Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2012-1 Certificado resolución adjudicación 20 agosto

2012-1 Certificado resolución adjudicación 20 agosto

Ratings: (0)|Views: 1,063 |Likes:
Generalitat de Catalunya Departament d’Economia i Coneixement Comissió Central de Subministraments

Manuel Díaz Espiñeira, Subdirector general de Subministraments i Serveis

CERTIFICO Que, en data 20 d’agost de 2012, el president de la Comissió Central de Subministraments ha resolt:

“ANTECEDENTS 1. En sessió de 26 de gener de 2012, la Comissió Central de Subministraments va aprovar l’inici de l’expedient de l’Acord marc dels serveis de vigilància i seguretat (Exp. 2012/1). El pressupost base de
Generalitat de Catalunya Departament d’Economia i Coneixement Comissió Central de Subministraments

Manuel Díaz Espiñeira, Subdirector general de Subministraments i Serveis

CERTIFICO Que, en data 20 d’agost de 2012, el president de la Comissió Central de Subministraments ha resolt:

“ANTECEDENTS 1. En sessió de 26 de gener de 2012, la Comissió Central de Subministraments va aprovar l’inici de l’expedient de l’Acord marc dels serveis de vigilància i seguretat (Exp. 2012/1). El pressupost base de

More info:

Published by: Francisco Quintero Díaz on Aug 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/27/2012

pdf

text

original

 
Generalitat de CatalunyaDepartament
d’Economia i Coneixement
 
Comissió Central de Subministraments
 
Gran Via de les Corts Catalanes,, 635, 2a planta08010 BarcelonaTelèfon 93 316 22 66Telefax 93 316 22 40
Manuel Díaz Espiñeira, Subdirector general de Subministraments i Serveis
CERTIFICO
Que, en data 20 d
agost de 2012, el president de la Comissió Central de Subministramentsha resolt:
ANTECEDENTS
1. En sessió de 26 de gener de 2012, la Comissió Central de Subministraments va aprovar
l’inici de l’expedient de l’Acord marc
dels serveis de vigilància i seguretat (Exp. 2012/1).El pressupost base de licitació és de 33.614.200,00
d’Euros
amb
una vigència inicial d’un
any.
2. En sessió de 24 d’abril de 2012, la Comissió Central de Subministraments va aprovar
elsplecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que el regulen,així com
la tramitació ordinària de l’expedient i la seva adjudicació mitjançant procediment
obert
i valoració de més d’un criteri
. Així mateix, va aprovar
l’expedient de contractació i
va
ordenar l’obertura del procediment d’adjudicació
mitjançant la publicació del corresponentanunci en el Perfil de contractant de la Comissió i en els diaris oficial corresponents.Finalment, va designar els vocals de la Mesa de contractació.3. En data 17 de juliol de 2012
, la Mesa de contractació va aprovar la classificació d’of
ertes,feta a partir dels treballs de valoració de la Ponència tècnica, amb identificació de les oferteseconòmicament més avantatjoses i va donar trasllat de la
proposta d’adjudicaci
ócorresponent
a l’òrgan de contractació.
 4. El mateix 17 de juliol de 2012 varen ser requerides les empreses seleccionades per a
que, en un termini màxim de deu dies hàbils a comptar des de l’endemà de la seva
publicació en el Perfil de contractant de la Comissió Central de Subministramentsacreditessin documentalment trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb
la Seguretat Social, estar donats d’alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques
i al corrent delseu pagament i haver abonat la part proporcional del cost dels anuncis de licitació en elsdiaris oficials. El termini màxim
de lliurament d’aquesta documentació fou el dissabte dia 28
de juliol de 2012.5. Les empreses seleccionades amb oferta econòmicament més avantatjosa han acreditat
les condicions d’aptitud i
el compliment de les obligacions tributàries i amb la SeguretatSocial, així com trobar-
se d’alta i al corrent del pagament de l’Impost d’Activitats
Econòmiques,
documentació acreditativa de l’assegurança prevista en la clàusula 7a del
plec de prescripcions tècniques, així com el pagament de la part proporcional del cost delsanuncis de licitació per la qual cosa procedia acordar
l’
adjudicació a aquestes empreses
l’Acor
d marc dels serveis de vigilància i seguretat (Exp. 2012/1).
 
