Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Duong Loi Cua Dang Cong San Viet Nam

Duong Loi Cua Dang Cong San Viet Nam

Ratings:
(0)
|Views: 368|Likes:
Published by huylong1
Duong Loi Cua Dang Cong San Viet Nam
Duong Loi Cua Dang Cong San Viet Nam

More info:

Published by: huylong1 on Aug 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/22/2013

pdf

text

original

 
 Đườ 
ng l 
ố 
i cách m
ng c
a
 Đả
ng C 
ng s
n Vi
t Nam
ổ 
c
ơ 
b
n
 
http://www.ebook.edu.vn
Trang 
11
CH
ƯƠ 
NG M
Ở 
 
ĐẦ
U
ĐỐ
I T
ƯỢ 
NG, NHI
M V
VÀ PH
ƯƠ 
NG PHÁP NGHIÊN C
Ứ 
UMÔN
ĐƯỜ 
NG L
I CÁCH M
NG C
A
ĐẢ
NG C
NG S
N VI
T NAMI.
ĐỐ
I T
ƯỢ 
NG VÀ NHI
M V
NGHIÊN C
Ứ 
U1.
Đố
i t
ượ 
ng nghiên c
ứ 
u
a) Khái ni 
m
đườ 
ng l 
ố 
i cách m
ng c
a
 Đả
ng C 
ng s
n Vi 
t Nam
-
Đả
ng C
ng s
n Vi
t Nam là
độ
i tiên phong c
a giai c
 p công nhân,
đồ
ng th
ờ 
i
độ
i tiên phong c
a nhân dân lao
độ
ng và c
a dân t
c Vi
t Nam;
đạ
i bi
u trung thành l
ợ 
iích c
a giai c
 p công nhân, nhân dân lao
độ
ng và c
a dân t
c.
Đả
ng C
ng s
n Vi
t Naml
y ch
ngh
 ĩ 
a Mác-Lênin và t
ư
t
ưở 
ng H
Chí Minh làm n
n t
ng t
ư
t
ưở 
ng, kim ch
namcho hành
độ
ng, l
y t
 p trung dân ch
làm nguyên t
c t
ch
c c
ơ 
b
n.
-
 Đườ 
ng
ố 
i cách m
ng c
a
 Đả
ng là h
th
ố 
ng quan
đ 
i
ể 
m, ch
tr 
ươ 
ng, chính sáchc
a
 Đả
ng v
ề 
m
c tiêu, ph
ươ 
ng h
ướ 
ng, nhi
m v
và gi
i pháp c
a cách m
ng Vi
t Nam.
 
Đườ 
ng l
i cách m
ng c
a
Đả
ng
đượ 
c th
hi
n qua c
ươ 
ng l
 ĩ 
nh, ngh
quy
ế
t, ch
th
...c
a
Đả
ng.
 
b)
 Đố 
i t 
ượ 
ng nghiên c
ứ 
u môn h
c
 
-
Đố
i t
ượ 
ng c
a môn h
c là s
ra
đờ 
i c
a
Đả
ng và h
th
ng quan
đ
i
m, ch
tr 
ươ 
ng,chính sách c
a
Đả
ng trong ti
ế
n trình cách m
ng Vi
t Nam - t
cách m
ng dân t
c, dânch
nhân dân
đế
n cách m
ng xã h
i ch
ngh
 ĩ 
a.
2. Nhi
m v
nghiên c
ứ 
u
- Làm rõ s
ra
đờ 
i t
t y
ế
u c
a
Đả
ng C
ng s
n Vi
t Nam - ch
th
ho
ch
đị
nh
đườ 
ngl
i cách m
ng Vi
t Nam.- Làm rõ quá trình hình thành, phát tri
n và k 
ế
t qu
th
c hi
n
đườ 
ng l
i cách m
ngc
a
Đả
ng trong
đ
ó
đặ
c bi
t chú tr 
ng th
ờ 
i k 
 
