Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
P. 1
Thiền Sư Trung Hoa

Thiền Sư Trung Hoa

Ratings: (0)|Views: 41|Likes:
Zen Master HT Thich Thanh Tu
Zen Master HT Thich Thanh Tu

More info:

Published by: Nguyễn Văn Tưởng on Aug 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/17/2012

pdf

text

original

 
 THANH T
Ừ 
 
So
n D
ch
THI
N S
Ư 
TRUNG HOA
T
P M
T
PL 2542-1998
 
 
L
Ờ 
I D
N
ĐẦ
U
T
 p I “Thi
n s
ư
Trung Hoa” này, chúng tôi góp d
ch trong ba b
sách“C
nh
Đứ
c Truy
n
Đă
ng L
c”, “Ch
Nguy
t L
c” và “Cao T
ă
ng Truy
n”. Tuychung h
i c
ba b
sách, song hành tr 
ng c
a Thi
n s
ư
“ra
đ
i không l
ư
u l
i d
uv
ế
t”, nên chi không th
tìm ki
ế
m
đầ
y
đủ
 
đượ 
c. M
c dù th
ế
, chúng tôi ngh
 ĩ 
m
t câunói c
a Thi
n s
ư
, n
ế
u
độ
c gi
lãnh h
i
đượ 
c, c
ũ
ng có th
 
đủ
tu hành
đế
n gi
i thoát.Cho nên, chúng tôi không ng
i phiên d
ch ra
đ
ây.
Đặ
c
đ
i
m trong s
truy
n bá Thi
n tông, Thi
n s
ư
không khi nào nói tr 
ngra nh
ng cái gì mình mu
n d
y cho k 
tham v
n. Các ngài khéo dùng nh
ng hành
độ
ng l
th
ườ 
ng, nh
ng ngôn ng
bí hi
m khi
ế
n cho ng
ườ 
i tham v
n ph
i ng
cnhiên, ph
i nghi ng
ờ 
. Vì th
ế
, ch
có nh
ng ng
ườ 
i lanh l
ợ 
i m
ớ 
i có th
ngay
đ
ó th
 h
i
đượ 
c. B
ng ng
ườ 
i không th
ngay
đ
ó th
h
i, thì ph
i ôm hoài nghi mãi tronglòng,
đế
n bao gi
ờ 
g
 p c
ơ 
duyên m
ớ 
i t
nh ng
. Có m
t Thi
n s
ư
 
đ
ã nói: “Tôi khôngquí Tiên s
ư
v
 
đứ
c h
nh, mà ch
quí ch
không gi
i nghi cho tôi.” Do
đ
ó, khi c
mvi
ế
t d
ch t
 p sách này, tôi ch
mu
n hoàn toàn là d
ch gi
, không mu
n xen vàom
t ý ki
ế
n nào. Nh
ư
ng hành tr 
ng Thi
n s
ư
th
t quá khó hi
u. Có khi các ngài nh
ư
quángang tàng không k 
gì t
i ph
ướ 
c, nh
ư
Thi
n s
ư
 
Đơ 
n Hà thiêu t
ượ 
ng Ph
t. Có khicác ngài nh
ư
thô b
o dám gi
ế
t h
i chúng sanh, nh
ư
Nam Tuy
n c
m dao ch
t conmèo. Có khi các ngài nh
ư
tàn nh
n không bi
ế
t th
ươ 
ng k 
h
u h
c, nh
ư
Hoàng Bá
đ
ánh Lâm T
ế
. Ho
c các ngài t
b
o sau khi ch
ế
t s
sanh làm con trâu, nh
ư
NamTuy
n, Qui S
ơ 
n... Vì th
ế
, n
ế
u chúng tôi không
đ
i
m s
ơ 
qua, quí
độ
c gi
khó b
 lãnh h
i
đượ 
c thâm ý. Ch
ng nh
ng không lãnh h
i
đượ 
c thâm ý, trái l
i còn
đ
âmra nghi ng
ờ 
hoang mang, có khi ph
báng các ngài là khác. B
ở 
i l
 
y, bu
c lòngchúng tôi ph
i d
n gi
i m
t vài
đ
i
m
đặ
c bi
t
ở 
sau
đ
ây, g
i là hé c
a cho quí
độ
cgi
b
ướ 
c vào nhà Thi
n.* Ng
ườ 
i tu theo Thi
n tông c
t nh
n
đượ 
c b
n tâm, th
y
đượ 
c b
n tánh c
amình. Khi nh
n
đượ 
c b
n tâm, m
ớ 
i tin “tâm t
c là Ph
t”. Khi th
y
đượ 
c b
n tánh,m
ớ 
i tin “tánh mình
đầ
y
đủ
t
t c
, x
ư
a nay v
n thanh t
nh”. Nh
ư
ng tâm tánh
ở 
 
