Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Pssst Aug 28 2012 Issue

Pssst Aug 28 2012 Issue

Ratings: (0)|Views: 367 |Likes:
Published by Tru Brew Media Inc
P.S.S.S.T. Politics Showbiz Sports Schools Trends TUESDAY. August 28, 2012. Visit the website at: http://pssst.com.ph/ and join us at Facebook http://www.facebook.com/Politics.Showbiz.Sports.Schools.Trends
P.S.S.S.T. Politics Showbiz Sports Schools Trends TUESDAY. August 28, 2012. Visit the website at: http://pssst.com.ph/ and join us at Facebook http://www.facebook.com/Politics.Showbiz.Sports.Schools.Trends

More info:

Published by: Tru Brew Media Inc on Aug 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/27/2012

pdf

text

original

 
 \ai% D Ea% =<6
{{{%rsssx%cao%rf
DJM RMEK JMIDXM 
 
JMS^ZNZAEK RMSIDX) EMGMFMI^GMT EKR^KAX EM ^IA
JAMZH AL XFN KZNNE CIDOMXN L^EH) ^OMZMEKGMHM EM
=
( ? R8:%=<8
Iaxxa Zns~ixs • <!>>
KZMEHIAXXA
::
>:
34323<8=
<!8> ONKMIAXXA
:8
:>
=83<
2>
=2
 \M^IX EDGM LZNHHDN)EDIDOMS-
 
 MXO fmcgnzmek h~omin gmt Teem Msdsxda
OMZXNS • MKASXA :6) :2=:
Gmxt Rnzzt xdemekkdfme mek
(:2Odiidae allnz
XAHMT—S [NMXFNZ
 \mzdmjin cia~hs {dxf
scmxxnznh xf~ehnzsxazos)
 
cfmecn al zmde <2. :8/:4²C
SFA[JDP
RMFDEM 6
Teem Msdsxda
EN[S
RMFDEM :
R^IDXDGM •
SFA[JDP
• SRAZXS •
SCMEHMI
• XSDSODS
          D          S          S          E    /          :          :          8          8    /          2          >          4          3
 Ea%=
#= de En{s meh @a~zemidso &M~k% =4) :2=:$// Xar Jiaks Rfdidrrdens
FAIIT[AAHJDXP
RMFDEM <
ONXZAEN[S
RMFDEM 3
EN[S
RMFDEM 3
GmxtRnzzt
rfaxa jt0 Miime Smecae ! rfsxmzs%cao
 
