Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Svoboda-2012-34

Svoboda-2012-34

Ratings: (0)|Views: 71|Likes:
Published by SVOBODA
http://www.svoboda-news.com
Цей файл є частиною архіву "Свободи"
СВОБОДА заснована у 1893 році в США. Вона є найстаршою у світі україномовною газетою що видається безперервно. Архів Свободи - це унікальне джерело інформації з історії українства.
http://www.svoboda-news.com
Цей файл є частиною архіву "Свободи"
СВОБОДА заснована у 1893 році в США. Вона є найстаршою у світі україномовною газетою що видається безперервно. Архів Свободи - це унікальне джерело інформації з історії українства.

More info:

Published by: SVOBODA on Aug 23, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2013

pdf

text

original

 
QTOMOGJDo|cglg fc :561 fc Il}qlv Afwv" CIX|mbfqelg mv wel \k}jfcfjc Cjwfocjb Jqqoafjwfoc
Пив.яэижвгпшгСйшиўас* 
Шєй ::6" ЮЕЪЛO 17" П‖ЯЭАЕФЯ" =7 ЪМШПАЯ =8:= ШГЙС
~~~#qtomogj-cl~q#ao`
Незиї Сйшиўаътйеж Аишгзаеж Ъгуо
Tob# ::6" Co# 17" D]FGJV" J\N\QW =7" =8:=':#88
Н Сйшиўає пгюилгъя ъняэйсниаая :88-шєююя Плиъэс 
ЛТНЄН# ‑ :6 ъмшпая с вєъэє Лмни шгопгюилеъя оибилтагсйшиўаътйє є оибилтагънєэгнє ъняэйсниаая :88шєююя Плиъэс# Ъивм н вєъэє Лмни с :6:=шгфє неаейли фя ълинаи пиэшєгэеюаи гшбиаєоифєя"гк‖їзасуюе сйшиўафєн шєоагбг нєйс" шєоаеь шмлєбєжаеьйгачмъєж эи пглєэеюаеь пгблязєн#Пшеўьинхе зг Лтнгни о Ъпглсюмаеь Хэиэєн Ивмшейе" Йиаизе" ИшҚмаэеае" Инъэшилєў" Нмлейгкшеэиаєў" Аєвмююеае є Пглтцє" пмшхеж дм змат ъняэиплиъэсае гоаивмасниле шмйгшзгв Сйшиўае9 о плиъэгнеь аихежаеь ьсъэгй нгае он‖яоиле –лиафуб‒згндеагу 16=#:4 вмэши# С фєж ийфєў нояле сюиъэтвиждм пєн эеъяює плиъэсаєн# Нгае ъэгяле аи плгцє пмшмз пив‖яэаейгв Эишиъгнє Хмнюмайгнє" ж оийгвиазгу оаяле ънгў ьсъэйе" он‖яоиле ўь є пгйлиле аиомвлу оеҚоиҚиве" цгк плгци овгбли нвєъэеэе ўь съєь#–Зля аиъ фм нмлейи юмъэт ‑ цг Плиъэ оишгзенъяс Лтнгнє" ‑ ъйиоин аи нєзйшеээє ъняэйсниат вєътйежбглгни Лтнгни Иазшєж Ъизгнеж# ‑ Ам кибиэг ї н аиъгшбиаєоифєж" яйє пмшмделе фєлм ъэглєээя# Плиъэсае ‑эг лузе" нєшає Кгбгнє ж Сйшиўає# Фм лузе юмъэе# Яйцгк съє гшбиаєоифєў ксле эийеве" яй Плиъэ" ве к деле с йшиўає" пшг яйс вшєївг# Плиъэ виї ксэе пшейлизгвзля нъєїў Сйшиўае‒#Аи зсвйс плиъэсаи о Аєвмююеае Гшмъэи Вялйгнътйгбг" Лтнєн осъэшєн плиъэсаєн зсдм бгъэеааг"пгшгзеаагвс# –Н Сйшиўає я ндм нзшсбм# Пмшхеж шиопшеўдздин с =881 шгфє# Ьгюс пєзйшмълеэе" цг пєъля–Мншг=8:=‒ н Аєвмююеає овєаелгъя ъэинлмаая згСйшиўае аи йшицм# Пмшмз эев кслг кибиэг ъсваєнєн#
Ушєя Лсфмайиоиъсздмаг нзшсбм
ЙЕЎН# ‑ :> ъмшпая Пмюмшътйеж ъсз сйшиўаътйгў ъэглефє гбглгъен зшсбеж нешгййглехатгвс вєаєъэшгнє насэшєхаєь ъпшинСйшиўае Ушєїнє Лсфмайгнє9 зни шгйе пгокинлмаая нглє#Цм эгбг д зая єаэмшамэбиомэи –Сйшиўаътйи пшинзи‒ гпсклєйснили аеойс згйсвмаэєн" яйє пмшмйгаленг ънєзюиэт" цг ъсззя Биааи Вмзсхмнътйи очилтъечєйснили згйиое" є фм цм шио пєзэнмшзелг зсвйс оиьєзаєьъпгъэмшєбиюєн" цг нмът фмж пшгфмъ ї аєюевєахев" яй пглєэеюаев оивгнлмааяв о кгйс шмдевс Пшмоезмаэи Нєйэгши Яасйгнеюи#Эийгд :> ъмшпая Шизєг –Бглгъ Ивмшейе‒гпшелузаелг –Оиянс сшязс ЪХИ ъэгъгнаг нешгйс с ъсзгнгвс пшгфмъє аиз УшєївЛсфмайгв‒" н яйєж бгнгшеэтъя9–Ъпглсюмає Хэиэе шгоюишгниає нешгйгвс ъсзгнгвс пшгфмъє аиз