Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
LTLE 370-004 Fall 2012 Syllabus

LTLE 370-004 Fall 2012 Syllabus

Ratings: (0)|Views: 73|Likes:
Published by Tonia Dousay

More info:

Published by: Tonia Dousay on Aug 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/27/2013

pdf

text

original

 
HZHC 1=?+??: $J`sqbu% Gbhh Qckcqzc| <?2< _bmc 2 `g 4
Fbkcq Kbjeq`n Snewc|qezu
HZHC 1=?
Enqz|saze`nbh Zcadn`h`mu 
Ahbqq }ehh lc jchewc|cj `nhenc en b qunad|`n`sq g`|kbz( en Lhbail`b|j.Zdc Gbhh <?2< qckcqzc| hbqzq g|`k ?4/<=/<?2< + 2</2:/<?2<.@s| genbh ctbk eq qadcjshcj g`| Zds|qjbu( Jcacklc| 21( <?22 g|`k 26??pk
 ‑ 
16??pk.
Enqz|saz`| Eng`|kbze`n
Enqz|saz`|6 Z`neb J`sqbuHcb|nenm( Zcadn`h`mu bnj Hcbjc|qdep Cjsabze`n Jcpb|zkcnz@ggeac D`s|q6 web Qiupc $zbj`sqbu%2<61?+261? Zsc/Zds161?+36?? Zsc/ZdsCkbeh6 j`sqbuzbOfks.cjs `|  zbj`sqbuOmkbeh.a`k _d`nc6 =?7+13<+5:35 $M``mhc W`eac% }}}.penzc|cqz.a`k/zbj`sqbu }}}.z}ezzc|.a`k/zbj`sqbu }}}.henicjen.a`k/en/z`neb  E bk bwbehblhc z` adbz `nhenc js|enm `ggeac d`s|q `| bz `zdc| zekcq lu bpp`enzkcnz z` jeqasqqa`s|qc+|chbzcj kbzzc|q. ]dehc E kbic cwc|u bzzckpz z` lc `nhenc js|enm `ggeac d`s|q( E kbu dbwcbn snbnn`snacj a`ngheaz. Q`( phcbqc qadcjshc adbzq en bjwbnac }dcn p`qqelhc. E p|cgc| lcenma`nzbazcj web ckbeh( bnj bzzckpz z` |cqp`nj z` bhh kcqqbmcq }ezden <: d`s|q. _hcbqc bhh`} zdeqbk`snz `g zekc g`| ku |cqp`nqc. _d`nc abhhq }ehh lc |czs|ncj }ezden :4 d`s|q.
 
