Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
La primera compañía de Danza en Chile, 1850

La primera compañía de Danza en Chile, 1850

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 142 |Likes:
Artículo que responde a un estudio de la recepción de la primera compañía de danza clásica en Chile en 1850, a partir de periódicos contemporáneos y la información del Centro de Documentación del Teatro Municipal de Santiago.
Artículo que responde a un estudio de la recepción de la primera compañía de danza clásica en Chile en 1850, a partir de periódicos contemporáneos y la información del Centro de Documentación del Teatro Municipal de Santiago.

More info:

Published by: José Manuel Izquierdo on Aug 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/28/2013

pdf

text

original

 
Ao aaibojo jia foaaiz o @ldai ic ?<9;5 `vðcd`o ji yc ä|dzh ocyc`dojh
Ehpä Mocyia Duqydivjh GþcdbVipymic5 Ji aop ovzip ip`äcd`op `ldaicop ip {vhfofai qyi pio ao jocuo ao qyi michp ozic`dðc lovi`dfdjh jipji ao dc~ipzdbo`dðc ldpzhvdhbvïnd`o# Pd chp vinivdmhp oa pdbah \D\! ji iaao lot phah`hmiczovdhp odpaojhp! ch phah iczvi pí! pdch zomfdäc ic viao`dðc oa `hczi|zh ovzípzd`h ji py ä{h`o!{vdc`d{oamiczi jivd~ojh ji dczivipip ond`dhcojhp t! ic jhp h zvip `ophp i|`i{`dhcoaip! `hc yc dcziväpldpzðvd`h# Ic ia {vipiczi icpoth fyp`h iczviaouov ia ip{o`dh `yazyvoa jia @ldai ji ?<9; -{ivmiojh {hvyc dcpibyvh vhmoczd`dpmh! yco `vízd`o `hcpiv~ojhvo t ao o{ovd`dðc ji mothvip ip`icovdhp {õfad`hp- `hcao aaibojo ji ao {vdmivo `hm{oÿío ji jocuo {vhnipdhcoa ji ipzdah nvoc`äp o @ldai! ipzofai`dicjh aop{hpdfaip vouhcip ji py dm{o`zh pibõc ia `hczi|zh ji py vi`i{`dðc#[oaofvop `ao~ip5 Oyviadi Jdmdiv! foaaiz! jocuo! @ldai! pdbah jdi`dcyi~i! vhmoczd`dpmh! ziozvh! ip`icovdhOfpzvo`z5 Dn ri `hcpdjiv zli pzyjdip hc {ivnhvmdcb ovzp dc @ldai! dz"p {vhfofat joc`i zli hci zloz lop bhzzli niriv ozziczdhc nvhm oc ldpzhvd`oa ocz zlihvizd`oa {ivp{i`zd~i# Dn ri viniv zh zli \D\zl @iczyvt! rilo~i hcat dphaozij `hmmiczovdip nvhm ~ivt nir rvdzivp! dphaozij zhh dc zlidv p{o`i ocj zdmi hnvi`i{zdhc# Zlit rivi rvdzzic! mhpzat! ft ond`dhcojhp ocj joc`ivp rdzlhyz oc o`ojimd`oa {ivp{i`zd~i# Dczli nhaahrdcb ippot D rdaa zvt zh ipzofadpl phmi `hcci`zdhcp fizriic zli `yazyvi hn @ldai dc zli ?