Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23602, 29.8.2012]

Oslobođenje [broj 23602, 29.8.2012]

Ratings:
(0)
|Views: 142|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Aug 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2013

pdf

text

original

 
OSLOBO\ENJE
SRIJEDA, 29. 8. 2012.
Godina LXVIII
Broj 23.602Cijena: 1 KM/6 KN
BH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
 www.oslobodjenje.ba
POBJEDA PRAVNEDR@AVE
DANAS PRILOG
NAGRA\ENI^LANOVI TENDERSKIHKOMISIJA
Policijada - Dan Muhameda Budimli}a
7. str.
BiH dobija novih
5,5 km autoceste
POTPISANUGOVOR S TURSKOMKOMPANIJOM
UDRUGEPRIJAVILEZUKANA HELEZA
Kontrola bora~kepopulacije na sudu
4. strana
Foto: Damir ]UMUROVI]
Ustavni sud Federacije BiH presudio
 Sudije Ustavnog suda FBiH ju~er su presudileu korist Denisa Zvizdi}a i Stanka Primorca:
Sjednica Predstavni~kog doma, smjene rukovodstvai imenovanje novog, te sve odluke tad donesenepovrijedile su Ustav i Poslovnik
2-3. strana2. strana
 
OSLOBO\ENJE
srijeda,
29.
august/kolovoz2012.
2
U @I@I
VIJESTI
FÜLE POZVAO LAGUMD@IJU I PUSI]
Rje{avanje pitanja BiH i Hrvatske
Komesar za pro{irenje EU [tefan Füle sazvao je sas- tanak trilaterale u Bruxellesu 19. septembra na ko jem }e se razgovarati o otvorenim bilateralnim pitanjima BiH i Hrvatske i na~inu njihovog rje{avanja pri je punopra- vnog ~lanstva Hrvatske u EU.- O~eku jemo da budu razmatrana sva pitanja oko ko-  jih se u posljednje vri jeme i u hrvatskoj i bh. javnosti dos- ta polemizira: granice na kopnu i moru, koridor pored Ne- uma, pristup Luci Plo~e, grani~ni prelazi sa inspekcijskim nadzorom (BIP-ovi)… Sva ova pitanja bit }e sagledana u svjetlu interesa BiH i Hrvatske, ali tako da im za jedni~ki imenitelj mora biti pravna ste~evina EU u datoj oblasti, izjavio je za Fenu pomo}nik ministra vanjskih poslova BiH za bilateralne odnose Amer Kapetanovi}. O~eku je se da }e sastanak rezultirati odgovorima i po ja{njen jima o primjeni pravne ste~evine EU na kon- kretne modele, posebno kada je u pitanju cestovni ko- ridor pored Neuma, nesmetani pristup BiH luci Plo~e na- kon 1. jula 2013. jer to posta je teritorij EU, te jo{ neka od pitanja.Kapetanovi} nagla{ava kako se na septembarskom sastanku u Bruxellesu ne}e usva jati nikakva kona~na rje{enja. - Mislim da je ovo bitno, budu}i da je bilo ne-  jasno}a oko anga`mana Ministarstva vanjskih poslova BiH u ovim pitanjima. Ponavljam, na{ posao je da u di- rek tnom razgovoru s na{im susjedima i Bruxellesom na|emo mogu}e modalitete, ne pre judicira ju}i pritom ni na ko ji na~in ustavna ovla{tenja i ingerenci je Parla- mentarne skup{tine BiH, Predsjedni{tva BiH i Vi je}a mi- nistara. Kona~an stav BiH po svakom od pitanja bit }e donesen upravo u ovim instituci jama, po jasnio je Ka- petanovi}. Bosna i Hercegovina i Hrvatska ima ju petnaestak otvo- renih pitanja ko ja su na stolu ve} dvadeset godina. Me|u otvorenim pitanjima su imovinskopravni odnosi, sukce- si ja, soci jalno osiguranje...
