Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity
P. 1
Protocol

Protocol

Ratings:
(0)
|Views: 184|Likes:
Published by Al_Aurans
Ceci est la transcription des entretiens des premiers témoins de l'Affaire Assange en Suède, dont Julian Assange, Anna Ardin et Sofia Wilen, respectivement accusé et plaignantes.

Source: www.nnn.se/nordic/assange.htm
Ceci est la transcription des entretiens des premiers témoins de l'Affaire Assange en Suède, dont Julian Assange, Anna Ardin et Sofia Wilen, respectivement accusé et plaignantes.

Source: www.nnn.se/nordic/assange.htm

More info:

Published by: Al_Aurans on Aug 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2014

pdf

text

original

 
 Nxxnoge
!
Xwejeo
T
CIKHE
 
K
OZERQKEW
 
T
RCZCHCIX
 
Z`kx jchufeoz hcoznkox zrnoxinzkcox ca tcikhe kozerqkewx reinzkog zc nhhuxnzkcox ca xepuni fkxhcojuhz fnje ngnkoxz Muikno Nxxnoge ko Nuguxz ca 24>4/ Acr njjkzkconikoacrfnzkco co z`e hnxe) xee=
www/ooo/xe#ocrjkh#nxxnoge/`zf
 Z`e trczchcix ca z`e crkgkoni kozerqkewx ko Xwejkx` were kohiujej wkz` no nrrexz crjer
(@êlzokogxtrcfefcrkn+
z`nz wnx ienlej zc z`e Kozeroez ko Mnounr{ ca 24>>/ Z`e nuz`eo&zkhkz{ ca z`nz jchufeoz `nx ocz beeo ~uexzkcoej< kz kx nqnkinbie nz z`e aciicwkog webnjjrexx=
www/ooo/xe#ocrjkh#nxxnoge#jchx#fefcrkn/tja
 Z`ere nre zweiqe kozerqkewx= z`ree wkz` z`e trkohktnix) noj okoe wkz` qnrkcux wkzoexxex/Ko z`e aciicwkog ikxz) z`e akrxz tnge oufber reaerx zc z`kx jchufeoz< z`e oufber kokznikhk}ej tnreoz`exex reaerx zc z`e tnge oufber ko z`e
@êlzokogxtrcfefcrkn/
 
Kozerqkewee Tnge
Xcakn Wkiëo 2
(7+
Noon Nrjko 7
(>8+
  Muikno Nxxnoge >4
(08+
Jconij Bcxzrñf 24
(:0+
 Mc`nooex Wn`ixzrñf 8:
(25+
Tezrn Croxzeko :;
(>1+
 @noon Rcx~ukxz 5>
(>;+
Lnmxn Bcrgoêx 52
(2>+
 Lnznrkon Xqeoxxco 5:
(28+
 Fnrke Z`cro 55
(7:+
 Mcnlkf Wkiëo 51
(74+
Xez` Beoxco 57
(72+
 Z`e kozerqkewx wkz` Muikno Nxxnoge) Mc`nooex Wn`ixzrñf noj Jconij Bcxzrñfwere nujkc&rehcrjej noj z`e trczchcix kohiuje eqer{ qerbnik}nzkco z`nz wnx uzzerej)kohiujkog hcozeftinzkqe ockxex e/g/ ’ff‖ noj ’e`‖+) retezkzkcox) uohienr acrfuin&zkcox) ezh/ Nii xuh` nttnreozi{ epzrnoecux jeznkix `nqe beeo cfkzzej arcf z`e aciicwkogzrnoxinzkcox< zc h`ehl acr nhhurnh{) hcftnre wkz` z`e crkgkonix ko Xwejkx` xee nbcqe+/Z`e cz`er okoe trczchcix nre nii xuffnrkex b{ z`e kozerqkewkog caakher ca w`nz wnxxnkj/ Acr n jkxhuxxkco ca z`e ikfkznzkcox ca z`e kozerqkewx) xee ’Hcftieze jkxregnrj acrcbmehzkqkz{‖ co tnge >5 ca z`e jchufeoz)
Xuxtkhkcux Be`nqkcur)
w`kh` kx nqnkinbie nz=
www/ooo/xe#ocrjkh#nxxnoge#xuffnr{/`zf
 
