Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Philippine Collegian Tomo 90 Issue 10

Philippine Collegian Tomo 90 Issue 10

Ratings: (0)|Views: 16,354|Likes:
Issue 10
Friday, 24 August 2012 | 12 pages

C O N T E N T S

Editorial
Agrabyado

News
System Reboot: Decoding the issues behind the techy façade of

eUP
‘Deceptive’ 2013 budget rears electioneering fears
Mga lider-estudyante, tutol sa pagpapatupad ng PE lab fees
Maroons stun Warriors in first win of season
‘Pass a pro-women, pro-poor RH bill’
PUP reinstates retrenched janitors

Features
Crash and Burn
Flawed controls

Kultura
To Mars and beyond
Sabayang pagbigkas, sabayang pagbaklas

Opinion
Lakas tama: Wala 'yan sa lolo ko
The petibs syndrome
Kung bakit ako sumali sa Kulê
Editor's Note
Eksenang Peyups
Issue 10
Friday, 24 August 2012 | 12 pages

C O N T E N T S

Editorial
Agrabyado

News
System Reboot: Decoding the issues behind the techy façade of

eUP
‘Deceptive’ 2013 budget rears electioneering fears
Mga lider-estudyante, tutol sa pagpapatupad ng PE lab fees
Maroons stun Warriors in first win of season
‘Pass a pro-women, pro-poor RH bill’
PUP reinstates retrenched janitors

Features
Crash and Burn
Flawed controls

Kultura
To Mars and beyond
Sabayang pagbigkas, sabayang pagbaklas

Opinion
Lakas tama: Wala 'yan sa lolo ko
The petibs syndrome
Kung bakit ako sumali sa Kulê
Editor's Note
Eksenang Peyups

More info:

Published by: Philippine Collegian on Aug 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/25/2013

pdf

text

original

 
Opisyal na lingguhangpahayagan ng mgamag-aaral ng Unibersidadng Pilipinas - DilimanTomo 90, Blg. 10Agosto 24, 2012
 IN LINEWITH UPPresidentAlredoPascual’s“One University,One UP” vision,a agship pro- ject dubbed as“Electronic UP” (eUP)will be implemented nextacademic year, aiming toconnect and manage theinormation systems o allconstituent units.eUP is a P745-million “massivedigital interconnection project”that will use a US-made databasemanagement computer sotwarecalled Oracle. This sotwareincludes fve inormation man-agement systems or efcientstudent, aculty, sta and ad-ministrative records, fnance andproperty transactions, and dataand document tracking.Oracle will ensure the gen-eration o more “accurate data”,which will lead to improvementsin administrative and academicservices, according to the UP ad-ministration. For instance, in thecase o the Socialized Tuition andFinancial Assistance Program(STFAP), the new sotware mightbetter prevent discrepancies inbracketing statistics gathered bythe Ofce o Student Scholar-ships and Services (OSSS) andthe Ofce o the University Reg-istrar (OUR).Plans or the newprogramhave
THE UP ADMINISTRATION IS SET TOPHASE OUT THE UNIVERSITY’SCURRENT INFORMATIONSYSTEMS TO MAKE WAYFOR eUP, TOUTED ASAN INFORMATIONMANAGEMENTSYSTEM AT PARWITH THOSE OFINTERNATIONALINSTITUTIONS.
been launchedand introducedthis year inseveral UPcampuses, ex-cept Visayas. Thesotware will thenget a pilot run in the UPSystem Ofce, UP Manilaand Open University cam-puses on April 2013. By the endo Pascual’s term, in 2016, eUP isexpected to be ully-unctionalin all UP units.But several points o concernhave been raised by UP’s home-grown web team and studentleaders as regards the imple-mentation o eUP. Beyond theexpected hype over a techno-logical upgrade, the system re-boot may also be another steptowards the commercializationo UP and state education.
System crash
At present, there is a ComputerRegistration System (CRS) in UPDiliman (UPD), and the cost oreplacing this already unctioningset-up with Oracle’s StudentAcademic Inormation System(SAIS) is a “budget misprioritization,”critics say.
CONCERNS RAISED BY STUDENTSAND ADMINISTRATORS PROVIDE ANINSIGHT INTO WHY THIS AMBITIOUSPROJECT MAY NOT EXACTLY BE THE“UPGRADE” THE UNIVERSITY NEEDS.HOWEVER,
SAIS is one o thefve management inor-mation programs underthe Oracle sotware which isocused on student, aculty, staand administrative records. Sixo the 13 applications eaturedin SAIS are already in UPD’s CRSsuch as class enlistment, onlinedropping, and student recordstracking, according to a docu-ment o collated questions andconcerns rom various UP o-fces dated August 3.Since Oracle is ready-to-use,automated processes will bestandardized and additional
Continuedon page 3 
IsabellaPatr iciaH.Bola za
Balita
   D  e
  c  o
 d  i  n g 
   t
   h  e
   i
 s
 s
 u
 e
 s
 
