Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sunatan

Sunatan

Ratings:
(0)
|Views: 218|Likes:
Published by ionebacero
speech-language Java circumcision
speech-language Java circumcision

More info:

Published by: ionebacero on Aug 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/03/2015

pdf

text

original

 
 ATUR PAMBAGYO WILUJENG ING PAWIWAHAN SUNATAN Assalamu'alaikum Wr.WbNuwun, para pinisepuh ingkang kinabekten. Bapak-bapak, Ibu-ibu saha sadherek-sadherek kakungsumawana putri ingkang dahat kinurmatan.Kula keparenga sumela atur nggempil kamardikan panjenengan sekaliyan, kalanipun saweg sakeco mawanpangandika.Kula minangka tetalaning tanggap wacana kalilanana kula matur ing ngarsanipun para rawuh kakung miwah
putri, bilih saking keparengipun Bapak……………. Sarimbit, kula tinanggenah nglairaken raos pangraosingkang mijil saking telenging wardaya. Saking Bapak…….. sarimbit, l
angkung rumiyen ngaturaken pujisyukur Alhamdulillah dumateng ngarsanipun Pangeran Ingkang Maha Agung, dene saged anjenengi
pawiwahan supitan (sunatan) putranipun ingkang angka………….. naminipun………. Kaping kalihipunBapak……….. sekaliyan ngaturaken pambagyo s
ugeng rawuh dumateng para tamu kakung sumawana putri.
Bapak………….. sekalian ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami. Dene panjenengan sami sampun
kersa nglonggaraken wekdal saha penggalih saged sowan ing pahargyan punika kanthi lega-legawaningmanah.
Lintunipun menika Bapak………… sarimbit ngaturaken gunging panuwun, dene panjengan sami ugi
kersa paring berkah pangestu dumateng putra kula ingkang sampun dipun khitan. Panjenenganipun
 bapak………….. sekalian rumaos karoban ing sih sutrisna bebasan dadi lelumb
an wonten samudra kencana,sakalangkung ndadiosaken bombong bingahing manah.Kaping tiganipun mboten kesupen ngaturaken gunging pauwun ingkang tanpa pepindahan katur dumatengpara sanak sadherek kadang kadeyan, pamong mitra saha tangga tepalih tuwin para muda-mudi ingkangsampun kanthi rila legawa paring pambyantu lan panyumbang ingkan awujud punapa kemawon ingkangndadosaken kemayaripun ingkang mengku damel.
Sarehning bapak…………. Sarimbit mboten saged ngaturi piwales punapa
-punapa pramila sagedipun namungngaturaken gunging panuwun mugi-mugi lumebering sih kanugrahaning kautaman panjenengan angsalapiwales kanugrahan saking Gusti Allah SWT ingkang matikel-tikel saha mawantu-wantu.
Kaping sekawan bapak…………. Sarimbit nyuwun gungan panjenengan sekaliyan kersa p
aring berkahpangestu wilujeng dumateng putranipun ingkang mentas dipun icali sukeripun saged wilujeng mringpancabaya, sageda dados putra ingkang dewasa remaja ngertos tanggel jawab, bekti marang sesepuh lanmurakapi dateng bebrayanm kathah labuh labet dateng negeri bangsa lan agaminipun.Mbok bilih wonten kiranging trapsila anggenipun ngacarani rawuh saha mapanaken palenggahanpanjenengan sadaya, kiranging trapsila saha bojakrama para sanak sadherek ingkang tinanggenah amongtamu. Kiranging trapsila para sinoman anggenipun nglanturaken bojokrama, wonten kuciwaning pasugatanlan lelangen, kersaha para tamu angluberna sih pangak sama.Ing wusana para tamu kasuwun kanthi sanget keparenga anglajengaken anggenipun sami lelenggahan kanthisuka manggung saha angrakabi sadaya pasugatan lan lelangan ingkang kaladosaken ngantos dumugiparipurnaning pawiwahan punika.Minangka puput pepuntoning atur, mbok bilih anggen kula ngaturaken tanggap wacana pambagya warapunika taksih kathah cicir cewet kuciwaning atur, saha kirang trapsilaning anggen kula matur, awit kirangingpangertosan kula, mugi para tamu kersaha anglunturaken gunging samodra pangaksama. Akhirul kalam bilahit taufik walhidayah
 Wassalamu’alaikum Wr. Wb
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->