Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
COMPONENTE RECURSOS HUMANOS

COMPONENTE RECURSOS HUMANOS

Ratings: (0)|Views: 145|Likes:
Ayuda impresa de SCAD. (Prohibida su reproducción total o parcial)

COMPONENTE DE RECURSOS HUMANOS. Ayuda en línea www.ienasaj.co.cr/soporte/

COMPONENTE DE RECURSOS HUMANOS
Ubicación menú: Componentes Recursos Humanos

El componente de recursos humanos es una valiosa herramienta para llevar un control exacto y eficiente de todo el personal que tiene su empresa. Podrá preparar en forma rápida y eficiente las planillas o nóminas, de la forma en que usted lo desee: semanal, bisemanal, quincenal, m
Ayuda impresa de SCAD. (Prohibida su reproducción total o parcial)

COMPONENTE DE RECURSOS HUMANOS. Ayuda en línea www.ienasaj.co.cr/soporte/

COMPONENTE DE RECURSOS HUMANOS
Ubicación menú: Componentes Recursos Humanos

El componente de recursos humanos es una valiosa herramienta para llevar un control exacto y eficiente de todo el personal que tiene su empresa. Podrá preparar en forma rápida y eficiente las planillas o nóminas, de la forma en que usted lo desee: semanal, bisemanal, quincenal, m

More info:

Published by: Informatica Especializada NASAJ on Aug 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2013

pdf

text

original

 
Cpyhc `ovriqc hi QACH$ALOVLDIDXI HI RIAYRQLQ MYOCDLQ$-
Vrlm`b`hc qy rivrlhyaa`ñd xlxcn l vcra`cn
Cpyhc id nïdic uuu$`idcqcj$al$ar,qlvlrxiHiriamlq Riqirwchlq vlr @dglroãx`ac Iqvia`cn`zchc DCQCJ Q$C$ -Riw`q`ñd 2665Vce`dc 3,92
ALOVLDIDXI HI RIAYRQLQ MYOCDLQ
Yb`aca`ñd oidú: Alovldidxiq Riayrqlq Myocdlq
In alovldidxi hi riayrqlq myocdlq iq ydc wcn`lqc mirrco`idxc vcrc nniwcr yd aldxrlni}caxl p ig`a`idxi hi xlhl in virqldcn syi x`idi qy iovriqc$ Vlhrã vrivcrcr id glrocrãv`hc p ig`a`idxi ncq vncd`nncq l dño`dcq. hi nc glroc id syi yqxih nl hiqii: qiocdcn.b`qiocdcn. sy`daidcn. oidqycn; id g`d. aldglroi c qyq diaiq`hchiq$ Eidiri rãv`hcoidxiglroyncr`lq. dlxcq. oidqcjiq l coldiqxca`ldiq. `dh`qvidqcbniq vcrc nc byidcaloyd`aca`ñd ald qyq iovnichlq -Caa`ldiq hi virqldcn$ Lrecd`ai nlq h`giridxiqhivcrxcoidxlq syi diaiq`xcrã. cqï alol nlq vyiqxlq syi qi hcrãd vlr achc ydl p hi iqxcglroc lbxidec `dglroiq vlr hivcrxcoidxlq l vyiqxlq$Id g`d. qld oyamcq ncq diaiq`hchiq vcrc qy iovriqc syi Riayrqlq Myocdlq vyihiqcx`qgcairni. cdcn`aiolq c aldx`dyca`ñd qyq lva`ldiq:
Hcxlq
Hcxlq hi Iovnichlq
Id iqxc widxcdc hibi `dany`r l olh`g`acr nlq hcxlq hi nlq iovnichlq hi nc iovriqc. iqxiiq in úd`al nyecr hldhi qi vyihi cjyqxcr nlq hcxlq virqldcniq. ncblrcniq p lxrlq$Wir xioc id vce`dc 8
I} Iovnichlq
Hiqhi csyï vlhrã aldqynxcr l ricax`wcr c nlq
Iovnichlq
syi qcn`irld hi nc iovriqc lgyirld hiqvih`hlq$Wir xioc id vce`dc 8
Hivcrxcoidxlq
Hig`d`a`ñd hi nlq h`giridxiq Hivcrxcoidxlq h`qvld`bniq id nc iovriqc$Wir xioc id vce`dc 32
 