 b
 e
  h  i
 n
 d 
  t  h
 e  t
  e
  c   h
  y
 
   f
 a
 ç
 a
d
e
 
o
f
 
e
U
 
 
Punong PatnugotKapatnugotPanauhing PatnugotPatnugot sa LathalainPatnugot sa GrapixMga KawaniTagapamahala ng SirkulasyonSirkulasyon
We would ratherbe accused o beingsuspicious than obeing timid. Thestudentry mustremain ever-vigilantthat its welare isnot sacriiced or theinterests o higherauthorities.
AGRABYADO
 
Mga Katuwang na KawaniPinansya
Editor’sNote
As the Philippine Collegiancelebrates its 90th year, we revisit linesrom prized editorials that dened thepublication’s tradition o critical andearless journalism.
Pamuhatan
Silid 401 BulwagangVinzons, Unibersidad ng PilipinasDiliman, Lungsod Quezon
Telefax
981-8500 lokal 4522
Email
kule1213@gmail.com
Website
philippinecollegian.org
Kasapi
Solidaridad: UP SystemwideAlliance o Student Publicationsand Writers’ Organizations,College Editors Guildo the Philippines
Ukol sa Pabalat
Dibuho ni Luigi Almuena
ANOTHER EMPTY GESTURE
On the revision o the guidelinesor the Collegian staf
 
