Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Oslobođenje [broj 23596, 23.8.2012]

Oslobođenje [broj 23596, 23.8.2012]

Ratings: (0)|Views: 190 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Aug 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/23/2012

pdf

text

original

 
ARHA@AXFEJF
UFTYPTMC( 02% <% 0>=0%
Kadgem H\YGGG
@paj 02%679Bgjfem: = CO!9 CE
@L EFZMYGREG DEFYEGC
Rmpmjfya
 {{{%arha`adjfejf%`m
 RDM g LR^ artmjv vz ^hmtiapov
ZM ROJFEV HMKVODNGJF
Dfegr @f}gpayg}
2% rtpmem
DMEMR ^PGHAK
0> KADGEM ATCMCA JF ZM^MHJFEM RMPMJFYRCM YGJF_EGBM
EFCM RFEF@AJSMRTFIMEAYG_GZYGEG
0% rtpmem
Acta`mprcf gz`apf
daufcvjf atcpgyfegl zmrtapm
4/6% rtpmem
Yhmdgef ef~arhvsegcf emzgymjvha~aygom g ofsftmpgom
PMDFHJMS:OVRG_ OGJF EVDGAAD@APF
04%rtp%
^ANMPG G DMHJF@JFREF DGHJFO @gL
YMTPM KVTM SVOF(LFHGCA^TFPG EMPFOAETV
<% rtpmem
   I   a   t   a  :    S   m   `   m   e   R   V   H   T   M   E   A   Y   G    _
 
V`pzmtg ~payfd`v~pfrvdf Rfjdg} / Igebg
Uhme ^pfdrjfdegstym @aref g Lfpbfkaygef Ef`aj/ sm Pmdomeayg} g mofpgucg mo`mrmdap v @gL ^m/ tpgbc Oaae jvufp rv pmzkaympmhg a mctvfheaj ~a hg/ tgucaj rgtvmbg jg v @areg g Lfpbfkaygeg( ca jm jf( ~a abjfeg rmkayapegcm( em cao~hfc reao egyav( ~pf/ eg jfhm jf Ifem% Tacao pmzkayapm arypevhg rv rf em dfsmymejm yf/ zmem zm khmrmejf ~pfdrtmyegcm @aref g Lfpbfkayg/ ef v Vjfdgejfego embg jmom a pfzahvbg jg a Rgpg jg( ~pg ufov jf uhme Pmdomeayg} grtmcma dm jf pg jfu a cpsf/ ejv vrtmyegl ~pabfdvpm khmrmejm v @gL% Oaae jf geiapogrma Pmdomeayg}m a ryao rtmyv dm jf efa~ladea v`pzmtg ~pabfr pjfsmymejm go~hf/ ofetmbg jf ~pfrvdf Rvdm zm hjvdrcm ~pmym( ca jm rf adearg em ~pfdoft Rfjdg} g Igebg( tf pjfsmymejf ~pa/ `hfom yajef g dpnmyef goaygef v @gL( cmca `g @arem g Lfpbfkaygem emrtmyghm ryaj ~vt v FV( rma~}ghm jf Rhvn`m zm adearf r jmyeas}v ^pfdrjfdegstym @gL% Tmcaxfp( Pmdomeayg} jf gzpmzga emdv dm }f rf ~g/ tmejf go~hfofetmbg jf ~pfrvdf Rfjdg} g Igebg pg jfsg/ tg v sta rcapg jfo pacv( tf grtmcma dm Pf~v`hgcm Rp~rcm g ejfeg ~pfdrtmyegbg gom jv dpvkmug jf ygxfejf pjfsf/ ejm ~pa`hfom yajef g dpnmyef goaygef( adearea gzpm/ zga emdv dm }f rf ~gtmejf yajef g dpnmyef goaygef pg jfsgtg zm jfdea% Rmkayapegbg rv gzpmzghg g zm jfdeguca aufcgymejf dm }f ~pg~pfom g ~payaxfejf ~pfdrta jf}gl hacmhegl gz`apm v @gL g ejfego fetgtftgom( cma g ~pfdgz`apem mtoarifpm( ~pa}g v grtgbmejv ~atpf`f pjf smymejm ng/ yategl ~pa`hfom rtmeayegstym( ~a~vt efzm~arhfear/ tg g gzkpmdejf efa~ladef geipmrtpv ctvpf( m ef v ef/ ~atpf `eao dgzmejv embgaemhegl tfezg jm ofxv empa/ dgom v @gL%
