Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tehnium 2 iun 2003

Tehnium 2 iun 2003

Ratings: (0)|Views: 200 |Likes:
Published by iifoarte
Colectie Revista Tehnium 1970-2006
Colectie Revista Tehnium 1970-2006

More info:

Published by: iifoarte on Aug 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/07/2013

pdf

text

original

 
FONDATĂ
IN
ANUL1970
ANUL XXXIII, NR. 349
REVISTĂ
PENTRU CONSTRUCTORII AMATORI
Număr
editat cu
sprijinul Ministerului
Educaţiei
şi
Cercetării
 
DATE
v 
2.5V
.
U/
.:f"
~
J
LED
I
.,
~
,
1
V
SW
LED
2
.,
;;,
_L
"""'"
LMZlIII/O
lED
3
.,
LED'
"
,
fa
3
ov
J1..
~
JSHON
ONO
.,
2
I
~
"
.(
"""
~
_L.
c.
'.'
C~"""
 
Nici
nu
apucaser
ă
m
să
printăm
"
pe
curat"paginilerevistei pentru predarea
În
tipografie,
că
am
şi
fost Între
baţi
telefonic (de
pildă,
de domnul Ladislau din Oradea,care deja
ştia
că
vom publica schema unei variante detelevizor Sport!)
dacă
a
apărut
numărul
212003,
cândapare etc.
Ce
bucurie mai mare
şi-ar
putea dori
un
editor sau un redactor decât
să
constate
că
publicaţia
pe
care o
realizează
este
aşteptată
cu
atâta
nerăbdare?!
Din
păcate
,
mulţi
dintre cititori n-au
reuşit
să
-
şi
procure toate numerele recente ale revistei, fie pentru
că
ea"nu mai apare"
(nu
este
difuzată)
În
localitatea
lor,
fiepentru
că
o
caută
la
alte
chioşcuri
decât cele ale
reţelei
RODIPET, singura care mai preia spre difuzare
În
ţară
TEHNIUM.
Vă
reamintim,celor care
nu
v
-
aţi
făcut
Încă
abonament,
că
la
caz de nevoie, revista poate
fi
procu
rată
contra ramburs de la Editura S.
C.
PRESA
NAŢIONALĂ
S.A.,
dar tirajul fiind limita
t,
solicitarea trebuie
comunicată
la cel mult o
lună
de
la
apariţia
număru
lui respectiv.
După
cum
aţi
observat, editorul
şi-a
onorat
până
În
prezent promisiunea ca revista TEHNIUM
să
apară
În
ultima
lună
a
fiecărui
trimestru.
Ne
mai
Întreabă
-mai
puţini
dintre
dumneavoastră
,
edrept -
dacă
am
renunţat
cumva
la
ideea ConcursuluiTEHNIUM
pe
probleme
de
economisirea energiei
şi
energii
neconvenţionale.
Nu
numai
că
nu
am
renunţat
,
dar
intenţionăm
chiar ca
În
numărul
viitor
săpublicăm
tematica
şi
regulamentul Concursului. Între timp
am
primit vestea
Îmbucurătoarecă
În
România a luat
fiinţă
o
Fundaţie
pentru promovarea energiilor regenerabile,
pe
care desigur o vom contacta
şi
o vom ruga
să
ne
fie
alături.
Acelora dintre
dumneavoastră
care
aveţi
posibilitateade a"atrage"publicitate
În
pagini
le
revistei TEHNIUM
vă
aducem la
cunoştinţă
că
editorul a aprobat tarife foarteavantajoase, anume
de
1
euro/cm2În pagini
de
policromie, respectiv
0,5
euro/
cm
2
În
pagini de
două
culori,
cu
posibilitate de negociere
la
apariţii
repetate sau
pe
spaţii
mari. Persoanele care aduc comenzi ferme depublicitate vor beneficia
de
un
comision (negociabil)raportat
la
valoarea
facturată
.
De
asemenea,editorul
agreează
şi
ideea
de
publicitate
În
sistem barter -de
pildă
spaţiu
tipografic pentru publicitate contra premii
În
obiecte pentru
câştigătorii
concursurilor,pentru articoleapreciate ca foarte bune etc.Desigur, nici
de
data aceasta
Poştaredac
ţ
iei
nu
a
reuşit
să
cuprindă
toate semnalele dvs.Oricum,
vă
mulţumim
că
aţ
i
rămas
aproape
de
noi
şi
că
ne"bom
bardaţi
"
cu
Întrebări
,
solicităr
i,
sugestii,aprecieri,de care ne
străduim
să
ţinem
cont, respectiv
să
le
rezolvăm
,
pe
cât
ne