Abraham Sarmiento Jr.August 5, 1975
Patnugot sa Balita
LIPOS NG PAIT ANG KASAYSAYANng repormang agraryo sa Pilipinas.Bagamat dalawa’t kalahatingdekada na ang nagdaan mula nangipatupad ni dating PangulongCorazon Aquino ang Comprehen-sive Agrarian Reorm Program(CARP), wala pa ring natitikmangginhawa ang mga magbubukid namatagal nang nag-aasam ng tu-nay na reporma sa lupa.Nilayon ng CARP noong 1988na ipamahagi sa maliliit namagsasaka ang kabuuang 7.1milyong ektarya ng lupaingagraryo sa bansa sa loob ng 20taon. Subalit hanggang sa ngayon,libo-libong ektarya pa rin angnananatili sa kamay ng iilangpanginoong maylupa at negosyante.Samu’t saring paraan angginagamit ng mga ganid upangpatuloy nilang makontrol ang mgalupain. Sa dalawang dekadangpag-iral ng CARP, malaking bahaging mga lupang agraryo sa bansaang ginawang komersyalisadoupang hindi ito masakop ng nasabingprograma. Naging balakid rin saagarang pamamahagi ng lupaang mga probisyon ng CARP nahumihingi ng kabayaran mula samga magsasaka, at ang paghihintaysa mga panginoong maylupana kusang ipamigay ang lupangpagmamay-ari nila. Sakop rinng CARP ang pangangailangangmagkaroon ng Certfcate o LandOwnership Awards (CLOA) upangmapatunayang karapat-dapat angmga benepisyaryo nito.Markado na sa kasaysayanang mga kakapusan at kawalang-pakinabang ng CARP sa mgamagsasaka. Ngunit sa kabila nito,ipinatupad pa rin ni dating Pan-gulong Gloria Arroyo noong 2009ang CARP Extension with Reorms(CARPER) na nagdagdag ng limapang taon sa nasabing programa.Ngayon, sa ilalim ng pamumunoni Benigno Aquino III, hawak parin ng mga pribadong kumpanyaang halos 94 porsyento ng 1.034milyong ektaryang lupain saPilipinas. Batay sa tala ng IBONFoundation, may 9,324 ektaryalamang ang naipapamahagi ngadministrasyong Aquino bawatbuwan—mas mababa pa sanaipamamahagi ng mga nagdaangpangulo. Bunsod nito, hindinaaabot ng pamahalaan ang200,000 ektaryang dapat nanaipamamahagi nito taon-taon.Malabo ring makamit ang 750,000ektaryang target na dapat mataposmaipamahagi pagsapit ng 2014,kung kailan nakatakdang magtaposang CARPER.Ayon sa nakaraang SONA niAquino, siya raw mismo angtatapos sa CARP na sinimulanng kanyang ina, subalit pinasisi-nungalingan naman ng datos ngmismong Department o AgrarianReorm (DAR) ang kanyang pahayag.Mahigit isang taon na lamang angnalalabi para sa pagpapatupad ngCARPER ngunit may tinatayang921,962 ektaryang lupain pa anghindi naipamamahagi.Naging malaking problema rinnoong 2004 nang mapawalang-bisa ang 2,000 CLOA na sumasakopng 380,000 ektarya ng lupa. Dulotnito, 1.7 milyon na lamang sahalip na 2.1 milyon ang magigingbenepisyaryo ng CARPER.Maraming butas ang parehongCARP at CARPER na lalo lamangnagpapahirap sa mga magsasaka.Maraming naitalang kaso ngland conversion, halimbawa, nabasta-bastang nagpapalayas samga magsasaka upang bigyangespasyo ang mga ipatatayongkomersyal na imprastraktura.Patunay ito na kung maytagumpay man ang nasabing mgaprograma, ito ay ang lalo pangpagpapayaman sa mga pribadongkorporasyon at mga hasyendero.Matinding balakid din angpagiging hasyendero ni Aquino,at ang pagkakaroon ng napa-karaming panginoong maylupasa Kongreso, sa pagpapabilis ngdistribusyon ng mga lupangaprubado ng Korte Suprema (SC)gaya ng Hacienda Luisita. Walongbuwan matapos aprubahan ngSC ang pagpapamahagi sa Luista,wala pa ring angking lupa angmga benepisyaryo nito.Sa kabila ng mga pagkukulang ngCARPER nitong nagdaang tatlongtaon, lalong nakababahala anglandas na tinatahak ng rehimengAquino para sa repormang agraryo.Bumaba ang pondong nakalaanpara sa DAR sa susunod na taonmula P30 bilyon tungong P21.4bilyon. Kaakibat ng pagbawas naito ang pagtatanggal ng halos9,000 na empleyado ng DAR,isang salik na makadaragdag pa sapagbagal ng distribusyon ng lupa.Samantala, wala ring inuusadsa Kongreso ang Genuine AgrarianReorm Bill (GARB), na siyangbinuo sa pakikipagtulungan sa mgamagsasaka upang maturol angtunay nilang pangangailangan.Sakop ng panukalang batas naito ang libreng pamamahagi nglupa, pagbawi ng mga lupaingagraryo mula sa mga pribadongkumpanya at hasyendero, atpagbibigay ng sapat na pondoupang makapagsimula’t malinangng mga benepisyaryo ang lupangmakakamit nila.Patunay ang mga datos at mgadesisyon ng pamahalaan nahungkag ang pangako ni Aquino namagtatagumpay ang CARP sailalim ng kanyang pamumuno.Sa likod ng mga pagpapanggap,bakas pa rin kay Aquino angmithing protektahan ang mgapribadong kumpanya at mgahasyenderong katulad ng kanyangmga kamag-anak.Sa pagpapatuloy ng CARPER,higit pang lulubha ang kalagayanng libo-libong magsasasakangilang dekada nang pinagkaitanng karapatang magbungkal ngsarili nilang lupa. Pinatitingkadlamang ng mga palyadongprograma ng pamahalaan anghamong ipaglaban ng mamamayanang karapatan nilang magbungkalat mabuhay nang marangal. Anglabang ito ang lilikha ng bagongkasaysayan—hindi lang para samga magbubukid, kundi para samamamayan.
 