Pmdea ~a yjfpfertya Lpymtrcf dfoacpmtrcf zm jfdegbf @gL g Lpymtrcf dfoacpmtrcf zm jfdeg/ bf =77> zm ~pa yfd`v ~pfrvdf Fvpa~rcakm rvdm zm hjvdrcm ~pm/  ym v Rtpmr`avpkv v rhvum jv Rfj/ dg} / Igebg vrvkhmrgha jf jvufp em rmrtmecv v Rmpm jf yv ~pg jf/ dhak momedomem em Vrtmy @gL( mhg g I@gL% Cmca jf zm Arha/`axfejf ~at ypdghm da~pfdrjf/ degbm LDZ/m @gL @ap jmem Cpgsta pmdg rf a pmdeao omtfpg jmhv ca/  jg }f `gtg v~v}fe ~pfdrjfdegstyg/ om LDZ/m @gL g LDZ/m =77> dmrf a ejfov augtv jv%
^arpfdme gz`ap
/ Aufcv jfoa dm }f ~auftcao empfdeak tjfdem( emj yjfpa jmteg/  jf v vtapmc( ~pg jfdhazg `gtg zymeg/ uea vt ypxfeg cpaz emj yf}m rtpm/ emucm tg jfhm g zymeguea `gtg ~vstf/ eg v ~mphmofetmpev ~pabfdv/ pv( emkhmrghm jf Cpgsta% Da~pfdrjfdegbm LDZ/m @gL ~at ypdghm jf dm jf yf}gem vt/  ypxfegl momedomem em Vrtmy  @gL aem gz pmeg jfk pjfsfejm ca jf rv cpaz pmdeg omtfpg jmh v ygdv r~apmzvom `ghm vrvkhmsfem gzofxv RD^/m g LDZ/m @gL%/ Bg jfegoa cmca jf ~arpfdme gz`ap uhmea ym ^pfdrjfdegstym @gL( v ^mphmofetmpeaj rcv~stg/ eg @gL emj`ahjf pjfsfejf ca jf jf ~pglymthjg ya zm ryf jfp `g argkvpm/ ha dm em tgo ~azgbg jmom `vdv gzm`pmeg hfkgtgoeg ~pfdrtm yegbg empadm( emkhmrghm jf Cpgsta% Em ~gtmejf dm hg jf da`pa vya/ dgtg mrgoftpguem pjfsfejm v rog/ rhv gz`apm uhmea ym ^pfdrjfdeg/ stym( r a`zgpao em ta dm `g rf gz^mphmofetm `gpmhg v tao rhvum jv rmoa `asejmucg g lpymtrcg ~pfd/ rtm yegc( jfp rf PR gzpgugta taof ~patg yg g zmhmnf zm artmemc gzpm/  yeak( Cpgsta emkhmsm ym cmca }f rf a ‘taov pmzka ympmtg cmdm ~pg jf/ dhazg daxv v ~pabfdvpv‟% / Aya jf ems ~pg jfdhak g ygdjft }foa stm }f a ejfov pf}g dpvkg%  M( cmdm rv v ~gtmejv oakv}f pmzhgugtf ympg jmetf( ~m zmp v @gL egrv ~pgrvtem mrgoftpguem pjfsf/ ejm v oeakgo a`hmrtgom( em/  yfhm jf Cpgsta%Sta rf tguf gz`apm gzmrhmegcm zm Dao empadm ^R@gL( mhg g Daoempadm ^mphmofetm I@gL ae rf vt ypxvjf ~a ea ygo ~pm yghgom% / Dadjfhm omedmtm ~vtfo tg jfhm zm ~pa yfd`v gz`apm ypsghm `g rf rv/ chmdea embgaemheaj ~pg~mdeartg( `pa jv ~vumertym em adpfxfeao tf/ pgtapg jv g ojfrtm v nv~megjrcgo rcv~stgemom% Vz ~pgojfev tgl ~pge/ bg~m dasha `g rf da ypg jfdeartg khm/ rm em area yv ca jfk `g rf adpfdga `paj omedmtm adpfxfef nv~meg jf v Daov empadm ^mphmofetm I@gL( m ~atao gz tak zmcaeadm yeak tg jf/ hm gz ypsga gz`ap v Dao empadm ^R@gL( zmchjvughm jf Cpgsta%
^pgjf pacm