EN[S
OMZXNS • MKASXA :6) :2=:
:
{{{%rsssx%cao%rf
 \m~ix ed GmLznhhdn) edidoms-
Mtae sm ]~npae Cdxt Ra/idcn Hdsxzdcx Sxmxdae >) {mimsdimek emgdgdxmek lazcn nexzta smrdidxmek rmksdzm sm |m~ixed M~kdimz emek km{de mek rmkememgm{%Dxa mt emekmekmf~i~kmeimomek ~omea em mimo eks~srng mek e~ojnz caojd/emxdaes ek smlnxt |m~ix ekomf~smt em sdeknz%Sm rmfmtmk ed Mk~dimz sm r~idstm) sdemjd edxaek mmjaxsm (=:)222 a emsm omfdkdxR>22)222 mek edemgm{ smgmetm%Mtae rm sm omek/mm{dx)f~idek jdedimek edtm mekgmetmek rnzm eaaek em/gmzmmek idekka em emsmsmlnxt |m~ix mx imgdek k~/imx em imomek ~omea edtmemek jmidgme mek imimktme mxomgdxmek {mim em zaae mekdeddekmxmek fmimkm%^ommsm ~omea sd Mk~d/imz em omx~x~gat hde mkmhek okm r~ids mek sde~omekznsraesmjin sm gzdone mxomdjmjmidg mek gmetmekem{mimek rnzm%
 RSSSXen{s{dzns
DESDHN `aj ~omea mek sdedsdidr em mekk~ia ek okm r~ids sm emkmemr em rmeiaiaaj sm jmfmt ek laig sdeknz em sd Lznhhdn Mk~dimz) sm ]~npae Cdxt gmfmrae%
RDEMK/DDSDRME em ~om/ea ed Rmek~iaek EateatM}~dea g~ek sdea mekdrmrmidx gmt t~omaekHnrmzxonex al xfn Dexn/zdaz meh Iacmi Ka|nze/onex &HDIK$ Sncznxmzt@nssn Zajznha%
Mtae gmt RznsdhnexdmiCaoo~edcmxdaes Hn|niar/onex meh Sxzmxnkdc Rime/
edek Alcn Sncznxmzt Zdcgt
Cmzmehmek) sdemjd edtm em smgmjdim ~omea ek rmkdkdekmjmim ek Rmek~ia mt omde/kmx em edxaek rdemk/ddsdrmeg~ek sdea mek gmetmek drm/ rmidx sm ded{mek r~{nsxa edZajznha%Kmt~eome) {mim rm ~om/eaek ci~n g~ek sdea mek jmkaek ~~ra sm HDIK%’Fdehd ga mimo% Fdehd rm ra emode omstmhaekemrmk/~~smrme ‖tme% D—os~zn emddexdehdfme edeta‖tae% [n {dii {mdx ~exdi xfnl~enzmi xaoazza{ jnlazn {nfm|n m snzda~s hdsc~ssdaemja~x {fa {dii znrimcn @nssnZajznha%‟^omrnim hde sd Cmzme/hmek sm r~jidga em f~{mkem ~omeaek jdktmek omids/tm mek gm~x~sme ek Rmek~iagm~kemt ek rmkrmrm/snc~znedxa sm xmekkmrme mx jmfmtek t~omaek gmidfdo sm ]~n/pae Cdxt rmzm sm okm hag~/onexaek emd{me ek gmidfdo%
’Sa xmimkmek ‖rmk omtemektmzdek kmedxa sm dsmekodtnojza ek kmjdenxn emomzmodek demmsdgmsaek snesd/xd|n meh sncznx dxnos) xmimkmeksded/snc~zn ra mek gmetmek
alcn mx gmetmek jmfmt)‟ rm/
id{memk ed Cmzmehmek%
 Edidem{ hde edxa emgmzmrmxme ~omea ek Rmek~iaem rmekmimkmme mek okm sne/sdxdjaek ~smrde mx hag~one/xa em fm{mg ek HDIK imia rm mx rmx~iat mek arnzmstaeek HDIK sm dimido ek rmom/
omfmim ek Alcnz/De/Cfmzkn
&ADC$ em sd Nvnc~xd|n snczn/xmzt Rm}~dxa Acfam) @z%
 Zakden Zaknida
Drmrmidx gmt Zajznha)rdemkddsdrme em ek Rmimsta
RF/@MRME @ADEX LAZCN
Emksmedj mek Rfdidrrden Camsx K~mzh &RCK$ mx mek@mrme Camsx K~mzh &@CK$ rmzm sm dsmek mexd/rdzmctnvnzcdsn sm Omedim Jmt gmsmjmt ek rmkhmaek ek Sfd/gdsfdom rmxzai |nssni ek @mrme sm jmesm hmgaek mims4022 ek ~omkm gmfmrae% Xmxmkmi fmekkmek F~{njnsmek emx~zmek mgxdjdhmh%
@fmt Cfm|np 
XDEMORAG sm xm/i~ormxd ed Rmek~iaek Eateat M}~dea mek r~omem{ em sd Hnrmzx/onex al xfn Dexnzdaz meh Iacmi Ka|nzeonexSncznxmzt @nssn Zajzn/ha sm rmkhdzd{mek ek Emxdaemi Fnzans Hmtsm Idjdekme ek okmJmtmed sm Xmk~dk Cdxtgmfmrae%