Obe}ali smo da }emo biti vla- da ko ja }e izgraditi vi{e autoces- ta od svih prethodnih za jedno i to polako, ali sigurno ispunja va- mo, kazao je tokom ju~era{njeg potpisi vanja ugo vora za izgra- dnju no vih 5,5 kilometara auto- ceste na koridoru 5c premi jer Fe- deraci je Bosne i Hercego vine Nermin Nik{i}.
Posao za 5.000 radnika
- U narednoj godini }e pet hi- ljada radnika iz gra|evinske operati ve biti direk tno anga`ira- no na izgradnji budu}ih dioni- ca na koridoru 5c. To je do voljan razlog da budemo vi{e nego za- do voljni, kako dinamikom rado-  va, tako i ~injenicom da ovim obezbje|ujemo pri jeko potre- bna radna mjesta, poru~io je Nik{i}.Ugo vor za izgradnju autoceste na koridoru 5c na poddionici Lepenica - Suhodol potpisali su direktor JP Autoceste FBiH Ensad Kari} i generalni direktor Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret Kemal Unluer, dok su supotpisnici ede- ralni ministar prometa i komuni- kaci ja En ver Bi jedi} i ~lan upra-  ve Cengiza Asim Cengiz. Realizaci jom tog ugo vora, kako  je nakon potpisi vanja izja vio Ka- ri}, sta vit }e se u unkci ju no vih 5,5 km autoceste na koridoru 5c, na ko jem je najzna~ajni ji objekat tunel T2 Grabosje~, ko ji je du`i- ne oko 890 metara. Rok zaizvo|enje rado va je 20 mjeseci. - Osim ovog tunela, zna~ajni objekti na ovoj poddionici su tu- nel T1 Zakunja~a, du`ine oko 360 metara, most Lepenica je- dan i Lepenica 2. Ukupna vri je- dnost rado va je oko 150 miliona KM, a sredstva su osigurana pu- tem kreditne lini je Evropske in-  vesticijske banke. Potpisi vanjem tog ugo vora nastav lja se izgra- dnja dionice Vlako vo - Tar~in, ~i-  ja je ukupna du`ina 20 km, rekao  je Kari}.Prema ri je~ima Unluera, kom- pani ja Cengiz je spremna da u roku od sedam dana zapo~ne s izgradnjom dionice Lepenica - Suhodol, jer je cilj da pri je zada- tog roka za vr{e izgradnju auto- ceste od Lepenice do Tar~ina kao sasta vnog di jela trase Vlako-  vo - Tar~in, ko ja je veoma va`na dionica autoputa na koridoru 5c. Podsjetio je i da su pri je tri mje- seca, tako|er, potpisali ugo vor za izgradnju dionice autoputa Su- hodol - Tar~in.- U proteklom kratkom peri- odu upotpunili smo pra vnu i zakonsku strukturu frme Cen- giz Insaat u BiH i ve} je pro{lo pribli`no dva mjeseca otkako za jedni~ki s na{im partnerom, frmom Euroasalt, izvodimo ra- do ve. U toku su zemljani i rado-  vi na tunelima i drugim objekti- ma, a za nekoliko dana }emo po- ~eti s 24-satnim radnim vreme- nom u smjenama na izgradnji tunela. Poslo vni koncept i osno-  vna ide ja jesu da se za vri jeme iz- gradnje osigura zaposlenje ra- dnika iz BiH te da se oprema iusluge ko je ovaj pro jekat zahti-  je va osigura ju iz BiH, kako bi se dao doprinos doma}im pri vre- dnim djelatnostima, istakao je Unluer.
Doma}a oprema
Zado voljstvo {to je Vlada FBiH po drugi put potpisala ugo vor s kompani jom Cengiz, ko ja je u posao uvela mnogo doma}ih kompani ja, iskazao je i ministar Bi jedi} te izrazio nadu da }e doma}i izvo|a~i od jedne ovako  velike kompani je ste}i do voljno iskustva da u narednom periodu sami mogu u~estvo vati u ova- kvim pro jektima. - Ova vlada dokazu je da ispu- nja va svo ja obe}anja data kada smo preuzeli vlast. Mi smo tada obe}ali da }emo se maksimalno truditi da uradimo {to vi{e kilo- metara cesta u na{em mandatu i da to bude vi{e nego {to su sve prethodne vlade za jedno uradi- le. Smatram da to obe}anje u po- tpunosti ispunja vamo, kazao je Bi jedi}.
