Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
P. 1
Why is History an Important Subject?

Why is History an Important Subject?

Ratings:
(0)
|Views: 12|Likes:
Published by mmillard_9

More info:

Categories:Types, Research
Published by: mmillard_9 on Aug 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/03/2012

pdf

text

original

 
‛Snv fy Nfyzgtv mh fbpgtzmhz y|deliz7‒
 
‛Nfyzgtv fy mdg|z znl pmyz mhj my znl ikfinæ zlkky |y vg| imhhgz inmhcl znl pmyz( Yg snv dgznlt sfzn Nfyzgtv7 ‒ ‛_myz ygiflzfly sltl jfaaltlhz atgb g|ty mhj nmj jfaaltlhz qmk|ly+ yg ngs imh
znlv zlmin |y mhvznfhc
nlkpa|k7‒ Y|in }|lyzfghy dgfk jgsh zg znfy5 ‛Snmz |yl fy nfyzgtv7 Snvyz|jv fz mhj snv zlmin fz7‒
 Emhl M|yzlh p|z znlyl sgtjy fhzg znl bg|zn ga Imznltfhl Bgtkmhj fh
nlt dgg` ‘
HgtznmhcltMddlv
‗5 ‛F imh tlmj pglztv mhj pkmvy+ znfhcy ga znmz ygtz+ mhj jg hgz
jfykf`l ztmqlky( D|znfyzgtv+ tlmk ygklbh nfyzgtv+ F imhhgz dl fhzltlyzlj fh( Imh vg|7 F tlmj fz m kfzzkl my m j|zv0 d|zfz zlkky bl hgznfhc znmz jgly hgz lfznlt ql~ gt slmtv bl( Znl }|mttlky ga pgply mhj `fhcy+sfzn smty mhj plyzfklhily fh lqltv pmcl0 znl blh mkk yg cggj agt hgznfhc+ mhj nmtjkv mhvsgblh mz mkk "
fz fy qltv zftlygbl(‒ Zghv Dkmft ptgikmfblj zg znl Mbltfimh Ighctlyy5 ‛Znlt 
lnmy hlqlt dllh m zfbl (((snlh+ l~ilpz fh znl bgyz clhltmk ylhyl+ m yz|jv ga nfyzgtv ptgqfjly ygkfzzkl fhyzt|izfgh agt
g|t ptlylhz jmv‒(
Y|in }|lyzfghy mhj myyltzfghy mtl dmylj gh znl ptlbfyl znmz nfyzgtv fy mh fygkmzlj y|deliz+ylpmtmzl atgb mkk znl gznlty(
Znl gppgyfzl fy znl zt|zn( Znl Ctll` sgtj ‘nfyzgtfm‗ blmhy mh
fhqlyzfcmzfgh gt lh}|ftv( Agt znlb fz smy m amt itv atgb znl kfyzy ga jmzly+ `fhcy mhj dmzzklyznmz |ylj zg dl znl yzmdkl jflz ga yg b|in yinggk nfyzgtv( Nltgjgz|y smy ambg|ykv tlalttlj zg
 dv Ifiltg my ‛znl amznlt ga nfyzgtv‒( Nl ztmqlkklj sfjlkv zntg|cng|z znl `hgsh sgtkj+
igkkmzfhc fhagtbmzfgh mhj zntgsfhc kfcnz gh znl agk`kgtl+ tlkfcfghy+ i|yzgby+ ifqfkfymzfghy+fhzltlyzy mhj ighjfzfghy ga fzy plgpkly mhj gh znl clgctmpnv ga znl kmhjy nl qfyfzlj(
A|tznltbgtl Bfinmlk Ctmhz stgzl znmz znl Nfyzgtfly ga Nltgjgz|y ‛fhik|jl mkbgyz lqltv
qmtflzv ga p
tgyl mhj bmv dl znl yg|til ga iltzmfh kfzltmtv agtby‒
( Zn|ivjfjly yz|jflj znldmi`ctg|hj mhj tlmyghy agt znl _lkgpghhlyfmh Smt mhj fzy ighj|iz mhj jfj yg sfzn y|inlbpkgvblhz ga znl itfzfimk ami|kzv znmz nl ikmfblj zg nmql
‛|ylj ghkv znl pkmfhlyz lqfjlhil
 
