
phân tích kh
n
ă
ng ng
ă
n c
n chuy
n v
c
a nó.
- B
ướ 
c 4: Xác
đị
nh t 
i tr 
ng.
Xác
đị
nh t
t c
các t
i tr
ng tác d
ng lên t
ng c
u ki
n c
th
trong k 
ế
t c
u.V
ớ 
i m
i lo
i t
i tr
ng c
n xác
đị
nh
đ
i
m
đặ
t, ph
ươ 
ng, chi
u,
độ
l
ớ 
n, các tr
ườ 
ng h
ợ 
pb
t l
ợ 
i c
a t
i tr
ng. C
n phân bi
t t
i tr
ng th
ườ 
ng xuyên tác d
ng hay t
m th
ờ 
i tácd
ng lên k 
ế
t c
u.
- B
ướ 
c 5: Tính toán n
i l
ự 
c, t 
ổ 
h
ợ 
 p n
i l
ự 
c.
 
Tính toán và v
bi
u
đồ
n
i l
c cho t
ng tr
ườ 
ng h
ợ 
p t
i tr
ng, sau
đ
ó s
l
ach
n các giá tr
n
i l
c
ở 
các bi
u
đồ
n
i l
c và t
h
ợ 
p l
i
để
tìm ra các giá tr
gây b
tl
ợ 
i nh
t
để
tính toán ti
ế
p theo.
 - B
ướ 
c 6: Tính toán v
ề 
bê tông và c
ố 
t thép.
Tính toán c
t thép, n
ế
u không
đả
m b
o c
n ph
i quay l
i t
b
ướ 
c 2
để
ch
n l
ikích th
ướ 
c, ch
n l
i bê tông, nhóm thép
để
 
đả
m b
o
ế
t c
u ch
u l
c an toàn.
Đ
ây làb
ướ 
c chính trong môn h
c này.
 - B
ướ 
c 7: Thi
ế 
t k 
ế 
chi ti
ế 
t và th
ể 
hi
n.
Ch
n và b
trí c
t thép theo các yêu c
u ch
u l
c và yêu c
u c
u t
o, thi
ế
t
ế
 chi ti
ế
t các b
ph
n, các thanh thép và th
hi
n chúng trên các b
n v
.
 
3.2 T
I TR
NG.
T
i tr
ng là các l
c tác d
ng lên k 
ế
t c
u, bao g
m t
i tr
ng b
n thân k 
ế
t c
u, t
itr
ng do các b
ph
n khác tác d
ng lên k 
ế
t c
u, t
i tr
ng do
đồ
 
đạ
c, con ng
ườ 
i, t
itr
ng gió, các t
i tr
ng
đặ
c bi
t (
độ
ng
đấ 
t, cháy n
ổ 
 , bom
đạ
n
)…Khi thi
ế
t
ế
c
n xác
đị
nh t
i tr
ng theo các tiêu chu
n t
ươ 
ng
ng. V
ớ 
i côngtrình nhà và công trình dân d
ng, công nghi
p, hi
n nay
đ
ang s
d
ng tiêu chu
n t
itr
ng và tác
độ
ng TCVN 2737-1995.
 3.2.1 Phân lo
i t
i tr
 ng.
T
i tr
ng
đượ 
c phân thành ba lo
i d
a vào tính ch
t tác d
ng c
a nó:- T
i tr
ng th
ườ 
ng xuyên (
ĩ 
nh t 
i
) là t
i tr
ng có tác d
ng không thay
đổ
i trongsu
t quá trình s
d
ng (
đ
i
m
đặ
t, ph
ươ 
ng, chi
u,
độ
l
ớ 
n). Tr
ng l
ượ 
ng b
n thân c
a
ế
t c
u, các vách ng
ă
n c
 
đị
nh… là t
 ĩ 
nh t
i.
Để
xác
đị
nh chúng c
n d
a vào c
u t
o c
 th
c
a các b
ph
n.- T
i tr
ng t
m th
ờ 
i (
ho
t t 
i
) là t
i tr
ng có th
thay
đổ
i v
 