Iyanah Camille Brucal & Victor Gregor Limon
Continue on page 4
SYSTEM REBOOT
 
PAG-ALALA SA MGANAWALA
Bilang paggunita saika-1000 araw ngkawalang-katarunganpara sa mga biktimang MaguindanaoMassacre, nagsagawang candlelightingceremony ang ilangmamamahayag saBantayog ng mgaBayani noong Agosto19. Noong Nobyembre23, 2009, 53 katao,kabilang ang 32mamamahayag, angpinatay sa itinuturingna pinakamadugongkaso ng election-relatedviolence sa bansa.
eatures, such as the STFAP,would be developed by the university, explained Pascual.Still, “Efcient and OptimizedOperations,” the philosophy o eUP,is already in practice in the currentautomated documentation andrecording system used by UP, saidUniversity Registrar EvangelineAmor.The CRS is already stable, addsthe CRS team. Adjusting the SAISo Oracle to the needs o the university would pull us back at least fveyears rom what we have now, theyexplained.Until 1997, enlistment was donemanually on a frstcome, frstserved basis. UPD introduced anenlistment system which madeuse o cards and a random selection process dubbed as ‘Writein’ in1998. This system evolved in 1999into a computerautomated system pioneered by the OUR and theCollege o Engineering’s Department o Computer Science.The three versions o CRS werecoded into colors, namely, MaroonCRS in 1999, Blue CRS in 007 andthe current Maroon CRS in 011.The later versions were characterized by improvements in eaturesand greater technology adaptation.In June 011, the CRS team, madeup o an average o eight memberso aculty and student computerprogrammers, submitted to the Ofce o the Chancellor a threeyearproposal to urther develop the Maroon CRS 011.The proposal wasapproved and part o the P18 million budget has been released orequipment such as laptops.Other enhancements, such asthe “change o matriculation” and“search by schedule” eatures under the preenlistment module wereadded last year, said CRS JuniorBusiness Analyst Mary Macapagal.At present, all UP campuses generate their own computer registration and automation system.The CRS, however, is only one othe fve inormation managementprograms under the Oracle sotware. “It doesn’t make sense anymore or [UP] to develop its ownsotware or a process that is beingdone by thousands o other entities,” said Pascual.Pascual plans to hold a dialoguewith the CRS team in September todiscuss the web team’s reservationswith eUP. “Baka mayroon talagangunique [characteristic ang CRS] nahindi macapture ng [Oracle]. But Idon’t want us to be unique. We are[already] let behind. We have toadapt to the best practice,” he said.I given enough support andconfdence rom the administration, UP could generate its own inormation management programsthat would be at par with the Oraclesotware, said Amor.“Ang pinakamalaking problemnaman ng [CRS] team is umaalisyung experienced [web] developers either dahil hindi na akma ‘yungsalary nila sa experience nila ornabuburnout lang dahil sa lack orecognition,” said Macapagal.This also begs the question: whatis the scope o SAIS? Because or allwe know, the CRS might have someeatures that are more mature thanSAIS, Macapagal adds.Currently, the CRS has an annualaverage budget o P.7 million, only5.4 percent o the cost o the wholeOracle sotware which is P50 million.
Debugging
eUP directly contradicts an alternative recommendation o ormerUP President Francisco NemenzoJr.: the adoption o opensourcedsystems, to prevent the universityrom being beholden to IT companies and the maintenance ee thesecompanies charge, said Diliman Interactive Learning Center DirectorPeter Sy.The eUP budget is comprised oP547 million rom reprogrammedUP unds and P198 million additional budget rom the Commission on Higher Education, said VicePresident or Development (VPD)Elvira Zamora.The budget will be rolled out inthe fve years o implementationrom 01 until 016. The regularbudget or fve years o InormationTechnology (IT) maintenance andoperations in UP is around P430million, while the added cost o implementing eUP is P314.8 million,according to the OVPD.This year, a total o P4 million or more than hal o the wholefveyear budget, would be spentmainly on the purchase o the sotware, retraining o sta and webdevelopers, and the creation anddeployment o inrastructures thatwould strengthen the connectivitybetween networks. The remainingunds would be or the continuedoperations, such as the maintenance o equipment, and salary osta and web developers.To urther support eUP, theuniversity has entered into a tieup with telecommunications giant Electronic Philippines LongDistance Telephone Company(ePLDT), which won the biddingas the system integrator that willensure the smooth linking o theOracle program into the computernetworks o UP.Meanwhile, ePLDT sister frmSmart Communications Incorporated has also oered to set up wifconnections and inrastructuresthat will strengthen the networking system, among others, in UP.Currently, the university’s internet service provider is a researcheducation network, the PhilippineResearch, Education and Government Inormation Network, whichalso provides the bandwidth usedto gain access to journals or resources rom partner institutions.“What we ear in these otheshel products is a possible lockin,wherein clients are tied to usingone brand because all the components needed is unique only orthat brand,” said Computer CenterDirector Johnrob Bantang. In thedynamic nature o technology, regular upgrades mean regular transactions with sotware providers.