Uhme ^pfdrjfdegstym g y%d% khm yeak tmjegcm LDZ/m =77> Yfra Yfkmp ~at ypdga jf cmca }f momedomeg em vrtm yf @gL g I@gL `gtg zymeguea ~pf/ zfetgpmeg jm yeartg em ~arf`eaj ~pfr/caefpfebg jg ~auftcao em/ pfdef rfdogbf( m vugegt }f ta zmr/ tv~egbg LDZ/m @gL g LDZ/m =77>cma ejgla yg aibg jfheg ~pfdhmkmug% / Momedomeg( ~akhm ygta em Vr/ tmy @gL `gt }f dartmy hjfeg ~pg jf pa/ cm gz Om~f ~vtm dfiegpmef v @pv|fhhfrv( adearea 2=% mvkvrtm( em yfa jf Yfkmp%Vt ypxfeg momedomeg em vrtm/  yf @gL g I@gL cmca jf em yfdfea gz LDZ/m @gL g LDZ/m =77> `gt }fdartmy hjfeg g artmhgo ~ahgtgucgo ~mptefpgom%
M% TFPZG_
ARHA@AXFEJF
uftyptmc(
02%
mvkvrt!cahayaz0>=0%
0
V NGNG
YGJFRTG
PMDOMEAYG_ PMZKAYMPMA R OAAEAO
Zmojfegc ~pfdrjfdm ym jv}fk ^pfdrtm yegucak daom ^mphmofe/ tmpef rcv~stgef @gL Dfegr @f}gpa/  yg} ~azyma jf jvufp ryf ~ahgtgucf rtpmecf v @areg g Lfpbfka ygeg ca/  jf rv a~pfdg jfhjfef zm dpnm yv dm ~a rtpmeg artm yf kpv~ef g ~mptgjrcf( tf hguef getfpfrf g rv jftf g remkv vojfrta em ta( vrojfpf em ad`pm/ ev @gL% @f}gpa yg}( tmcaxfp( v~aza/ pm ym dm vcahgca rf emrtm yf dmhje/  jf caepaetmbg jf( ta }f aoakv}gtg dm @gL ~artmef ~hg jfe v pvcmom me/ tg`armercf ~ahgtgcf% R tgo v yfzg( @f}gpa yg} jf em jm yga cmca }f v empfdego dmegom em mdpfrf ~pfdrjfdegcm ~ahgtgucgl rtpmemcm v @gL v~vtgtg ~groa v ca/  jfo }f zmtpmngtg ejgla ya augta ymejf khfdf efkgpmejm Dfjtaercak ogpa/  yeak r~apmzvom g Vrtm ym @gL%
Dartm svtejf-
/ Ef oanf rf g ef rog jf ygsf sv/ tjftg em rtmhef ka yapf a ~adjfhg g pm/ z`g jmejv @gL% Aya eg jf v vecbg jg ~pfdgz`apef cmo~mejf( efka jf/ deartm yea efda~vrtg ya jf dm ef/ omoa adka yap em tmcyf mctg year/ tg ca jf rf ~pa yadf g v dg jfhv @gL( mhg g v rvrjfdrtyv( emkhmrga jf @f}gpa yg}% R tgo v yfzg( efdm yef gzjm yf ~pfdrjfdegcm Empadef rcv~stgef Rp`g jf Ef`ajsf Rtfmea yg}m yfzm/ ea zm rtmtvr Pf~v`hgcf Rp~rcf em/ zyma jf efda~vrtg ygo% / Mdogegrtpmtg yea/tfpgtapg jmhev  jfdgegbv v @gL( fetgtft PR( ef oa/ nf rf ~pakhmsm ymtg dpnm yao% PR eg jf egtg }f gcmdm `gtg dpnm ym% Aym/ cyf gzjm yf rv ~patg yef Dfjtae/ rcao r~apmzvov g Vrtm yv @gL( abg jfega jf @f}gpa yg}( g ~azyma ~pfdrjfdegcm Empadef rcv~stgef Rp`g jf dm v~vtg zymeguea gzygejfe/  jf dpnm yg @gL%Bghj @gL eg jf( em yadg @f}gpa yg}( caepaetmbg jm( yf} da`pg adearg rm rvrjfdgom( mhg mca rf ypsf em~m/ dg em dpnm yv( aem gom da yahjea zemejm g ~moftg ca jm }f rtmtg v ejfev ad`pmev dfoacpmtrcgo rpfdrtygom%Tmca jf v~azapga dm ~pfdrjfdegc  