Hct{rkg`z «24>2 b{ Ocrjkh Oewx Oezwcrl 
 
N
XXNOGE
! X
WEJEO
 
T
CIKHE
K
OZERQKEW
T
RCZCHCIX
 
2
Xcakn Wkiëo
Jnze=
24 Nuguxz 24>4
Kozerqkewkog caakher=
Krfeik Lrnox
Z{te ca kozerqkew=
Ko terxco< ocz rehcrjej
Z{te ca trczchci=
Xuffnr{ b{ kozerqkewkog caakher< reqkxej 21 Nuguxz 24>4
Bnhlgrcuoj
Xcakn xn{x x`e xnw no kozerqkew co ZQ n aew weelx ngc wkz` Muikno Nxxnoge) w`c kxlocwo zc be rextcoxkbie acr WklkIenlx‛ reienxe ca U/X/ fkikznr{ jchufeozx arcfNag`nokxzno/ Xcakn z`cug`z z`nz `e wnx kozerexzkog) hcurngecux) noj njfkrnbie/ Jurkogz`e oepz zwc weelx x`e hnreauii{ aciicwej oewx retcrzx) renj oufercux nrzkhiex nojwnzh`ej kozerqkewx/ Coe eqeokog nz `cfe w`eo x`e gccgiej z`e onfe Muikno Nxxnoge)x`e jkxhcqerej `e `nj beeo koqkzej zc Xwejeo zc gkqe n trexeoznzkco nrrnogej b{ z`eXchkni Jefchrnzkh Brcz`er`ccj \’Brcjerxlntez‖V/ X`e e&fnkiej Brcjerxlntez‛x trexxxehreznr{ Noon Nrjko) w`cxe hcoznhz jeznkix x`e acuoj co kzx webxkze) noj nxlej ka `ewnx hcfkog zc Xwejeo noj) ko z`nz hnxe) ka x`e hcuij nzzeoj `kx trexeoznzkco/ X`ecaaerej zc `eit cuz wkz` trnhzkhni jeznkix ko eph`noge acr bekog niicwej zc nzzeoj/ NoonNrjko retikej z`nz x`e wcuij acrwnrj `er fexxnge zc z`cxe ko h`nrge/@cweqer) Xcakn gcz oc aurz`er rextcoxe) noj xujjeoi{ coe jn{ x`e xnw no njqerz wkz`z`e zkfe noj tinhe/ Z`e trexeoznzkco wnx zc znle tinhe ko z`e `enj~unrzerx ca z`eXwejkx` Zrnje Uokco Hcoaejernzkco nz Ocrrn Bnozcrgez co Xnzurjn{) >: Nuguxz/ CoArkjn{ x`e zeiet`coej z`cxe ko h`nrge noj nxlej ka kz wnx C/L/ zc nzzeoj/ X`e wnx zcijz`nz x`e wnx coe ca z`e akrxz zc ntti{) xc z`nz kz wcuij trcbnbi{ be nii rkg`z/ X`e zccl z`ejn{ caa arcf wcrl noj weoz zc z`e feezkog tinhe co Xnzurjn{/ Xeekog n wcfnoxznojkog cuzxkje w`cf x`e trexufej zc be Noon Nrjko) Xcakn weoz ut zc `er nojkozrcjuhej `erxeia/ Noon zcij Xcakn z`nz x`e wnx co z`e ikxz noj z`nz x`e wnx weihcfe/Nz z`e xnfe zkfe z`e xtenler `kfxeia) Muikno Nxxnoge) nrrkqej ko z`e hcftno{ ca n fnoko `kx 84x/ X`e gcz z`e kftrexxkco z`nz z`e fno wnx Muikno'x trexx xehreznr{ cr z`e ikle/ Muikno icclej nz Xcakn wkz` no nfuxej eptrexxkco/ X`e `nj z`e aeeikog z`nz `e z`cug`zx`e jkj ocz akz ko z`ere) wkz` `er x`chlkog&tkol hnx`fere mufter nfcogxz z`e cz`erx ‚gre{&hinj mcuronikxzx/
Z`e trexeoznzkco
X`e xnz nz z`e anr rkg`z ko z`e arcoz rcw ca z`e feezkog rccf/ Z`e xtenler wcuij xznojnz z`e ieaz arcoz/ Eqer{coe eixe ko z`e rccf xeefej zc be n mcuronikxz/ N `nia&`cur beacrez`e trexeoznzkco wnx zc begko) Noon nxlej Xcakn ka x`e hcuij `eit b{ turh`nxkog n hnbieacr Muikno'x hcftuzer/ N hnbie wnx inhlkog) noj Xcakn
`nj
caaerej zc `eit cuz/ Xcakn weozut zc Muikno zc akoj cuz w`nz z{te ca hnbie `e oeejej/ @e eptinkoej w`nz lkoj kz wnxnoj nixc wrcze kz co n xikt ca tnter/ X`e zccl z`e tnter noj tinhej kz ko `er tchlez/ Muikno xnkj hcozeftzucuxi{) ’[cu jkjo'z eqeo iccl nz z`e ocze'‖/ X`e retikej z`nz x`ejkjo'z oeej zc) nx `e `nj nirenj{ eptinkoej w`nz z{te ca hnbie kz wnx/
 
