Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Webquest Storia - La Quadratura Del Cerchio

Webquest Storia - La Quadratura Del Cerchio

Ratings: (0)|Views: 465|Likes:
Published by Erasmo Modica

More info:

Published by: Erasmo Modica on Aug 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial Share Alike

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2013

pdf

 
 
£O{edj`kmdk`wk rj |kygk em `mw{ym j` {`m aym`gk bjwwì.Em bm{rm è akfdkwyjbm% `f` dfymek. Em ej`km ykwwm gkeekrwymgk% gkeek bfrwy{~jf`j% ek ekaaj% ek {rm`~k m`afemyj% jdmybjm|jkgj ykwwjej`kj% ek ykafek jd|embmijej% g{yk%gk|yjdk`wj bhk `k ykafem`f em bf`gfwwm% m`bhk aejrvmahj k aej r|fyw% w{wwf bjù è akejgm rojgm k jyyjrjf`kgkeem b{yvjej`km `mw{ym. K |kywm`wf |{ù gjyrj bhk emaym`gk bjwwì hm dfrwymwf gj rm|ky }{mgymyk je bkybhjf.³
F. Hk`yz 
 *
\YKRK@WM^JF@K
[`f gkj |yfiekdj bemrrjbj gkeem akfdkwyjm aykbm kym }{keef gkeem
}{mgymw{ym gkebkybhjf
. Je |yfiekdm bf`rjrwk `keem bfrwy{~jf`k% wymdjwk je rfef {rf gkeem yjam k gkebfd|mrrf% gj {` }{mgymwf mvk`wk em rwkrrm mykm gj }{keem gj {` gmwf bkybhjf. Wmek|yfiekdm hm vjrwf jd|ka`mwj j dmwkdmwjbj |ky gjvkyrj rkbfej k rfef `ke =889 è rwmwmyjafyfrmdk`wk gjdfrwymwm e‚jd|frrjijejwì gj yjrfe{~jf`k dkgjm`wk yjam m bfd|mrrf.
BF@RKA@M 
È `kbkrrmyjf |yfg{yyk {` kemifymwf j`
Qfyg 
k {`m |ykrk`wm~jf`k gj
\fqky \fj`w 
`kj }{mejijrfa`kyì yj|fywmyk> e‚jd|frwm~jf`k gke |yfiekdm% ek |yj`bj|mej wm||k gkeem rwfyjm gj wmek|yfiekdm% j dmwkdmwjbj jd|ka`mwj `keem r{m yjrfe{~jf`k k em |frrjijejwì gj yjrfevkyefrk`~m je rfef {wjej~~f gkeem yjam k gke bfd|mrrf.È m`bhk bf`rjaejmwf yj|fywmyk meb{`j |mrrj gkeem ekwwkymw{ym j` b{j vjk`k dk`~jf`mwf wmek|yfiekdm. \ky krkd|jf è |frrjijek |mywjyk gmee‚{ewjdf bm`wf gke \mymgjrf gj Gm`wk Mejahjkyj ( 
\mymgjrf% XXXJJJ% =22$=7=
 *. M oj`k mwwjvjwì vkyyì kr|frwf meem bemrrk je emvfyf rvfewf gmj rj`afej ay{||j gj emvfyf.
J@GJBM^JF@J
È |frrjijek {wjej~~myk% |ky em ykmej~~m~jf`k gkeek bfrwy{~jf`j akfdkwyjbhk kvk`w{mej% jerfowqmyk gj akfdkwyjm gj`mdjbm Bmiyj Akfdêwyè JJ \e{r f Akfakiym.Rj bf`rjaejm j`fewyk gj dk`~jf`myk aej mewyj |yfiekdj bemrrjbj gkeem akfdkwyjm% fvvkyf}{keej gkeem wyjrk~jf`k gkee‚m`afef k gkeem g{|ejbm~jf`k gke b{if.E‚jd|frwm~jf`k gke emvfyf è emrbjmwm mj bfd|f`k`wj gke ay{||f bhk rj fbb{|m gke|yfiekdm.
 