đ
i
m
đặ
t (
đồ
v
t vàcon ng
ườ 
i trên sàn), ph
ươ 
ng chi
u,
độ
l
ớ 
n (gió, ph
ươ 
ng ti
n giao thông).
Để
xác
đị
nhho
t t
i c
n d
a vào các tiêu chu
n, các tiêu chu
n này
đư
a ra giá tr
ho
t t
i trên c
ơ 
s
ở 
 th
ng kê.- T
i tr
ng
đặ
t bi
t là các t
i tr
ng r
t ít khi x
y ra nh
ư
 
độ
ng
đấ
t, cháy n
, bom
đạ
n…Theo th
ờ 
i h
n tác d
ng t
i tr
ng
đượ 
c phân thành:- T
i tr
ng tác d
ng dài h
n: bao g
m t
i t
 ĩ 
nh t
i và m
t ph
n ho
t t
i.- T
i tr
ng tác d
ng ng
n h
n: là ph
n còn l
i c
a ho
t t
i.- T
i tr
ng tác d
ng trùng l
p: các t
i tr
ng có tr
s
thay
đổ
i nhanh, l
p
đ
i l
pl
i có tính ch
t chu k 
, ví d
nh
ư
t
i tr
ng do rung
độ
ng.
 3.2.2 Giá tr
 ị 
tiêu chu
ẩ 
 n và giá tr
 ị 
tính toán c
 a t
i tr
 ng.
Giá tr
tiêu chu
n c
a t
i tr
ng (q
TC
)
đượ 
c l
y b
ng các giá tr
th
ườ 
ng g
p trongth
c t
ế
, nó
đượ 
c xác
đị
nh b
ng ph
ươ 
ng pháp th
ng kê theo th
c t
ế
s
d
ng công trình.
 
Giá tr
tính toán c
a t
i tr
ng (q) có k 
 
đế
n kh
n
ă
ng v
ượ 
t t
i, t
c t
i tr
ng tácd
ng có th
l
ớ 
n h
ơ 
n giá tr
t
i tr
ng tiêu chu
n và gây b
t l
ợ 
i cho k 
ế
t c
u. Do
đ
ó q
đượ 
c l
y b
ng q
TC
nhân v
ớ 
i h
s
v
ượ 
t t
i.q=n.q
TC
(3.1)Theo TCVN 2737-1995,
đố
i v
ớ 
i t
 ĩ 
nh t
i n=1,1
÷
1,3,
đố
i v
ớ 
i ho
t t
i n=1,2
÷
1,4.Trong tr
ườ 
ng h
ợ 
p n
ế
u gi
m t
i tr
ng th
ườ 
ng xuyên mà l
i gây b
t l
ợ 
i cho k 
ế
t c
u (
ví 
ườ 
ng ch
ắ 
n
đấ 
) thì ph
i l
y n<1.
3.3 N
I L
Ự 
C.
 3.3.1 Xác
đị 
 nh n
i l 
ự 
 c.
N
i l
c trong k 
ế
t c
u g
m mô men u
n M (M
x
, M
y
), mô men xo
n (M
t
), l
c c
tQ (Q
x
, Q
y
) và l
c d
c N. N
i l
c là do t
i tr
ng gây ra ho
c bi
ế
n d
ng c
ưỡ 
ng b
c. Xác
đị
nh n
i l
c b
ng ph
ươ 
ng pháp l
c, ph
ươ 
ng pháp chuy
n v
, ph
ươ 
ng pháp tr
ng tháit
ớ 
i h
n ho
c ph
ươ 
ng pháp ph
n t
h
u h
n. Hi
n nay th
ườ 
ng s
d
ng các ph
n m
m
để
xác
đị
nh, các ph
n m
m tính k 
ế
t c
u ch
y
ế
u s
d
ng ph
ươ 
ng pháp PTHH.Có hai lo
i s
ơ 
 
