Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Aspiration Prayer for the Flourishing of Buddhism - 47

Aspiration Prayer for the Flourishing of Buddhism - 47

Ratings: (0)|Views: 11 |Likes:
Published by Fairy Land

More info:

Published by: Fairy Land on Aug 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/05/2013

pdf

text

original

 
 
=$=-
=-6;-#=v$-0
%
,-
=-
*
 },-;1
 
Aspiration Prayer forthe Flourishing of Buddhism
 
佛教昌盛祈願文
 
 
 
噶舉書院
 
佛法昌盛祈願文
 
1
h =$=-
W
=-
<
-#=v$-0
%
,-
W
=-
*
},-;1-,mk
佛法昌盛祈願文
 
1*v,-.8m-
*
 },-;1-+#{-3~#=-O+-
 Ap 
$-6m$-k k
+-.-
 }+-
 A 
 {+-3|-,8$-1&{+-
>o
:-%m$-k
Thun Pai.Mon Lam.Ge Tsok.Med Jung Shing. Jed Pa.Jod Jed.Tse Na.Ched Gyur Ching.
吞貝
 
蒙南
 
給作
 
沒沖醒
 
傑巴
 
覺傑
 
徹拿
 
傑組清
 
同心齊發稀有願
 
行道位時亦作伴
 
k0
!
;-07$-#%m#-;-14+-.-1*:-
 @ 
 m,-.8mk kQ}#=-.8m-=$=-
=-
%
 }$-;-
 @ 
#-83;-;}k
Kal Zang.Chik La.Zed Pa.Thar Chin Pai. Zok Pai.Sang Gye.Tong La.Chak Tsal Lo.
嘎桑
 
吉拉
 
些巴
 
他金貝
 
作貝
 
桑界
 
東拉
 
洽擦羅
 
一賢劫中成究竟
 
圓滿千佛我頂禮
 
k={1=-%,-+},-`o-0+#-#m=-
 },k k+!8-0-#$-6m#-
+-
>o
:-+$-k
Sem Chen.Dun Du.Dak Gie Ngon. Ka Wa.Gang Zhik.Ched Gyur Dang.
森淺
 
敦讀
 
達給溫
 
嘎哇
 
剛息
 
界就倘
 
我昔行苦行
 
為諸眾生故
 
k0+#-#m-0+{-0-0)$-0-9m=k k0
%
,-.-9v,-:m$-80:-
>o
:-%m#
Dak Gi.De Wa.Tang Wa Yie. Ten Pa.Yun Ring.Bar Gyur Chik.
達吉
 
喋哇
 
當哇宜
 
殿巴
 
雲仍
 
巴就記
 
捨己自身樂
 
令法久熾然
 
k${=-
 },-,+-.8m-&{+-+#-_pk k:$-#m-83~-0-9} $=-0)$-0=k
Nge Ngon.Ded Pai.Ched Dak Tu. Rang Gi.Tso Wa.Yong Tang We.
涅溫
 
內貝
 
切達杜
 
釀給
 
措哇
 
雍當威
 
我昔捨身命
 
為諸病人故
 
k={1=-%,-/}$=-.-0
0-.8m-
 @ 
 m:k k0
%
,-.-9v,-:m$-80:-
>o
:-%m#k
Sem Chen.Phong Pa.Kyab Pai Chir. Ten Pa.Yun Ring. Bar Gyur Chik.
森淺
 
澎巴
 
夾貝企
 
滇巴
 
元仍
 
拔就記
 
亦為貧眾生
 
令法久熾然
 
 
 
噶舉書院
 
佛法昌盛祈願文
 
2
k0v-+$-0v-1}-&u$-1-+# k,}:-+$-
Q
$-&{,-<m$-K-+$-k
Bu Dang.Bu Mo.Chung Ma Dang. Nor Dang.Lhang Chen.Zhing Ta Dang.
布倘
 
布摩
 
沖瑪檔
 
諾倘
 
朗淺
 
行大倘
 
我昔為菩提
 
捨財及妻子
 
k:m,-&{,-
 A 
$-&u0-
 @ 
 m:-0)$-0=k k0
%
,-.-9v,-:m$-80:-
>o
:-%m#
Rin Chen.Jang Chub.Chir Tang We. Ten Pa.Yun Ring.Bar Gyur Chik.
仁淺
 
蔣秋
 
企當威
 
滇巴
 
元仍
 
巴就記
 
寶象馬車乘
 
令法久熾然
 
k0+#-#m=-=$=-
=-:$-=$=-
=k k(,-*}=-/-+$-1-+$-,mk
 
Dak Gie.Sang Gye.Rang Sang Gye. Nyen Thoe.Pha Dang.Ma Dang Ni.
達給
 
桑界
 
攘桑界
 
年退
 
帕倘
 
瑪倘尼
 
我昔供諸佛
 
緣覺及聲聞
 
k
H
$-
N
 }$-+#-;-1&}+-
 A 
=-.=k k0
%
,-.-9v,-:m$-80:-
>o
:-%m#
Drang Song.Dak La.Chod Je Pe. Ten Pa.Yun Ring.Bar Gyur Chik.
掌松
 
達拉
 
卻傑貝
 
滇巴
 
元仍
 
巴就記
 
父母諸師長
 
令法久熾然
 
k0
!
;-.-
 A 
 {-0-`o-1:-0+# k
&q 
#-0
;-
'
-3~#=-
 } $-
>o
:-%m$-k
Kal Pa.Je Wa.Du Mar Dak. Duk Ngal.Na Tsok.Nyong Gyur Ching.
嘎巴
 
且哇
 
杜瑪達
 
杜雅
 
拿措
 
擁就淨
 
為聞菩提故
 
無量阿僧胝
 
k
 A 
$-&u0-+},-`o -*}=-02;-0=k k0
%
,-.-9v,-:m$-80:-
>o
:-%m#
Jang Chub.Don Du.Thoe Tsal We. Ten Pa.Yun Ring.Bar Gyur Chik.
蔣秋
 
敦杜
 
退扎威
 
滇巴
 
元仍
 
巴就記
 
備受種種苦
 
令法久熾然
 
k0+#-#m=-3u;-
D
 m1=-0eq;-bo#=-+$-k k+!8-*v0-9v,-:m$-0
%
 {,-
 A 
=-<m$-k
Dak Gie.Tsul Trim.Tul Zhuk Dang. Ka Thub.Yun Ring.Ten Je Zhing.
達吉
 
促慶
 
杜修倘
 
嘎圖
 
元仍
 
殿傑行
 
我修戒律儀
 
長夜常勤行
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->