Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
LUẬN VĂN Phân tích dạng kim loại niken, đồng, kẽm trong trầm tích sông Nhuệ - Đáy bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

LUẬN VĂN Phân tích dạng kim loại niken, đồng, kẽm trong trầm tích sông Nhuệ - Đáy bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

Ratings: (0)|Views: 426 |Likes:
Chia sẽ bởi: Cử Nhân Hóa Học Nguyễn Thanh Tú (SĐT: 0905779594)
E-mail: thanhtuqn88@gmail.com
Diễn Đàn Toán - Lí - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn
[Website] www.daykemquynhon.ucoz.com
[Facebook] www.facebook.com/daykem.quynhon
[Twitter] www.twitter.com/daykemquynhon
[Scribd] www.vi.scribd.com/daykemquynhon/document­s

MỞ ĐẦU1
Chương 1 - TỔNG QUAN4
1.1.Giới thiệu về nguyên tố Ni, Cu, Zn4
1.1.1.Tính chất vật lý và hoá học4
1.1.1.1. Nguyên tố niken [10,15]4
1.1.1.2. Nguyên tố đồng [10,15]5
1.1.1.3. Nguyên tố kẽm [10,15]6
1.1.2.Ứng dụng8
1.1.2.1. Nguyên tố niken8
1.1.2.2. Nguyên tố đồng8
1.1.2.3. Nguyên tố kẽm9
1.1.3.Độc tính10
1.1.3.1. Nguyên tố niken10
1.1.3.2. Nguyên tố đồng10
1.1.3.3. Kẽm11
1.2.Các phương pháp phân tích12
1.2.1. Các phương pháp phân tích tổng kim loại12
1.2.1.1. Phương pháp phân tích trọng lượng [4,11,30]12
1.2.1.2. Phương pháp phân tích thể tích [4]13
1.2.1.3. Phương pháp trắc quang15
1.2.1.4 Phương pháp phổ phát xạ nguyên tử17
1.2.1.5. Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử [9]17
1.2.1.6. Các phương pháp điện hóa17
1.2.2. Phương pháp phân tích dạng kim loại19
1.2.2.1. Định nghĩa dạng kim loại20
1.2.2.2. Yêu cầu của phân tích dạng20
1.2.2.3. Các phương pháp phân tích dạng21
1.3. Các phương pháp phân tích niken, đồng, kẽm trong luận văn25
1.3.1. Nguyên tắc của phép đo25
1.3.2.Trang bị của phép đo26
1.3.3. Kỹ thuật ngọn lửa28
1.3.4. Kĩ thuật nguyên tử hóa không ngọn lửa28
1.3.5. Một số phương pháp xử lí mẫu trước khi phân tích28
1.4. Khu vực nghiên cứu [5, 6]31
1.4.1. Khái quát một số đặc điểm tự nhiên và kinh tế - xã hội lưu vực sông Nhuệ - Đáy31
1.4.1.1. Đặc điểm tự nhiên31
1.4.1.3. Đặc điểm kinh tế xã hội34
1.4.2. Hiện trạng ô nhiễm35
1.4.3. Các nguồn thải gây ô nhiễm chủ yếu môi trường nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy35
Chương 2 - THỰC NGHIỆM38
2.1. Đối tượng nghiên cứu38
2.2. Nội dung nghiên cứu38
2.3. Lấy mẫu và bảo quản mẫu38
2.4. Trang thiết bị và hóa chất phục vụ nghiên cứu41
2.4.1 Trang thiết bị41
2.4.2. Hóa chất và dụng cụ41
2.4.3. Chuẩn bị hóa chất và dung dịch chuẩn42
Chương 3 - KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN43
3.1. Các điều kiện đo phổ hấp thụ nguyên tử của niken, đồng, kẽm43
3.1.1. Các điều kiện đo phổ F-AAS của niken, đồng và kẽm43
3.1.2. Các điều kiện đo phổ GF-AAS của niken và đồng45
3.2. Khảo sát ảnh hưởng của nền đến phép đo phổ hấp thụ nguyên tử46
3.3. xây dựng đường chuẩn xác định niken, đồng, kẽm50
3.3.1. xây dựng đường chuẩn của niken50
3.3.2. xây dựng đường chuẩn của đồng51
3.3.3. xây dựng đường chuẩn của kẽm53
3.4. Khảo sát giới hạn phát hiện (GHPH) của phương pháp54
3.4.1. Giới hạn phát hiện trong phép đo ngọn lửa55
3.4.2. Giới hạn phát hiện trong phép đo lò graphit56
3.5. Đánh giá độ chính xác của phương pháp58
3.6 Phân tích hàm lượng niken, đồng, kẽm trong mẫu trầm tích58
3.6.1. Phân tích hàm lượng tổng số niken, đồng và kẽm trong các mẫu trầm tích58
3.6.2. Phân tích xác định hàm lượng các dạng niken, đồng, kẽm trong mẫu trầm tích62
Chia sẽ bởi: Cử Nhân Hóa Học Nguyễn Thanh Tú (SĐT: 0905779594)
E-mail: thanhtuqn88@gmail.com
Diễn Đàn Toán - Lí - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn
[Website] www.daykemquynhon.ucoz.com
[Facebook] www.facebook.com/daykem.quynhon
[Twitter] www.twitter.com/daykemquynhon
[Scribd] www.vi.scribd.com/daykemquynhon/document­s