]cha`kc bnj \cq`s|acq
]cha`kc z` HZHC 1=?" En zdeq ahbqq( u`s }ehh sqc k`jc|n zcadn`h`mecq z` phbn( p|`jsac( bnj cjezkshzekcjeb p|`jsazq sqcj g`| zcbadenm bnj hcb|nenm. Bq b lbqeq g`| `s| }`|i( }c }ehh ctph`|c zdcgechj `g enqz|saze`nbh zcadn`h`mu $bhq` abhhcj cjsabze`nbh zcadn`h`mu%( bnj zdc |chbze`nqdeplcz}ccn d`} pc`phc hcb|n bnj zdc jcqemn `g enqz|saze`nbh kcjeb. U`s }ehh dbwc zdc `pp`|zsnezuz` jcwch`p nc} p|`jsazq bnj pb|zeaepbzc en pcc| |cwec}q.En bjjeze`n z` hcb|nenm d`} z` sqc zcadn`h`mecq( enqz|saze`nbh zcadn`h`meqzq }`|i db|j z` bnbhuvcbnj q`hwc p|`lhckq l`zd enjcpcnjcnzhu bnj a`hhbl`|bzewchu. Zdcu bpp|caebzc zdc jczbehq bnj
‘d`} z`‛ eng`|kbze`n bhk`qz bq ksad bq zdc a|cbzewc p|`acqq `g jcqemnenm nc}( enqz|saze`nbh
enzc|wcnze`nq. ]ezd ctpc|ecnac bnj |cghcaze`n( enqz|saze`nbh zcadn`h`meqzq lcmen z` jcwch`p bpc|q`nbh pdeh`q`pdu `g p|`pc| jcqemn.Bhzd`smd hcb|nc|q cnzc| zdeq a`s|qc }ezd wb|uenm jcm|ccq `g zcadneabh qiehh( bhh abn lc qsaacqqgsh enzdc cnj. Zd`qc }d` b|c k`qz qsaacqqgsh a`nqeqzcnzhu jck`nqz|bzc a|cbzewezu( p|`lhck q`hwenmqiehhq( |cqehecnac( bnj bzzcnzewcncqq js|enm enqz|saze`n. Z` kbtekevc u`s| hcb|nenm ctpc|ecnac en zdeqa`s|qc( ekphckcnz p|bazeacq zdbz dchp bw`ej jeqz|baze`nq( genj b a`nqeqzcnz( rsecz }`|iqpbac en}dead z` bzzcnj bhh qunad|`n`sq qcqqe`nq( bzzcnj `ggeac d`s|q( bnj z|u z` q`hwc p|`lhckqenjcpcnjcnzhu lcg`|c bqienm g`| dchp. Cbad `g zdcqc qz|bzcmecq }ehh kbic g`| b k`|c cnf`ublhcbnj kcbnenmgsh qckcqzc|.Zdeq a`s|qc }ehh adbhhcnmc u`s z` hcb|n nc} q`gz}b|c qiehhq bnj z` a`nqejc| d`} z` jcqemn cggcazewczcbadenm bnj hcb|nenm ctpc|ecnacq en gbac+z`+gbac bnj `nhenc cnwe|`nkcnzq. Lu zdc cnj `g zdc
 
HZHC 1=?+??: $J`sqbu% Gbhh Qckcqzc| <?2< _bmc < `g 4a`s|qc( u`s }ehh dbwc b lbqea snjc|qzbnjenm `g d`} z` cjez ekbmc|u( jcqemn b }clqezc( a|cbzcenqz|saze`nbh p|cqcnzbze`nq( bnj p|`jsac bnj cjez jemezbh bsje` bnj wejc`. Zdcqc qiehhq b|czupeabhhu z|bnqgc||blhc z` zdc }`|iphbac. U`s }ehh lc ctpcazcj z` qunzdcqevc }dbz u`s in`} enz`bn chcaz|`nea p`|zg`he` zdbz kbu lc `g enzc|cqz z` p`zcnzebh ckph`uc|q.
Zdeq eq b ‘dbnjq
+
`n‛ a`s|qc zdbz |crse|cq u`s| bazewc pb|zeaepbze`n. Ez eq bl`sz
kbienm bnj j`enm
 |bzdc| zdbn pbqqewchu heqzcnenm bnj `lqc|wenm. G`| zdeq |cbq`n(
bzzcnjbnac bnj pb|zeaepbze`n b|ckbnjbz`|u
. Bzzcnj ahbqq qcqqe`nq p|cpb|cj z` hcb|n bnj a|cbzc. Kbic qs|c u`s| a`s|qc kbzc|ebhqb|c baacqqelhc js|enm cbad ahbqq.Mewcn zdc |bpej |bzc `g ckc|menm zcadn`h`mecq( zdc nccj z` rseaihu zcqz bnj cwbhsbzcbppheabze`nq g`| cjsabze`nbh sqc eq qemnegeabnz. Zdc qzsju `g enqz|saze`nbh zcadn`h`mu eq bn `nm`enmp|`acqq. Zdc|c eq ncwc| b jshh k`kcnz" _c|dbpq zdeq }ehh lc zdc lcmennenm `g u`s| 
hegch`nm
qzsju `gckc|menm zcadn`h`mecq g`| hcb|nenm.Qenac zdeq ahbqq eq `nhenc( }c }ehh sqc Chhskenbzc( baacqqelhc web `s| Lhbail`b|j $Ll% a`s|qc.Chhskenbzc cnblhcq sq z` cnmbmc en bsje` jeqasqqe`nq( adbzq( gehc qdb|enm( p|cqcnzbze`n jchewc|u(}dezcl`b|j bazewezecq( bnj a`hhbl`|bze`n web l|cbi`sz |``kq. ]c }ehh kccz qunad|`n`sqhuzd|`smd`sz zdc qckcqzc| }ezd b nsklc| `g bqunad|`n`sq qcqqe`nq enzc|qpc|qcj z` bhh`} g`| enjewejsbh }`|ijbuq. Bq qsad( u`s b|c ctpcazcj z` }`|i zd|`smd zdc kbzc|ebh bnj bqqemnkcnzq bzbn bpp|`p|ebzc pbac `n u`s| `}n en `|jc| z` kccz a`s|qc jcbjhencq.Zdeq a`s|qc j`cq n`z dbwc b |crse|cj zctzl``i. U`s }ehh( d`}cwc|( nccj zdc g`hh`}enm |cq`s|acq62.
 
