Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
42Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vật liệu mao quản trung bình Al2O3

Vật liệu mao quản trung bình Al2O3

Ratings: (0)|Views: 1,334|Likes:
Chia sẽ bởi: Cử Nhân Hóa Học Nguyễn Thanh Tú (SĐT: 0905779594)
E-mail: thanhtuqn88@gmail.com
Diễn Đàn Toán - Lí - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn
[Website] www.daykemquynhon.ucoz.com
[Facebook] www.facebook.com/daykem.quynhon
[Twitter] www.twitter.com/daykemquynhon
[Scribd] www.vi.scribd.com/daykemquynhon/document­s
MỞ ĐẦU 2
CHƯƠNG I : TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 4
I.1. NHÔM HYDROXYT 4
I.1.1. Sự phân hủy nhiệt của các dạng nhôm hydroxyt 4
I.1.2. Cấu trúc và tính chất của Beomite 5
I.2. CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA -AL2O3: 8
I.2.1. Cấu trúc của -Al2O3: 8
I.2.2. Tính chất bề mặt của -Al2O3: 11
I.2.3. Cấu trúc xốp của -Al2O3: 11
I.3. VẬT LIỆU MESOPOROUS VÀ MESOPOROUS γ-Al2O3 13
I.3.1. Giới thiệu chung về vật liệu MQTB 13
I.3.2 Phân loại vật liệu MQTB 15
I.3.3. Các dạng đường đẳng nhiệt hấp phụ và nhả hấp phụ của vật liệu MQTB 15
I.3.4. Thành phần tổng hợp vật liệu MQTB 17
I.3.5. Cơ chế hình thành cấu trúc vật liệu MQTB 18
I.4. Ứng dụng của nhôm oxit 25
I.4.1. Ứng dụng của Al2O3 nói chung. 25
I.4.2. Ứng dụng của - Al2O3. 27
I.4.3. Triển vọng phát triển sản xuất -Al2O3 28
CHƯƠNG II : THỰC NGHIỆM 30
II.1. DỤNG CỤ VÀ HOÁ CHẤT THÍ NGHIỆM 30
II.1.1. Hoá chất thí nghiệm : 30
II.1.2. Dụng cụ thí nghiệm: 30
II.2. QUY TRÌNH THỰC NGHIỆM 31
II.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƯNG CỦA VẬT LIỆU 32
II.3.1. Nghiên cứu định tính pha tinh thể bằng nhiễu xạ Rơnghen 33
II.3.2. Phương pháp xác định bề mặt riêng và phân bố lỗ xốp của chất mang và xúc tác bằng phương pháp BET 34
II.3.3. Phương pháp phân tích nhiệt 37
II.3.4. Phương pháp hiển vi điện tử truyền qua TEM 38
II.3.5. Hiển vi điện tử quét (SEM) 39
CHƯƠNG III : KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 40
III.1. HYDROXIT NHÔM DẠNG BOEMITE 40
III.1.1. Ảnh hưởng cuả chế độ già hoá 40
III.1.2. Khảo sát biến đổi của Beomite theo nhiệt độ 44