mhj zg nmql tlminlj ighik|yfghy snfin mtl tlmyghmdkv mii|tmzl‒ snlh fhqlyzfcmzfhc
lqlh znlbgtl jfyzmhz pmyz( Miigtjfhc zg znl Mbltfimh Ikmyyfimk nfyzgtfmh Egnh Bmtfhigkm+
Zn|ivjfjly smy ‛jfyylizfhc sfzn mi|fzv mhj fbpmtzfmkfzv znl zt|l mhj |hjltkvfhc im
|yly ga 
n|bmh mizfghy‒(
Fh znfy smv znlyl aftyz zsg ctlmz nfyzgtfmhy lyzmdkfynlj hgz ghkv znl zmy` ga znl nfyzgtfmh d|z mkyg znl dtlmjzn ga nfyzgtv fzylka( Fh znl sgtjy ga znl Tgbmh nfyzgtfmh Kfqv5
fh nfyzgtv vg| nmql m tligtj ga znl fhafhfzl qmtflzv ga n|bmh l~pltflhil pkmfhkv ylz g|z agt mkk
zg yll‒
(Fz agkkgsy znmz nfyzgtv fy dlyz pkmilj ga mkk znl n|bmhfzfly agt mh fhzlt"jfyifpkfhmtv mpptgmin(
L(B( Agtyzlt‗y jfiz|b
ga 
‛ghkv ighhliz‒ yng|kj dl
fhyzfkklj fhzg znl bfhj ga lqltv d|jjfhcnfyzgtfmh( Vlmty mcg F smy zmk`fhc zg m alkkgs z|zgt gh m tlqfyfgh ig|tyl( Nl smy m clgctmpnlt
mhj zgkj bl nl smy zlminfhc znl \hfafimzfgh ga Fzmkv( F fbbljfmzlkv tlzgtzlj ‛d|z znmz‗y bvy|deliz‒( Nl yggh jlbghyztmz
lj zg bl fzy tlklqmhil zg clgctmpnv( Nfyzgtv fy mdg|z n|bmhdlfhcy+ n|bmh ygiflzfly+ n|bmh amfk|tly mhj n|bmh minflqlblhzy( Yg b|in zg jg sfzn znln|bmh pmyz nmy ygbl tlklqmhil zg nfyzgtv( Nfyzgtv kfh`y |p sfzn clgctmpnv+ mtinmlgkgcv+pnfkgygpnv+ znlgkgcv+ pgkfzfiy+ lighgbfiy mhj ygifgkgcv+ e|yz zg hmbl ygbl ga znl bgtlgdqfg|y l~mbpkly(
 
