Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
một số bài tập sóng cơ và sóng âm vật lý 12

một số bài tập sóng cơ và sóng âm vật lý 12

Ratings: (0)|Views: 270 |Likes:
Published by tapdoanpl

More info:

Published by: tapdoanpl on Aug 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/15/2014

pdf

text

original

 
 
Một số dạng bài tập sóng cơ
-sóng âm
I,
Cơ sở lí thuyết 
 
vật lí
.
+,sóng cơ là sự
lan truy
ền dao động cơ trong môi trườ 
ng v
t ch
t theo th
ờ 
i gian+,phân lo
ại sóng cơ:
-sóng d
c: truy
ền được trong môi trườ 
ng r
n l
ng khí -sóng ngang ch
truy
ền trong môi trườ 
ng r
n ( m
t ch
t l
ng là m
ột trườ 
ng h
ợp đặ
c bi
t)+,t
ốc độ
truy
n sóng : t
ốc độ
truy
ền pha dao độ
ng ,truy
ền năng lượ 
ng,ph
thu
ộc đặ
c tính môi
trườ 
ng,v
r
n
>v
l
ng
>v
khí 
.
+, bướ 
c sóng: là kho
ảng cách 2 điể
m g
n nh
ất dao độ
ng cùng phaLà qu
ảng đường mà sóng đi đượ 
c trong 1 chu kì
 f vvT 
 
 
+,năng lượ 
ng sóng: khi sóng truy
n thì nó s
truy
ền năng lượ 
ng-khi sóng truy
ền theo 1 đườ 
ng th
ẳng thì năng lượng không đổi => A cũng không đổ
i-khi sóng truy
n trên m
t ph
ẳng thì năng lượ 
ng sóng t
l
ngh
ch v
ớ 
i kho
ng cách.
1221
 R R E  E 
 -khi sóng truy
ền trong không gian thì năng lượ 
ng sóng t
l
nghích v
ới bình phương khoả
ngcách:
 
 
1221
 R R E  E 
 
+, tương tự
 
cho biên độ
sóng :-khi truy
ền trên đườ 
ng th
ng: A
1
=A
2
 -khi sóng truy
n trên m
t ph
ng :
1221
 R R A A
 -khi sóng truy
n trong không gian:
1221
 R R A A
 
+,khi quan sát được n đỉ
nh sóng: S=(n-1)
 
 
n
).1(
 
+độ
l
ch pha:
   
2
 -khi
  
2
=>d=K
 
=> 2 dao độ
ng cùng pha.-khi
   
).21().12(

=> 2 dao động ngượ 
c pha-khi
2).21(2).12(
   

=> 2 dao độ
ng vuông pha+giao thoa sóng: các b
n nên thu
ộc phương trình sóng ở 
3 d
ạng cùng pha,ngượ 
c pha,vuông pha
Đọ
c thêm sách giáo khoa.
+quĩ tích các điể
m c
ực đạ
i c
c ti
u:-cùng pha=> trung tâm là c
ực đạ
i.-
ngượ 
c pha=> trung tâm là c
c ti
u.
Các phương pháp giả
i nhanh bài t
ập cơ bả
n:D
ng 1: tìm s
 
điểm dao độ
ng c
ực đạ
i ,c
c ti
ểu trên đoạ
n AB.Cách 1: áp d
ng d
2
-d
1
= ?Và d
2
+d
1
=ABÁp d
ng 0<d
2
<AB
 
 
Cách 2
: cách nhanh hơn:
 d
a vào tính ch
ất quĩ tích các điể
m c
ực đạ
i c
c ti
u-A,B cùng pha=>x
=
2
 
 X
CT
=
42
  
 -
A,B ngượ 
c pha thì x c
ực đạ
i c
c ti
ểu ngượ 
c l
i v
ớ 
i cùng phaV
hình => -AB/2<x<AB/2D
ng 2 : tìm c
ực đạ
i c
c ti
ểu trên các đoạ
n b
t kì.
+, xác đị
nh tính ch
t c
a ngu
ồn là dao động cùng pha hay ngượ 
c pha
 
Điề
u ki
ện để
có c
ực đạ
i c
c ti
ểu, xác đị
nh trung tâm+,kho
ảng cách 2 đườ 
ng c
ực đạ
i liên ti
ế
p là
2
 
 Kho
ảng cách 2 đườ 
ng c
c ti
u liên ti
ế
p là
2
 
 Kho
ng cách c
ực đạ
i c
c ti
u liên ti
ế
p là
4
 
 D
ạng này có 2 phương pháp làm:
 
 phương pháp 1 dự
a vào tính ch
t c
ủa hypebol để
làm s
gi
ớ 
i thi
u
ở 
ph
ần dướ 
i.
Phương pháp 2 dự
a vào tính ch
t c
a hi
ệu đườ 
ng truy
n :
các điề
u ki
n c
a hi
ệu đườ 
ng truy
ền để
 
Amax, Amin trong các trườ 
ng h
ợp cùng pha ngượ 
c phavuông pha c
n ph
i thu
c.
Đưa vào trong đoạ
n=> k
ế
t qu
.D
ng 3:tìm s
 
điểm dao động cùng pha hay ngượ 
c pha v
ớ 
i ngu
n ho
ặc 1 điểm cho trướ 
c-vi
ết phương trình tạ
i M
Xác đị
nh pha t
i ngu
n ( t
ại trung điể
m 2 ngu
ồn … cái này phụ
thu
c vào bài t
ập đề
cho)L
y hi
u pha cho nó cùng ngu
ồn, ngượ 
c pha, vuông pha
 
D
2
-d
1
=? =>K => v
 
hình xác đị
nh

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Xuan Quyet liked this
pinksun0105 liked this
pinksun0105 liked this
pinksun0105 liked this
pinksun0105 liked this
pinksun0105 liked this
MinhThubongbong liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->