đồ
dùng
để
tính toán n
i l
c là s
ơ 
 
đồ
 
đ
àn h
i và s
ơ 
 
đồ
d
o ph
 thu
c vào vi
c ng
ườ 
i thi
ế
t
ế
cho phép v
t li
u làm vi
c trong mi
n nào. V
ớ 
i k 
ế
t c
ut
 ĩ 
nh
đị
nh, ch
 
đượ 
c dùng s
ơ 
 
đồ
 
đ
àn h
i b
ở 
i vì khi v
t li
u trong k 
ế
t c
u v
ượ 
t qua giai
đ
o
n
đ
àn h
i (
đế 
n giai
đ 
o
n ch
 y d 
o
) k 
ế
t c
u b
phá h
y. V
ớ 
i k 
ế
t c
u này s
d
ng cácph
ươ 
ng pháp l
c, ph
ươ 
ng pháp chuy
n v
ho
c ph
ươ 
ng pháp PTHH
để
tìm n
i l
c.V
ớ 
i k 
ế
t c
u siêu t
 ĩ 
nh, có th
tính theo s
ơ 
 
đồ
 
đ
àn h
i ho
c s
ơ 
 
đồ
d
o. N
ế
u dùngs
ơ 
 
đồ
d
o, k 
ế
t c
u thi
ế
t k 
ế
s
làm vi
c trong mi
n d
o nh
ư
ng v
n không b
phá h
y.
Để
 tìm n
i l
c khi dùng s
ơ 
 
đồ
d
o có th
s
d
ng ph
ươ 
ng pháp tr
ng thái t
ớ 
i h
n ho
cph
ươ 
ng pháp PTHH. S
d
ng s
ơ 
 
đồ
 
đ
àn h
i t
c là cho k 
ế
t c
u làm vi
c trong mi
n
đ
ành
i, do
đ
ó s
an toàn h
ơ 
n nh
ư
ng không kinh t
ế
b
ng khi cho k 
ế
t c
u làm vi
c trongmi
n d
o.C
n chú ý bê tông c
t thép là v
t li
u
đ
àn h
i-d
o và không
đồ
ng nh
t. Do
đ
ócác công th
c c
a c
hai s
ơ 
 
đồ
 
đề
u ch
mang tính g
n
đ
úng.
Đố
i v
ớ 
i s
ơ 
 
đồ
d
o, r
t khókh
ă
n khi
đ
ánh giá m
c
độ
d
o c
a
ế
t c
u và khi xu
t hi
n bi
ế
n d
ng d
o
ế
t c
u s
 phân ph
i l
i n
i l
c nh
ư
th
ế
nào. Do v
y hi
n nay tính theo s
ơ 
 
đồ
d
o ch
áp d
ng
đố
iv
ớ 
i m
t s
c
u ki
n d
m, b
n thông th
ườ 
ng (
liên t 
c, siêu t 
ĩ 
nh
).
 3.3.2 T 
ổ 
h
ợ 
 p n
i l 
ự 
 c và hình bao n
i l 
ự 
 c .
Đố
i v
ớ 
i t
 ĩ 
nh t
i,
đ
ây là lo
i t
i th
ườ 
ng xuyên tác d
ng lên k 
ế
t c
u do
đ
ó nó luôngây ra n
i l
c.
Đố
i v
ớ 
i ho
t t
i, có th
xu
t hi
n ho
c không và th
m chí có th
 
đổ
ichi
u tác d
ng (
i tr 
ng gió
). Ngay c
v
ớ 
i ho
t t
i do
đồ
 
đạ
c gây ra c
ũ
ng có th
ho
c không, có th
xu
t hi
n
ở 
ch
này ho
c
ở 
ch
khác.Do
đ
ó khi thi
ế
t k 
ế
c
n ph
i t
h
ợ 
p n
i l
c
để
tìm ra giá tr
b
t l
ợ 
i cho k 
ế
t c
u:
γ +=
ijg
SSS (3.2)

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Tuyen Tran liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->