B
dcbjqcz
 
}ezd kea|`pd`nc
( qsad bq zdc Kea|`q`gz HegcAdbz HT+2???(eq |crse|cj en `|jc| z` enzc|baz en qunad|`n`sq ahbqq qcqqe`nq web Chhskenbzc `| z` |ca`|j bsje` en Bj`lc_|cqcnzc|. U`s kbu bhq` genj zdc dcbjqcz sqcgsh js|enm zdc wejc` p|`fcaz bnj bz `zdc| p`enzq js|enm zdc qckcqzc|. Zdeq jcweac qd`shj lc en+dbnj lu zdc qca`nj ahbqq qcqqe`n. Egu`s| pc|q`nbh a`kpszc| eq crseppcj }ezd lsehz+en qpcbic|q bnj b kea|`pd`nc( u`s kbuchcaz z` sqc zdeq `pze`n. D`}cwc|( phcbqc iccp en kenj zdbz u`s }ehh nccj z` bzzcnjqunad|`n`sq ahbqq qcqqe`nq en b rsecz b|cb z` bw`ej snncacqqb|u lbaim|`snj n`eqc g|`kjeq|spzenm ahbqq. Lcg`|c zdc ge|qz ahbqq qcqqe`n( qczsp u`s| kea|`pd`nc bnj phbulbai bsje`hcwchq lu m`enm z` Ll > Chhskenbzc > Qcqqe`n Nbkc > Z``hq > Bsje` > Bsje` Qczsp ]evb|jbnj g`hh`} zdc enqz|saze`nq.<.
 
Bn
4ML `| hb|mc| QbnJeqi SQL j|ewc `| ctzc|nbh j|ewc
kbu lc sqcgsh g`| qz`|enm a`s|qc gehcqg`| sqc `n kshzephc a`kpszc|q. En hecs `g ps|adbqenm b j|ewc( u`s kbu a`nqejc| sqenm`nhenc qc|weacq g`| ah`sj qz`|bmc qsad bq M``mhc J|ewc( J|`pl`t(`|  Qsmb|Quna._hcbqc iccp en kenj zdbz zdcqc qc|weacq bhh `ggc| pbej bnj g|cc wc|qe`nq }ezd wb|uenm zc|kq `gqc|weac zdbz qd`shj lc |cbj cnze|chu lcg`|c bm|ccenm z` sqc zdc qc|weac.1.
 
Dbwenm bn
 kbu bhq` lc dchpgsh z` u`s( pb|zeashb|hu js|enm zdcwejc` p|`fcaz( lcabsqc zdc abkc|bq }c sqc qz`|c wejc` en zdeq g`|kbz. Zdeq ps|adbqc kbun`z lc ncacqqb|u eg u`s dbwc zdc bpp|`p|ebzc ablhcq z` a`nncaz zdc abkc|b je|cazhu z`u`s| a`kpszc| z` z|bnqgc| gehcq.:.
 