L. RIZVANOVI]
Potpisan ugovor s turskom kompanijom
Usta vni sud Federaci je BiH  ju~er je odlu~io da je 16. redo vna sjednica Predsta vni~kog doma Parlamenta FBiH od 26. juna odr`ana suprotno Poslo vniku o radu Predsta vni~kog doma ~ime  je po vri je|en Ustav FBiH, a i sve odluke sa sporne sjednice su donesene suprotno Poslo vniku i Usta vu FBiH. Presudu je Sud donio ju~er u posli jepodne vnim satima, nakon {to je ujutro odr`ana jednoiposatna ja vna raspra va po zahtje vu Denisa Zvizdi}a i Stanka Primorca za rje{a vanje spora sa Predsta vni- ~kim domom.
 Stanje prije 26. juna
- Zado voljni smo presudom i smatram da je ovo pobjeda pra-  vne dr`a ve i dokaz da i naj vi{i du`nosnici zakonoda vne vlasti mora ju po{to vati pra vne norme. Drago mi je da je Usta vni sud FBiH dokazao da usta vno sud- stvo ni je u unkci ji politi~kog pragmatizma i svrsishodnosti, kako smo to mogli ~uti od zastu- pnika suprotne strane, izja vio je Nedim Ademo vi}, pra vni zastu- pnik Denisa Zvizdi}a i Stanka Primorca u ovom predmetu, dodav {i da o~eku je da se sad sta- nje u Predsta vni~kom domu  vrati na ono pri je odr`a vanja 16. redo vne sjednice. No vu parlamentarnu ve}inu ispred Predsta vni~kog doma na  ju~era{njoj raspra vi zastupali su Tomo Vido vi}, u svojstvu predsjednika Zakonoda vnopra-  vne komisi je Doma i Nasir Bega- no vi}, zamjenik predsjeda va ju- }eg ovog radnog ti jela, dok se pozi vu Suda, bez po ja{njen ja, ju- ~er ni je odazvao Sead Dizdare-  vi}, {e Slu`be radnih ti jela u unkci ji sekretara Predsta vni- ~kog doma Parlamenta FBiH. Tokom ja vne raspra ve sudi je Usta vnog suda kroz pitanja strankama u ovom sporu po- ku{ale su prikupiti {to vi{e ~inje- nica oko sporne sjednice Pred- sta vni~kog doma, ko joj su 26. ju- na prisustvo vali samo ederalni poslanici stranaka no ve parla- mentarne ve}ine (SDP-a BiH, SBB-a, HDZ-a 1990 i HDZ-aBiH) i na ko joj su smi jenjeni Zvizdi} i Primorac, a na njiho va mjesta imeno vani Fehim [kalji} i Tomo Vido vi}. Tad su donesene i odluke o imeno vanju pri vremenog UO RTVFBiH, od ederalnog premi je- ra zatra`eno je da smi jeni “ederal- ne ministre ko ji opstrui{u rad”, a od predsjednika i dopredsjednika Federaci je da podnesu ostav ke. Sporna sjednica je bila odr`ana iako je 22. juna Kolegij Predsta vni- ~kog doma sa {est glaso va za i pet protiv, odlu~io da se ona odgodi za 3. i 4. juli, nakon {to se 2. jula odr`i jednoglasno dogo vorena  vanredna sjednica Doma. O svim terminima je isti dan bila poslata oba vi jest poslanicima. Ju~era- {njom presudom pot vr|ena je te- za iz zahtje va Zvizdi}a i Primorca da je vode}a struktura Predsta vni- ~kog doma izabrana na neusta van na~in i da to zakonoda vno ti jelo od 16. sjednice ni je bilo sastaljeno na usta van na~in, {to je do velo u pi- tanje legitimnost i svih odluka donesenih na toj sjednici.