йглехаєв вєаєъэшгвнасэшєхаєь ъпшин Ушєїв Лсфмайгв# Пглєэеюаг вгэенгниам пмшмълєзсниаая гпгоефєжаеь пшгнєзаейєн" нйлуюаг о У# Лсфмайгв є йглехаєв пшмв‖їшвєаєъэшгв УлєїуЭевгхмайг" нейлейиї ъмшжгоає оиампгйгїаая цгзг нєззиагъэе сшязс Сйшиўае змвгйшиэєў є нмшьгнмаъэнс пшини# Ве кмшмвг зг снибс шєхмаая сйшиўаътйгбг Ипмляфєжагбг ъсзс"гбглгхмам аи пгюиэйс фтгбг эедая" нєзпсъэеэе йглехатгбг нейгасниюи гкгн‖яойєнВєаєъэши гкгшгае Нилмшєя Єницмайи" яйежэийгд ксн сн‖яоамаеж аи ъсваєнаеь пєзъэиниь" є оийлейиївг сшяз Сйшиўае онєлтаеэе У#Лсфмайи є У# Эевгхмайг" яйє" аи аихс зсвйс" пгнеаає виэе амгквмдмас вгдленєъэтпгнагу вєшгу кшиэе сюиъэт с пглєэеюагвс деээє‒#Пгъгл ЪХИ н Сйшиўає Здга Эмчэ с ънгўж ъэиээє" нвєцмаєж аи нмкъижэє –YC#\J‒ :6ъмшпая" пєзйшмълен" цг н ъпшинє У# Лсфмайиъсз згпсъэен юеълмаає олгндениаая" бшскгпгшсхенхе пшинг пєзъсзагбг аи пшмосвпфєу амнеаагъэе# –Огнъєв амзинаг Мншгпмжътйеж ъсз о пшин лузеае неоаин амоийгааев згъсзгнеж ишмхэ є сэшевиаая пєз нишэгу У# Лсфмайи" йглехатгбг вєаєъэши насэшєхаєь ъпшин# С ънгївс нмшзейэє ъсз амэєлтйе неоаин пгнгздмаая о У# Лсфмайгвамоийгааев" илм ж бгъэшг шгойшеэейснинонеасниюмаая" ъсзгнеж пшгфмъ є ипмляфєжаеж ъсз ои олгндениаая згъсзгневе пшгфмзсшиве‒" ‑ оиоаиюен Зд# Эмчэ#=8 ъмшпая Вєаєъэмшъэнг оийгшзгааеь ъпшин %ВОЪ& Чшиафєў неългнелгдилт о пшенгзс неамъмаая агнгбг нешгйс зля мйъблине Вєаєъэмшъэни насэшєхаєь ъпшин Сйшиўае У# Лсфмайи" яйгбгнеоаиле неааев зшсбев ъсзгнев нмшзейэгв" ‑ пгнєзгвен гчєфєжаеж пшмзъэинаейВОЪ Чшиафєў Нмаъиа Члгшмиає# –Фмж нмшзейэ эєлтйе пєзэнмшздсї неългнлмає шиає
Сшгюеъэм нєзйшеээя Унєлмжагў Вєдйшижгнгў Плиъэгнгў Осъэшєює с Лтнгнє" :6 ъмшпая# %Чгэг9 ~~~#xbjqw#o}n#|j&
Нєэиївг о Замв Амоилмдагъэе Сйшиўае*
Хиагнає юеэиює є зшсоє –Ънгкгзе‒* 
Шмзийфєжаи йглмбєя эедамнейи Сйшиўаътйгбг Аишгзагбг Ъгуос ъмшзмюаг нєэиїсъєь’ ьэг пмшмзплиюсї є юеэиїаихм незиаая с ЪХИ’ Йиаизє’єахеь йшиўаиь ънєэс# Гъгкленг пшеїваг аив нєэиэе аихеьюеэиюєн н Сйшиўає’ йгэшє нпшгзгндэшенилгбг юиъс ксле пгокинлмає вгдленгъэе ъпєлйсниэеъя о ънгўве оийгшзгааеве кшиэиве є ъмъэшиве’ є огйшмвиюеэиэе –Ънгкгзс‒ ‑ сйшиўаътйс биомэс’ яйи оинєйгв ам виї шєнаеь ъгкє с ънєэє є ндм ::6 шгйєнпгълєзгнаг пєзэшевсї кгшгэткс ои амоилмдас Сйшиўаътйс змшдинс#=:хс шєюаефу нєзагнлмаая АмоилмдагъэеСйшиўае ве осъэшєюиївг с амлмбйеь гкъэинеаиь’йгле амзшсбе сйшиўаътйгбг аишгзс оагнс пгъябиуэт аи жгбг вгнс’ єъэгшєу’ йслтэсшс# Илм венєшевг’ цг олє юиъе веасэт’ сйшиўаътйеж аишгзнеэшевиї аиэеъй нгшгдеь ъел є аифєгаилтаи єзмяоагнс ъэиам н Сйшиўає гъагнгу аишгзагў їзагъэе#Сйшиўаи ндм =: шєй амоилмдаи є ънгїу нглмундм ам пгъэспеэтъя* Кидиївг съєв нєзоаиюеэезмшдинам є аифєгаилтам ъняэг Сйшиўае н згкшгвс озгшгн‖ў’ с циъленгвс йглє шєзаеь є зшсоєн*
Шмзийфєжаи йглмбєя –Ънгкгзе‒
%Оийєаюмаая аи ъэгш# 4&%Оийєаюмаая аи ъэгш# 4&
 
ЪНГКГЗИ" ПЯЭАЕФЯ" =7 ЪМШПАЯ =8:= ШГЙСCo# 17=
 
Сшяз ЪХИ гъсздсї пмшмълєзсниаая