MỞ ĐẦU1
Chương 1 - TỔNG QUAN4
1.1.Giới thiệu về nguyên tố Ni, Cu, Zn4
1.1.1.Tính chất vật lý và hoá học4
1.1.1.1. Nguyên tố niken [10,15]4
1.1.1.2. Nguyên tố đồng [10,15]5
1.1.1.3. Nguyên tố kẽm [10,15]6
1.1.2.Ứng dụng8
1.1.2.1. Nguyên tố niken8
1.1.2.2. Nguyên tố đồng8
1.1.2.3. Nguyên tố kẽm9
1.1.3.Độc tính10
1.1.3.1. Nguyên tố niken10
1.1.3.2. Nguyên tố đồng10
1.1.3.3. Kẽm11
1.2.Các phương pháp phân tích12
1.2.1. Các phương pháp phân tích tổng kim loại12
1.2.1.1. Phương pháp phân tích trọng lượng [4,11,30]12
1.2.1.2. Phương pháp phân tích thể tích [4]13
1.2.1.3. Phương pháp trắc quang15
1.2.1.4 Phương pháp phổ phát xạ nguyên tử17
1.2.1.5. Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử [9]17
1.2.1.6. Các phương pháp điện hóa17
1.2.2. Phương pháp phân tích dạng kim loại19
1.2.2.1. Định nghĩa dạng kim loại20
1.2.2.2. Yêu cầu của phân tích dạng20
1.2.2.3. Các phương pháp phân tích dạng21
1.3. Các phương pháp phân tích niken, đồng, kẽm trong luận văn25
1.3.1. Nguyên tắc của phép đo25
1.3.2.Trang bị của phép đo26
1.3.3. Kỹ thuật ngọn lửa28
1.3.4. Kĩ thuật nguyên tử hóa không ngọn lửa28
1.3.5. Một số phương pháp xử lí mẫu trước khi phân tích28
1.4. Khu vực nghiên cứu [5, 6]31
1.4.1. Khái quát một số đặc điểm tự nhiên và kinh tế - xã hội lưu vực sông Nhuệ - Đáy31
1.4.1.1. Đặc điểm tự nhiên31
1.4.1.3. Đặc điểm kinh tế xã hội34
1.4.2. Hiện trạng ô nhiễm35
1.4.3. Các nguồn thải gây ô nhiễm chủ yếu môi trường nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy35
Chương 2 - THỰC NGHIỆM38
2.1. Đối tượng nghiên cứu38
2.2. Nội dung nghiên cứu38
2.3. Lấy mẫu và bảo quản mẫu38
2.4. Trang thiết bị và hóa chất phục vụ nghiên cứu41
2.4.1 Trang thiết bị41
2.4.2. Hóa chất và dụng cụ41
2.4.3. Chuẩn bị hóa chất và dung dịch chuẩn42
Chương 3 - KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN43
3.1. Các điều kiện đo phổ hấp thụ nguyên tử của niken, đồng, kẽm43
3.1.1. Các điều kiện đo phổ F-AAS của niken, đồng và kẽm43
3.1.2. Các điều kiện đo phổ GF-AAS của niken và đồng45
3.2. Khảo sát ảnh hưởng của nền đến phép đo phổ hấp thụ nguyên tử46
3.3. xây dựng đường chuẩn xác định niken, đồng, kẽm50
3.3.1. xây dựng đường chuẩn của niken50
3.3.2. xây dựng đường chuẩn của đồng51
3.3.3. xây dựng đường chuẩn của kẽm53
3.4. Khảo sát giới hạn phát hiện (GHPH) của phương pháp54
3.4.1. Giới hạn phát hiện trong phép đo ngọn lửa55
3.4.2. Giới hạn phát hiện trong phép đo lò graphit56
3.5. Đánh giá độ chính xác của phương pháp58
3.6 Phân tích hàm lượng niken, đồng, kẽm trong mẫu trầm tích58
3.6.1. Phân tích hàm lượng tổng số niken, đồng và kẽm trong các mẫu trầm tích58
3.6.2. Phân tích xác định hàm lượng các dạng niken, đồng, kẽm trong mẫu trầm tích62