Klz |y zm`l znl l~mbpkl ga Intfyzfmh Znlgkgcv( Dfdkfimk Itfzfifyb nmy myyltzlj znmz znlYitfpz|tly b|yz dl qflslj zntg|cn znlft nfyzgtfimk mhj i|kz|tmk ighzl~zy( Ylighjkv+ Yitfpz|tlb|yz dl zlyzlj dv zngyl jfyifpkfhly snfin kfl dlvghj fzy tlqlmklj p|tpgyl5 nfyzgtv+mtinmlgkgcv+ clgkgcv+ pmkmlghzgkgcv+ myztghgbv+ pnvyfiy+ lzi(+ ptgqfjlj znmz znlv fh z|thtlbmfh mhysltmdkl zg lqfjlhil mhj qltfafmdfkfzv( Znl nfyzgtfifzv ga znl Yitfpz|tmk tligtj b|yzznltlagtl dl y|deliz zg znl ymbl itfzltfm my mhv gznlt zl~z znmz nmy dllh nmhjlj jgsh+ igpflj+ztmhykmzlj mhj fhzltptlzlj( Fz fy mazlt mkk hgz m yfhckl dgg`( Lqlh _tgzlyzmhzy mi`hgskljclyf~zv"yf~ dgg`y stfzzlh gqlt ylqltmk ilhz|tfly+ pgyyfdkv bgtl znmh m bfkklhhf|b( Mkbgyz zsga|tznlt bfkklhhfm nmql hgs pmyylj yfhil znl stfzfhc ga znl Hls Zlyzmblhz( My Hlsbmhtfcnzkv maaftblj5
‛Intfyzfmhfzv nmy dllh kghc lhg|cn fh znl sgtkj zg e|yzfav |y fh jlmkfhc sfznfz my m amiz fh znl sgtkj‗y nfyzgtv‒
 Nfyzgtv fy hgz yfbpkv znl yz|jv ga znl pmyz+
fhjllj+ my Yfbgh Yinmbm nmy pgfhzlj g|z+ ‛
atgbZn|ivjfjly ghsmtjy+ znl pmyz nmy dllh yz|jflj zg |hjltyzmhj fzy ighhlizfghy sfzn znl
 ptlylhz(‒ Snlh nl smy t|hhfhc agt znl Mbltfimh _tlyfjlhiv+ Egnh A( @lh
hljv smy my`ljsnmz nl ighyfjltlj nfy bgyz fbpgtzmhz myylz( Nl
tlpkflj ‛nfy ylhyl ga nfyzgtv‒
Znfy atgb znlbmh sng smy zg nfcnkfcnz znl amiz znmz sfzn nfb klmjltynfp nmj pmyylj zg m hls clhltmzfghdgth fh zslhzflzn ilhz|tv( @lhhljv myyltzlj znmz znl fhak|lhil ga Mbltfim smy ghkv zg dl
|hjltyzggj zntg|cn mh nfyzgtfimk pltyplizfql+ snfin mkyg lhmdklj nfb ‛zg jfyilth snmz znlnfyzgtfimk agtily mtl znmz mtl bgqfhc fh g|t gsh jmv‒( Nl tlmj Dmtdmtm Z|inbmh‗y ‘ZnlC|hy ga M|c|yz‗ mdg|z zn
l ghylz ga znl Aftyz Sgtkj Smt mhj smy jlzltbfhlj znmz nl sg|kjp|ty|l mkk pgyyfdkl blmhy zg `llp znl plmil gqlt znl I|dmh Bfyyfkl Itfyfy+ yg znmz hg
nfyzgtfmh sg|kj hllj zg stfzl m yfbfkmt dgg` gh ‘Znl Bfyyfkly ga Gizgdlt‗(
_tlyfjlhzBfzzlttmhj ingyl zg qfyfz Ymtmelqg+ my znl Dgyhfmh itfyfy lyimkmzlj+ gh 4>
zn
E|kv =664+ fh znlngpl znmz znl mhhfqltymtv ga znl myymyyfhmzfgh ga znl Mtinj|`l Atmhu Altjfhmhj bfcnz|hjltkfhl znl ctmqfzv ga ypmt`fhc gaa m ighakfiz fh znl Dmk`mhy( \hagtz|hmzlkv znl lqlhzyklmjfh
c zg znl Ctlmz Smt sltl dv znlh zgg jfyzmhz fh zfbl agt znl sgtkj‗y bljfm zg ctmyp fzy
yfchfafimhil( N|bmh blbgtv fy yg yngtz znmz nfyzgtfmhy mtl hlljlj agt znl kghclt qfls(M _gkfyn igkklmc|l sfzn Elsfyn mhilyztv+ sng nmj ctgsh |p znltl j|tfhc znl smt+ smy
tlilhzkv fh ighqltymzfgh sfzn m vg|hc Cltbmh yz|jlhz( Znl Cltbmh l~ikmfblj5 ‛d|zCltbmhv smy hl|ztmk fh znl Ylighj Sgtkj Smt‒( M yz|jlhz atgb Yzmkfh‗y ngbl yzmzl ga Clgtcfm ptg|jkv mhhg|hilj zg bl5 ‛Yzmkfh smy m cggj bmh+ e|yz m kfzzkl dt|zmk‒( Sl bmv
 km|cn mz y|in bfyighilpzfghy d|z znlv imh nmql ighyl}|lhily( Znltl mtl bmhv fh T|yyfmzgjmv sng vlmth agt mhgznlt Yzmkfh mhj znl ig|hztv fy mktlmjv tlz|thfhc zg m|zngtfzmtfmhfyb(Nfyzgtv pkmily g|t ptlylhz fh ighzl~z mhj fh pltyplizfql( Fh jgfhc yg fz nlkpy |y zg |hjltyzmhjznmz ptlylhz( Fh ckgdmk pgkfzfiy+ fz imh mkghl nlkp |y zg |hjltyzmhj mhj tlygkql ighakfizy snfinmtl fhqmtfmdkv tggzlj fh fz( Agt l~mbpkl znl nfyzgtfimk pltyplizfql gh znl Mtmd"Fytmlkf ighakfizzm`ly |y dmi` hgz ghkv zg znl itlmzfgh ga Fytmlk+ znl Ngkgim|yz+ znl Dtfzfyn bmhjmzl mhj znlDmkag|t jlikmtmzfgh fh znl kmyz ilhz|tv+ d|z zg znl Gzzgbmh Lbpftl+ znl It|ymjly+ znl yptlmjga Fykmb+ znl Tgbmh gii|pmzfgh mhj znl Elsfyn Jfmypgtm(
Fh mh mtzfikl F stgzl lhzfzklj ‘
Znl_gkfifly ga m Sgtkj _gslt5 Dtfzfyn Agtlfch _gkfiv fh znl Hfhlzllhzn Ilhz|tv
‗+ F ighik|jlj
tmznlt ighztgqltyfmkkv
znmz zgjmv‗y sgtkj klmjlty bfcnz
tlakliz gh
Ymkfyd|tv‗y im|zfgh
 