Empadef rcv~stgef Rp`g jf( mca emrtm yg rm mctg yeartgom em efkgpm/ ejv dpnm yf @gL( pgzgcv jf jfp atympm oakv}eart dm zymeguegbg v @gL( mhg g Omxmprcaj( Bpeaj Kapg( Mh`meg jg ~auev ka yapgtg cmca rv dpnm yf  Yaj yadgem ghg Rmednmc% @f}gpa yg} jf adka yapga g Ohmdf/ ev @arg}v( ~pfdrjfdegcv RDR/m( gz ca jfk rv rtgkhf em jm yf a ~acpftmejv gegbg jmtg yf zm ejfka yv rojfev rm dvneartg uhmem Cahfkg jm% / Ef `a jgo rf rojfef% Dpnm ym @gL jf ~pfum g ymneg jm ad vecbg jf g rojfef( emkhmrga jf @f}gpa yg} ~a/ zg ym jv}g @arg}m dm rf ef rhvng dyar/ tpvcgo ojfpmom% Em ~pfr/caefpfebg jv @f}gpa yg}  jf daega ~pfkpst rma~}fejm g ~grm/ om zm ca jf jf vrtypdga cmca rv adm/ rhmeg rmoagegbg jmtg yea `fz rtm ym Cahfkg jm g ta ~arf`ea ~pfdrtm yeg/ cm gz PR/m( ofxv ca jgom g frdffra/  ymbm%
^pf}g v aimezgyv
Gmca jf da`ga yfhgcg `paj ~gtmejm ea ygempm( @f}gpa yg} kata ya eg em jf/ dea eg jf adka yapga% Ryf aea sta ov rf eg jf rygdjfha ~pfrjfcma `g rm ‘ca jf jf rhg jfdf}f ~gtmejf1‟% Tmca jf em v~gt dm hg jf tpfevtm/ uea ~pfuf pjfsm ymejf fcaeaorca/ rabg jmhegl ~gtmejm g ~pa`hfom rm ca/  jgom rf rvaum ym jv ~ahja~pg ypfdeg/ bg ghg efzm~arhfeg( @f}gpa yg} adka/  yapga:/ Tmuea jf dm @gL gom dartm~pa`hfom( ~m g tgl% Mhg( ~gtmejf rv/  yfpfegtftm @gL g ejfem ad`pmem rv emj ymneg jg% Oapmoa ~auftg vymnm/  ymtg dpnm yv @gL g tpf`m jv ta ugegtg g rvrjfdg% Emcae sta ta pg jfsgoa( oanfoa rf ~aryftgtg g fcaeao/ rcgo ~pa`hfogom( abjfem jf @f}g/ pa yg}m%Tpf`m( bg jfeg( ~pf}g gz dfmezg yf v amezg yv cmdm jf v ~gtmejv zmstg/ tm dpnm yf @gL%
M% TFPZG_
Dfegr @f}gpayg} ~azyma rtpmecfdm ~pfrtmev rm caeipaetmbgjmom
Efcm rf Ef`ajsm Rtfimeayg} gzygeg
Pmdea ~ayjfpfertya LDZ/m g LDZ/m =77>
Cpfgpmeg momedomegem vrtmyf
Mca ~pfdrjfdegc Rcv~stgef Rp`gjf emrtmyg rmefkgpmejfo dpnmyf @gL( pgzgcvjf dm zymeguegbg v @gL(mhg g Omxmprcaj( Bpeaj Kapg( Mh`megjg ~auev kayapgtgcmca rv dpnmyf Yajyadgem ghg Rmednmc( cmnf @f}gpayg}
@f}gpayg} emjmyga ~pfkpst eaygl~grmom
Iata: D% TAPBLF
 RYM STM ,HG' ^GTMJV Gmca jf da`ga yfhgcg `paj ~g tmejm ea ygempm( @f}gpa yg} ka ta ya eg em  jfdea eg jf adka yapga%  Ryf aea sta ovrf eg jf rygdjfha ~pfrjfcma `g rm ‘ca jf  jf rhg jfdf}f ~g tmejf1‟
Emcae sta rf ~pfdrjfdegstymdygjf rtpmecf augtvjv a vtypxfego~pgjfdhazgom( momedomeg }f~auftcao empfdef rfdogbf `gtgzymeguea ~pfdrtmyhjfeg g v~v}fegv ~mphmofetmpev ~pabfdvpv
 
Hgdfpg rf jas rmoacaervhtgpmjv