More info:

Published by: Dạy Kèm Quy Nhơn on Aug 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

10/31/2013

 
Lun văn tt nghip Nguyn Thanh Nga K191
 
Lun văn tt nghip Nguyn Thanh Nga K19
Chương 1 - TỔNG QUAN1.1.Giới thiệu về nguyên tố Ni, Cu, Zn
1.1.1.nh chất vật lý và hoá học1.1.1.1. Nguyên tốniken [10,15] 
- Tính chất vật lí Niken là một kim loại thuộc nhóm VIIIB của bảng tuần hoàn.
Bảng 1.1. Một số đặc điểm của nguyên tố niken
SthtCu hình electron hóa trBán kính nguyên t, A
o
283d
8
4s
2
1,24Trạng thái oxi hóa đặc trưng của Niken là +2 và +3. Niken là kim loại có ánh kim, có màu trắng bạc.Trong thiên nhiên có 5 đồng vị bền:
58
 Ni (67,7%);
60
 Ni;
61
 Ni;
62
 Ni ;
64
 Ni. Niken dễ rèn và dễ dát mỏng. Dưới đây là một số hằng số vật lí của Niken.
Bảng 1.2. Một số hằng số vật lí quan trọng của niken
 Nhiệt độnóng chảy,
o
C Nhiệt độsôi,
o
C Nhiệt thănghoa, kJ/molTkhiĐcng(thangMoxơ)Độ dẫn điện(Hg = 1)145331854248,90514 Niken có 2 dạng thù hình: Ni
α
lục phương bền ở < 250
o
C và Ni
β
lập phương tâmdiện bền ở > 250
o
C.Khác với hầu hết kim loại, Ni có tính từ, bị nam châm hút và dưới tác dụng của dòngđiện trở thành nam châm từ.Tên gọi Niken được lấy tên từ khoáng vật Kupfernickel, kupfer có nghĩa làđồng và nickel là tên của con quỷ lùn Nick ở trong truyền thuyết của những ngườithợ mỏ.- Tính chất hóa học: Niken là kim loại có tính hoạt động trung bình, khả năng phản ứng kém hơnsắt và coban.
2
 
Lun văn tt nghip Nguyn Thanh Nga K19
Ở điều kiện thường không có hơi ẩm, không tác dụng rõ rệt với những nguyêntố không kim loại điển hình như O
2
, S, Cl
2
, Br 
2
vì có màng oxit bảo vệ. Nhưng khiđun nóng, phản ứng xảy ra mãnh liệt nhất là khi Ni ở trạng thái chia nhỏ (do ở trạngthái này Ni có tính chất tự chảy).2Ni + O
2
 
           >
o
500
2NiO Ni + S
NiS Ni không phản ứng với nước, bền với kiềm ở trạng thái dung dịch nóngchảy do oxit niken hầu như không thể hiện tính lưỡng tính. Ni tan trong dung dịch axit giải phóng khí H
2
và tạo muối Ni
2+
- Trạng thái thiên nhiênTrong vỏ trái đất niken chiếm khoảng 0,03% trọng lượng. Những khoáng vậtquan trọng của niken là nikenlin (NiAs), milerit (NiS), penladit ((Fe,Ni)
9
S
8
). Khoángvật của niken thường lẫn với các khoáng vật của đồng, sắt và kẽm.
1.1.1.2. Nguyên tốđồng [10,15] 
- Tính chất vật líĐồng là một kim loại thuộc nhóm IB của bảng tuần hoàn.
Bảng 1.3. Một số đặc điểm của nguyên tố đồng
SthtCu hình electron hóa trBán kính nguyên t, A
o
293d
10
4s
1
1,28Trạng thái oxi hóa đặc trưng của đồng là +1 và +2.Đồng là kim loại nặng, mềm, có ánh kim, có màu đỏ.Trong thiên nhiên có 2 đồng vị bền:
63
Cu (70,13%);
65
Cu (29,87%).Dưới đây là một số hằng số vật lí của đồng
Bảng 1.4. Một số hằng số vật lí quan trọng của đồng
 Nhiệt độnóng chảy,
o
C Nhiệt độsôi,
o
C Nhiệt thănghoa, kJ/molTkhiĐcng(thangMoxơ)Độ dẫn điện(Hg = 1)10832543339,68,94357
3

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
1 thousand reads
MinhThuy100989 liked this
Nguyen Bac liked this
Anh Ba Khía liked this
Dyn Xoan liked this
Oxybx Oxnbxnl liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->