III.2. VẬT LIỆU MQTB γ-Al2O3 47
III.2.1.. Ảnh hưởng cuả chế độ nung 47
III.2.1.. Ảnh hưởng cuả tốc độ nung 50
Chia sẽ bởi: Cử Nhân Hóa Học Nguyễn Thanh Tú (SĐT: 0905779594)
E-mail: thanhtuqn88@gmail.com
Diễn Đàn Toán - Lí - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn
[Website] www.daykemquynhon.ucoz.com
[Facebook] www.facebook.com/daykem.quynhon
[Twitter] www.twitter.com/daykemquynhon
[Scribd] www.vi.scribd.com/daykemquynhon/document­s
MỞ ĐẦU 2
CHƯƠNG I : TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 4
I.1. NHÔM HYDROXYT 4
I.1.1. Sự phân hủy nhiệt của các dạng nhôm hydroxyt 4
I.1.2. Cấu trúc và tính chất của Beomite 5
I.2. CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA -AL2O3: 8
I.2.1. Cấu trúc của -Al2O3: 8
I.2.2. Tính chất bề mặt của -Al2O3: 11
I.2.3. Cấu trúc xốp của -Al2O3: 11
I.3. VẬT LIỆU MESOPOROUS VÀ MESOPOROUS γ-Al2O3 13
I.3.1. Giới thiệu chung về vật liệu MQTB 13
I.3.2 Phân loại vật liệu MQTB 15
I.3.3. Các dạng đường đẳng nhiệt hấp phụ và nhả hấp phụ của vật liệu MQTB 15
I.3.4. Thành phần tổng hợp vật liệu MQTB 17
I.3.5. Cơ chế hình thành cấu trúc vật liệu MQTB 18
I.4. Ứng dụng của nhôm oxit 25
I.4.1. Ứng dụng của Al2O3 nói chung. 25
I.4.2. Ứng dụng của - Al2O3. 27
I.4.3. Triển vọng phát triển sản xuất -Al2O3 28
CHƯƠNG II : THỰC NGHIỆM 30
II.1. DỤNG CỤ VÀ HOÁ CHẤT THÍ NGHIỆM 30
II.1.1. Hoá chất thí nghiệm : 30
II.1.2. Dụng cụ thí nghiệm: 30
II.2. QUY TRÌNH THỰC NGHIỆM 31
II.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƯNG CỦA VẬT LIỆU 32
II.3.1. Nghiên cứu định tính pha tinh thể bằng nhiễu xạ Rơnghen 33
II.3.2. Phương pháp xác định bề mặt riêng và phân bố lỗ xốp của chất mang và xúc tác bằng phương pháp BET 34
II.3.3. Phương pháp phân tích nhiệt 37
II.3.4. Phương pháp hiển vi điện tử truyền qua TEM 38
II.3.5. Hiển vi điện tử quét (SEM) 39
CHƯƠNG III : KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 40
III.1. HYDROXIT NHÔM DẠNG BOEMITE 40
III.1.1. Ảnh hưởng cuả chế độ già hoá 40
III.1.2. Khảo sát biến đổi của Beomite theo nhiệt độ 44
III.2. VẬT LIỆU MQTB γ-Al2O3 47
III.2.1.. Ảnh hưởng cuả chế độ nung 47
III.2.1.. Ảnh hưởng cuả tốc độ nung 50