Cmca jf grtmcma Yfra Yfkmp ‘caezvhtmbg jf a rmrtmecv ~pfdrjf/ degcm rfdmo rtpmemcm( ejglay dpvkg cpvk( jf v tg jfcv( mhg rf jas ef oanf kayapgtg a taueao dmtv/ ov ejfkayak adpnmymejm‟% / Mca g cmdm `vdf ~artgkevtm rv/ khmreart ~pfdrjfdegcm rtpmemcm `gt }f adpfxfe g ypfofercg tfpoge% Zm rmdm( ryf jf jas v imzg dakayapm( emkhmrga jf Yfkmp%
@apjmem Cpgsta:
^arpfdmegz`ap ^pfdrjfdegstym @gL
Yfra Yfkmp:
Gr~astaymtgpacayf gz Om~f ~vtm
 
Lpymtgom ~pgjftg efrtmemc
V ypg jfof cmdm rf Lpymtg dgrtpgctm @puca arjf}m/  jv cma Gedg jmebg v pfzfpymtv( dyg jf lpymtrcf ~ahgtgucf a~bg jf( vojfrta ~pakpmom g pjfsfejm( jmyea rf ~pf/ ~vbmym jv tca jf goma emcmev ~pfympao da}g da khm/ raym Lpymtm gz dg jmr~apf( jfp jf augkhfdea dm jf ef/ cf ad ejgl vlymtghm ~megcm g ~artm jv ryjfreg dm ef/ }f ~pf}g bfezvr g v}g v Rcv~stgev dgrtpgctm @puca% Egstm eaya( romtpm LRR / ELG ayak dgrtpgctm v rma/ ~}fejv v~v}feao zm jmyeart( emkhmrgysg dm rf da rm/ dm egstm eg jf vugegha em ~a`ahjsme jv rtmtvrm g ~aha/ nm jm Lpymtm ca jg aydjf ngyf( cma g aegl ca jg rv v dg/  jmr~apg% Vyfhgca rv ~padmeg g gzdmeg lpymtrcg getfpf/ rg ug jg rf mctfpg zem jv v rm~vegbg zymeaj ‘~pfympm dg/  jmr~apf‟% LRR / ELG dgrtpgctm @puca vcmzv jf em om/ eg~vhmtgyea r~hftcmpfejf ad smo~gaem ayf dgrbg~hg/ ef ,LDZ@gL g LDZ =77> a%m'( jfp rf aeg rjftf Lpym/tm ^armygef rymcf uftgpg kadgef% Aeg v~pmya tpf`m/  jv ~ahangtg pmuve Lpymtgom( a`jmregtg go zmsta jf ta/ hgca ef jfdgertya ofxv ~ahgtgucgo a~bg jmom rm lpymt/ rcgo ~pfdzemcao( dm a`jmref cahgca rf da rmdm ypm/ tgha Lpymtm v ^armygev( v dgrtpgct @puca( jfp jf fyg/ dfetea tgla grfhjmyme jf% Ghvrtpmbg jf pmdg( emyadg rf v rma~}fejv( gz emjyf}f lpymt/ rcf cmtahgucf nv~f v zmdejf dyg jf kadgef rv rf grfhghf 62 ohmdf ara`f% Aeg tpf`m jv a`jmregtg zmsta rf Lpym/ tg ryjfrea ~pftympm jv v embgaemhev omejgev( cahgcm jf zmrtv~hjfeart Lpymtm v gertgtvbg jmom dgrtpgctm @puca( ca/ hgca jf `gha geyfrtgpmejm v Lpymtrcgo ~aypmtegucgo rf/ hgom( stm jf rm a`f}meao gzkpmdejao `mejf( `mzfem( mo`vhmetg em rymcm dym cghaoftpm( pmuvemp zm rymcak vufegcm gtd% LRR / ELG ayak dgrtpgctm }f vrtpm jmtg em vr/ tpa jv lpymtrcf gz`apef jfdgegbf% Aeg ~azgym jv Lpymtf dm rf admzayv em ~pfdrta jf}f a~}gercf gz`apf g dm caem/ uea v ~ayg jfrt ~asmhjv aef ca jg rv rm ejgom omeg~vhg/ pmhg( rta jg v rma~}fejv zm jmyeart LRR / ELG dgrtpgctm @puca( ca jfk jf ~at~grma ~pfdrjfdegc Gygbm Mkfhjg}%
O% @%
V ~fezgjv ~ad~ayahjegjgo vyjftgom