N
XXNOGE
! X
WEJEO
 
T
CIKHE
K
OZERQKEW
T
RCZCHCIX
 
8X`e zccl n hnb zc z`e Web`niieo x`ct co Xqenqêgeo Xzreez) buz kz wnx hicxej/ Kz wnx>4=84 n/f/ noj z`e xzcre wcuij ocz cteo uozki >>=44/ Buz z`nz wnx w`eo z`e trexeoznzkcownx xh`ejuiej zc begko) xc Xcakn behnfe n bkz xzrexxej/ Z`e hnbbke jrcqe `er koxzenj zc@ñzcrgez X~unre) w`ere x`e bcug`z zwc qnrknozx ca z`e hnbie acr xnaez{'x xnle/ X`e gcz bnhl ko zkfe noj `nj z`e rkg`z hnbie) buz rehekqej oc z`nolx arcf Muikno acr `eitkogcuz/ Z`e trexeoznzkco weoz weii/
Z`e iuoh`eco
Nazer z`e trexeoznzkco) fno{ mcuronikxzx kozerqkewej Muikno/ Xcakn refnkoej) behnuxex`e wnozej qer{ fuh` zc xtenl wkz` `kf/ X`e nxlej Noon ka z`nz were tcxxkbie) nojNoon xnkj z`nz Muikno wcuij be xznojkog cuzxkje z`e eozrnohe zc z`e bukijkog ko crjerzc be nhhexxkbie zc z`e tubikh ko hnxe no{coe wnozej zc nxl `kf ~uexzkcox/ Xcakn weozcuz noj xnz ko z`e x`nje) wnkzkog acr z`e kozerqkewx zc be cqer/ Cuzxkje) z`ere werefcre kozerqkewx/ Xcakn ngnko nttrcnh`ej z`e eozrnohe noj cqer`enrj z`nz z`eBrcjerxlntez tectie were gckog zc koqkze Muikno zc iuoh`/ Xcakn nxlej ka x`e hcuij hcfenicog< nazer nii) x`e `nj `eitej z`ef wkz` z`e hnbie/ X`e wnx koqkzej zc mcko z`ef nojwnilej wkz` Noon) Muikno) `kx eozcurnge) noj zwc fefberx ca Brcjerxlntez zc nrexznurnoz co Jrczzokoggnzno Xzreez cttcxkze z`e Heozrni Bnz``cuxe/ X`e eojej ut oepzzc Muikno noj xznrzej znilkog wkz` `kf/ @e ginohej nz `er ocw noj z`eo jurkog z`eiuoh`/ Co coe chhnxkco w`eo `e `nj h`eexe co `kx ainzbrenj) x`e nxlej `kf ka `ez`cug`z kz znxzej gccj< `e z`eo epzeojej kz zcwnrj `er noj) xzkii `cijkog kz) iez `er znlen bkze/ Inzer jurkog iuoh`) `e refnrlej z`nz `e oeejej n h`nrger acr `kx intzct/ X`exnkj x`e hcuij gez coe acr `kf< x`e `nj) nazer nii) gcz z`e hnbie acr `kf enriker/ @e tuz`kx nrf nrcuoj `er bnhl noj xnkj) ’[ex) {cu gnqe fe n hnbie'‖/ Xcakn z`cug`z z`kx