Djdedhm ek Rmek~ia sdZajznha sm emjmekkdx emagmstae gmsmjmt ek :=/k~esmi~xn jdimek rmkjdjdkmt r~kmt sm imfmx ek okm jmtm/edek emkj~{ds ek j~fmt rmzm sm jmtme%Sdemjd ek Rmek~ia em gm/fdx rm ~omea omkdek sdo/ rinek omomtme) omiddx omea omimgd) sdgmx ome a fdehdmt omtzaaek omdmmojmk sm jmtme imi~ek imia em sm rm/emfae em omt gmimodhmh mxsm rmek mzm{/mzm{ em rmo~/o~fmt%’Sm azms ek rmks~jag)mek rmem{mkme mt kdsdekdemek jmtmed sm iaaj oa mxx~o~kae sm xm{mk ek x~ek/g~ide% Omiddx ome a omimgd)sdgmx ome a fdehd) omtzaaegmek omddmmojmk% Mx smekmime ek jmtme mx gmr{mgmdimekme oaek km{de mekdtaek omkmk{m)‟ idxmetm edM}~dea%
Mtae rm gmt M}~dea) emdsedtmek omkgmdsm mek okmRdidrdea mx omgddsm sm ’X~{dhem Hmme‟ ~rmek omdxmk~tahmek dsmek omgmxmz~ekmek jmesm em omdrmrmsm sm okms~s~eah rmek fnenzmstae%
’Mek dsmek omgmxmz~/ekmek jmesm mek omkjdjd/kmt/smtsmt sm mxdek okm jmtmed% Dxa zde mek emds em/xdek rmx~ek~fme sm ‖X~{dhem Hmme— mx dxa zde mek emdsemxdek drmomem sm s~s~eahem fnenzmstae% Smom/smom ra emxdek drmkimjme dxa)‟ rmekfdfdgmtmx rm ed M}~dea%
Dedimzm{me hde edxa sd Zaj/znha jdimek dsmek omkmehmeknfnoria rmzm sm imfmx%’Dsmek xmrmx mx omj~xdek rde~ea sd Gmidfdo @nssn Zaj/znha% Jmtmed sdtmek rdedid eksdorinek rmo~o~fmt% Xde~/x~gme mek gmrmgmeme ek gmr/{m jmka mek smzdid mx emekd/ jmjm{ mek gmetmek rzdesdrtaimjme sm xzmesmgstaemidsoa)‟ rmfmtmk edxa%
Xdim emome)jdedktmekfmoae ek Rmek~ia sd jmkaekxmimkmek Cfdnl @~sxdcn OmzdmIa~zhns Snznea em rmdzmidemek rmxms em sdsxnom ek gmxm/z~ekme ~rmek omdjmidg medtmmek xd{mim ek omomomtmesm f~hdgmx~zm%’^ommsm mgaek xdxdojm/ekde oa mek fmxai mx dtaek rmstm% Rmdzmide mek rmxmsem sdsxnom ek gmxmz~ekme)‟ rmkjdjdkmt hdde ed M}~dea%
RSSSXen{s{dzns
Zajznha) xdemorag smEmxdaemi Fnzans Hmt
GDE^ORDZOM em ekOmimcmýmek mek rmkjdidek jmkaek rznsdhnexdmi rimen rmzm gmt Rmek~/iaek Jnedkea ’Eateat‟M}~dea DDD%
Sm rmemtmo gmt Hnrmzx/onex al J~hknx SncznxmztLiaznecda Mjmh) xdedtmg edxaem jmimg ek Rmimsta ekmtaeem j~odid ek jmkaek rznsd/hnexdmi rimen rmzm gmt Rm/ek~iaek M}~dea mx kmjdenxnedxa ~rmek omxdtmg mekgmedimek gmidkxmsme sm x~/{dek jdjdtmfn dxa kmodx mekfdormrm{dh%
 Em~em ek dode~ekgmfd edSnemxn Om`azdxt Inmhnz \d/cnexn Saxxa DDD sm kajtnzea ememrmrmemfae em ~omea ~rmek j~odid ek dsmek rmedjmkaek rznsdhnexdmi rimen rmzm gmtM}~dea mx kmjdenxn edxa%Omxmxmehmme hde em sm rm/fmtmk ed Fa~sn odeazdxt inm/hnz Hmedia S~mznp) sdemjd edtmem gmdimekme ek kajtnzeaek medo em jmkaek mdzczmlxsdsmek znkdaemi `nx)`nx rmzmsm okm iagmi em rmkjdsdxm): rzarniinz/hzd|ne mdzczmlxs&= }~nne Mdz mx = gdek mdz$ mxhmim{mek fnidcarxnzs%
Mek rimeaek dxa ek Rmims/ta mt emj~a omxmras mekxzmfnhtmek emektmzd gmt Hn/ rmzxonex al xfn Dexnzdaz mehIacmi Ka|nzeonex &HDIK$Sncznxmzt @nssn Zajznhag~ek smme gmsmom edxaek em/sm{d mek hmim{mek rdiaxa emsdem Cmrxmde @nss~r Jmfde/xdek mx Gsfdxdp Cfmeh eaaekMkasxa =6 ek xmaek gmsmi~/g~tme%
 Zakden Zaknida
Rmkjdid ek jmkaek rznsdhnexmi rimengde~ordzom
 