 Yhmdm Ifdfpmbg jf @gL jvufp jf( gzofxv artmhak( vtypdg/ hm g v ~mphmofetmpev ~pabfdvpv ~a lgteao ~artv~cv v~v/ tghm ~pg jfdhak da~vem Zmcaem a ~atypxgymejv ~pmym em ~pg/  jfypfofev rtmparev ~fezg jv artympfev ~ad ~ayahjeg jgo vyjftgom% ^pfdygxfego da~vemom rf ~atypxvjv ~pmym em ~fezg jv artympfev ~a uhmev 4<% rtmy 4% Zmcaem a rhvn`g v apvnmego remkmom @gL da daeasfejm jfdgertyfeak zm/ caem a ~ayahjeg jfo ~fezgaegrmejv ~pg~mdegcm `pmeghmucgl ~a~vhmbg jm v I@gL% Capgregbg aygl ~pmym ~pfvzgom jv rf em gr~hmtv gz `v/ dnftm ~aufy ad =% jvem da 2=% dfbfo`pm 0>=0% g ta gz rpfdrtmym dazemufegl adhvcao a dmymejv rmkhmrear/ tg ifdfpmheao Zmyadv zm gr~hmtv ejglayf mcaetmbg jf( hg/ efmpea v jfdemcgo gzeargom zm ryf capgregcf% Ad =%  jmevmpm 0>=2% da daeasfejm jfdgertyfeak zmcaem a ~a/ yahjeg jfo ~fezg aegrmejv ~pg~mdegcm `apmucf ~a~vhmbg/  jf g vtypxgymejm eayak gzearm ~fezg jm( gr~hmtm aygl ~fe/ zg jm ypsg}f rf ~pgypfofea v rchmdv rm pmr~ahangygo rpfd/ rtygom v `vdnftv( v gzearv ca jg ef oanf `gtg omejg ad gzearm emjegnf ~fezg jf capgregcm ~ayahjeg jgl ~fezg jm v I@gL% Da~vemom jf ~pa~grmea g dm yajegbg ca jg rv `ghg ~pg~mdegbg Mpog jf P@gL ghg LYA/m emjomejf dyg jf kadg/ ef( m ca jgom }f rhvn`m ~pfrtmtg v 0>=2( oakv artym/ pgtg ~pmya em ~pg jfypfofev rtmparev ~fezg jv%  Yhmdm I@gL jvufp eg jf ~pglymtghm gegbg jmtgyv Vdpvnfejm zm kpmxmercm ~pmym a gzojfemom g da~vemom Zmcaem a ~padm jg rtmeaym em ca jgom ~arta jg rtmemprca ~pmya% Gz  Yhmdf I@gL ~a jmsejmym jv dm jf ~pfrvdao Vrtmyeak rv/ dm I@gL ad =7% jvhm 0>>9% vtypxfea dm uhme 4;% rtmy =%Zmcaem a ~padm jg rtmeaym em ca jgom ~arta jg rtmemprca ~pmya( ca jgo jf ~pa~grmea dm rf aym adpfd`m ef adea/ rg em ~padm jv rtmeaym v ~pgymteao yhmregstyv em ca jgom ~arta jg rtmemprca ~pmya( eg jf v efrvkhmreartg r Vrtmyao Ifdfpmbg jf @gL( rma~}fea jf gz Yhmdf I@gL%
V NGNG
ARHA@AXFEJF
uftyptmc(
02%
mvkvrt!cahayaz0>=0%
2
LRR / ELG DGRTPGCTM @PUCA V^AZAPMYMZMRJFDMHM YHMDM I@gL
Pvca yadrtym RDM g LR^/m @gL  jfdgertyfeak rv ogshjfe jm dm jf ~a/ hgtgucv cpgzv ~pavzpaca yma RD^@gL g ejfkay hgdfp Zhmtca Hmkvodng jm( mhg em jvufpmsejfo rmrtmecv ayf dyg/  jf rtpmecf zymeguea rf eg jf pmzka ym/ pmha a fyfetvmheaj Hmkvodng jgeaj rojfeg% Dyg jf rtpmecf rv iapogpmhf g zm jfdegucv caogrg jv ca jm }f vrcapa ~pg~pfogtg embpt r~apmzvom zm vem/ ~pfxfejf ofxvra`ef rmpmdejf( m ~pfdrtm yegbg LR^/m gzpmzghg rv nmhjfe/  jf pvca yadrtyv RDM z`ak iapogpmejm  yhmrtg v Cmetaev =>%
 Rtm`ghme ~mptefp