<9;"p-rdzl zlidv dcpi`yvi vhmoczd`dpm! `hcpiv~ozd~i ~dirp ocj zli o{{iovoc`i nvhm zliozivp ocj {yfad`p{o`ip-! rdzl zli ovvd~oa hn zli ndvpz {vhnippdhcoa joc`i `hm{oct dc zli nvic`l pztai ,rloz ri ypyoaaat`oaa ‑foaaiz” dc zli `hyczvt! gii{dcb o `ahpi ahhg oz zli dm{o`z ocj vi`i{zdhc hn dz#Ic`oczojhvop Fotojivop! oäviop [ivdp d ~o{hvhpop Rdaadp! o ~hphzvhp ldehp ji Iyziv{i dZliv{pd`hvi qyi fyp`odp cyi~o {oamo### Poayj/ Poayj/ @ldai! ipzo zdivvo lhp{dzoaovdo ji ao {hipío djia ovzi - @ldai hp ojh{zo W###] ¯_yä chp dm{hvzoc aop o`iqydop {ijvibhpop ji [iÿonahv d aopim{ha~ojop `oaaip ji ^oa{ovoíph/ W###] Poczdobh! ao dcjhaiczi Poczdobh! ip tï ao `dyjoj jiad`dhpo!ao `dyjoj ji ao jocuo d jia `oczh#” Ao Píandji! C»?! ?4 ji Jd`dimfvi ji ?<9;Pd fdic ao jocuo ip`äcd`o ic @ldai jyvoczi ia pdbah \D\ ip yc nicðmich ip`yizh t lopzo `divzh{yczh dci|dpziczi! ah ip pðah jipji ao {ivp{i`zd~o ji ao `vio`dðc `hvihbvïnd`o t ji ao i|dpzic`do ji`hceyczhp h `hm{oÿíop ji jocuo ipzofaip h fodaovdcip ah`oaip {vhnipdhcoaip# Lopzo ?<9;! ao jocuo phfviaop zofaop pi admdzð o `hc~d~dv `hmh
jd~ivzdmiczh
eyczh o ð{ivop t ip{i`zï`yahp ziozvoaip! yc viaaich icaybovip dc`ðmhjhp h `hmh dm{yaphvo ji oaibvío oa zivmdcovpi yco nyc`dðc# Opí! {ovi`divo qyi py{ovzd`d{o`dðc ic ao `hcpzvy``dðc ji yc djiovdh ovzípzd`h vi{yfad`och nyi viaozd~omiczi michv# Pdcimfovbh! ia ldpzhvdojhv Iybicdh [ividvo Poaop ji`djdð yfd`ovao oa `hmdicuh ji py
 Ldpzhvdo ji ao Mõpd`oic @ldai
,`hmh pibycjh `o{ízyah$! `opd `hmh pd ji oabõc mhjh nyivo ia fodai o`zh `iczvoa ic ao{vi`d{dzo`dðc ji li`lhp ovzípzd`hp qyi jd~djic ic jhp ia pdbah! ofvdäcjhpi aop {yivzop {ovo jieov ozvïpoqyiaao ‑{vildpzhvdo”! iphp hvíbicip jia {ivdhjh oczivdhv# @divzomiczi ao aaibojo ji ao {vdmivo `hm{oÿíoji foaaiz o @ldai mov`ð yc mhmiczh ji i|o`ivfo`dðc ch michv iczvi qydicip `hmicuofoc o {oa{ov ia
 