Nesporna rekonstrukcija
 Ademo vi} je na po~etku svog izlaganja ju~er istakao `aljen je {to Predsta vni~ki dom nikad ni-  je dosta vio odgo vor, te istakao da ovaj predmet “otvara ozbiljno pi- tanje o mogu}nosti pro vedbe de- mokrati je bez po{ti vanja princi- pa pra vne dr`a ve”, i da se “demo- krati ja ne mo`e shvatiti na preor- malisti~ki na~in u smislu da se izjedna~a va sa prostim odlukama demokratske ve}ine u zakonoda-  vnom ti jelu, jer demokratski no- sioci vlasti ko ji negira ju osno vne postulate pra vne dr`a ve negira-  ju i samu demokrati ju”. - Ni je sporno da se vr{i rekon-
   F   o   t   o  :   D .    ]   U   M   U   R   O   V   I    ]
BiH dobija novih5,5 km autoceste
Firma Cengiz spremna da prije zadatogroka od 20 mjeseci izgradi dionicu odLepenice do Tar~ina na dijelu koridora 5c
Ustavni sud Federacije
 Sudije Ustavnog suda FBiH ju~er su presudile u koristDenisa Zvizdi}a i Stanka Primorca:
Sjednica Predstavni~kogdoma, smjene rukovodstva i imenovanje novog, te sve odluketad donesene povrijedile su Ustav i Poslovnik
POBJEDA P
[kalji} se povla~i
Za danas na javljena sjednica Predstavni~kog doma na ko joj  je, izme|u ostalog, na dnevnom redu bio predvi|en i pri jedlog re- balansa federalnog bud`eta, ju~er  je otkazana. Fehim [kalji} je za danas na javio primopreda ju sa De- nisom Zvizdi}em i Stankom Pri- morcem. On je za Fenu izjavio da  je ju~er primio odluku Ustavnog suda FBiH, te poduzeo sve kora- ke da ona bude i provedena.
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
srijeda,
29.
august/kolovoz2012.
3
BAKIR IZETBEGOVI]KOLEGIJ NSRS-a
Jednostavna formula
Pri jedlog ustavnih izmjena ko ji su izni jeli ~elnici dva HDZ-a apsolutno ne}e imati dovoljnu potporu u dr`avnom Parlamentu, oci jenio je ju~er u Sara je- vu predsjedava ju}i Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbe- govi}, javlja Fena. On je, komentira ju}i pri jedlog da ~lanovi Predsjedni{tva BiH treba ju biti birani posre- dnim putem, naglasio da se treba vratiti na jednos- tavnu formulu - jedan ~lan Predsjedni{tva iz RS-a i dva iz FBiH. - Pritom, bez obilje`avan ja nacionalne pripadnosti, te da se nastavi direk tni izbor ~lanova Predsjedni{tva BiH. To je jednostavna formula, za- klju~io je Izetbegovi}.
O rebalansu 4. septembra
Posebna sjednica NSRS-a, na ko joj }e se posla- nici izjasniti o pri jedlogu rebalansa bud`eta za ovu godinu, bi}e odr`ana 4. septembra, saop{tio je na- kon ju~era{nje sjednice Kolegi ja NSRS-a predsjednik  entitetskog parlamenta Igor Rado ji~i}. [ef poslani- ~ke grupe DP-a Dragan ^avi} novinarima je kazao da je za opozici ju od samog rebalansa bud`eta, ko-  ji predvi|a smanjen ja bud`etskog okvira od 15 mi- liona KM, daleko zna~ajni je da bude upoznata sa sa- dr`a jem pisma namjere ko je je premi jer RS-a Ale- ksandar D`ombi} uputio MMF-u kao uvjet za skla- panje novog stand by aran`mana.