EN[S
OMZXNS • MKASXA :6) :2=:
3
{{{%rsssx%cao%rf
 Emgm~ra sm Hn|niardekca~exzt sd Mijmt Ka|nzeaz @ant Smicnhm gmsmom mek djm rmek znkdaemi znrznsnexmxd|ns
o~im sm Mlzdcm) Msdm/Rmcdc)
Imxde Monzdcm meh xfn Cmz/znjnme) Inmsx Hn|niarnhCa~exzdns) Somii Dsimeh Hn/|niardek Sxmxns) M~sxzmidm meh En{ Pnmimeh) Hneomzg meh Enxfnzimehs) Lzmecn) Knzom/et) @mrme) Eaz{mt meh CpncfZnr~jidc)Raimeh mehF~ekmzt)Srmde mehDxmit) Z~s/sdme Lnhn/zmxdae mehS{dxpnz/imeh) S{n/hne mehJnikd~o)^G meh EazxfnzeDznimeh7 mx^SM%MekKznne Cidomxn L~eh mt rdemekmekmsd{mme ek dsmek:8/onojnz Jamzh em emgmxm/imkm jdimek dsmek ’arnzmxdek
nexdxt al xfn emecdmi oncfm
/edso al xfn ^ELCCC% X~x~/k~eme ek Jamzh mek omzm/odek okm dst~ gmjdimek emmek rmkrmrmkmim{ ek KCLek xdemxmtmek =22 Jdiidae hai/imz mx fmgjmekde sm rmkrdid ekL~eh—s fasx ca~exzt%Sm rmfmtmk ed Ka|% Smicn/hm sm ~emek mzm{ ek rmkr~r~/iaek) jdedktmek hdde edxa mek rmkjdjdkmt/xd{mim sm sdsxnommx rzasnsa ek rmkrdid ek fasxca~exzt% Imt~ede ek Jamzhem rmekmsd{mme mek L~eh em~ommga sm j~aek znsraesdjdid/hmh rmzm sm l~ehdek hncdsdaes%Dode~ekgmfd edxa sm Jamzhem x~x~gme mek okm rmzmme mxfdehd g~ek sdea mek okm xmasm emjmekkdx em rmkrdid% Medoem jmesm em mek emk/miag em omkdek fasx ek L~eh emgdemjdjdimekme ek Knzomet)Onvdca) Emodjdm) Raimeh)Znr~jidc al Gaznm mx S{dxpnz/imeh%^em emek dedi~giag ekJamzh sm rmomomkdxme ekningstae sdem Pmfnnz Lmgdz ekSa~xf Mlzdcm jdktme ek eaod/emstae ed Ka|% Smicnhm smkdxem ek dorazomi em r~iaekek okm gmsmrd o~im sm hn/|niardek ca~exzt) mx sd N{neOcHaemih ek M~sxzmidm jdimekCa/Cfmdzs edxa em omksdsdijdsm rasdstae sm iaaj ek dsmekxmae%Sd Lmdz mek Fnmh ek Dexnz/emxdaemi Znimxdaes meh Ka|/nzemecn al xfn Hnrmzxonex al Ne|dzaeonex Mllmdzs al Sa~xfMlzdcm fmjmek sd OcHaemihemome mek Hnr~xt Hdznc/xaz Knenzmi al xfn M~sxzmidmeMknect laz Dexnzemxdaemi Hn/|niaronex &M~sMDH$%Mek Kznne Cidomxn L~ehmt dxdemxmk eaaek Hncnojnz :2== sm H~zjme) Sa~xf Ml/zdcm sm rmomomkdxme ek Cae/lnznecn al xfn Rmzxdns xa xfn^ELCCC em omt fmekmzdekomgmrmk/mojmk ek gmrmgd/emjmekme sm o~eha mtae sm rmomexmtme ek dexnzemxdaemicaoo~edxt ~rmek imjmememek cidomxn cfmekn%
 RSSSXen{s{dzns
RAZOMI emek jde~gsme mek xzmjmfa ek Jamzh al xfn Kznne Cidomxn L~eh &KCL$ gmsmjmt ek rmkr~ea ek okm Jamzh snmx em gdemgmxm{me ek okmodtnojza ek hn|niardek mx hn|niarnh ca~exzdns%
Jamzh al xfn Kznne CidomxnL~eh) ~omzmekgmhm em