ЙЕЎН# ‑ Пгъглтъэнг ЪХИ н Сйшиўає :> ъмшпаягпшелузаелг оиянс сшязс ЪХИ9 –Ъпглсюмає Хэи-эе шгоюишгниає нешгйгв с ъсзгнгвс пшгфмъє аизйглехаєв вєаєъэшгв насэшєхаєь ъпшин Ушєїв Лсфмайгв#¨ Пглєэеюаг вгэенгниам пмшмълєзс-ниаая гпгоефєжаеь пшгнєзаейєн" нйлуюаг о У# Лсфмайгв є йглехаєв Пшмв‖їш-вєаєъэшгв УлєїуЭевгхмайг" нейлейиї ъмшжгоає оиампгйгїааяцгзг нєззиагъэе сшязс Сйшиўае змвгйшиэєў є нмш-ьгнмаъэнс пшини#¨ Ве кмшмвг зг снибе шєхмааясйшиўаътйгбг ипмляфєжагбг ъсзс" гбглгхмам аипгюиэйс фтгбг эедая" нєзпсъэеэе йглехатгбгнейгасниюи гкгн‖яойєн Вєаєъэши гкгшгае Ни-лмшєя Єницмайи" яйеж эийгд ксн сн‖яоамаеж аиъсваєнаеь пєзъэиниь" є оийлейиївг сшяз Сйшиўаеонєлтаеэе У# Лсфмайи эи У# Эевгхмайг" яйє" аиаихс зсвйс" пгнеаає виэе амгквмдмас вгдле-нєъэт пгнагу вєшгу кшиэе сюиъэт с пглєэеюагвсдеээє‒#
%Пгъглтъэнг ЪХИ н Сйшиўає&
 
Йиазезиэєн н змпсэиэе оишмїъэшгниаг
ЙЕЎН# ‑ :5 ъмшпая Фмаэшилтаи некгшюи йгвєъєя%ФНЙ& оийєаюели шмїъэшифєу йиазезиэєн с змпс-эиэе Нмшьгнагў Шизе# Аи 7<8 змпсэиэътйеь виа-зиэєн с пишлявмаэє агнгбг ъйлейиаая пшмэмазсї<’>>: йиазезиэ# Згйсвмаэе зля шмїъэшифєў пг-зиле 4’=:7 гъєк# Ои пишэєжаеве ъпеъйиве оишмї-ъэшгниаг =’477 йиазезиэєн нєз == пглєэеюаеь ъел"н гзагвиазиэаеь гйшсбиь ‑ 1’:=> йиазезиэєн" яйєобглгхмає яй хляьгв ъивгнеъсниаая" эий є ои пг-зиааяв пглєэеюаеь пишэєж# Ъск‖їйэиве некгшюг-бг пшгфмъс ъэиле 56 пишэєж#
%ФНЙ&#
Пшгэмъэ пишэамшъэни –Агнеж бшгвизяаеа‒
ЙЕЎН# ‑ :> ъмшпая амчгшвилтам гк‖їзаиаая%пишэамшъэнг& <:-гў сйшиўаътйгў бшгвизътйгў гшбиаєоифєў –Агнеж бшгвизяаеа‒" оиъсздсуюепєзпеъиаая Пшмоезмаэгв Сйшиўае Нєйэгшгв Яас-йгнеюмв –вгнагбг‒ оийгас" оиянелг пшг ънгунєзвгнс нєз ньгздмаая зг ъйлизс Йгаъэеэсфєж-агў иъивклмў є нєзйлейилг ънгбг пшмзъэинаейин фтгвс згшизюгвс гшбиає# Пишэамшъэнг кслгъэнгшмам с =886 шгфє’ цгк пмшмхйгзеэе пгшс-хмааяв пше пшгнмзмаає некгшєн пшмоезмаэи#Йгаъэеэсфєжаи иъивклмя ксли сэнгшмаи сйиогвН# Яасйгнеюи :> эшиная о вмэгу аипшифуниааяпшгпгоефєж цгзг овєа зг Йгаъэеэсфєў Сйшиўае‑ яй ъпмфєялтаеж згпгвєдаеж гшбиа пше пшмое-змаэгнє Сйшиўае# Бглгнгу пшеоаиюмаеж ЛмгаєзЙшинюсй#
%–Сйшиўаътйи пшинзи‒&
 
Зг пшмв‖їши ‑ вгнгу єзех
ЙЕЎН# ‑ Аишгзаеж змпсэиэ Бмаизєж Вгъйилт’ ъпе-шиуюеът аи оийга пшг вгне’ аизєълин :5 ъмшпаяпшмв‖їшгнє Вейглє Иоишгнс аипеъиам вгнгу єзехгчєфєжам змпсэиэътйм онмшамаая цгзг олгнде-ниат бглгне Юмшаєнмфтйгў гклиъагў извєаєъэшифєў Веьижли Пипєїни ънгўв ълсдкгнев ъэиагнецмвпєз юиъ некгшюгў йивпиаєў# Змпсэиэътйм онмшама-ая зг ъмйшмэишя Шизе аифєгаилтагў кмопмйе є гкг-шгае Сйшиўае Иазшєя Йлуїни Б# Вгъйилт аипеъинзєялмйэгв’ пгхешмаев с Оийишпиээє# Гэшевинхенєзпгнєзт И# Йлуїни сйшиўаътйгу вгнгу’ Б# Вгъ-йилт пггкєфян онмшасэеъя зг Извєаєъэшиэенагбгъсзс о ъйишбгу аи пгшсхмаая вгнаеь пшин вма-хеа# И :6 ъмшпая ъэилгъя оєэйамаая ниаэидєнйе оинэгв Б# Вгъйиля’ яйеж пгнмшэинъя о Вейглиїни#Эєлмъає схйгздмаая" йшєв атгбг’ зєъэин змпсэиэВейглиўнътйгў вєътйгў шизе нєз –Киэтйєнцеае‒Глмйъиазмш Йсшюмайг#
%–Сйшиўаътйи пшинзи‒&
 
Пгшсхаейе псклєюагў єачгшвифєў 
ЙЕЎН#¨‑ Фмаэш пглєэеюаеь ъэсзєж эи иаилєэейе’озєжъаууюе пшгїйэ –Оаиэе" цгк зєяэе*‒ ои пєз-эшевйе Чгазс шгонеэйс оиъгкєн виъгнгў єа-чгшвифєў Пгъглтъэни ЪХИ н Сйшиўає’ =: ъмшпаяаионин аижкєлтх оийшеэє шизе эи змшдинає извє-аєъэшифєў цгзг аизиаая псклєюагў єачгшвифєў нлепає фтгбг шгйс# Бглгнаеве пгшсхмааяве вєъ-фмнеь юеагнаейєн ксле амаизиаая нєзпгнєзмжаи оипеэе’ амнюиъає нєзпгнєзє" и эийгд нєзпгнєзєам аи гчєфєжагвс клиайс эи кмо пєзпеъс#¨Эийе-ве пгшсхаейиве ъэиле Йеўнътйи’ Лсбиаътйи эиГзмътйи гклиъає змшдинає извєаєъэшифєў" змн‖яэтвєътйеь эи :8 гклиъаеь шиз# Аижоийшеэєхевенеянелеъя Оийишпиэътйи є Лсбиаътйи гклиъэє