Cpyhc `ovriqc hi QACH$ALOVLDIDXI HI RIAYRQLQ MYOCDLQ$-
Vrlm`b`hc qy rivrlhyaa`ñd xlxcn l vcra`cn
Cpyhc id nïdic uuu$`idcqcj$al$ar,qlvlrxiHiriamlq Riqirwchlq vlr @dglroãx`ac Iqvia`cn`zchc DCQCJ Q$C$ -Riw`q`ñd 2665Vce`dc 2,92
Vyiqxlq
Hig`d`a`ñd hi nlq h`giridxiq vyiqxlq h`qvld`bniq id nc iovriqc$Wir xioc id vce`dc 31
Hihyaa`ldiq
Iqxc vcdxcnnc ni viro`x`rã hig`d`r nlq x`vlq hi hihyaa`ldiq syi x`idi qy iovriqc p añolcgiaxcrãd c nlq Iovnichlq$Wir xioc id vce`dc 38
Lxrlq Qcncr`lq
Hiqhi csyï qi vlhrãd hig`d`r ncq ancqiq hi lxrlq qcncr`lq -I}xrcq. W`ãx`alq. Alo`q`ldiq.IXA. chioãq hin qyinhl bcqi$Wir xioc id vce`dc 37
X`vlq hi Caa`ldiq
Hib`hl c syi nc byidc aloyd`aca`ñd iq `ovlrxcdxi. yqxih vlhrã hig`d`r caa`ldiq hivirqldcn syi ni viro`x`rãd io`x`r c qyq iovnichlq acrxcq hi coldiqxca`ñd. aldqxcda`cqhi qcncr`l. aldqxcda`cq hi xrcbcjl p aycnsy`ir lxrc caa`ñd syi hibc aricr$Wir xioc id vce`dc 3=
X`vlq hi Ncblriq
Iqxc widxcdc viro`xi hig`d`r nlq x`vlq hi ncblriq syi mcrãd nlq Iovnichlq syi xrcbcjcdvlr mlrc$Wir xioc id vce`dc 23
Vrlaiql
Caa`ldiq hi Virqldcn
Widxcdc id hldhi qi aric ncq caa`ldiq hi virqldcn syi hig`d`ñ id X`vlq hi Caa`ldiq cnlq Iovnichlq$ Xcob`àd qi vyihid ri`ovr`o`r caa`ldiq pc eidirchcq$Wir xioc id vce`dc 22
 
Cpyhc `ovriqc hi QACH$ALOVLDIDXI HI RIAYRQLQ MYOCDLQ$-
Vrlm`b`hc qy rivrlhyaa`ñd xlxcn l vcra`cn
Cpyhc id nïdic uuu$`idcqcj$al$ar,qlvlrxiHiriamlq Riqirwchlq vlr @dglroãx`ac Iqvia`cn`zchc DCQCJ Q$C$ -Riw`q`ñd 2665Vce`dc 1,92
Ncblriq
Id iqxc lva`ñd qi `danypid ncq ncblriq syi mcd igiaxychl nlq Iovnichlq. ncq o`qocq qixlocrcd vcrc in vlqxir`lr acnaynl hi vcel id nc vncd`nnc$Wir xioc id vce`dc 2=
A}A Iovnichlq
Csyï qi `danypid nlq hlayoidxlq hi nlq x`vlq hi hihyaa`ñd "ayidxcq vlr albrcr ciovnichlq". vcrc innl qi yx`n`zcd nc o`qoc widxcdc hi ayidxcq vlr albrcr » `dany`rolw`o`idxlq. id ncq ix`syixcq hi Gcaxyrcq p Vcelq. nc úd`ac h`girida`c ald riqviaxl cayidxcq vlr albrcr iq syi aycdhl a`irrc nc widxcdc cyxloãx`acoidxi QACH ni v`hi syivrlaiqi nlq hlayoidxlq p ni acrec ncq hihyaa`ldiq c nlq iovnichlq c nlq syi qi niq`danypl nlq hlayoidxlq$
Aldqynxc Qcncr`lq
Ni viro`xi aldqynxcq nlq hcxlq hi yd iovnichl. qcncr`l syi hiwidec. cayoynchlqhiwidechlq. wcaca`ldiq h`qvld`bniq. cey`dcnhl iqx`ochl. IXA$Wir xioc id vce`dc 16
RiCax`wcr i}any`hl hi vncd`nnc
Iqxc lva`ñd viro`x`rã ricax`wcr c iovnichlq syi gyirld i}any`hlq hi vncd`nnc$Wir xioc id vce`dc 8
Vncd`nncq
Hi ocdirc gãa`n. ig`a`idxi p qieyrc eidiri hiqhi csyï. ncq vncd`nncq l dño`dcq hi vcel ciovnichlq$Wir xioc id vce`dc 13
Rivlrxiq
Eidirca`ñd hi rivlrxiq qlbri ncq vncd`nncq. iqxchïqx`alq p lxrlq$Wir xioc id vce`dc 87
I}vlrxcr hcxlq
Wir xioc id vce`dc 93QACH ni viro`xi idw`cr hcxlq c `dqx`xya`ldiq hi elb`irdl y lxrlq vcrc nc cvn`aca`ñdqieúd ncq nipiq hi qy vcïq$ 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->