Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cod de Proiectare Seismica -Partea 1

Cod de Proiectare Seismica -Partea 1

Ratings: (0)|Views: 8 |Likes:
Published by Lucian Remus Boanca

More info:

Published by: Lucian Remus Boanca on Aug 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/23/2012

pdf

text

original

 
PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTESUMAR
Anul 174 (XVIII) — Nr. 803 bis
PaginaAnex„ la Ordinul ministrului transporturilor, construc˛iilor∫i turismului nr. 1.711/2006 privind aprobareaReglement„rii tehnice îCod de proiectareseismic„ — Partea I — Prevederi de proiectarepentru cl„diri“, indicativ P 100-1/2006.................3–232
Luni, 25 septembrie 2006
 
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATEALE ADMINISTRAfiIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCfiIILOR ™I TURISMULUI
ORDINprivind aprobarea Reglement„rii tehniceîCod de proiectare seismic„ — Partea I — Prevederi de proiectarepentru cl„diri“, indicativ P 100-1/2006*)
Œn conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea Ón construc˛ii, cumodific„rile ulterioare,av‚nd Ón vedere Avizul comun nr. 12 din 12 septembrie 2006 al Comitetului tehnic decoordonare general„ ∫i al comitetelor tehnice de specialitate — CTS 4 — Risc seismic, ac˛iuni ∫isiguran˛a construc˛iilor ∫i CTS 5 — Structuri ∫i Avizul nr. 6.474 din 13 septembrie 2006 alInspectoratului de Stat Ón Construc˛ii, Ón temeiul art. 2 pct. 45 ∫i al art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 412/2004 privindorganizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, cu modific„rile∫i complet„rile ulterioare,
ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului
emite urm„torul ordin:Art. 1. — Se aprob„ Reglementarea tehnic„ îCod de proiectare seismic„ — Partea I —Prevederi de proiectare pentru cl„diri“, indicativ P 100-1/2006**), elaborat„ de UniversitateaTehnic„ de Construc˛ii Bucure∫ti, prev„zut„ Ón anexa***) care face parte integrant„ din prezentulordin.Art. 2. — De la data public„rii prezentului ordin, Normativul pentru proiectarea antiseismic„ aconstruc˛iilor de locuin˛e, social-culturale, agrozootehnice ∫i industriale, indicativ P 100-92, aprobatprin Ordinul ministrului lucr„rilor publice ∫i amenaj„rii teritoriului nr. 3/N/1992 publicat Ón BuletinulConstruc˛iilor nr. 1—2/1992, cu cap. 11 ∫i 12 completate ∫i modificate prin Ordinul ministruluilucr„rilor publice ∫i amenaj„rii teritoriului nr. 71/N/1996, publicat Ón Buletinul Construc˛iilornr.11/1996, se aplic„ astfel:a) la proiectarea cl„dirilor noi, Ón cazul contractelor Óncheiate p‚n„ la data intr„rii Ón vigoare aCodului de proiectare seismic„ — Partea I — Prevederi de proiectare pentru cl„diri, indicativP100-1/2006;b) la expertizarea tehnic„ ∫i proiectarea consolid„rii cl„dirilor existente, Ón cazul contractelor Óncheiate p‚n„ la data intr„rii Ón vigoare a Codului de proiectare seismic„ — Partea a III-a Prevederi pentru evaluarea ∫i pentru proiectarea consolid„rii construc˛iilor vulnerabile seismic.Art. 3. — (1) P‚n„ la data intr„rii Ón vigoare a Codului de proiectare seismic„ — Partea I —Prevederi de proiectare pentru cl„diri, indicativ P 100-1/2006, prevederile acestui cod se pot aplicala cererea investitorului, formulat„ prin tema de proiectare, prin excep˛ie de la prevederile art. 2lit.a).(2) P‚n„ la data intr„rii Ón vigoare a Codului de proiectare seismic„ — Partea a III-a —Prevederi pentru evaluarea ∫i pentru proiectarea consolid„rii construc˛iilor vulnerabile seismic,prevederile referitoare la ac˛iunea seismic„ cuprinse Ón cap. 3 ∫i anexa A din Codulde proiectare seismic„ — Partea I — Prevederi de proiectare pentru cl„diri, indicativ P 100-1/2006se pot aplica la cererea investitorului, formulat„ prin tema de proiectare, prin excep˛ie de laprevederile art. 2 lit. b).Art. 4. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i intr„ Ónvigoare la data public„rii, cu excep˛ia art. 1, care intr„ Ón vigoare la 1 ianuarie 2007.Art. 5. — La data public„rii prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, construc˛iilor ∫iturismului nr. 489/2005 pentru aprobarea Reglement„rii tehnice îCod de proiectare seismic„ —Partea I — Prevederi de proiectare pentru cl„diri“, indicativ P 100-1/2004, publicat Ón MonitorulOficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 462 ∫i 462 bis din 31 mai 2005, cu modific„rile ∫i complet„rileulterioare, se abrog„.Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Radu Mircea Berceanu
Bucure∫ti, 19 septembrie 2006.Nr. 1.711.
*)
Ordinul nr. 1.711/2006 a fost publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 803 din 25 septembrie2006 ∫i este reprodus ∫i Ón acest num„r bis.
**)
Revizuirea Codului de proiectare seismic„ P 100-1/2004.
***)
Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,
PARTEA I
, Nr. 803 bis/25.IX.20062
 
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,
PARTEA I
, Nr. 803 bis/25.IX.20063
ANEX√ 
COD DE PROIECTARE SEISMIC√ — PARTEA I
Prevederi de proiectare pentru cl„diri, indicativ P 100-1/2006

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->