/ Dmemr roa ta ~pf ymzgshg( emgshg roa em pmzvog jf ymejf g uyprta roa adhvughg g daka yapghg rf dm g RDM g LR^( cmd rv v ~gtmejv ~ahgtgucg bghjf yg( ar/ tm jv em tfofhjgom ^hmtiapof g eg og/ hgoftpm ef advrtm jfoa da takm( cm/ zma jf Zyaeca Jvpgsg}( ~pfdrjfdegc  LR^/m( emcae jvufpmsejfk rmrtmecm%  Memhgzgpm jv}g rtmejf v Ifdfpmbg jg g @areg g Lfpbfka ygeg( zmchjvufea jf dm rv RDM g LR^ v ~patfchm tpg ojfrfbm( ad cmdm jf emrtmhm ~ahgtgucm cpgzm( `g/ hg grtgercg ~mptefpg% / Da`pa roa rf earghg v `ap`g ~patgy rygl aegl ca jg rv nfhjfhg cpsg/ tg Vrtmy( zmcaef( ca jg rv nfhjfhg ~pf/ vzftg jm yef ofdg jf g ~ahgbg jv% Daka/  yapghg roa rf dm }foa tv rvpmdejv ~padv`gtg g em egnf pmzgef g dm }f/ oa rf ofxvra`ea g hakgrtgucg g ~ahgtgucg ~aomkmtg cmd rv v ~gtmejv hacmheg gz`apg v hgrta~mdv 0>=0( pfcma jf Jvpgsg}% Ae jf grtmcma dm rf pmzka ympm/ ha g a pjfsfejv ~pa`hfom gzkpmdejf cmtahgucf bpcyf v rmpm jfy rcao emrfhjv Kp`m ygbm( zm ca jv ea ymb tpf`m jv gzdya jgtg Cmetae Rmpm jf ya g Yhmdm I@gL( sta jf vevtmp ^hmtiap/ of daka yapfea ~pg jf kadgev% Em/  jmy hjfe jf g ~patacah a capgstfejv scahf v Rpfdeja`armercao cme/ taev ca jm jf v yhmregstyv bpcyf% / G RDM g LR^ rv dpnm yatyapef rtpmecf ca jf rv ~acmzmhf dm rv ypha adka yapef( ca jf rv zm @gL v ejfego ef~paojfejg ygo kpmegbmom( rm pm/  yea~pm yego kpmxmegom( g ca jf rv zm @gL cma ~pm yev dpnm yv ca jm ~aoa/ }v rya jgl oflmegzmom gom a`m yf/ zv argkvpmtg rgkvpeart rygo kpmxmeg/ om g empadgom @gL v bghjv ryfa~}fk em~pftcm( kar~admprcak pmzya jm g fypa~rcak ~vtm( cmzma jf Jvpgsg}% Hgdfp RDM Rvhfjome Tglg} gzjm yga  jf dm rf LR^ ~acmzma cma rtm`ghme ~mptefp( tf dm jf zm jfdea ~aeahjfea a~pfdjfh jfe jf a`jf rtpmecf dm yhmrt( tmoa kdjf rv aeg v ejaj( tpf`m ivecbg/ aegrmtg%/ Aymcya( rmdmsejf rtmejf rg/ kvpea eg jf v getfpfrv kpmxmem( cma eg khmrmum emsf dyg jf rtpmecf( cmzma jf Tglg}%
Hmkvodngjgem rojfem
G Jvpgsg} g Tglg} rv gzjm yghg dm rf em  jvufpmsejfo rmrtmecv eg jf pmzka/  ympmha a Hmkvodng jgeaj rojfeg( mhg rv a`a jgbm gzeg jfhm rtm ya yf rya jgl rtpm/ emcm a tao ~gtmejv% V LR^/v cmnv dm  jfrv zm Hmkvodng jgev rojfev( mhg ef z`ak dfchmpmbg jf a Rgpg jg% / RDM gom jmrme rtmy v tao ~akhf/ dv% Egroa zm rojfev gz RERD/ayak pmzhakm( mhg romtpmoa dm Hm/ kvodng jm tpf`m dm `vdf rog jfejfe gz rmrygo dpvkgl pmzhakm ad ca jgl roa =0 g em`pa jmhg( m gom gl jas% Ca/ emuev adhvcv a khmrmejv zm ejfka/  yv rojfev RDM }f daeg jftg cmd rf tm tmucm `vdf emshm em def yeao pf/ dv( vz gr~vejfe jf adpfxfegl zmcae/ rcgl g ~ahgtgucgl vyjftm% La}foa hg gomtg da yahjea pvcv( ymnea jf ~gtm/ ejf( mhg jf emom `gtea gr~vejm yme/  jf zmcaercgl g ~ahgtgucgl vyjftm( jfp ef oanfoa g}g v `gha cmcyv rojf/ ev Hmkvodng jf dac rf ~pftladea ef pg jfsg ~gtmejf ogegrtmpm gz pfdm RDM( dac ~artv~mc tgl rojfem ef `vdf ghg a`vrtmy hjfe ghg ad`mufe( adearea ad`g jfe khmra ygom v Da/ ov empadm% Grta tmca( romtpmoa dm rf ~pftladea oapm jv em~pm ygtg ef/ cg ~ahgtgucg daka yapg( ~m tfc aedm g}g v ~pabfdvpf pmzpjfsfejm( a`pmzha/ nga jf Tglg}%Tglg} jf pfcma dm }f pmzka ympmtg g rm LDZ/aygom aca Hmkvodng jgef rojf/ ef( mhg tfc cmd daxf ypg jfof zm ta g cmd`vdv gr~vejfeg ryg r~aofevtg ~pft/ ladeg vrha yg zm tv rojfev% Ae jf pf/ cma dm RDM jas efom rtmy a ~pg jfdha/ kv dym LDZ/m zm ~pa yfd`v ~pfrvdf v rhvum jv Rfjdg} g Igebg( mhg dm rv ~pa/ tgy mca ~pg jfdhak `vdf ~a caebf~tv ca jg rv yf} em~pm yghg RD^( R@@ g dym LDZ/m%
O% XVPAYG_ PVCMYGEM
 RDM g LR^ artmjv vz ^hmtiapov
ZM rojfev Hmkvodngjf
Da`pa roa rf earghg v `ap`g ~patgy rygl aegl cajg rv nfhjfhg cpsgtg Vrtmy g zmcaef( ~pfvzftg jmyefofdgjf g ~ahgbgjv( cmnf Jvpgsg}
Gom g ygsf ad =0 pmzhakm zm rojfev Zhmtcm Hmkvodngjf( romtpm Tglg}
Rmdmsejf rtmejf egjf v getfpfrv kpmxmem
Iata: Dn% CPGJFSTAPMB
^pgjfypfofeg gz`apg
/ Ogrhgo dm v ayao ypfof/ ev da hacmhegl gz`apm eg jf pf/ mhea aufcg ymtg pjfsm ymejf ~pa/ `hfom g gz`apg }f dmtg adpfxfeg ~vtacmz stm g cmca dmhjf( cmca }f rf adpfxfeg ~ahgtgucg ~pmy / bg v @gL adyg jmtg% Vcahgca ~ar/ ta jg rvkhmreart dpvkgl( gzhmz gz ayf cpgzf v ca jaj rf @gL emshm z`ak efadka yapeak ~aemsm/ ejm RD^/m jfrv ~pg jf ypfofeg gz`apg( cmzma jf Tglg}%
Dm hg jf RDM v sfrtapcg1
V~gtme dm hg }f vrcapa `gtg rmrtmecm yadf}f sfrtapcf( Tglg} jf pf/ cma dm v ayao oaofetv ef zem dm hg jf RDM dga sfrtapcf ghg eg jf% / Uvhg rtf Hjv`g}m ca jg typdg dm tpf`m ~azymtg em tmcmy rmrtmemc  RDM g Hmkvodng jv ca jg typdg dm ef tpf`m ~azymtg RDM% ^gtmjtf ejgl cmd }f tmj rmrtmemc `gtg( m og }foa rf admzymtg em rymcg rmrtmemc  ca jg zemug pjfsm ymejf ~gtmejm g a`m yfzm gz Om~f ~vtm g kfefpmh/ ea ~gtmejm ca jm rf tguv @gL( cmzma jf ae%
BPCYMZm gzkpmdejv cm tahgucf bpcyf v rmpm jfyrcao emrfhjv Kp`m ygbm ea ymb tpf`m jv gzdya jg tg Cme tae Rmpm jf ya g Yhmdm I@gL( sta jf vev tmp ^hm tiapof daka yapfea ~pg jf kadgev

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
starimost2009 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->