More info:

Published by: Dạy Kèm Quy Nhơn on Aug 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

02/23/2014

 
 
1
 
M
Ở 
 
ĐẦ
U
............................................................................................................................ 2
CH
ƯƠ 
NG I : T
NG QUAN LÝ THUY
T
................................................................... 4
I.1. NHÔM HYDROXYT
............................................................................................. 4
I.1.1. S
ự 
phân h
y nhi
t c
a các d
ng nhôm hydroxyt
......................................... 4
I.1.2. C
u trúc và tính ch
t c
a Beomite
................................................................. 5
I.2. C
U TRÚC VÀ TÍNH CH
T C
A
γ γγ γ 
-AL
2
O
3
:
.................................................... 8
I.2.1. C
u trúc c
a
γ γγ γ 
-Al
2
O
3
:
...................................................................................... 8
I.2.2. Tính ch
t b
m
t c
a
γ γγ γ 
-Al
2
O
3
:
..................................................................... 11
I.2.3. C
u trúc x
p c
a
γ γγ γ 
-Al
2
O
3
:
............................................................................ 11
I.3. V
T LI
U MESOPOROUS VÀ MESOPOROUS
γ
-Al
2
O
3
............................. 13
I.3.1. Gi
ớ 
i thi
u chung v
v
t li
u MQTB
............................................................. 13
I.3.2 Phân lo
i v
t li
u MQTB
............................................................................... 15
I.3.3. Các d
ng
đườ 
ng
đẳ
ng nhi
t h
p ph
và nh
h
p ph
c
a v
t li
u MQTB
................................................................................................................................... 15
I.3.4. Thành ph
n t
ng h
ợ 
p v
t li
u MQTB
......................................................... 17
I.3.5. C
ơ 
ch
ế
hình thành c
u trúc v
t li
u MQTB
............................................... 18
I.4.
Ứ 
ng d
ng c
a nhôm oxit
..................................................................................... 25
I.4.1.
Ứ 
ng d
ng c
a Al
2
O
3
nói chung.
.................................................................. 25
I.4.2.
Ứ 
ng d
ng c
a
γ γγ γ 
- Al
2
O
3
.
............................................................................... 27
I.4.3. Tri
n v
ng phát tri
n s
n xu
t
γ γγ γ 
-Al
2
O
3
...................................................... 28
CH
ƯƠ 
NG II : TH
Ự 
C NGHI
M
................................................................................... 30
II.1. D
NG C
VÀ HOÁ CH
T THÍ NGHI
M
.................................................... 30
II.1.1. Hoá ch
t thí nghi
m :
.................................................................................. 30
II.1.2. D
ng c
thí nghi
m:
.................................................................................... 30
II.2. QUY TRÌNH TH
Ự 
C NGHI
M
........................................................................ 31
II.3. CÁC PH
ƯƠ 
NG PHÁP NGHIÊN C
Ứ 
U
ĐẶ
C TR
Ư 
NG C
A V
T LI
U
.... 32
II.3.1. Nghiên c
ứ 
u
đị
nh tính pha tinh th
b
ng nhi
u x
R
ơ 
nghen
.................... 33
II.3.2.
 
Ph
ươ 
ng pháp xác
đị
nh b
m
t riêng và phân b
l
x
p c
a ch
t mang vàxúc tác b
ng ph
ươ 
ng pháp BET
............................................................................ 34
II.3.3. Ph
ươ 
ng pháp phân tích nhi
t
..................................................................... 37
II.3.4. Ph
ươ 
ng pháp hi
n vi
đ
i
n t
ử 
truy
n qua TEM
......................................... 38
II.3.5. Hi
n vi
đ
i
n t
ử 
quét (SEM)
......................................................................... 39
CH
ƯƠ 
NG III : K
T QU
VÀ TH
O LU
N
............................................................. 40
III.1. HYDROXIT NHÔM D
NG BOEMITE
........................................................ 40
III.1.1.
nh h
ưở 
ng cu
ch
ế
 
độ
già hoá
.................................................................. 40
III.1.2
.
Kh
o sát bi
ế
n
đổ
i c
a Beomite theo nhi
t
độ
........................................... 44
III.2. V
T LI
U MQTB
γ
-Al
2
O
3
.............................................................................. 47
III.2.1..
nh h
ưở 
ng cu
ch
ế
 
độ
nung
..................................................................... 47
III.2.1..
nh h
ưở 
ng cu
t
c
độ
nung
..................................................................... 50
 
