Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
70Activity

Table Of Contents

1.1.1 Tín hiệu và phân loại tín hiệu
1.1.2.1 Biểu diễn tín hiệu rời rạc
1.1.2.2 Các phép biến đổi tín hiệu rời rạc a- Phép nhân hai tín hiệu rời rạc :
1.1.3.1.1 Các tính chất của hệ thống tương tự
1.1.3.1.2 Các hệ thống tuyến tính bất biến (LTI)
1.1.3.1.3 Phương trình sai phân tuyến tính hệ số hằng
1.1.3.2.1 Hệ thống rời rạc tuyến tính bất biến (LTI)
1.1.3.2.2 Đáp ứng xung của hệ thống tuyến tính bất biến
1.1.3.2.3 Hệ thống tuyến tính bất biến và ổn định
1.1.3.2.4 Phương trình sai phân tuyến tính hệ số hằng
1.1.3.2.5 Các hệ thống đệ quy và không đệ quy
1.2.1 Đặc điểm của multimedia
1.2.2 Nén tín hiệu trong mạng đa dịch vụ
1.2.3 Lưu trữ
1.2.4 Băng thông
1.2.5 Chất lượng dịch vụ (Quality of Service)
1.2.6 Tương tác
2.1.1.1 Đặc tính của âm thanh tương tự
2.1.1.2 Khái niệm tín hiệu
2.1.1.3 Phân loại tín hiệu
2.1.1.4 Phân loại hệ thống xử lý
2.1.1.5 Hệ thống số xử lý âm thanh
2.1.1.6 Mô hình hóa tín hiệu âm thanh
2.1.1.7 Kiến trúc hệ thống số xử lý âm thanh
2.1.1.8 Tần số lấy mẫu
2.1.2.1 Phép biến đổi z
2.1.2.2 Phép biến đổi Fourier
2.1.2.3 Phép biến đổi Fourier rời rạc
2.2.1.1 Lấy mẫu tín hiệu ở miền thời gian và tái tạo tín hiệu liên tục
2.2.1.2 Lấy mẫu tín hiệu ở miền tần số và tái tạo tín hiệu liên tục
2.2.1.3 Lấy mẫu tín hiệu ở miền tần số và tái tạo tín hiệu rời rạc
2.2.1.4 Các chuẩn mã hóa âm thoại trong các hệ thống xử lý thoại
2.2.1.5 Kiến trúc của hệ thống mã hóa âm thoại
2.2.1.6 Kiến trúc tổng quát của bộ mã hóa – giải mã âm thoại
2.2.1.7 Các yêu cầu cần có của một bộ mã hóa âm thoại
2.2.2.1 Mô hình quang phổ
2.2.2.2.2 Máy tạo dao động bảng sóng
2.2.2.2.3 Tổn
2.2.2.2.4 Tổ
2.2.2.3 Các mô hình phi tuyến
2.2.2.4 Mô hình thời gian rời rạc
2.3.1.1 Bài toán dự đoán tuyến tính
2.3.1.2 Phân tích dự đoán tuyến tính cho tín hiệu động
2.3.2.1 Mô hình xử lý tín hiệu thoại
2.3.2.2 Cấu trúc của giải thuật dùng mô hình LPC
2.4.1 Các phương pháp mã hoá
2.4.2 Các tham số liên quan đến chất lượng thoại
2.4.3.1 Phương pháp đánh giá chủ quan (MOS)
2.4.3.2.3 Mô hình đánh giá truyền dẫn E-Model
2.5.1.1 Tổng quan
2.5.1.2 Giải thuật DTW đối xứng
2.5.1.3 Giải
2.5.2.1 Tổng
2.5.2.2 Định
2.5.2.3 Ứng dụng HMM trong việc nhận dạng âm thoại liên tục
2.5.3.1 Tổng quan
2.5.3.2 Phương pháp học của não người
2.5.3.3 Từ n
2.5.3.4 Ứng
3.1.1 Khái niệm cơ bản về xử lý ảnh
3.1.2 Lĩnh vực ứng dụng kỹ thuật xử lý ảnh
3.1.3 Các giai đoạn chính trong xử lý ảnh
3.1.4 Các phần tử của hệ thống xử lý ảnh số
3.1.5.1 Ánh sáng, màu sắc và hình ảnh
3.1.5.2 Màu sắc và các thông số đặc trưng
3.1.5.3 Các định luật trộn màu cơ bản
3.1.5.4 Không gian màu RGB
3.1.5.5 Hệ thống thị giác
3.1.5.6.1 Hình ảnh tương tự
3.1.5.6.2 Quá trình lấy mẫu và lượng tử hóa tín hiệu hình ảnh
3.1.5.8 Biểu diễn tín hiệu ảnh số
3.1.6.1 Các toán tử không gian
3.1.6.2 Các phép tính với vector và ma trận
3.1.6.3 Biểu diễn hệ thống tuyến tính bằng ma trận
3.1.6.4.1 Biến đổi Fourier liên tục
3.1.6.4.2 Biến đổi Fourier rời rạc 2 chiều
3.2.1.1 Các
3.2.1.2 Mối
3.2.1.3.1 Khoảng cách giữa các điểm ảnh
3.2.1.3.2 Khoảng cách Euclide giữa p va q được định nghĩa:
3.2.2.1.1 Tăng độ tương phản
3.2.2.1.2 Biến đổi âm bản
3.2.2.1.3 Nén dải động của ảnh (biến đổi logarithm)
3.2.2.1.6 Xử lý lược đồ xám (histogram)
3.2.2.1.7 Kỹ thuật triệt nhiễu dựa trên cơ sở trung bình hóa ảnh
3.2.2.2.1 Các bộ lọc tuyến tính (trong không gian )
3.2.2.2.2 Làm trơn nhiễu bằng lọc phi tuyến (trong không gian )
3.2.2.2.3 Làm tăng độ nét của ảnh