Generalitat de CatalunyaDepartament
d’Economia i Coneixement
 
Comissió Central de Subministraments
 
Gran Via de les Corts Catalanes,, 635, 2a planta08010 BarcelonaTelèfon 93 316 22 66Telefax 93 316 22 40
6. En el tràmit de fiscalització prèvia
a l’adjudicació
realitzat el 27 de juliol de 2012 per partde la Intervenció del D
epartament d’Economia i Coneixement, s’ha constatat que les
empreses que es relacionen a continuació, tot i que han aportat
a l’expedient
certificatspositius vigents, a data de la fiscalització, és a dir, el 27 de juliol, no es trobaven al correntde les obligacions tributàries i/o amb la Seguretat Social. Les empreses afectades són lesque tot seguit és relacionen:Aubrac Seguridad y Protección, SL (integrant de la UTE Phoenix Vigilancia y Seguridad, SA
Aubrac Seguridad y Protección, SL).Castellana de Seguridad, SAU.Control, Orden y Seguridad, SL.Securitas Seguridad España, SA.Segurisa, Servicios Integrales de Seguridad, SA.Sequor Seguridad, SAU.7. El 27 de juliol de 2012, en aplic
ació de l’article 22 del Reial d
ecret 1098/2001, de 12
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de lesAdministracions públiques, es va requerir a les empreses esmentades en el punt 6 per a queaportessin, com a màxim l
’1 d’agost a
les 14:00 hores, certificació positiva de data igual oposterior a la de 27 de juliol, que acredités el compliment de les obligacions tributàries i/oamb la Seguretat Social.8. El 30 de juliol de 2012, la Comissió Central de Subministraments
va acordar l’adjudicació
de les empreses referides en els punts 3, 4 i 5 dels antecedents, i que van acreditar
condicions d’aptitud i
documentació acreditativa requerida dins el termini assenyalat.9. Les empreses esmentades en el punt 6 han aportat dins de termini la documentaciórequerida a la que es fa referència en el punt 7, excepte les següents:Control, Orden y Seguridad, SL.Sequor Seguridad, SAU.10.-
L’empresa Control, Orden y Seguridad, SL ha estat inicialment identificada amb oferta
econòmica més avantatjosa en el
lot 1 i l’empresa Sequor Seguridad, SAU en els lots 1, 2 i
5. En no reunir aquestes empreses la documentació acreditativa requerida dins el terminiassenyalat, cal adjudicar i/o requerir a les empreses següents per ordre de classificació
l’acreditació documental prèvia a l’adjudicació, per a cada un dels lots afectats, de
conformitat amb
el que estableix l’article 151.2
del Text refós de la Llei de contractes delsector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant,TRLCSP), en aquest sentit, les empreses afectades són: Segur Ibérica, SA; Sentry Serviciosde Seguridad Integral y Privada, SL; i Alerta y Control, SA. Respecte les dues primeres calprocedir a la seva adjudicació en els lots afectats atès que han estat ja adjudicatàries
d’altres lots, i respecte a l’empresa
Alerta y Control, SA, el
2 d’agost, els serveis tècnics de
la Comissió Central de Subministraments
han requerit l’acreditació documental prèvia al’adjudicació, amb termini
màxim per
al seu lliurament el 14 d’agost, d’acord ambl’antecedent 5 de la present resolució
.
 
Generalitat de CatalunyaDepartament
d’Economia i Coneixement
 
Comissió Central de Subministraments
 
Gran Via de les Corts Catalanes,, 635, 2a planta08010 BarcelonaTelèfon 93 316 22 66Telefax 93 316 22 40
11.-
L’empresa
Alerta y Control, SA ha aportat la documentació sol·licitada dins de termini.Ha estat fiscalitza
t l’expedient.
 
FONAMENTS DE DRET
1. Article 196 del TRLCSP, que determina que els òrgans de contractació podran concloure
acords marc amb un o varis empresaris per tal de fixar les condicions a què s’han d’ajustar
els contractes que pretenguin adjudicar durant un determinat període de temps, i article197.1 del TR
LCSP que determina el procediment per a la conclusió d’aquests acords marc.
 2.
Article 54 del TRLCSP, que estableix les condicions d’aptitud per contractar.
 3. Article 151 del TRLCSP, sobre classificació de les ofertes, adjudicació del contracte i
notificació de l’adjudicació.
 4. Article 22 del Reglament general de la Llei de contractes de les Administracionspúbliques, aprovat per Reial d
ecret de 1098/2001, de 12 d’octubre.
5. Article 7.1 del Decret 96/2001, de 20 de març, sobre organització i competències per a lacontractació dels subministraments i dels seus serveis complementaris, relacionats o
derivats dins l’Administració de la Generalitat i altres organismes públics, que estableix quela Comissió Central de Subministraments és l’
òrgan de contractació dels productes, bénsmobles i serveis que es declarin de contractació centralitzada.6.- Acord de la Comissió Central de Subministraments de 30 de juliol pel qual es faculta alPresident de la Comissió Central de Subministraments a adjudicar, si escau, a les empreses
inicialment proposades com a adjudicatàries a qui s’ha requerit certificació positiva en eltràmit de fiscalització prèvia i l’aportin dins de termini, i a les noves empreses proposadescom a conseqüència d’incompliment d
els requisits
previs a l’adjudicació
per part de lesinicialment proposades dels serveis de vigilància i seguretat (Exp. 2012/1).
D’acord amb els antecedents i els fonaments de dret esmentats
, el President de la ComissióCentral de Subministraments, en data 20
d’agost
de 2012,
RESOLC:
1r
 
Adjudicar l’Acord marc
dels serveis de vigilància i seguretat (Exp. 2012/1) a lesempreses i en els lots que es relacionen tot seguit:Lot 1
Província de BarcelonaSegurisa, Servicios Integrales de Seguridad, SAUTE Phoenix Vigilancia y Seguridad, SA - Aubrac Seguridad y Protección, SLCastellana de Seguridad, SAUSecuritas Seguridad España, SASegur Ibérica, SAAlerta y Control, SA

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->