G. K.
IZBORI ZA GRADONA^ELNIKA BANJE LUKE
I Radikali uz ^avi}a
Kandidaturu Dragana ^avi}a, predsjednika Demo- kratske parti je, za gradona~elnika Banje Luke na predsto je}im lokalnim izborima podr`ale su i Srpska radikalna stranka RS-a i Radikali Vo jislava [e{elja, saop{teno je na ju~era{njoj konferenci ji za novina- re u Banjoj Luci.Mir jana Vlaisavljevi}, nositeljica liste SRS-a RS- a za Skup{tinu grada Banja Luka, izjavila je da je sazrelo vri jeme da ovaj grad “ima pravog doma}i- na u svo joj ku}i”.“A ktuelna vlast proteklih godina nani jela je ogro- mnu {tetu Banjoj Luci. Vri jeme je za ru{enje re`ima ko ji je postao unutra{nji okupator i to je cilj zbog ko-  jeg smo podr`ali Dragana ^avi}a”, poru~ila je Vla- isavljevi}.Radikali, kao novi ~lanovi Koalici je za Banju Lu- ku, pozvali su gra|ane da u {to ve}em bro ju iza|u na izbore.“Ne mo`emo tra`iti promjene, a stalno birati is- te ljude”, kazao je predstavnik SRS-a Vo jislav [e{elj Miroslav Vukovi}. ^avi} je rekao da o~eku je {irenje opozicionog koalicionog bloka ko ji }e podr`ati njegovu kan- didaturu. “Podr{ka {est politi~kih organizaci ja za mene ni je malo. Na{ jedini protivnik je SNSD i njihov kan- didat koga moramo poraziti na ovim izborima, od ~i jih rezultata zavisi i kako }e izgledati politi~ka scena RS-a za dvi je godine. Program za ko ji o~e- ku jem podr{ku gra|ana javan je i zasniva se na politici ko ja }e biti okrenuta gra|anima i njihovim interesima, a ne tajkunima bliskim vlasti”, zaklju- ~io je ^avi}.
G. K.
strukci ja vlasti i koalicione ve}i- ne i za vri jeme mandatnog peri- oda, jer je to dio demokrati je. Me|utim, ako se to ~ini, mora ju se po{ti vati Ustav i drugi norma- ti vni okviri ko ji va`e u ovoj dr`a-  vi. Tvrdimo da je Predsta vni~ki dom Parlamenta FBiH pro vode- }i svo je demokratsko pra vo do- no{enjem odluka u tom domu grubo prekr{io princip pra vne dr`a ve. Ukoliko Parlament ne}e po{ti vati Ustav i Poslo vnik, ko }e, rekao je, izme|u ostalog, Ademo-  vi} u uvodnom izlaganju.
Vidovi}ev prijedlog Sudu
 Vido vi} je odgo vorio da je od- go vor iz Predsta vni~kog doma bio pripreman, ali da je bilo te{ko “koncizno odgo voriti na {iroke elaboraci je ko je se kre}u u okvi- rima pra ve teori je”. - Njihov zahtjev potpuno je ne- utemeljen, neargumentiran, proi- zvoljno formuliran, rekao je Vido-  vi}, istakav {i da su odluke na 16. sjednici donesene po Poslo vni- ku, te da Poslo vnik ne pozna je odga|anje sjednica. On je potom predlo`io Sudu da “zaklju~kom odbaci Zvizdi}ev i Primor~ev zah- tjev zbog nenadle`nosti, budu}i da se radi o poslo vni~koj materi ji i odlukama jednog doma kao po je- dina~nim pra vnim aktima”, na- kon ~ega je sudi ja iz vjestilac Ale- ksandra Martino vi} napomenula da se u ovom predmetu ne radi o ocjeni usta vnosti, ve} o rje{a vanju spora!U sudijskim pitanjima ko ja su usli jedila naj vi{e su se tra`ili od- go vori ko ji bi razjasnili odlu~i va- nje na sjednici Kolegi ja 22. juna, o tome da li su poslanici ko ji su ipak do{li na odgo|enu sjednicu bili oba vi je{teni o njenom od- ga|anju, te o tome da li je uop{teiko 26. juna, nakon {to je zamje- nica predsjeda va ju}eg Mira Grgi} rekla da je nepoznat razlog nedo- laska Denisa Zvizdi}a, poku{ao saznati {ta je sa Zvizdi}em. Sam Zvizdi} je odgo vorio da je na Kolegi ju 22. juna bilo 11 ~la- no va, od ko jih su osim njega i dvo je zamjenika bili predsjedni- ci klubo va poslanika SDA, SBB-a, dva HDZ-a, SDP-a, NS Radom zabolji tak, te ovla{teni predsta vni- ci SBiH i HSP-DNZ-a. On je ista-kao da je to i rani je bila uobi~a-  jena praksa, na veo je da je isti dan poslao oba vi jest o odlaganju sje- dnice rani je zakazane za 26. ju- ni, te da ga 26. juna niko ni je kon- taktirao i pitao gdje je. Vido vi} je, pak, istakao da je po{ta sa oba vi-  jestima o odlaganju kasnila. - Kolegij je bio u petak, ja `i vim u Tuzli i ta oba vi jest mi je stigla u ponedjel jak, a ja sam u pone- djel jak ujutro krenuo u Sara je vo. Mene je ta po{ta do~ekala kad sam se vratio. Iz tehni~kih razlo- ga ni je bilo mogu}e da se blago-  vremeno oba vi jeste poslanici, kazao je Vido vi}.