vhmoczd`dpmh ic ia {oíp! oõc `yocjh ia mothv iczypdopmh pi ~d~dð ic yc fvi~ípdmh {ivdhjh ji -`opddc`viífaimiczi- jhp mipip# Ia {vipiczi icpoth pi bicivo! {vdc`d{oamiczi! ji yco vi~dpdðc ji {vicpodczicpd~o ic oqyia ao{ph ji zdim{h ,jd`dimfvi ji ?<9; o icivh ji ?<9?$ t! o {ovzdv jia mdpmh toczd`d{ïcjhpi o äa! ji yco fõpqyijo {hv ia aybov qyi {yjh ziciv {ovo ao ph`dijoj `ldaico daypzvojo jiiczhc`ip ao aaibojo ji ipzo `hm{oÿío! dcd`dojhvo jia bypzh {hv ao jocuo vhmïczd`o nvoc`ipo ic @ldai#
Ao jocuo ic @ldai oczip ji Oyviadä Jdmdiv
[ovo ndcip ji ipzi icpoth! oa lofaov ji jocuo chp vinivdvimhp ip{i`índ`omiczi o ao jocuoip`äcd`o! ic nhvmo ji ip{i`zï`yah! t ch o ao jocuo `hmh i~iczh ph`doa h dcziväp dcjd~djyoa! oycqyijyvoczi ia pdbah \D\ omfop zicjic`dop ipzäc {vhnycjomiczi iczviaouojop# Ao jocuo ip`äcd`o jia pdbah\D\ {yiji vipha~ivpi! {vdc`d{oamiczi! ic jhp nhvmop pibõc py ipzdah! `yoa ip ia foaaiz vhmïczd`h t! {hvhzvo {ovzi! aop jocuop ji `ovï`ziv# Omfop pi {vipiczoc ic yc ip`icovdh! {ivh mdiczvop ia foaaiz `yiczoyco ldpzhvdo t yzdaduo zä`cd`op ipzvd`zop ji mh~dmdiczh! aop jocuop ji `ovï`ziv myipzvoc ycovi{vipiczo`dðc ipzdaduojo ji fodaip {h{yaovip! {vdc`d{oamiczi ‑i|ðzd`hp”! pibõc ivo iczicjdjh iai|hzdpmh ic ipzi {ivíhjh# Ic Nvoc`do! {vdc`d{oa `iczvh {ovo ao jocuo `aïpd`o ji`dmhcðcd`o! ych ji ahpi|hzdpmhp mïp {vipiczip nyi ia ip{oÿha! t oabycop jocuop `hmh
 Ia Eoaih ji Eiviu
h
 Ao @o`ly`lo
!zy~divhc dm{hvzoczip vi{iv`ypdhcip ic zhjh ia mycjh! aocuocjh jd~ivpop ndbyvop oa ipzviaaozh -zomfdäcic @ldai-# Omfop zicjic`dop ji ao jocuo ji`dmhcðcd`o! pdc imfovbh! zicíoc yc {yiczi `hmõc ic pyi|{vipd~djoj ,`hv{hvoa! dmobdcovdo! imh`dhcoa$ t zomfdäc ic py vinaieh ji yc qydifvi `hc ao jocuoiyvh{io ic ahp ip`icovdhp iczvi ?24; t ?<6; -ia {ivdhjh dcmijdozomiczi oczivdhv-! jhcji aovi{vipiczo`dðc jia fodai pi lofío zvocpnhvmojh {vdc`d{oamiczi ic ‑yc myipzvovdh pdc `dyjojh oabych ji{dvyizop t zvy`hp o`vhfïzd`hp”#
?
Pdc imfovbh! ia foaaiz vhmïczd`h `hmicuð o dc`hv{hvov iaimiczhp{vh{dhp ji ao noczopío ,`hmh myeivip phpzicdjop ic `ofaip {ovo nahzov qyi {vhczh `hmicuovhc o fodaov ic{yczop! lo`do ?<6;$ i ldpzhvdop {h{yaovip {ivh oazomiczi picpdfaip {ovo ia {õfad`h ji ao ä{h`o! qyidc`ayíoc jäfdaip livhícop t ch`dhcip nha`aðvd`op phfvi ia fdic t ia moa#Ia foaaiz vhmïczd`h nyi yc ip{o`dh `hcpobvojh {ovo ipzviaaop nimicdcop ji ao jocuo! ic ycovy{zyvo `hc ia ipzdah {ovzd`yaovmiczi mop`yadch jia pdbah \^DDD# Ia `hczvopzi vojd`oa iczvi ia bvyiphzhch myp`yaov ji aop ~dpdfaip {divcop ji aop fodaovdcop t py bvo`do `opd izävio oa nahzov phfvi ia ip`icovdh!nyi `iczvoa {ovo ao ip{i`zo`yaovdjoj qyi pdbcdnd`ð ipzi cyi~h {ovojdbmo `yazyvoa! oõc {vipiczi! pyiÿh ji{iqyiÿop cdÿop t {ipojdaao jia nimdcdpmh#
6
Aop fopip co`ic {ovzd`yaovmiczi ic zvip `vio`dhcip5
Bdpiaai
?Aii! 6;;65?0<6Lhmocp! 6;?;5 ?9
 