#%Єаъэеэсэ виъгнгў єачгшвифєў&
СЙШИЎАИ оИ ЭЕДЗМАТ 
АИ ЭМВЕ ЗАЯ 
Гзмцеас пмшмэнгшууэт аи –ПишэшмҚєгаєу‒
Ъмшбєж Бгшефнєэ
ГЗМЪИ# ‑ Бглгни Гзмътйгў гклиъагў змшдинагўизвєаєъэшифєў є нгзагюиъ бглгни гклиъагў гшбиаєоифєў Пишэєў ШмҚєгаєн Мзсишз Виэнєжюсй пєъляЛмгаєзи Кшмдаїни ъэин пмшхев пглєэейгв" юеўфеэиэе пшейшиъеле ъгкгу нслефє вєъэ %онеюижаг д" шгъєжътйгу вгнгу" яйгу оиндзе пгълсбгнсїэтъя –бскмшаиэгш‒&9 –Лузе нешєхсуэт ‑ нлизишгкеэт*‒" –Ам плиэеэе бєзає оишплиэе ‑ олгюеа*‒‑ Мзсишз Виэнєжюсй‒# Є эгвс пгзєкає#И кєлтх яй ои зни вєъяфє зг пгюиэйс некгшюгў йивпиаєў Гзмцеаи гпеаелиъя с ъпшиндаєжшмйливаєж гклгоє єаєфєжгниагў М# Виэнєжюсйгвпєишйивпиаєў пєз аионгу –Аишгзаеж куздмэ‒#Цг д фм ои пшгїйэ є н югвс пглябиї жгбг –аишгзаєъэт‒? Нлизи аєкеэг оєкшили юеълмаає пшгпгоефєўдеэмлєн Гзмцеае" цг ж зм ълєз ошгкеэе н пмшхс юмшбс" ъйлили ъпеъгй о 5"888 эий ониаеь –згкшеьъпшин‒ є нєз євмає Пишэєў ШмҚєгаєн ноялиъя озєжъауниэе ўь ои змшдинає бшгхє# И ўь оаизгкелгъяюевилг ‑ виждм 7 влшз# бша#Эмпмш юе эг змът згшгбс нєзшмвгаэсниле" юеагнм гклизаиаая зля лєйишає пшезкиле" хйглс пшеюмпсшеле" юе ъпгшэенаеж вижзиаюей ъпгшсзеле" яй нвеэт нлихэгнсїэтъя пгйиосхаи ийфєяо сюиъэу М# Виэнєжюсйи эи гпєйсниаеь аев йиазезиэєн с змпсэиэе" цгк лузе киюеле яй нгае" амхйгзсуюе ъел" –пгйшицсуэт деээя‒" эи оаиле"ои йгбг эшмки нєззиниэе ънгў бглгъе аи некгшиь#:8 ъмшпая вмає непилг киюеэе эийс пєишийфєуаи Йслейгнгвс пглє кєля ксзеайс гклиъагў змшдизвєаєъэшифєў# Эив –бскмшаиэгш‒ аи элє нмлмэмаътйгбг киамши –Аишгзаеж куздмэ‒ ншсюинпшмзъэинаейив шижгаєн йлуює нєз агнеь хйєлтаеь инэгксъєн# Зля фтгбг оийспеле н Шгъєў гзшиос ид 7: инэг# Онеюижаг" є хйєлтає инэгксъе нйшижпгэшєкає" ж шмвгаэсниэе хйгле" зеэъизйе эизгшгбе эшмки" илм д аиъпшинзє фм ам ъгфєялтаи" инєзнмшэи пглєэеюаи пмшмзнекгшаи шмйляви Пишэєў ШмҚєгаєн# Эийеж гът чийэ9 аи –кєлкгшзе‒ пшгоикмопмюмаая –аишгзаев куздмэгв‒ лєэатгбгнєзпгюеайс зєэмж кслг неэшиюмаг пгаиз :88 эеъ#бша# Эев юиъгв 7> нєзъ# зєэмж н гклиъэє пмшмксниуэт пгои згхйєлтаев аинюиааяв#О куздмэс неэшиюиуэт гзмътйє –шмҚєгаиле‒бшгхє є аи виъгнє пшгпиҚиазеъэътйє ийфєў# М# Виэнєжюсй" яйеж виї аивєш аизиэе н гклиъэє шгъєжътйєж вгнє ъэиэсъ змшдинагў" шгопилуї вєдаифєгаилтас нгшгдамюс# Фм нєа аи пєзэшевйс пєзлгбгоийгагпшгїйэс Ъмшбєя Йєнилгни ж Низеви Йглмъаєюмайи эштгви инэгксъиве нєзшязен эий ониаеь–згкшгнглтфєн‒ зг Йеїни" оиплиэенхе йгдагвс пг :=8 бша# ои згкс пмшмксниая н ъэглефє# И нГзмъє –шмҚєгаиле‒ пшгнгзеле фу ийфєу шиогв ойгвсаєъэиве" яйє пшежхле аи вєэеаҚ о пгшэшмэиве Лмаєаи эи Ъэилєаи#Аипшейєафє юмшная М# Виэнєжюсй оєкшин с оилєпглєэмьаєюагбг саєнмшъеэмэс блин шижгаєн є ъєлє оидизин" цгк съє нгае кмо неаяэйс ъэиле юлмаиве пшинляюгў пишэєў" є цг ои Пишэєу ШмҚєгаєнГзмцеаи пгнеааи нєззиэе цгаижвмахм 48 нєзъ#бглгъєн#Гзаев ългнгв" –шмҚєгаилєоифєя‒ Гзмцеае жзмпгнаев ьгзгв# –ШмҚєгаиле‒ ненєхсуэт ънгў пишэєжає пшипгше аиз змшдинаеве оийлизиве# Йглевмхйиафє Йшедиаєнйе с Йгвєаэмшаєнътйгвс шижгає гксшелеъя фев иаэейгаъэеэсфєжаев пшешєнауниааяв пишэєжагбг пшипгши зг змшдинагбг" аиъэспагбг зая шижгаає –шмҚєгаиле‒ ненєъелецм гзеа эийеж пшипгш аи ксзеайс йслтэсше#Є яйцг" ам зиж Кгдм" Пишэєя ШмҚєгаєн окмшмдмнлизс ж пєъля дгнэамнеь пишлявмаътйеь некгшєн" эг Гзмцеас ндм вгдаи ксзм аиоениэе амгклиъэу амоилмдагў Сйшиўаътйгў змшдине" и нфсфєлт ошгъєжцмагу –ПишэшмҚєгаєїу‒#