đổ
i m
ớ 
i
II. PH
ƯƠ 
NG PHÁP NGHIÊN C
Ứ 
U VÀ Ý NGH
Ĩ
A C
A VI
C H
C T
P MÔNH
C1. Ph
ươ 
ng pháp nghiên c
ứ 
u
a)
ơ 
s
ở 
ph
ươ 
ng pháp lu
n
 Nghiên c
u, h
c t
 p môn
Đườ 
ng l
i cách m
ng c
a
Đả
ng C
ng s
n Vi
t Nam ph
itrên c
ơ 
s
ở 
th
ế
gi
ớ 
i quan, ph
ươ 
ng pháp lu
n c
a ch
ngh
 ĩ 
a Mác-Lênin và các quan
đ
i
m cóý ngh
 ĩ 
a ph
ươ 
ng pháp lu
n c
a H
Chí Minh.
b) Ph
ươ 
ng pháp nghiên c
ứ 
u
 
 Đườ 
ng l 
ố 
i cách m
ng c
a
 Đả
ng C 
ng s
n Vi
t Nam
ổ 
c
ơ 
b
n
 
http://www.ebook.edu.vn
Trang 
22
Ph
ươ 
ng pháp nghiên c
u ch
y
ế
u là ph
ươ 
ng pháp l
ch s
và ph
ươ 
ng pháp lôgic,ngoài ra có s
ế
t h
ợ 
 p các ph
ươ 
ng pháp khác nh
ư
phân tích, t
ng h
ợ 
 p, so sánh, quy n
 p vàdi
n d
ch, c
th
hoá và tr 
u t
ượ 
ng hóa... thích h
ợ 
 p v
ớ 
i t
ng n
i dung c
a môn h
c.
2. Ý ngh
 ĩ 
a c
a h
c t
p môn h
c
a) Trang b
cho sinh viên nh
ng hi
u bi
ế
t c
ơ 
b
n v
 
đườ 
ng l
i c
a
Đả
ng trong th
ờ 
i
 cách m
ng dân t
c, dân ch
nhân dân và trong th
ờ 
i k 
xây d
ng ch
ngh
 ĩ 
a xã h
i. b) B
i d
ưỡ 
ng cho sinh viên ni
m tin vào s
lãnh
đạ
o c
a
Đả
ng theo m
c tiêu, lý t
ưở 
ngc
a
Đả
ng, nâng cao ý th
c trách nhi
m c
a sinh viên tr 
ướ 
c nh
ng nhi
m v
tr 
ng
đạ
i c
a
đấ
t n
ướ 
c.c) Giúp sinh viên v
n d
ng ki
ế
n th
c chuyên ngành
để
ch
 
độ
ng, tích c
c trong gi
iquy
ế
t nh
ng v
n
đề
kinh t
ế
, chính tr 
, v
ă
n hoá, xã h
i theo
đườ 
ng l
i, chính sách c
a
Đả
ng.
 
 Đườ 
ng l 
ố 
i cách m
ng c
a
 Đả
ng C 
ng s
n Vi
t Nam
ổ 
c
ơ 
b
n
 
http://www.ebook.edu.vn
Trang 
33
CH
ƯƠ 
NG IS
Ự 
RA
ĐỜ 
I C
A
ĐẢ
NG C
NG S
N VI
T NAMVÀ C
ƯƠ 
NG L
Ĩ
NH CHÍNH TR 
 