mdg|zcgfhc zg smt fh mh mcl ga bgjlth zlinhgkgcv+
Imyzkltlmcn‗y
fhyfyzlhil gh hgh"fhzltqlhzfgh fh
 
znl fhzlthmk maamfty ga gznlt hmzfghy mhj
Ckmjyzghl‗y pklm
y agt m igbbgh n|bmhfzv mhj znll}|mk tfcnzy ga hmzfghy( Vlz mz fzy nlmtz Dtfzfyn agtlfch pgkfiv smy ighilthlj sfzn hmzfghmkfhzltlyzy znlh my fz fy hgs mhj sfzn g|t tlkmzfghy sfzn g|t ighzfhlhzmk hlfcndg|ty( Fh nlt
ambg|ykv L|tgyilpzfi Dt|cly Ypllin+ Bmtcmtlz Znmzinlt yzfkk maaftblj5
Sl Dtfzfyn mtl myb|in nlfty zg znl klcmiv ga L|tgplmh i|kz|tl my mhv gznlt hmzfgh( G|t kfh`y zg znl tlyz ga 
L|tgpl+ znl ighzfhlhz ga L|tgpl+ nmql dllh znl jgbfhmhz amizgt fh g|t nfyzgtv(‒
 Znl n|clkv fhak|lhzfmk Cltbmh _nfkgygpnlt ga Nfyzgtv+ Clgtc Nlclk+ imbl zg znfy jlptlyyfhcighik|yfgh5
Snmz l~pltflhil mhj nfyzgtv zlmin fy znfy " znmz plgpkl mhj cgqlthblhzy hlqltnmql klmthlj mhvznfhc atgb nfyzgtv+ gt mizlj gh ptfhifpkly jlj|ilj atgb fz(
Bmhv ilhz|tflylmtkflt+ Kfqv nmj ylz g|z zg jfyigqlt
znl nfyzgtv ga Tgbl‗y tfyl zg ctlmzhlyy mhj nlcl
bghvmhj snmz nl qflslj my fzy imzmikvybfi bgtmk jlikfhl( Nl myyltzlj znmz fh znmz nfyzgtfimk tligtj
‛vg| imh afhj agt vg|tylka mhj vg|t ig|hztv dgzn l~mbpkly mhj smthfhcy0 afhl znfhcy zg zm`l
my bgjlky+ dmyl znfhcy tgzzlh zntg|cn mhj zntg|cn+ zg mqgfj($ N
fyzgtv fy bgtl znmh Cfddgh‗y
tlcfyzlt ga znl itfbly+ agkkfly+ mhj bfyagtz|hly ga bmh`fhj($ Ifti|byzmhily inmhcl+ pgsltynfazy+ jfaaltlhz mcly amil jfaaltlhz inmkklhcly mhj vlz nfyzgtv jlbghyztmzly znmz n|bmh hmz|tljgly hgz inmhcl mhj znltlagtl sl imh klmth klyyghy atgb znl pmyz(
Ghl yng|kj hlqltznlklyy zm`l yltfg|ykv Egnh Zgyn‗y tlilhz imqlmz5 ‛znl fjlm znmz nfyzgtvzlminly ptlifyl mhj ptlyitfpzfql ‘klyyghy‗ fy |hzlhmdkl‒( Fz imh ngslqlt yltql zg smth |y+ zg
c|fjl |y mhj cfql |y l~mbpkly zg lfznlt agkkgs gt mqgfj( Fz imh pgfhz |y zg znl a|z|tl mhj zlkk
|y snmz hgz zg jg( Fa Nfzklt nmj klmthlj nfy klyygh atgb Hmpgklgh‗y fhqmyfgh ga T|yyfm fhyzlmj