đ
âu?th
ế
nào? T
t c
ng
ườ 
i tu Ph
t
đề
u th
c m
c v
n
đề
này. Khi
đặ
t câu h
i tâm tánh
ở 
 
đ
âu? th
ế
nào? thì khác gì ng
ườ 
i c
ỡ 
i trâu tìm trâu, vác Ph
t
đ
i c
u Ph
t, bi
ế
t bao gi
ờ 
 th
y
đượ 
c. Sao chúng ta không m
nh m
nh
ư
Thi
n s
ư
Hu
H
i? Khi S
ư
 
đế
n thamv
n Mã T
, Mã T
h
i:-
Đế
n
đ
ây tính c
u vi
c gì?S
ư
th
ư
a:-
Đế
n c
u Ph
t pháp.- Kho báu nhà mình ch
ng
đ
oái hoài, b
nhà ch
y
đ
i tìm cái gì? Ta trong
ykhông có m
t v
t, c
u Ph
t pháp cái gì?- Cái gì là kho báu nhà mình c
a Hu
H
i?
 
- Chính nay ng
ươ 
i h
i ta,
đ
ó là kho báu c
a ng
ươ 
i,
đầ
y
đủ
t
t c
khôngthi
ế
u th
n, t
do s
d
ng
đ
âu nh
ờ 
tìm c
u bên ngoài. Ngay câu nói này, S
ư
nh
n
đượ 
c b
n tâm.Th
t không xa, n
ế
u chúng ta can
đả
m tin nh
n thì nó s
ờ 
s
ờ 
tr 
ướ 
c m
t. B
ngchúng ta không tin nh
n thì tìm mãi su
t
đờ 
i không ra. B
ở 
i chúng ta
đ
ã t
ưở 
ngt
ượ 
ng quá nhi
u v
tâm tánh, nh
ng t
ưở 
ng t
ượ 
ng
y
đ
ã tô
đắ
 p v
v
ờ 
i khi
ế
n b
m
tth
t c
a tâm tánh bi
ế
n thành hình t
ướ 
ng l
huy
n bí. Gi
ờ 
 
đ
ây, nghe các Thi
ns
ư
ch
th
ng b
m
t th
t c
a nó r 
t t
m th
ườ 
ng bình d
, t
t c
chúng ta không aich
u tin. Do
đ
ó, mu
n th
y b
m
t th
t c
a mình (B
n lai di
n m
c) qua các l
ờ 
ich
d
y c
a các Thi
n s
ư
, chúng ta ph
i g
t b
m
i t
ưở 
ng t
ượ 
ng
đ
ã có lâu nay
đ
i,kh
d
 ĩ 
m
ớ 
i tr 
c nh
n
đượ 
c tâm tánh.*Thi
n tông l
y b
n tâm làm ch
, nên s
tu hành c
a Thi
n s
ư
là s
ng tr 
ở 
l
iv
ớ 
i ông ch
c
a mình, trong m
i hành
độ
ng, m
i th
ờ 
i gian. T
t c
hình th
c bênngoài
đố
i v
ớ 
i Thi
n s
ư
không có gì là quan tr 
ng. Dù ng
i thi
n su
t ngày, d
ướ 
icon m
t các ngài v
n th
y ch
ư
a ph
i là tinh t
n. Vì th
ế
, Thi
n s
ư
Hoài Nh
ượ 
ngm
ớ 
i
đặ
t câu h
i v
ớ 
i Thi
n s
ư
 