RDEMJ^IMMEME edXzmesrazxmxdae meh Cao/o~edcmxdaes SncznxmztOmz Zapms mek ~o~~/kaek em jmidxmek sm gme/tm ~omea ekmtae dem/miag ed Rmek~iaek Jn/edkea ’Eateat‟ M}~deaDDD mek emjmgmexnek ra/sdstae ed t~omaek Hn/ rmzxonex al xfn Dexnzdaz meh Iacmi Ka|nzeonex&HDIK$ Sncznxmzt @nssnZajznha%
Mtae sm rmfmtmk ed Zavms)sdemjd edtm em omstmha rmekommkm mx fdehd rm emrmrmem/fae ~rmek rmk/~smrme mekokm jmkmt gm~kemt sm emsm/ jdek ~smrde hmfdi emki~i~gsm rm zde mek smojmtmemek Rdid/ rdea sm jdkimmek rmkrmem{ edZajznha% Edidem{ hde ed Zavms emem~em emek dxdemimkm ed Rm/ek~iaek M}~dea sd Nvnc~xd|nSncznxmzt @a`a Acfam jdimek
alcnz/de/cfmzkn &ADC$ sm
xmekkmrme ek HDIK ~rmekdrmkrmx~iat mek arnzmstae ekemsmjdek xmekkmrme fmjmek{mim rmek gmrmidx sd Zajznha%
X~omekkd emomek omkjd/kmt ek rmfmtmk sd Zavms emekxme~ekde g~ek xmxmekkmrde jmedtm mek emsmjdek rasdstaeg~ek smgmidek dmiag dxa smgmetm%
 Zakden Zaknida
Zavms xdgao sm HDIK rasx
 EMGMXMGHMEK dkm{mhekmtaek mzm{ gmt t~omaekHnrmzxonex al xfn Dexnzdaz mehIacmi Ka|nzeonex &HDIK$Sncznxmzt @nssn mek RfdidrrdenInkdae al Faeaz sm rmek~/ek~em ed Rmek~iaek Jnedkea’Eateat‟ M}~dea DDD%Kmkmemrde dxa hmgaek=2022 ek ~omkm sm JmsdidcmOdeazn hn E~nsxzm Sneazm hnRnenlzmecdm sm Emkm Cdxt%Mek xdx~iaek dxa mek dxde~/x~zdek em rdemgmomxmms emgmzmekmimek emdkmkm{mh ekdsmek rmek~ia sm dsmek ards/tmi a dehdjdh{mi em fdehd emgdemgmdimekme ek rnzodsa emomko~o~im sm Fa~sn al Zn/ rznsnexmxd|ns%Rmkgmxmras ek rmzmekmi mtdsmsmkm{m mek n~iakt jmka rm mek cznomxdae sm imjd edZajznha jmehmek mims has em/ome ek fmrae%Gm~kemt edxa mt sde~k~zaem ek rmomfmimmek iagmi ek Emkm Cdxt mek snk~zdhmh sm rmidkdh ek hmhmmeme ek imjd edZajznha rmx~eka sm L~enzmzdmDornzdmi g~ek smme kmkm{demek cznomxdae%Sm rmkfmfmxdh sm imjd edZajznha) kmkm{mzme sdtm ekxfznn/|aiint smi~xn gmsmjmt sm rmkx~kxak ek xmrs%^em emek demrz~jmfme edRmek~iaek M}~dea mek mzm{em dxa jdimek em eae/{azgdekfaidhmt sm j~aek Emkm ~rmek jdktmek gmx~rmzme mek fdidekek okm Emk~nýa em omgmrmk/ jdkmt ek f~idek znsrnxa rmzmsm emomtmrm edimek gmjmjm/tme mx dhaia%
 Zakden Zaknida
’Rfdidrrden Inkdae al Faeaz‟dkmkm{mh gmt Zajznha ekmtae
S^KAH SM XDONS
S~o~kah mx ememekfmidme sm fmzmrme ek kmxn ed Rmek~iaek Eateat M}~dea smXdons Sx% sm ]~npae Cdxt mek okm xmkm/Jaehac Rnedes~im sm ]~npae rmzm drmem{m/kme mek okm kdemkm{mek odidxmzdsmstae sm emsmjdek i~kmz%
 Hdekhaek Zd|dnzm
 
Mijmt Ka|nzeaz @ant Smicnhm

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->