stă
În
putinţă
.
Alexandru
Mărculescu
TEHNIUM
iunie
2003
SUMAR
CONSTRUCTORUL
ÎNCEPĂTOR
..
......
.....
pag
.
4-7
Ve
ri
ficarea
ra
p
idă
a
rist
oare
l
or
Exper
mente
AUTOMATIZĂRI
ÎN
LOCUINŢĂ
........
.....
pag
.
8-17
Tr
ei
montaie utile
in
gospodărie
VU
-m
et
ru
Sonerie ceasContro
lulvitezei
de
r
otalie
a
servo motoare orTEHNIUM
INTERNET
....................
pag
.
18-19
ATELIER
....
..................
........
pag
.
20
-
29
Con
st
ru
clia incintei
acustice
Voigt
Tapered
P
pe
Minimap
ep
ent
ru
co
l
eclia
de veder
i
In
tro
du
ce
ren
ca
l
culu
l
relelelor
desepa
rare
ATELIER TV
.........
.
...............
..
pag
.
30-32
T
este
r
pentru
transformatoare
POŞTA
REDACŢIEI.
...............
......
pag
.
33-36RADIOAMATORISM
.
......
.........
.
....
pag
.
37-39
M
ăsu
r
a
r
ea
f
actoru
lu 
de
amp
ificare
p
Amp
if
i
cator
de
microfon
C
r
c
ui
t
de
te
m
po
r
izare
Co
n
vertizor
400
Hz
Gr
id-
dip-met
ru (d
ppe
r)
CONSTRUCŢIA
NUMĂRULUI
..
..
....
.....
pag. 40-43
G
ene
rat
or
de
cu
ent pentru
incărcare
acumulato
ri
LABORATOR
..........
......
.
.........
pag
.
44-49
Conve
r
tor
Fl
tru
di
gita
l
Fr
ecve
n
metru
analogic
1OH
z-l
MHzM
c
ro
vo
l
tmet
ru
pentru
t
ensiuni
continue
ELECTRONiCĂMEDICALĂ
..............
pag
.
50-51
El
ectrostimulator
digi
t
al
AUTO-MOTO
..........
.
....
.......
.....
pag
.
52-65
I
ndi
cato
r
de
te
n
si
u
neUng
er
ea
m
oto
rul
ui
Ş
terg
ă
t
o
r
au
o
m
at
p
en
t
ru
p
arbr
iz
Apr
in
dere
e
l
ectronică
fă
r
ă
contacte
Î
m
bu
n
ătăl
i
rea
ap
r
in
der
ii
MODELISM
...
...
....
...........
.
.......
..
pag.66
Apr
in
dere
e
l
ectronică
pent
ru
navomode
le
INTERNETUL PRACTIC
......
..
.......
......
pag.67
TEHNIUM
R
evistă
pe
ntru constructorii amatofl
Fo
nd
ată
in
an
ul
1970
Anu
l
XXX
III
,
nr
.
349,
iun
ie
20
03
Edit
or
SC
Presa
Nallonală
SA
Piala
Presei
Libere
nr
.1,
Bucureşti
R
edactor-şef:
!iz.
Alexandru
Mărculescu
Secretariat
-
macheta
artistică:
Ion
Ivaş
cu
R
edacţia
:
Piala
Pr
esei Libe
re
nr
.1,
Casa
Pr
esei
Co
rp C,
etaj
1,
camera
303
Te
l
efon
:
224.21.02
Fax
:
224
.
36
.
31
E
mail
:
presanationa
l
a@yahoo.com
Cores
p
o
nd
en
ţă
Revista
TEHNIUM
,
Piata
Presei
Libere
nr
.1
Căsula
Poştală
68
,
Bucureşti
-
33
Abonamente
La
orice ofici
u
poştal
(Nr.
41
20
din Catalog
ul
Pr
esei
R
omâne)
OTP
:
Clementina
Geambaşu
Ed
ito
rul
ş
i
redacl
ia
işi
d
ecl
in
ă
o
i
ce
r
es
p
onsa
bl
itate
in
pri
vi
n
a
op
in
i
lo
r,
reco
m
andăr
i
lor
şi
so
l
ul
i
l
or lormu
l
ate
in
r
evistă,
aceasta
r
evenindintegra
l
auto
r
ilor
.
ISSN122
4-
5925
©
Toate
dr
epturi
le
ezervate
.Re
pr
od
uce
r
ea
i
nteg
r
a
l
ă
sau
parţia
l
ă
este
cu
desăvă
r
şire
i
n
te
r
z
i
să
in
a
b
senţaa
pr
obă
ri
i
sc
n
se
prea
l
abi
le a ed
to
ru
ui.
Tiparul
Romprint
SA
Abonamente lareVista
..
Tehnium
M
se pot face
ş
i
la sediul
se
PRESA
NA
ŢIO
NA
LĂ
SA, Piata PreseiLibere
nr
.
1.
sector1,
B
ucu
r
eş
t
i,
oficiul
poş
t
al
nr
.33.
Relalii
suplimentare la telefoanele: 224.
21
.02:223.26.83 saulaFAX 224.36.
31
Con
f
orm
art.205-206C,P.,intreaga
răspundere
jur
i
d
i
că
pent
ru
continutul articolelor revine exclusivautor
il
or acestora.
3

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Gurita Jorj liked this
Boboc Gheorghita liked this
Carmen Ela liked this
Istoc Gabriela liked this
Dan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->