Ъпєлтам иаэесйшиўаътйм окгшецм –шмҚєгаилєн‒ є йгвсаєъэєн кєля ксзеайс Гзмътйгў гклиъагў змшдинагў извєаєъэшифєў# %Чгэг9 Ъмшбєж Бгшефнєэ&
Шгъєжътйеж Пиэшєяшь Йешелг нєзнєзин Пглтцс 
НИШХИНИ# ‑ Аи оипшгхмаая Пглтътйгў Инэгймчилтагў Пшингълинагў Фмшйне югэеше зає" нєз :4зг :6 ъмшпая" с Пглтцє пмшмкснин Пиэшєяшь Шгъєжътйгў Пшингълинагў Фмшйне Йешелг# Жгбг нєэилесшгюеъэгу нєзпшингу с бглгнагвс пшингълинагвс ъгкгшє Нишхине" н яйєж нояле сюиъэт пшмзъэинаейенецгбг йиэглефтйгбг зсьгнмаъэни йшиўае#Пшеўоз Пиэшєяшьи Йешели зг Пглтцє нейлейин ъспмшмюленє гфєайе" ьгю ъив нєа с змат пшеўозс неългнен ъпгзєниаая" цг жгбг нєоеэи –ъэиам намъйгв с пглєпхмаая ноиївеа вєд Пглтцмує эеве йшиўаиве" зм пшеъсэая Шгъєжътйи Пшингълинаи Фмшйни‒# Эийгд пглтътйеж пшингълинаежВеэшгпглеэ Ъини оипмнаен" цг Пиэшєяшь Йешелгпшеўьин пєзпеъиэе згйсвмаэ" –н яйгвс жзмэтъя пшгїзаєъэт" веш" обгзс" ноиївгпгнибс" и фм зсдм нидленг" огйшмви о гблязс аи эм" яйгу єъэгшєїу гкэядмаєШгъєя є Пглтци‒#Йгвмаэсуюе пшеўоз Пиэшєяшьи Йешели" пглєэглгб Нишхинътйгбг саєнмшъеэмэс Иазшєж Хмпэефтйеж ъйиоин" цг пмнаи юиъэеаи ънєэътйеь млєэ яй с Пглтцє" эий є н Шгъєў ннидиї вгдленев пгйшицмаая ноиївеа вєд Пглтцму эи Шгъєїу# Фу зсвйс неългнен эийгд Пшмв‖їшвєаєъэмш Пглтцє ЗгаилтзЭсъй#Эев юиъгв ам кшийсї с пглтътйгвс ъсъпєлтъэнєоиъэмшмдмат о пшенгзс пглєэеюагбг иъпмйэс нєоеэеПиэшєяшьи Йешели# Аипшейлиз" пшмзъэинаейе гпгоефєжаеь пишэєж –Ъглєзишаи Пглтци‒ эи –Пшинг єъпшинмзленєъэт‒ неългнеле ънгї амоизгнглмаая опшеўозс Пиэшєяшьи Йешели#Йглехаєж Вєаєъэмш оийгшзгааеь ъпшин ИааиЧгэеҚи аипеъили аи ънгївс нмкъижэє9 –Пшевешмаая о шгъєжътйев аишгзгв" аи вгу зсвйс" ам ї дгзагу пшгклмвгу# Аиэгвєъэт пгнидагу пмшмхйгзгу ї –ъеъэмви Псэєаи‒" яйи багкеэт фмж аишгз" иэийгд пглєэейи шгъєжътйгў змшдине цгзг Пглтцє# Згэмпмш ам о‖яъгниаи шгля ўў юеагнаейєн с ъвглмаътйєж йиэиъэшгчє" и нєзъсэаєъэт згкшгў нглє" цгко‖яъсниэе гкъэинеае" ‑ гюмнезаи# Я кибиэг шгйєнъэмдс ои ийэнаєъэу Вгъйгнътйгў Фмшйне" ъивгбгПиэшєяшьи Йешели" є виу пшгкмвс о эев" цгк пгоеэенаг ўь гфєаеэе# Йгвс ълсдеэт фм пшевешмаая?Югвс" ьгю фм нидлени пгзєя" аєьэг ам неългнлуїэтъя? Вгнюиэт єъэгшейе" шмлєбєїоаинфє" ънєэътйє лузе#Фм ншидиуюи эехи" вмає ид зонмаеэт с нсьиь‒#Ам шизєї о пшенгзс окледмаая Фмшйгн єзмпсэиэ пглтъйгбг Ъмжвс нєз лєкмшилтагў чшийфєў –Шсь Пилєйгэи‒ Ниази Агнєфтйи# Аи ънгўж єаэмшамэъэгшєафє нгаи оиоаиюели" цг эиймокледмаая –ам гкєфяї пгляйив аєюгбг згкшгбг‒
# %Шизєг –Ънгкгзи‒" Кє-Кє-Ъє&
 
ЪНГКГЗИ" П‖ЯЭАЕФЯ" =7 ЪМШПАЯ =8:= ШГЙСCo# 171
 
Шгъєя нэшиэели вгагпглєу
ЙЕЎН#¨‑ =8 ъмшпая Вєаєъэше гкгшгае Сйшиўае эиШгъєў Звеэшг Ъиливиэєа є Иаиэглєж Ъмшзуйгн пг-бгзеле овєае зг вєдсшязгнгў сбгзе пшг нейгшеъ-эиаая аиомвагбг непшгкснилтагбг эшмаснилт-агбг инєяфєжагбг пглєбгас н Йшевс# Згйсвмаэъйиъгнсї шгъєжътйс вгагпглєу аи йгшеъэсниааяфев гк‖їйэгв эи неоаиюиї агнеж пгшязгй гплиэеэийгў ъпєнпшифє# Нєзэий Сйшиўаи гэшевили вгдле-нгъэє ъсээїнг окєлтхеэе пшексэгй нєз нейгшеъ-эиаая пглєбгас н єаэмшмъиь єахеь змшдин# –Пєзпе-ъиаая фтгбг згйсвмаэс зилг вгдленєъэт пмшмжэеаи бшгхгнеж шгошиьсагй ои пгълсбе о нехйглсшгъєжътйеь лмэсаєн пилскагў инєяфєў" и эийгд нєзє-жэе нєз гквмдмат с нейгшеъэиаає вишгй лєэийєн‒"‑ ъйиоин З# Ъиливиэєа#