 
2
M
Ở 
 
ĐẦ
U
Tr
ướ 
c
đ
ây, v
t li
u vi mao qu
n Zeolit r
t
đượ 
c quan tâm vì kh
n
ă
ng
ngd
ng trong các l
 ĩ 
nh v
c nh
ư
xúc tác, hóa d
u, t
ng h
ợ 
p h
u c
ơ 
b
o v
môitr
ườ 
ng. Do Zeolite có h
th
ng vi mao qu
n
đồ
ng
đề
u thành ph
n hóa h
c
đ
a d
ng.Tuy nhiên zeolit còn t
n t
i m
t s
h
n ch
ế
sau: không th
xúc tác n
ế
u phân t
 ch
t tham gia ph
n
ng có kích th
ướ 
c l
ớ 
n h
ơ 
n kích th
ướ 
c vi mao qu
n.Chính vì v
y vi
c t
ng h
ợ 
p v
t li
u có kích th
ướ 
c mao qu
n trung bình
đ
ã
đ
ang thu hút nhi
u s
quan tâm c
a các nhà khoa h
c. Vào th
p k
90, cácthành công trong vi
c t
h
ợ 
p các v
t li
u mao qu
n trung bình (MQTB)
đ
ã m
ở 
ram
t tri
n v
ng to l
ớ 
n trong t
ng h
ợ 
p ch
t xúc tác và h
p ph
. Các v
t li
u này cób
m
t riêng l
ớ 
n, kích th
ướ 
c mao qu
n l
ớ 
n (2 - 50 nm), c
u trúc mao qu
n v
ớ 
i
độ
 tr
t t
cao,
đồ
ng
đề
u. Chúng cho phép các phân t
l
ớ 
n có th
d
dàng khu
ế
ch tánvà tham gia ph
n
ng bên trong mao qu
n.Trong các nhà máy l
c hoá d
u, nguyên li
u
đầ
u vào là d
u thô ch
a r
tnhi
u thành ph
n nên c
n ph
i phân tách hay chuy
n
đổ
i chúng theo các quá trìnhhoá h
c
để
ph
c v
cho các m
c
đ
ích khác nhau. Vi
c s
d
ng v
t li
u mao qu
ntrung bình trong h
p ph
 
để
tách các c
u t
c
n thi
ế
t nh
ư
n-parafin, các h
ợ 
p ch
tvòng th
ơ 
m nh
m: làm t
ă
ng tr
s
octan c
a x
ă
ng, t
ă
ng ph
N
m ch
t c
a nhiên li
u,hay làm nguyên li
u
đầ
u vào cho m
t s
các quá trình t
ng h
ợ 
p hoá h
c khác.Làm ch
t mang, làm xúc tác cho các quá trình nh
ư
: isome hoá,
đồ
ng phân hoá,refoming, cracking,...Nhôm oxit mao qu
n trung bình là m
t trong nh
ng lo
i v
t li
u MQTB r
tnhi
u
ng d
ng. Ngày nay trên th
ế
gi
ớ 
i c
ũ
ng nh
ư
 
ở 
Vi
t Nam
đ
ang nghiên c
u vàs
n xu
t các d
ng nhôm oxit mà quan tr
ng nh
t
γ 
-Al
2
O
3
c
u trúc x
p, b
 m
t riêng l
ớ 
n, có các tâm axit, d
t
o viên, có
độ
b
n c
ơ 
, b
n nhi
t, ch
u
đượ 
cn
ướ 
c chúng
đượ 
c dùng làm ch
t hút
N
m trong ch
ế
bi
ế
n khí thiên nhiên, ch
t h
pph
, ch
t mang, xúc tác cho ngành t
ng h
ợ 
p vô c
ơ 
và h
u c
ơ 
.
 
 
3
Trong ph
m vi
đồ
án này, chúng tôi ti
ế
n hành t
ng h
ợ 
p v
t li
u
γ 
-Al
2
O
3
 MQTB theo ph
ươ 
ng pháp s
d
ng Beomit làm ti
n ch
t vô c
ơ 
và axit cacboxyliclàm ch
t
đị
nh h
ướ 
ng c
u trúc.
Đ
ây là m
t ph
ươ 
ng pháp
đơ 
n gi
n và kinh t
ế
d
a.N
i dung nghiên c
u chính là kh
o sát l
a ch
n lo
i axit cacboxylic thích h
ợ 
pnh
t; tìm ra các
đ
i
u ki
n t
i
ư
u
để
ch
ế
t
o v
t li
u
γ 
-Al
2
O
3
MQTB v
ớ 
i di
n tíchb
riêng m
t l
ớ 
n và s
phân b
mao qu
n h
p.

Activity (42)

You've already reviewed this. Edit your review.
quysp2 liked this
Michael Aleck liked this
1 hundred reads
haiqs liked this
dinh Vuong liked this
dinh Vuong liked this
Xuan Loc Trinh liked this
Sakura Kinomoto liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->