ĐẦ
U TIÊN C
A
ĐẢ
NGI. HOÀN C
NH L
CH S
Ử 
RA
ĐỜ 
I
ĐẢ
NG C
NG S
N VI
T NAM1. Hoàn c
nh qu
c t
ế
cu
i th
ế
XIX,
đầ
u th
ế
XX
a)
ự 
chuy
ể 
n bi 
ế 
n c
a ch
ngh
ĩ 
a t 
ư 
b
n và h
u qu
c
a nó
-
T
cu
i th
ế
XIX, ch
ngh
 ĩ 
a t
ư
b
n
đ
ã chuy
n t
t
do c
nh tranh sang giai
đ
o
n
độ
c quy
n (
đế
qu
c ch
ngh
 ĩ 
a).
-
S
th
ng tr 
tàn b
o c
a ch
ngh
 ĩ 
a
đế
qu
c làm cho mâu thu
n gi
a các dân t
cthu
c
đị
a v
ớ 
i ch
ngh
 ĩ 
a th
c dân ngày càng gây g
t, phong trào
đấ
u tranh gi
i phóng dânt
c di
n ra m
nh m
 
ở 
các n
ướ 
c thu
c
đị
a.
b) Ch
ngh
ĩ 
a Mác-Lênin
-
Vào gi
a th
ế
XIX, phong trào
đấ
u tranh c
a giai c
 p công nhân phát tri
nm
nh,
đặ
t ra yêu c
u b
c thi
ế
t ph
i có h
th
ng lý lu
n khoa h
c.Trong hoàn c
nh
đ
ó, ch
 ngh
 ĩ 
a Mác ra
đờ 
i.
-
Ch
ngh
 ĩ 
a Mác – Lênin
đ
ã
lay chuy
ể 
n, lôi cu
ố 
n
qu
n chúng nhân dân và c
nh
ng ph
n t
 
ư
u tú, tích c
c
ở 
các n
ướ 
c thu
c
đị
a vào phong trào c
ng s
n.
-
t
khi ch
ngh
 ĩ 
a Mác-Lênin
đượ 
c truy
n bá vào Vi
t Nam, phong trào yêun
ướ 
c và phong trào công nhân phát tri
n theo khuynh h
ướ 
ng cách m
ng vô s
n, d
n t
ớ 
i s
 ra
đờ 
i c
a các t
ch
c c
ng s
n Vi
t Nam.
c) Cách m
ng Tháng M 
ườ 
i Nga và Qu
ố 
c t 
ế 
ng s
n
-
 N
ă
m 1917,
Cách m
ng Tháng M 
ườ 
i Nga
giành th
ng l
ợ 
i.
 
-
V
ớ 
i th
ng l
ợ 
i c
a Cách m
ng Tháng M
ườ 
i Nga, ch
ngh
 ĩ 
a Mác – Lênin t
lý lu
n
đ
ã tr 
ở 
thành hi
n th
c.
 
-
Tháng 3-1919,
Qu
ố 
c t 
ế 
ng s
n
(Qu
c t
ế
III)
đượ 
c thành l
 p.
 
-
Đố
i v
ớ 
i Vi
t Nam, Qu
c t
ế
C
ng s
n có vai trò quan tr 
ng trong vi
c truy
n ch
ngh
 ĩ 
a Mác - Lênin và thành l
 p
Đả
ng C
ng s
n Vi
t Nam.
 
2. Hoàn c
nh trong n
ướ 
c
a) Xã h
i Vi 
t Nam d 
ướ 
i s
ự 
th
ố 
ng tr 
 ị 
c
a th
ự 
c dân Pháp
 
Chính sách cai tr 
c
a th
ự 
c dân Pháp
-
ề 
chính tr 
 ,
th
c dân Pháp áp
đặ
t chính sách cai tr 
th
c dân.
 
-
ề 
kinh t 
ế 
 ,
th
c dân Pháp th
c hi
n chính sách bóc l
t v
kinh t
ế
.
 
-
ề 
v
ă
n hoá,
th
c dân Pháp th
c hi
n chính sách v
ă
n hoá, giáo d
c th
c dân; dungtúng, duy trì các h
t
c l
c h
u.
 
 
Tình hình giai c
ấ 
 p và mâu thu
ẫ 
n c
ơ 
b
n trong xã h
i

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
kudoi57 liked this
Hien Nguyen liked this
Linh Dao liked this
Quang Van Thoa Ttb liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->