%Шизєг –Ънгкгзи‒&
Нєзоаиюмаг Ъинєйи Хсъэмши
ЙЕЎН# ‑ Пшмоезмаэ Сйшиўае Нєйэгш Яасйгнею :<ъмшпая пшеънгўн ониаая Оиълсдмагбг дсшаи-лєъэи Сйшиўае Ъинєйгнє Хсъэмшгнє ‑ эмлмнмзсюг-вс эи бмамшилтагвс зешмйэгшгнє ъэсзєў –ЪинєйХсъэмш‒ ‑ –ои неъгйс пшгчмъєжас вижъэмшаєъэтс неънєэлмаає ъпгшэенаеь овибиат ЬЬЬ лєэаєьГлєвпєжътйеь єбгш с Лгазгає‒# Дсшаилєъэътйи зє-ялтаєъэт Ъ# Хсъэмши амгзагшиогнг пєззинилеътйшеэефє н Сйшиўає# Шяз гблязиюєн онеасниюснинжгбг с нейгшеъэиаає н пшгбшивиь виаєпсляфєж-аеь эмьаглгбєж эи нєзнмшэеь чилтъечєйифєж# Ъ#Хсъэмш шгосвєї сйшиўаътйс вгнс’ илм ам нглгзєїаму#
%Єаъэеэсэ виъгнгў єачгшвифєў&
 
Пгълсьиле шизс Мншгпмжътйгбг ъсзс
ЙЕЎН# ‑ Вєаєъэмшъэнг оийгшзгааеь ъпшин Сйшиўае=: ъмшпая пєзэнмшзелг" цг Сйшиўаи пшеоспеаелипшгфмзсшс мйъэшизефєў о Гзмъе пєзгошуниагбг нгшбиаєоифєў оивиьс аи Пшмоезмаэи Шгъєжътйгў Чм-змшифєў Нглгзевеши Псэєаи Изиви Гъвиїни#¨:>ъмшпая Бмамшилтаи пшгйсшиэсши гэшевили пг-ъэиагнс Мншгпмжътйгбг ъсзс о пшин лузеае пшгэм" цг ъйишбс И# Гъвиїни цгзг оийгаагъэе шєхма-ая пшг мйъэшизефєу пшежаяэг зг пшгниздмаая#Мншгпмжътйеж ъсз о пшин лузеае шмйгвмазснинСйшиўає эевюиъгнг ам незиниэе Шгъєжътйєж Чмзм-шифєў бглгнагбг пєзгошуниагбг с ъпшинє пєзбгэс-ниаая оивиьс И# Гъвиїни’ гъйєлтйе жзмэтъя пшгпеэиаая деээя є ъвмшэе лузеае#
%Шизєг –Ънгкгзи‒&
 
Ам ксзм сйшиўаътйгў йляъе
ЗГАМФТЙ# ‑ =: ъмшпая’ ои зни эедає зг пгюиэйсагнгбг аинюилтагбг шгйс’ нєззєл гънєэе Лмаєа-ътйгбг шижгас вєъэи нешєхен оийшеэе їзеас ншижгає :8-эс йляъс сйшиўаътйгў бєваиоєў –Бишвг-аєя‒# С леъэє слтэевиэенагбг овєъэс зг бєваиоєў бгнгшеэтъя’ цг н йляъє пгнеааг ксэе ам вмахмяй =< гъєк’ и бєваиоєя ъэиагв аи =: ъмшпая виї :4сюаєн# Пшгэм с оийгає –Пшг ъмшмзау гънєэс‒ ои-оаиюмаг’ цг зля єъасниаая йляъе згъеэт п‖яэесюаєн# Киэтйе є зєэе хгйгниає онєъэйгу" издм осшиьсниааяв агнгбг ъэиэсъс шгъєжътйгў вгнен Згамфтйс вгдсэт лєйнєзсниэе нъє сйшиўаътйєхйгле#
%–Биомэи пг-сйшиўаътйе‒&
 
Дсйе о‖ўле йсйсшсзос
СДБГШГЗ# ‑ С Оийишпиэътйєж гклиъэє хйєзаей–йсйсшсзояаеж дсй‒ пгхйгзен пгаиз :7 эеъ# бмй-эишєн пгъєнєн йсйсшсзое’ пгнєзгвен =: ъмшпая аи-юилтаей Змшдинагў єаъпмйфєў о йишиаэеас шгълеаНиъелт Ъиъеа# О 18 эеъ# бмйэишєн йсйсшсзое дсйнеянлмаеж аи плгцє пгаиз :7 эеъ# бмйэишєн с нъєь:1 извєаєъэшиэенаеь шижгаиь# Аижкєлтхгў хйгзеоиоаиле бгъпгзишъэни н аеоеааєж юиъэеає ‑ Сдбг-шгзътйгвс" Всйиюєнътйгвс" Неагбшизєнътйгвсшижгаиь# Зля лєйєнєзифєў хйєзаейи гюєйсїэтъя ои-ъэгъсниаая ьмвєюаеь оиъгкєн#
%–Сйшєачгшв‒&
 
Шгъєя окєлтхеэт юеълг йгшиклєн
ЪМНИЪЭГПЄЛТ# ‑ Шгъєя окешиїэтъя ннмъэе згъйлизс Югшагвгшътйгў члтгэе хєъэт пєзнгзаеьюгнаєн" пгнєзгвели =: ъмшпая биомэи –Змат‒ о пг-ъелиааяв аи Вєаєъэмшъэнг гкгшгае Шгъєў# Оишиос Шгъєў аи Югшагвс вгшє ї лехм гзеа пєзнгзаежюгнма –Илшгъи‒" яйеж пмшмксниї н шмвгаэє# –Пг-ъелмаая кгжгнеь вгдленгъэмж Югшагвгшътйгў члтгэе Шгъєў виї пгбгздсниэеъя о сйшиўаътйгуъэгшгагу’ гзаий" эийгў сбгзе амвиї‒" ‑ оияненизвєшил Нєжътйгнг-вгшътйгў члтгэе Сйшиўае ЄбгшЭмауь#
%–Змат‒&
СЙШИЎАИ оИ ЭЕДЗМАТ 