Bili u zabludi
 Ademo vi} je tad prokomen- tarisao da se poku{a va ostvariti scenarij da niko ni je blago vreme- no oba vi je{ten o odlaganju sje- dnice, te da su svi u zabludi do- {li u Parlament 26. juna. Sudi ja Ranka Cvi ji} je tra`ila da joj Vido vi} ka`e da li je znao da je sjednica odgo|ena kad je puto vao u Sara je vo, na {ta je on odgo vorio da “ne{to putem me- di ja jeste znao”, ali da mu ni je stiglo oba vje{tenje na uobi~a-  jen, pisani na~in. Na pitanje sudi je Cvi ji} za{to 26. juna ni je upoznao Miru Grgi}, ko ja je “uzgred budi re~eno bila prisu- tna na Kolegi ju kad je odgo|ena ta sjednica”, da je sjednica od- go|ena, Vido vi} je odgo vorio da ni je imao razloga da to go vori. Upitan da li je iko od stru~neslu`be za vri jeme polusatne pa- uze poku{ao saznati gdje je Zvizdi}, Vido vi} je rekao da mu to ni je poznato. Primorac je izja vio da je rani je, u slu~a ju da Zvizdi} kasni na sjednicu, oba-  vezno o tome oba vje{ta vao Mi- ru Grgi} i njega. Vido vi} se uvje- tno slo`io sa konstataci jom su- di je Farisa Vehabo vi}a da su svi bili upoznati sa ~injenicom o odlaganju sjednice. Begano vi}  je pred sam kraj raspra ve istakao da ni je po Poslo vniku da se na Kolegij {alju predsta vnici klubo-  va poslanika bez obzira na ovla- {tenje, na {ta je Zvizdi} proko- mentarisao da je isti Begano vi}, po ovlasti svog {efa Kluba [ka- lji}a, jednom djelo vao u svojstvu ~lana Kolegi ja.
M. \UROVI] RUKAVINA
Bosne i Hercegovine presudio
AVNE DR@AVE
Mira iz SDP-a
Posljednje pitanje sudi ja bilo je pitanje sudi je Domina Malba{i}a Tomi Vidovi}u: - Samo da uklonimo nespora- zum, iz ko je je politi~ke stranke go- spo|a Mira Grgi}?- Iz SDP-a, odgovorio je Vidovi}. Zvizdi} je kazao da mu je bilo logi~no da se 2. jula prvo odr`i vanredna sjednica za ko ju je na-  javljivana rekonstrukci ja rukovod- stva, a tek potom, 3. i 4. jula i re- dovna sjednica sa novim rukovod- stvom.- Nova parlamentarna ve}ina  je isticala va`nost ta~aka na 16. redovnoj sjednici za gra|ane i da bi odlaganje sa 26. juna bi- lo pogubno, da bi se kona~no 26. ci jeli taj bitni dnevni red od- godio za narednu sjednicu, is- takao je Zvizdi}.
Zaboravili gra|ane
Ustavni sud FBiH dokazao da ustavno sudstvo nije u funkciji politi~kog pragmatizma

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->