3.2.3.1 Mô hình hóa quá trình gây méo và khôi phục ảnh
3.2.3.2.4 Nhiễu có phân bố là hàm mũ
3.2.3.2.5 Nhiễu có phân bố đều
3.2.3.3.1 Các bộ lọc sử dụng kỹ thuật lấy trung bình trong không gian
3.2.3.3.2 Các bộ lọc dựa trên thống kê thứ tự
3.2.3.4 Triệt nhiễu trong miền tần số
3.2.3.5 Kỹ thuật lọc ngược (inverse filter)
3.2.3.6 Lọc Wiener
3.2.4.1 Cơ sở phát hiện đường biên ảnh
3.2.4.2 Phương pháp Gradient
3.2.4.3 Làm nổi biên bằng toán tử la bàn
3.2.4.4 Kỹ thuật Laplace
3.2.5.1 Tổng quan về phân vùng ảnh
3.2.5.2.1 Mô tả đường biên bằng giải pháp xử lý cục bộ
3.2.5.2.2 Mô tả đường biên bằng phương pháp xử lý toàn cục (global processing)
3.2.5.3.1 Giới thiệu chung về phương pháp phân vùng theo ngưỡng biên độ
3.2.5.3.2 Phân vùng với ngưỡng toàn cục (Global thresholding)
3.2.5.3.3 Phân vùng với ngưỡng thích nghi
3.2.5.3.4 Phân vùng với ngưỡng toàn cục tối ưu
3.2.6.1 Các hệ màu cơ bản
3.2.6.2.2 Biến đổi thành phần chói thành màu
3.2.6.2.5 Hiệ
3.2.6.2.6 Xử
3.2.6.2.7 Kỹ
3.2.6.3 Nhiễu trong ảnh màu
3.3.1 Giới thiệu chung về kỹ thuật nén ảnh
3.3.2.1 Độ dư thừa số liệu
3.3.2.2 Tiêu chí đánh giá chất lượng hình ảnh
3.3.3 Mô hình hệ thống nén tín hiệu
3.3.4.1 Phương pháp mã hóa Huffman
3.3.4.2 Phương pháp mã LZW (Lempel-Ziv-Welch)
3.3.4.3 Phương pháp mã hóa loạt dài (RLC - Run Length Coding)
3.3.4.4 Phương pháp mã hóa theo vùng đồng trị
3.3.4.5 Phương pháp mã dự đoán không tổn thất
3.3.5.1 Phương pháp mã dự đoán có tổn hao
3.3.5.2 Các phương pháp nén sử dụng phép biến đổi không gian tín hiệu
3.3.5.3 Các chuẩn nén ảnh tính và ảnh động
3.3.5.4.1 Biến đổi DCT
3.3.5.4.4 Mã hóa thành phần DC
3.3.5.5 Nén JPEG lũy tiến
3.3.5.6 Các tham số tiêu chuẩn của phương pháp nén JPEG
3.3.5.7 Phương pháp nén ảnh động theo chuẩn M-JPEG
3.3.6.1 Kỹ thuật xử lý tín hiệu trong MPEG
3.3.6.2 Mã hóa tín hiệu MPEG
3.3.6.3 Giải mã tín hiệu MPEG
3.3.6.4 Các thành phần cơ bản trong ảnh nén MPEG
3.3.6.5 Tiêu chuẩn nén MPEG-2
3.3.7.1 Video trong MPEG-4
3.3.7.2 Cấp độ của video MPEG-4
3.3.7.3 Mã hóa đường nét (shape)
3.3.7.4 Mã hóa texture
3.3.7.5 Sprites
3.3.7.6 Scalability
3.3.8 Ứng dụng và đánh giá khả năng kinh tế của các tiêu chuẩn nén
4.1.1.1 Băng từ
4.1.1.2 Đĩa quang
4.1.1.3 Lưu trữ dữ liệu trên hệ thống đĩa từ (hard disk)
4.1.2.1 Phân phối nội dung qua kênh vô tuyến
4.1.2.2.1 Các dải sóng vô tuyến dùng để phát thanh
4.1.2.2.2 Hệ thống phân phối tín hiệu âm thanh stereo
4.1.2.3.1 Đặc điểm kênh truyền hình tương tự
4.1.2.3.3 Dịch vụ truyền hình DTH tại Việt Nam
4.1.2.4 Phân phối nội dung qua kênh hữu tuyến
4.2.2.1 Chuẩn H261
4.2.2.2 Chuẩn H.262
4.2.2.3 Chuẩn H263
4.2.2.4 Chuẩn H264
4.2.2.5 Chuẩn JVT
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
72980407-XuLyAmThanhVaHinhAnh

72980407-XuLyAmThanhVaHinhAnh

Ratings: (0)|Views: 1,385 |Likes:
Published by Sephiroth.tdk

More info:

Published by: Sephiroth.tdk on Aug 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/02/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 5 to 47 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 53 to 57 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 62 to 187 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 192 to 245 are not shown in this preview.

Activity (70)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Zoro Roronoa liked this
Thanh Go Nguyen liked this
Thành Trần liked this
hiehie272 liked this
Vịt Béo liked this
Tuan Nguyen liked this
Saturn Tran liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->