АИ ЭМВЕ ЗАЯ 
С пмшмзюсээє блсьгбг йсэи
Веьижлг Ъликгхпефтйеж
Виксэт" цм аєйгле Сйшиўас эий ам леьгвиаелг# Пшежаяээя н пишлявмаэє олгюеаагбг пъмнзгоийгас" ъпшявгниагбг аи пгъликлмаая пгоефєж сйшиўаътйгў вгне яй змшдинагў" аи йгшеъэтвгнє шгъєжътйєж" пєзпеъиаая жгбг Пшмоезмаэгв" Қишиаэгв Йгаъэеэсфєў" яйеж вин ке ъэиэе н гкгшгає гзагбг о гъагнгпглгдаеь вгвмаэєн сйшиўаътйгў змшдинагъэе ‑ змшдинагў вгне"и эийгд аикледмаая пишлявмаэътйеь некгшєн ‑съм фм пшеамълг амкснилм пєзнецмаая пглєэеюагў эмвпмшиэсше н йшиўає# Озиїэтъя" нъм эм нплеаслг ж аи эмвпмшиэсшс ноибилє ‑ лепмат є пгюиэгй ъмшпая ъпмйи н Сйшиўає пмшмнецснили нъєшмйгшзе" кг пгйиоаейе эмшвгвмэшєн ъябиле зг78 бшизсъєн ои Фмлтъєїв# Виксэт" ъиви пшешгзи нєзбсйаслиъя аи неш пшеъэшиъэмж с змшдинє"зм гът сдм =8 шгйєн пиасї эийеж ъэшихаеж кмолиз є змзилє аишгъэиї шмилтаи оибшгои фєлйгнеэгў нэшиэе амоилмдагъэе#О съєь йглехаєь шмъпсклєй ЪШЪШ" гйшєв Кєлгшсъє" ъивм сйшиўаътйи ъеэсифєя аижзшивиэеюаєхи# Яйцг н пгпмшмзає шгйе пгшяз о нєзюсээяв"цг ве аивибиївгъя недеэе" ъэнгшенхе ъгкєшсйиве аихгў нлизе аижамъпшеяэленєхє свгне" нъм д ншязебгзе о‖янлялеъя аизєў аи пглєпхмаая ъеэсифєў" эг аеає сйшиўаътйм ъсъпєлтъэнгпшгжаяэм вгэгшгхаев нєзюсээяв клеотйгў иҚгаєў# С эшенгоє ж пшешмюмагъэє ве цгзмааг юмйиївг" аи яйє цм пгъэспйе Шгъєў пєзм аихи нлизи" яйє иаэесйшиўаътйє єаєфєяэене гпшелузаеэтнгаи аи ноєш нйиоєнйе Пшмв‖їшвєаєъэши Вейгле Иоишгни аифєгаилтагвс эмлмкиюмаау окєлтхеэе пшеъсэаєъэт шгъєжътйгў вгне %ьгю є згэмпмш сйшиўаътйгў вгне кслг вмахм&" юе нъє кмонеаяэйс єаєфєяэене Вєаєъэши гънєэе ЗвеэшиЭикиюаейи" яйеж икъглуэаг лмҚилтаг оаецсїсйшиўаътйс аифєгаилтас гънєэс#Яъаи шєю" съм фм нєзксниїэтъя о згпгвгбгу жсюиъэу оаиюагў йєлтйгъэе аифєгаилтагў єаэмлєҚмафєў" яйи гьгюм оиълсдснили ъгкє ъсваєнаєлинше йглякгшиаэєн# Ам гзеа о эеь" йгбг аиўнаи виъи бгэгни ксли оишиьсниэе зг аифєгаилтаеь бмшгўн" оипгпизленг йеаснъя фєлсниэе пиаэгчлє нлизе# Цг зсдм фєйинг9 нгае" яй юмлязт"пмшмьгзяэт с ъпизцеас нєз гзагбг Пшмоезмаэи зг єахгбг" шгоюеаяуюе кєоамъбшспс" йгэшипшенмли жгбг зг нлизе" ксфєвэг аифєгаилтагзмвгйшиэеюаев йглтгшеэгв# Илм аиъпшинзє зляаеь ам виї аєяйгбг оаиюмаая" яйс зєялтаєъэт ‑пшгсйшиўаътйс юе иаэесйшиўаътйс ‑ пшгнизеэтўьаєж ъуомшма#С пмшмзнекгшаєж йивпиаєў нгае аивибиуэтъя пшеьгниэе ънгу нєшагпєззиаєъэт" о эшексаам пшгэе клеъасэе сшипиэшєгэеюагу чшиогу" гзаий" н шмилтагвс деээє нгае ам ъэгяэтаи кгфє аифєгаилтагзмвгйшиэеюаеь ъел# Нгаеъэишиуэтъя нэшевиэеъя аи –оглгэєж ъмшмзеає‒‑ пгвєд знгь ъел" илм кєлтхм эядєуэт зг эєїў"йгэши пше нлизє# %Гзеа о пгмэєн с нєзпгнєзт аизгйгше йгшмъпгазмаэи" цг нєа" вгнлян" аизэгоипгпизленеж пмшмз съєви шмдевиве" нєзпгнєн9–И яй дм єаийхм? Я оиндзе о нлизгу*##‒&#Йглякгшиаэе кмо гъгкленгў эшенгбе зенляэтъя аи некгшає пмшмбгае" ьгю згкшм киюиэтьигъ" яйеж пиасї н линиь гк‖їзаиагў гпгоефєў" ўў аммчмйэенас ж оибилгв амнешиоас иҚєэифєу# Киюиэт аикшезлє сйшиўаътйгвс некгшфмнє эє ъивє гклеююя пшмэмазмаэєн аи змпсэиэътйєвиазиэе# Лузе гюєйсуэт аи о‖янс эеь" ьэг ўь амзсшен" ам шгоюишгнснин" йгвс вгдаи пгнєшеэе# Ї нмлейеж оипеэ аи агнс пглєэеюас ъелс жагнеь зєуюеь гъєк аихгбг пглєэейсвс#Аи эийс ъелс пшмэмазсуэт пишэєў –СЗИШ‒Нєэилєя Йлеюйи ж –Сйшиўаи ‑ нпмшмз‒ АиэилєўЙгшглмнътйгў# –СЗИШ‒ ‑ ъпшинзє агни ъели" илмэядйг ошгосвєэе єзмглгбєу фєїў пишэєў %яйцгнгаи ноибилє н амў ї*&# С йгдаєв шиоє яоей ампгнмшэиїэтъя пгоефєгасниэе ўў яй аифєгаилтагзмвгйшиэеюас# Ъэшгйиэи мйлмйэейи пмшъгаилтагбг ъйлизс –сзишєнфєн‒" оиянлмаеь с некгшюгвс ъпеъйс пишэєў" ъэнгшуї ншидмаая оєкшиаая непизйгнеь лузмж" яйє ъйлиле ъеэсиэенаежилтяаъ#Эийм д ншидмаая" цм ж пгвагдмам аи йсшжгоас пгянс ъивгў пишэєў" неаейиї нєз –йгвиазе‒ А# Йгшглмнътйгў# Эшмки ксэе зсдмпшмзсдмаиўнаев" ике ам шгосвєэе" цг с фтгвс непизйс жзмэтъя пшг юмшбгнеж пшгїйэ пишэєў нлизе ‑ аиноєш ъсвагонєъагбг –Гоевгбг пгйглєаая‒" яймънгбг юиъс пшенмлг н пглєэейс Нилмшєя Ьгшгхйгнътйгбг ж Єаас Кгбгългнътйс" о оинзиааявнєзєкшиэе яйаижкєлтхм бглгъєн нєз аифєгаилтагзмвгйшиэеюаеь ъел#–Вглгзє шмчгшвиэгше‒ А# Йгшглмнътйгўвиуэт нєзкешиэе бглгъе нєз гпгоефєжаеь пишэєж" огйшмви нєз пишэєў Улєў Эевгхмайг –Киэтйєнцеаи‒# Шмйляваи йивпиаєя А# Йгшглмнътйгў‑ эгэилтаи" ои аму ъэгяэт нмлеюмоає бшгхє# Нлизи пгйлизиї нмлейє ъпгзєниаая аи фмж пєзъэспаеж пшгїйэ" А# Йгшглмнътйи виї эийгд пєзєкшиэе бглгъе Ъмшбєя Эєбєпйи" яйеж аи пшмоезмаэътйеь некгшиь пгоефєгаснин ъмкм яй агнгбг пглєэейи# Эєбєпйгнє пшекєюаейе" яйє шгоюишснилеъя н атгвс юмшмо пмшмьєз с Пишэєу ШмҚєгаєн" яъаи шєю" ам бглгъсниэевсэт ои –шмҚєгаилєн‒# Гэ ўь є виї нєзэябсниэе А# Йгшглмнътйи# Фмгзеа о пшеафепгнеь вгвмаэєн некгшюгў эийэейе є ъэшиэмбєў Пишэєў ШмҚєгаєн#Кшсэилтаи иаэесйшиўаътйи нлизи" амзгпсъйиуюе пшмзъэинаейєн Нъмсйшиўаътйгбг гк‖їзаиаая –Ънгкгзи‒ зг оиъгкєн виъгнгўєачгшвифєў кгзиж аи гзас ъгэс нєз йєлтйгъэе пгян А# Йгшглмнътйгў аи эмлммйшиає" зєъэиам пшгэелмдаеж шмослтэиэ9 ои –Ънгкгзс‒ пшгбглгъсуэт ам эєлтйе ўў пмшмйгаиає ъевпиэейе" иж юевилг эеь" ьэг пшгэе –шмҚєгаилєн‒# Ътгбгзає–Ънгкгзи‒ яй аєйгле виї ъмшжгоає хиаъе озглиэе пшгьєзаеж киш‖їш зг пишлявмаэс о нмлейев оипиъгв# Ўў пгйиоаей вгдм ъябасэе :8 нєзъ#–Ънгкгзи‒ н фтгвс аи шєнаеь йгайсшсї о Йлеюйгнгу пишэєїу –СЗИШ‒ эи о пишэєїу А# Йгшглмнътйгў#Гйшєв –Киэтйєнцеае‒" йгэши вгдм гзмшдиэе=518 нєзъ# бглгъєн" эи Пишэєў ШмҚєгаєн" яйи вгдмвиэе ===< нєзъ#" зг пишлявмаэс" хнезхм ои нъм"пшглєосэт є йгвсаєъэе" зг яйеь нєзєжзм амвилгбглгъєн сюгшихаєь пшекєюаейєн Пишэєў ШмҚєгаєн#Нъє єахє пглєэеюає ъеле цгът овгдсэт озгксэе н видгшеэишаеь гйшсбиь# Н фєлгвс некгшеоипгнєзиуэтъя шмйгшзаг кшсзаеве; пшмъ извєашмъсшъс юинеэевм нъм" цг вгдаи шгоюинеэе#Н аижйшицгвс шиоє ъпєннєзагхмаая ъел с пишлявмаэє вгдм ксэе пшеклеоаг <8 аи <8# Эгкэгї амкмопмйи блсьгбг йсэи# Обизсниаеь йглякгшиаэєн фм фєлйгв нлихэгнсї# И эеь" ьэг ъпгзєниїэтъя аи пгоеэенає овєае" ‑ ає#Є оагнс сйшиўаътйє єъэгшейе пеъиэевсэтйглеът згълєздмаая пшг эм" яйгў нмлейгў хйгзеоинзиниле йглякгшиаэе сйшиўаътйгвс аишгзгнєн жгбг пгъэспсниаає зг пгнагфєаагў змшдине#
 Веьижлг Ъликгхпефтйеж сйшиўаътйежпеътвмааей" нейгаинюеж зешмйэгш ЛєҚе сйшиўа-ътйеь вмфмаиэєн" зешмйэгш йаедйгнгбг незин-аефэни –Яшгълинєн нил‒#
Йеўн
Пив‖яэаей Веьижлгнє Бшсхмнътйгвс н Йеїнє пєъля пшежаяээя оийгас пшг вгнс пшейшиъеле ъэшєюйгуо аипеъгв –Нъэиу о вгбеле‒# %Чгэг9 Змаеъ Хпєбгн&

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
tribunaem liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->