Zdc
Bj`lc AQ7
bnj
Bj`lc _|cqcnzc|
q`gz}b|c pbaibmcq }ehh lc sqcj zd|`smd`sz zdca`s|qc z` a|cbzc kbnu `g zdc bqqemnkcnzq. Zdc|c b|c zd|cc `pze`nq lu }dead u`s kbu`lzben baacqq z` zdc q`gz}b|c6 $2% `nc `g zdc a`kpszc| hblq `n abkpsq }ezd bppheabze`nq enqzbhhcj
 ‑ 
n`zc zdbz n`z bhh hblq dbwc bhh q`gz}b|c bppheabze`nq `| zdc k`qz |cacnz wc|qe`nenqzbhhcj( $<% j`}nh`bj b z|ebh wc|qe`n `g AQ7 bnj _|cqcnzc| 4 `n u`s| pc|q`nbh a`kpszc| 
 ‑ 
 n`zc zdbz zdc z|ebh wc|qe`nq b|c `nhu wbhej g`| 1? jbuq( $1% ps|adbqc b qzsjcnz heacnqc `gAQ7 zd|`smd zdc FKS l``iqz`|c.N@ZC6 Eg u`s `pz z` j`}nh`bj b z|ebh wc|qe`n `| ps|adbqc zdc q`gz}b|c( phcbqc qchcaz zdc Jcqemn ' ]cl _|ckesk wc|qe`n.3.
 
FKS Hel|b|u |cq`s|acq
}ehh lc |crse|cj zd|`smd`sz zdc qckcqzc|. Eg u`s phbn z` baacqqzdcqc |cq`s|acq g|`k bn `gg+abkpsq h`abze`n( u`s }ehh nccj z` ge|qz h`m en z` qcz sp b W_N.  Qzsjcnzq baacqqenm zdcqc |cq`s|acq g|`k bn `n+abkpsq h`abze`n kbu jeq|cmb|j zdcqcenqz|saze`nq.
 
HZHC 1=?+??: $J`sqbu% Gbhh Qckcqzc| <?2< _bmc 1 `g 47.
 
Zsz`|ebhq bwbehblhc zd|`smd 
 }ehh lc bqqemncj bq d`kc}`|i zd|`smd`sz zdcqckcqzc| z` dchp gbkeheb|evc u`s }ezd zdc q`gz}b|c.=.
 
FKS Cjsa }clqc|wc|
qpbac kbu lc sqcj z` d`qz u`s| chcaz|`nea p`|zg`he`. Eg u`s j` n`zbh|cbju dbwc bn baa`snz a|cbzcj bnj phbn z` sqc zdeq `pze`n( qslkez bn `nhenc |crscqz  lu zdc cnj `g zdc ge|qz }cci `g ahbqq.4.
 
U`s abn mcz dchp zdeq qckcqzc| lu a`nzbazenm zdc
FKS Dchpjcqi 
bz 3:?+374+1333 `| weqezenm zdc A`kpszenm
.
U`s abn bhq` mcz ‘fsqz en zekc dchp(‛ lu
a`njsazenmM``mhc qcb|adcq z` |cq`hwc zcadneabh p|`lhckq.Sqenm b wb|eczu `g lbaisp qz`|bmc q`s|acq eq demdhu |ca`kkcnjcj. U`s ksqz iccp sp }ezd u`s| gehcq g`| zdc js|bze`n `g zdc qckcqzc|( bjjenm zdck z` u`s| p`|zg`he` bq zdcu b|c a`kphczcj. H`qz}`|i abnn`z lc m|bjcj. Q`( ab|cgshhu a`nqejc| d`} u`s }ehh lbai sp u`s| p|`fcazq en zdeq ahbqq.
 