 
YJRFYRK
\ky |fywmyk m wkydj`k je emvfyf è |frrjijek omyk yjokyjdk`wf mj rka{k`wj rjwj>
Qjcj|kgjm
>hww|>&&jw.qjcj|kgjm.fya&qjcj&]{mgymw{ymVgkeVbkybhjfhww|>&&jw.qjcj|kgjm.fya&qjcj&Bfrwy{~jf`jVbf`VyjamVkVbfd|mrrf
 
hww|>&&jw.qjcj|kgjm.fya&qjcj&Wyjrk~jf`kVgkee!m`afefhww|>&&jw.qjcj|kgjm.fya&qjcj&G{|ejbm~jf`kVgkeVb{ifhww|>&&jw.qjcj|kgjm.fya&qjcj&Gm`wkVMejahjkyjhww|>&&jw.qjcj|kgjm.fya&qjcj&Gjvj`mVBfddkgjmhww|>&&jw.qjcj|kgjm.fya&qjcj&J`oky`fV+98Gjvj`mVBfddkgjm+9:hww|>&&jw.qjcj|kgjm.fya&qjcj&\{yamwfyjfV+98Gjvj`mVBfddkgjm+9:hww|>&&jw.qjcj|kgjm.fya&qjcj&\mymgjrfV+98Gjvj`mVBfddkgjm+9:
Gm`wkdmwjbm>
hww|>&&qqq.imwdmwh.jw&gm`wkdmwjbm&j`gjak&j`gjak.hwdhww|>&&qqq.imwdmwh.jw&gm`wkdmwjbm&j`gjak&|jaykbf.hwdhww|>&&qqq.imwdmwh.jw&gm`wkdmwjbm&j`gjak&}{mgymw{ym.hwd
 
Ykwwjojbm~jf`j k }{mgymw{yk>
hww|>&&qqq.imwdmwh.jw&dmwkdmwjbm&of`gmdk`wj&ykwwjoV}{mgymw&ykwwjoV}{mgymw.hwd
J |yfiekdj gkee‚m`wjbhjwì aykbm>
hww|>&&qqq.jrwjw{wfbmevj`f.jw&rw{gk`wj&rjwj&dmwhaykbm&|yfiekdj.hwd
Rwfyjm gkeem }{mgymw{ym gke bkybhjf>
hww|>&&qqq.oykkdmrf`r$oykkdmrf`yz.bfd&~m||jm.hwde
 
hww|>&&qqq$ayf{|r.gbr.rw$m`g.mb.{c&phjrwfyz&HjrwWf|jbr&R}{myj`aVwhkVbjybek.hwde
Ijfaymojk gkj dmwkdmwjbj k rwfyjm gkeem dmwkdmwjbm>
hww|>&&qqq$ayf{|r.gbr.rw$m`g.mb.{c&phjrwfyz&j`gkx.hwdehww|>&&qqq.dmwhr.wbg.jk&|{i&HjrwDmwh&\kf|ek&YImeeHjrw.hwdehww|>&&qqq.ameam`j.jw&dmwkdmwjbm&rwfyjmVdmwkdmwjbm&
Rwy{ww{ym gkeem Gjvj`m Bfddkgjm>
hww|>&&qqq.yfikywf$byfrjf.`kw&GJGMWWJBMVJ@VYKWK&rwy{ww{ymVbfddkgjm.hwd
 _ME[WM^JF@K
J |mymdkwyj rj vme{wm~jf`k rmym``f j rka{k`wj>=.
 
 vmejgjwì gke emvfyf39.
 
}{mejwì gkee‚kr|frj~jf`k32.
 
bm|mbjwì gj m||yfof`gjyk k md|ejmyk ek yjrfyrk37.
 
mijejwì gj ykmej~~myk wkrwj bhjmyj% bfyykwwj k rbfyykvfej.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Rita Calogiuri liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->