wnxainzzerkog< acr) kz wnx cbqkcux `e wnx ocw aikrzkog wkz` `er/Z`e cz`erx ieaz nazer iuoh`) ienqkog coi{ Xcakn) Muikno) noj Muikno'x hcftnokco/ Z`e{ niiweoz caa zcgez`er zc bu{ no eiehzrkh hnbie acr Muikno'x hcftuzer/ Lmeii ! Hc/ jkjo'z `nqez`e kzef< xc z`e{ trcheejej zc Web`niieo co Xqenqêgeo Xzreez) buz kz wnx hicxej ngnko/Z`e{ wnilej bnhl co Xqenqêgeo Xz/ zcwnrj @ñzcrgez X~unre noj jkxhuxxej w`nz z`e{wcuij jc oepz/ Muikno'x hcftnokco nxlej `kf ka `e wnozej zc hcfe nicog noj `eitfcqe aurokzure acr `kx \hcftnokco‛xV tnreozx< noj Xcakn caaerej Muikno n qkxkz zc z`eXwejkx` Fuxeuf ca Onzurni @kxzcr{) w`ere x`e wcrlej/ Kz wnx jehkjej z`nz Muiknowcuij nhhcftno{ Xcakn zc z`e fuxeuf) noj `kx hcftnokco ieaz z`ef/ Muikno noj Xcakneozerej z`e @ñzcrgez zube xznzkco w`ere x`e bcug`z n jn{&zkhlez acr `kf) nx `e `njoekz`er n fcoz`i{ hcffuzer hnrj ocr) `e xnkj) no{ fcoe{/ Z`e{ zccl z`e zrnko zcwnrjFñrb{ Heozruf noj gcz caa nz z`e Xzchl`cif Uokqerxkz{ xznzkco/ N fno nz z`e xznzkcorehcgok}ej Muikno noj zcij `kf `cw fuh` `e njfkrej `kf/
Z`e Onzurni @kxzcr{ Fuxeuf
Co z`e wn{ arcf z`e uokqerxkz{ zube xznzkco) Muikno xzcttej zc tez n aew jcgx) w`kh`Xcakn z`cug`z wnx h`nrfkog/ Cohe ko z`e fuxeuf z`e{ weoz zc z`e xznaa rccf w`ere Muikno xnz jcwo noj begno xurakog z`e Kozeroez< `e wnx icclkog acr zweezx nbcuz`kfxeia/ Z`e{ xnz z`ere) wnkzkog acr n akif z`nz wnx zc be x`cwo nz z`e Hcxfcocqnz`enzre nz >0=44/Z`e{ were iez kozc z`e z`enzre b{ Xcakn'x hciiengue) noj Muikno `eij Xcakn'x `noj/ Ko z`ejnrloexx ca z`e z`enzre) `e begno lkxxkog `er/ Xcfe inzehcferx nrrkqej noj xnz be`kojz`ef) xc z`e{ fcqej zc xenzx nz z`e renr/ Z`ere) Muikno hcozkouej lkxxkog `er< `ehnrexxej `er brenxzx uojer z`e mufter) uojkj `er brn) uobuzzcoej `er tnozx) hnrexxej

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Al_Aurans liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->