Abzbh`m Jcqa|epze`n
_|enaephcq bnj p|`acjs|cq `g b zcbadenm/hcb|nenm p|`acqq jcqemncj z` p|`wejc |cheblhc( cggcazewcenqz|saze`n z` hcb|nc|q zd|`smd quqzckbzea bppheabze`n `g enqz|saze`nbh zcadn`h`mu. Enahsjcqqchcazenm( p|`jsaenm( cwbhsbzenm bnj szehevenm n`n+p|enz kcjeb bnj crsepkcnz g`| bppheabze`n z`zdc enqz|saze`nbh p|`acqq.
_s|p`qc
Zdc ps|p`qc `g zdeq a`s|qc eq g`| hcb|nc|q z` jcwch`p a`kpczcnaecq zdbz }ehh cnblhc zdck z`quqzckbzeabhhu phbn g`| zdc qchcaze`n( szehevbze`n( bnj cwbhsbze`n `g enqz|saze`nbh kcjeb bnj z`|cghcaz `n bnj jcqemn g`| zdc hcb|nenm p|`acqq. Zdc qsaacqqgsh a`kphcze`n `g zdc a`s|qc qd`shj|cqshz en zdc barseqeze`n `g |cghcazewc jcaeqe`n+kbienm bnj p|`lhck q`hwenm qiehhq( bnj zcadneabhqiehhq.
A`s|qc @lfcazewcq
Sp`n a`kphcze`n `g zdeq a`s|qc( qzsjcnzq }ehh lc blhc z`62.
 
Sqc chcaz|`nea zcadn`h`mecq z` baacqq bnj ctadbnmc eng`|kbze`n<.
 
Ejcnzegu( h`abzc( cwbhsbzc( bnj sqc zcadn`h`mu |cq`s|acq zdbz qspp`|z hcb|nenm bnjzcbadenm( bnj bqqeqz en zdc kbnbmckcnz `g eng`|kbze`n1.
 
Sqc q`gz}b|c g`| qa|epzenm( qz`|ul`b|jenm bnj p|cqcnzbze`nq( p|`lhck q`hwenm( jcaeqe`n+kbienm( a`kksneabze`n `g bn enqz|saze`nbh kcqqbmc:.
 
_hbn bnj ekphckcnz enqz|saze`nbh enzc|wcnze`nq zdbz enzcm|bzc zcadn`h`mu z` kccz zdcjewc|qc nccjq `g hcb|nc|q en b wb|eczu `g cjsabze`nbh qczzenmq3.
 
Jeqasqq in`}hcjmc `g czdeabh bnj hcmbh eqqscq |chbzenm z` zdc sqc `g zcadn`h`mu7.
 
@pc|bzc b a`kpszc| quqzck( szehevc k`jc|n q`gz}b|c bnj bpphu in`}hcjmc `g zc|kqbqq`aebzcj }ezd cjsabze`nbh zcadn`h`mu=.
 
Bpphu zdc p|enaephcq `g enqz|saze`nbh jcwch`pkcnz z` zdc p|`acqq `g bnbhuvenm hcb|nc|q(jcwch`penm `lfcazewcq( barse|enm bnj cwbhsbzenm enqz|saze`nbh |cq`s|acq( cnblhenm zdcsqc `g |cq`s|acq bnj zcadn`h`mu( g`qzc|enm hcb|nc| enzc|baze`n( bnj bqqcqqenm p|`m|cqq4.
 
Sqc as||cnz pc|e`jeabhq( chcaz|`nea jbzblbqcq( bnj zdc Enzc|ncz z` hcb|n bl`sz nc}cjsabze`nbh zcadn`h`mecq bnj zdce| ekphckcnzbze`n en enqz|saze`nbh cnwe|`nkcnzq
Ctpcazbze`nq
2.
 
E ctpcaz u`s z` qehcnac bhh achh pd`ncq bnj dbnj+dchj jcweacq bq q``n bq u`s hbsnadChhskenbzc( bnj z` bw`ej zctzenm( ckbehenm( enqzbnz kcqqbmenm( qs|genm( `| cnmbmenm en`zdc| bazewezecq zdbz kbu jeqz|baz u`s g|`k zdc a`nzcnz en zdeq a`s|qc. @g a`s|qc( E }ehh }`|i zdcqc zcadn`h`mecq enz` `s| qcqqe`nq }dcn bpp|`p|ebzc( lcabsqc zdcu b|c wc|u ksad bpb|z `g `s| hewcq( bnj g`| kbnu zdcu b|c l`zd k`zewbzenm bnj |chcwbnz.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->