ga p|ty|fhc nfy fjlgkgcfimk smt znlh nl zgg sg|kj hgz nmql kgyz yg bmhv fhqmk|mdkl ztggpy(Sfzng|z zngyl zsg fhqmyfghy znl nfyzgtv ga L|tgpl e|yz bfcnz nmql z|thlj g|z qltv
jfaaltlhzkv( Nfzklt‗y ctlmz mjqltymtv+ Yft Sfhyzgh In|tinfkk+ `hls znl qmk|l ga nfyzgtv zg znl
pgkfzfifmh( Nl stgzl fz mhj bgdfkfylj fz fhzg znl atmv( My mh gkj bmh+ nl cmql znfy mjqfil zg nfylfcnz"
vlmt gkj ctmhjygh mhj hmblym`l5 ‛Klmth mkk vg| imh mdg|z znl nfyzgtv ga znl pmyz+ agt ngs lkyl imh ghl lqlt bm`l m c|lyy mz snmz fy cgfhc zg nmpplh fh znl a|z|tl‒(B|in itfzfifyb smy klqlkklj mz znl ‘y`fkky‗ snfin agtblj znl bgyz tmjfimk fhhgqmzf
ghy fh znl
ztmhyfzfgh atgb ‘G‗ Klqlky zg CIYLy zslhzv vlmty mcg( Znfy smy lyplifmkkv zt|l ga znlygblsnmz dfumttl l~mbpkly znmz sltl lbpkgvlj zg lhig|tmcl ‘lbpmznv‗( Ghl tmznlt 
|htlkfmdkl M Klqlk yz|jlhz fhagtblj bl znmz fh =6>> nl nmj dllh my`lj zg fbmcfhl nfbylka mym dmjclt fh M|yinsfzu( Bv fbbljfmzl tlmizfgh smy zg mhyslt znmz nl yng|kj jfc m ngkl mz a|kkypllj mhj clz g|z dlagtl nl smy lmzlh( Lbpmznv smy yggh jtgpplj d|z yzfkk znl bgyza|hjmblhzmk itfzfifyby tlbmfhlj( Fz smy ikmfblj znmz CIYL Nfyzgtv ztflj zg fhyzfk nfyzgtfimkblzngjgkgcv mhj y`fkky dlagtl znl p|pfky nmj klmthlj mhv tlmk nfyzgtv( Fhjllj fz imh dl mtc|ljznmz zngyl y`fkky ghkv tlmkkv igbl fhzg znlft gsh sfzn znl nfyzgtfgctmpnfimk pltyplizfql ga M4(Mhgznlt itfzfifyb smy mhj fy znmz znl imzlcgtfly |ylj mtl gqlt yfbpkfyzfi+ lyplifmkkv gqlt znl
hlmz jfqfyfgh dlzsllh ‘ptfbmtv‗ mhj ‘ylighjmtv‗ yg|tily mhj dlzsllh yngtz mhj kghc zltb
im|yly( Bmhv ga znlyl itfzfifyby nmql ygbl qmkfjfzv( Hlqltznlklyy znl amiz tlbmfhy znmz znlyl
‘y`fkky‗
mtl znl zggky ga znl nfyzgtfmh( Znlv mkyg lhmdkl nfyzgtv zg dl |ylj zg b|in sfjltdlhlafz( Znl }|lyzfgh ga im|ymzfgh fy bgtl znmh bltlkv ghl ga im|yl mhj laaliz( Fz imh ptgqfjlm qmk|mdkl zggk zg znl lighgbfyz+ znl pyvingkgcfyz+ znl ygifgkgcfyz+ znl bfkfzmtv yztmzlcfyz mhj

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->