Firewall protection
Student leaders maintain thatthe unding or eUP could havebeen used or more immediateconcerns such as the developmentand improvement o acilities andequipment.“Gumradweyt na ang frst pioneering batch ng Chemical engineering dito [sa UP Visayas] subalithanggang ngayon, sa ibang schoolspa sila gumagamit ng laboratories.Mas mapapakinabangan pa ng mgaestudyante ang laboratories andnew acilities kaysa eUP,” said UPVisayas Student Council Chair Jonathan Gonzales.Unspent UP unds could havebeen reprogrammed to meet theuniversity’s other inrastructureneeds, especially as the Department o Budget and Management(DBM) slashed P5.113 billion wortho capital outlay (CO) requirementsin UP’s 013 proposed budget.Some o the proposed inrastructure projects or 013 that DBM didnot grant include the constructiono the Human Kinetics building inDiliman, the Veterinary MedicineResearch Center in Los Baños, theLibrary, Gym and Museum Building in Tacloban.On the other hand, new and higher ees are being charged to charitypatients in the Philippine GeneralHospital (PGH), an entity under UP,ollowing the series o budget cutsor the university. PGH will not receive any CO allocation or 013.The College o Human Kinetics isalso mulling on new ees or Physical Education classes (see relatedarticle).Meanwhile, some sectors o theUP community have expressedears o having a thirdparty takehold o university records and data.Zamora, however, assured thatthese ears are unounded and thatthe database will be held and maintained by the university.“I the university decides to impose Oracle, the eUP team shouldassure us that we don’t have to gothrough the similar hell we wentthrough when CRS was just starting and that Oracle can be alignedto processes that the UniversityCouncil duly approved. Otherwise,an imposition o Oracle can onlycause violence on internal University processes,” said Sy.Efciency would always be welcome, but not at the expense o ourpriorities and the welare o ourstakeholders, said Student RegentCleve Arguelles. (With reports romVienna De Francia)ALTHOUGH THE P2-TRILLIONproposed national budget or 013 is10.5 percent higher than this year’sP1.816 trillion, sectoral groups warnthat the said increase will be exploited or “electioneering” purposes instead o providing genuine socialservices to the people.For 013, the unding or economic services and social servicesincreased by P7.1 billion and P85.4billion, respectively. Economic services cover inrastructure projectswhich contribute to the country’sindustry growth, while social services include health care, housing, andpublic education.The 013 budget claims to reinorce the administration’s commitment to President Benigno AquinoIII’s “social contract with the Filipinopeople,” which seeks to create jobs,provide social services, reduce poverty, develop agriculture, and promote private business.“[However,] there is much reasonto conclude that the socalled ‘socialcontract’ … has been broken manytimes over. Growth remains exclusionary and the prospects or real,equitable, and sustained developmentremain poor,” countered independentthinktank IBON oundation.Touted as the “Empowerment
‘Deceptive’ 2013 budgetrears electioneering fears
Budget,” an oshoot o the “Reorm Budget” o 011 and ResultsFocused Budget” o 01, the 013budget ultimately shows a propoor packaging but in act remainsunresponsive to the urgent socialneeds o the people and developmentrequirements o the country, according to multisectoral group BagongAlyansang Makabayan (Bayan).
‘Deceptive budget’
Allocation or capital outlays,which include spending or theconstruction and repair o inrastructure, hiked by 15.7 percentrom P38.3 billion to P380 billion.However, higher spending does notnecessarily mean better service tothe people, said Kabataan PartylistRepresentative Raymond Palatino.Since the government has designated the Department o PublicWorks and Highways (DPWH) as theagency in charge o all inrastructureprojects, it has also become easieror corrupt ofcials to transact overpriced and other anomalous deals,explained Palatino.“Instead o talking to various lineagencies, politicians will now onlydeal with DPWH. One agency orthe spoils, onestopshop or corruption deals,” the youth solon said.Meanwhile, allocation or personal services, which covers salaries and benefts, went up by eightpercent, rom P1.465 to P1.6 trillionor 013. The budget increase, however, was due mainly to the implementation o the ourth tranche othe Salary Standardization Law, thestatemandated pay hike or government workers.The government will also go ona nationwide hiring spree next year,allotting P60.11 billion or 164,30vacant and new positions in government ofces. “This only meansthat, despite the Palace’s repeateddenials, [the government] did unnecessary underspending in thepast two years and now has theunds or a hiring binge in time orthe elections,” Palatino said.The budget or maintenance andother operating expenses o government ofces, also increased by17.5 percent to P313.3 billion. Debtservicing, meanwhile, will retaina huge share o the budget, withinterest payments amounting toP333.9 billion or 013.
No improvement in social services
Among government departments, the Department o Education received the highest allocation,
Decoding the issues behind the techy façade of eUP
 
Continued from page 1

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->