,?<:?$
! Ao Pta{ldji
,?<06$
 t @h{{iado
,fopzoczi {hpzivdhv! ji ?<2;$# @ovahzzo Bvdppd ,?<?4 ‐ ?<44$ nyi!pdc jyjo! ao fodaovdco qyi mïp o{hvzð o ao `vio`dðc jia {ivnda vhmïczd`h ji ao fodaovdco ji foaaiz!mdiczvop py ‑vd~oa” Nocct Ippaiv ,?<?; ‐ ?<<:$ nyi ao vidco ji aop jocuop ji `ovï`ziv! {vdc`d{oamiczi`hc ao mic`dhcojo
@o`ly`lo
ji ?<0># Ic ?<:; Ippaiv ~doeð o Ipzojhp Ycdjhp jhcji `hcpdbydð ä|dzh!nomo t fopzoczi jdcivh! {vdc`d{oa mhzd~o`dðc {ovo qyi hzvop fodaovdcop iyvh{iop `hmicuovoc o vi`hvvivichvmip jdpzoc`dop fyp`ocjh py `hcpobvo`dðc! aiehp ji yc miv`ojh ,`hmh ia {ovdpdch$ fopzocziphfvi{opojh {hv ao `oczdjoj ji {hpzyaoczip oa ipzviaaozh# @ovahzzo Bvdppd ~doeovï o Vypdo t hzvopfodaovdcop pivïc nycjomiczoaip ic aai~ov jyvoczi ao mdpmo jä`ojo ao jocuo `aïpd`o o Fyichp Odvip tOypzvoado! {hv ieim{ah# Ojimïp! ia foaaiz jivd~ð ic {ovzi ji yco `hc`dic`do mothv phfvi ia vha ji aomyeiv jivd~ojo ji ahp mh~dmdiczhp nimdcdpzop ji ao jä`ojo ji ?<0;! ji mhjh qyi ia pyzda ivhzdpmh ji
 Ao Pta{ldji
t {ovzd`yaovmiczi ji
Bdpiaai
! ip vinaieojh ic myeivip qyi! ic ip`ico! zhmoc ji`dpdhcip taai~oc ia jvomo ojiaoczi! ch phah `hmh o`hm{oÿoczip#
0
Ic @ldai ao jocuo `aïpd`o `hmicuð o piv icpiÿojo {hv Mhcpdiyv @lovvdivi t py otyjoczi{ovzd`yaov! ia piÿhv Oaaicji! qydicip jofoc `aopip ic ao @oaai ji ao Aoeo cõmivh ?9# Icpiÿofoc ‑zhjh ah`hc`ivcdiczi oa fodai pibyc ia yph ji lhd! ji [ovdp ‐ `yojvdaaop! `hczvojocuop cyi~op! boah{op! ~oapip tfodai ji `ovo`ziv”! ipzh ip! zhjh ah qyi ivo {hpdfai jipovvhaaov phfvi ia ip`icovdh oczip jia foaaizvhmïczd`h# Pdc jyjo ia yph ji py icpiÿocuo zicío {vdc`d{oamiczi qyi ~iv `hc {iqyiÿhp ip{i`zï`yahp jipoaðc t ia fodai ji {ovieo! {ivh ia li`lh ji qyi {vipiczovoc fodaip ji `ovï`ziv `hmh {ovzi ji pyicpiÿocuo lo`i {ovzd`yaovmiczi dczivipoczi py zvofoeh! pi{ovojh ji ao phao icpiÿocuo ji jocuo jipoaðc#
:
_yduïp lot oqyí! zomfdäc! yco {vdmivo zvocpnhvmo`dðc ipzdaduojo ji ahp ‑fodaip ji zdivvo”! ofodaip ji `ovï`ziv# Lofío yc piczdjh mhvoa! nhvmozd~h t ji {hpzyvo ic ao jocuo ,pibõc pi `viío$ qyi aolo`ío ip{i`doamiczi ozvo`zd~o {ovo oabychp mdimfvhp ji ao oazo ph`dijoj poczdobydco t! {hv ieim{ah!Ehpä Ehoqyíc ji Mhvo {vhmh~dð qyi pi dcpzoaovo yco o`ojimdo ji jocuo `hc ipzhp ndcip# @aovomiczi! zoao`ojimdo ,t ia {vh~i`lh mhvoa ji ao jocuo$ ipzofo viao`dhcojh o ahp fodaip ji poaðc! t ch o ahp ‑jizdivvo” h ‑ji `ld`hzih”! pibõc ivoc aaomojop aop `hvihbvoníop mipzduop h cizomiczi omivd`ocop7 fodaipah`oaip qyi `vyuofoc zhjhp ahp ipzvozhp ph`doaip jia {oíp5 uomo`yi`op! fhaivhp! ao vi~hazhpo! vinoahpo! iaofyiadzh h ia `yocjh! iczvi hzvhp qyi loc {hjdjh `hch`ivpi mïp {hv py chmfvi qyi {hv livijov pypzdim{hp! {ophp t phcdjhp#
9
@lovaip Fvicciv jd`i qyi @lovvdivi lofvío aaibojh o @ldai `hc ia lycjdmdiczh jia fov`h ‑@dzt
0Focip! ?44<5?6-?0# Ic Bdpiaai! {hv ieim{ah! ao {vhzobhcdpzo oycqyi `hc py myivzi poa~o oa lhmfvi! ah lo`i {hv ji`dpdðc{vh{do t ic yc `hczi|zh oczd`aivd`oa ,jhcji aop mhceop phc ao dmobic cibozd~o ji ah nimicdch$! iaao zvocpndbyvo ao hfvo icpy {vh{do ch`li ji fhjop ip{i`zvoa! nyivo ji ao `hcpobvo`dðc mozvdmhcdoa#:
 Ia [vhbviph
! ;0(;2(?<:09[ividvo Poaop! ?40<

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->