Đạ
o Nh
t, khi S
ư
này
đ
ang m
i mê ng
i thi
n, r 
ng:“Nh
ư
trâu kéo xe, xe không
đ
i,
đ
ánh xe là ph
i hay
đ
ánh trâu là ph
i?”Hu
ng n
a, quên tâm mình ch
y theo hình th
c bên ngoài, càng tu càng xa
đạ
o. Không có s
giác ng
nào ngoài tâm mà có. Ph
t là giác, n
ế
u chúng ta c
uPh
t mà quên tâm, th
h
i bao gi
ờ 
th
y Ph
t. Nh
ng hình t
ượ 
ng Ph
t, B
-tát th
ờ 
  bên ngoài, ch
là ph
ươ 
ng ti
n g
ợ 
i l
i cho chúng ta nh
ớ 
b
n tâm. N
ế
u chúng takhông ch
u nh
ớ 
l
i b
n tâm, c
c
u c
nh n
ơ 
i hình t
ượ 
ng bên ngoài, th
t m
tvi
c làm trái
đạ
o. Vì th
ế
, Thi
n s
ư
 
Đơ 
n Hà
đ
ã b
o d
n thiêu t
ượ 
ng Ph
t g
. Vi
nch
H
ướ 
ng nóng lòng h
i: “T
i sao thiêu t
ượ 
ng Ph
t c
a tôi?” S
ư
 
đ
áp: “Thiêu tìmxá-l
ợ 
i.” Th
t là m
t câu
đ
áp b
t h
. V
y mà Vi
n ch
còn ngây th
ơ 
nói: “Ph
t g
 làm gì có xá-l
ợ 
i.” S
ư
b
o: “Th
nh thêm hai v
n
a thiêu.” Qu
nhiên m
t ti
ế
ng s
mtét màng tai, làm sao Vi
n ch
không t
nh ng
 
đượ 
c. Do
đ
ó, ng
ườ 
i sau nói: “
Đơ 
nHà thiêu Ph
t g
, Vi
n ch
ng lông mày.” (
Đơ 
n Hà thiêu m
c Ph
t, Vi
n ch
l
cmi mao.) Hành
độ
ng táo b
o c
a Thi
n s
ư
 
Đơ 
n Hà là m
t s
c m
nh phi th
ườ 
ng,
đ
ánh th
c
đượ 
c ng
ườ 
i
đ
ang chìm trong gi
c mê hình th
c.*Mu
n tr 
c nghi
m ch
th
y bi
ế
t c
a ng
ườ 
i, không gì hay h
ơ 
n
ở 
trong m
ttr 
ườ 
ng h
ợ 
 p b
t th
n b
t bu
c h
ph
i th
l
ra l
ờ 
i nói, ho
c hành
độ
ng. Thi
n s
ư
  Nam Tuy
n gi
ơ 
dao s
 p ch
t con mèo m
t cách
độ
t ng
t gi
a
đạ
i chúng, b
t bu
cchúng ph
i
đ
áp m
t câu cho h
ợ 
 p ý, S
ư
s
c
u con mèo. R 
t cu
c trong
đạ
i chúngkhông có ng
ườ 
i
đ
áp
đượ 
c, bu
c lòng S
ư
ph
i h
dao. Hành
độ
ng
y không ph
inh
m vào con mèo, mà nh
m th
ng
đạ
i chúng. Nh
ư
ng
đạ
i chúng
đ
ã b
t l
c, S
ư
b
t
đắ
c d
 ĩ 
ph
i gi
ế
t con mèo nh
ư
l
ờ 
i
đ
ã nói. Khi Tùng Th
m
đ
i ngoài v
, S
ư
c
ũ
ngthu
t l
i l
ờ 
i
y, Tùng Th
m li
n c
i giày
độ
i trên
đầ
u. S
ư
b
o: “ Giá khi nãy cóng
ươ 
i thì
đ
ã c
u
đượ 
c con mèo.” Hành
độ
ng b
t th
n c
a S
ư
ch
ng khác nào c
ơ 
nsét
đ
ánh, ch
có Tùng Th
m bi
ế
t
đượ 
c ý S
ư
nên c
i giày
độ
i trên
đầ
u. B
ở 
i vì ch
 t
t quí c
a con ng
ườ 
i là
đầ
u, cái ti ti
n nh
t là gi
y. Tùng Th
m c
i giày
độ
i trên

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->