Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
99 جريدة الاشتراكي - العدد

99 جريدة الاشتراكي - العدد

Ratings: (0)|Views: 277 |Likes:
99
99

More info:

Published by: الاشتراكيون الثوريون on Aug 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/16/2013

pdf

text

original

 
 
 
 
;; <1 <62< 
<
ï…ãgŦ»]…PÔÇû]êÞîãÕgÚ]æÌ
ßÔkþ‶]¼cqkçÜ]ó]
,, .. .. 7
di`xbdxF|aztid.ma
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
  
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 .
  
 
  
 
   
 
    
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 .
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
   
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 2;;2
  
 .
 
 
 
 4.<
 
8.> 
  
.
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
    
 
 
  
 
   
 
  
 
   
 
    
 
  
 
  
 
  
 
   
 
     
 
  
 
  
 
   
 
      
 
   
.
  
 
 
 
  
 
   
 
  
 
  
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
  
 
 
 
 
  
 
   
 
 
 . 
  
 
 
 
  
 
   
 
  
 
   
 
  
 
 
 
 
 
   
 
  
 
    
 
 
 
 
 
 
 . 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
 
 
 . 
 
 
 
 
 
 
  
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 .
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 . 
 
 .' .
 
 
 
 
 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . 
    
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
.
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
   
 
  
 
  
 . 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 . 
   
 
 
 
  
 
     
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
    
 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
.
oPîPÙ¬]?²]??…ãg‶‗Ú]?î¦??※ëò…?íÚPqha?âê‗Ùî?âãî…ã`Ú]?âãëÜ]ó]
íëÄÕÉÚ]Ñ…Pj×oP‶…P·²dïãÄÓÚó
?]úÇ?ÝPì?ZíÚPqd?àÓÌ?oãÔŦÚ]0çÅëÅÌ?Ýþ‶d?0nPjÚ]?~gÅg‶?oPîPÙ|ÓÚ  ï…ã`Ú]?•ã×a?íqPý]?²d
 
 
'
 
 
;; <1 <62< 
4

 
  
 
  
 
   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21
 
 
 
 
   
 
 
 ,,
.
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
  
 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
    
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
 
 
 
   
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
 
 
  
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
 
 
 
23
  
 
 
 
 
 
  
 
    
 
 
 ,,
 
  
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
    
 
   
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
    
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
  
 
   
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
  
 
  
 
   
 
 
   
 
  
 
   
 
  
 
 
 
 
 
  
 
    
 
 
 ,,
‗ëÄ‶…ãaê?ïìPÉÚ]?Ò?µ?oPëÚPÄÅÚ]?…]Õg‶]
íÓ³àÓÌÛPjÀdêP|uÐ^ëÄÐæîˊîPÌW
íz‛Ú]
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
PÙjÚPŐ×Z?
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
    
 
 
 
    
 
 
 
  
 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
 
 
   
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
     
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
   
 
ßëÓÄgÚ]
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
    
 
PÙjÚPŐ×Z?
 
 
 
 
 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
  
 

 
  
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
  
 
  
 
 

  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
  
 
 
 
  
 
    
 
  
 
 
 
    
 
  
 
  
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
      
 
  
 
  
 
 
 
æÔŦÚ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
  
 
 
     
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
   
 
 
  
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
   
 
 
 
  
 
 
 
 
 .
?PÙjÚPŐ×
   
>6!
  
 
    
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
  
 
   
 
    
 
  
 
 
 
  
 
nxxv7))sss|aztidma)x|b`tkxki`bo-v|ic|bm
¶î…ã`Ú]?¶ëÜ]ó]?íÜq?t×PÐa?æ×
ßuîÔuÚ]uëuÄÓÚPÙujuÚPuŐ×

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->