Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
311Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Definisi Kajian Tindakan-k3

Definisi Kajian Tindakan-k3

Ratings:

4.8

(20)
|Views: 13,855 |Likes:
Published by emi_ariyani

More info:

Published by: emi_ariyani on Jan 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

 
PERBEZAAN KAJIAN TINDAKAN DENGAN KAJIAN-KAJIANYANG LAIN
Definisi Kajian Tindakan
Satu usaha di bilik darjah yang bersifat cuba jaya dan berterusan. Usahasama (Pengetuasekolah, guru atau pelajar ) membuat intervensi dan langkah-langkah pembaikan dalamusaha mendapatkan anjakan cara berfikir dan kesedaran yang baru. Usaha inidilaksanakan dalam apa-apa jua keadaan dengan tujuan memperbaik amalan kerja,menambah kefahaman baru dan meningkatkan profesionalisme dalam profesionkeguruan.
Latar Belakang kajian Tindakan
Konsep Kajian Tindakan berasal daripada usaha seorang ahli psikologi sosial yang bernama Kurt Lewin pada tahun 1946. Beliau mulai menggunakan pendekatan KajianTindakan selepas Perang Dunia Kedua dalam usaha menyelesaikan pelbagai masalahdalam komuniti dan mengutamakan dua idea Kajian Tindakan yang penting iaitu:·
Keputusan kumpulan
Komitmen kepada peningkatan kerja.Kedua-dua idea ini merupakan asas pendekatan Kajian Tindakan yang menegaskan usahakolaboratif atau usaha sama kumpulan dan meningkatkan mutu prestasi kerja (Kemmisdan McTaggart:1988). Pada tahun 1953, Idea Lewin diperkembang oleh Stephen Coreydi Teachers College, Columbia University, New York sebagai pendekatan penyelidikanyang diselenggarakan oleh guru-guru di sekolah. John Elliot (1976) dan rakan-rakannya pula menggunakan kaedah ini dalam
 Ford Teaching Project 
di United Kingdom sebagai pendekatan membantu guru mengembangkan usaha inkuiri dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah.Di Eropah, Kajian Tindakan dilaksanakan sebagai sebahagian daripada usaha perubahandan peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Kemmis dan McTaggart telah1
 
mengembangkan Kajian Tindakan di Australia sebagai alat impirikal dan sistematik untuk meningkatkan prestasi guru di sekolah (Kemmis dan McTaggart:1988).
Senario Kajian Tindakan di Malaysia
Kementerian Pendidikan, khususnya Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (BPPDP/EPRD) telah memulakan inisiatif untuk membudayakan KajianTindakan di sekolah melalui aktiviti Sub-Program 4, iaitu Penyelidikan Pendidikan di bawah program yang dikenali sebagai
‘Programme for Innovation, Excellence and  Research (PIER)
‘. Program pembiayaan Bank Dunia ini bermula pada tahun 1993sehingga 1996 dengan mengadakan kursus-kursus Kajian Tindakan kepada guru-guru diseluruh Malaysia serta menyediakan peruntukan untuk menjalankan projek KajianTindakan di sekolah-sekolah. Sebanyak 741 projek Kajian Tindakan telah berjayadilaksanakan oleh guru-guru sepanjang program PIER.Selain usaha BPPDP/EPRD, terdapat universiti-universiti tempatan dan maktab-maktab perguruan di bawah Bahagian Pendidikan Guru yang terlibat dalam membantu danmemberikan sokongan kepada guru-guru dalam usaha mereka mengkaji dan menyelidik isu dan masalah di dalam bilik darjah dan sekolah. Antaranya termasuklah PusatPengajian Ilmu Pendidikan, Universiti Sains Malaysia dan Maktab PerguruanTemenggong Ibrahim.2
 
Perbandingan antara kajian tindakan dengan kajian lain yang berbentuk formal
Topik Penyelidikan Formal Penyelidikan Tindakan
Latihan yang diperlukan olepenyelidik 
Ekstensif, meluasCara sendiri atau dengan rundingan
Matlamat penyelidikan 
Pengetahuan yang bolehdigeneralisasikanPengetahuan yang diaplikasikankepada keadaan spesifik
Kaedah untuk mengenalpastpermasalahan 
Kajian penyelidikan yang laluPermasalah atau matlamat yangsedang dihadapi
Prosedur untuk kajian literatur 
Ekstensif, menggunakan sumberprimerSepintas lalu, menggunakan sumbersekunder
Pendekatan persampelan 
Rambang atau persampelanperwakilanPelajar atau klien yang ada kaitandengan kerja pengkaji
Desain penyelidikan 
Kawalan ketat, jangka masapanjangProsedur longgar, boleh ubahsemasa kajian, jangka masa semasa,kawalan melalui triangulasi
Prosedur Pengkukuan 
Penilaian dan ukuran praujianUkuran yang mudah atau ujianpiawai
Analisis Data 
Ujian statistiks; teknik kualitatif& kuantitatifFokus pada kesignifikananpraktikal, bukan statistiks;menyembahkan data mentah
Aplikasi hasil dapatan 
Penekanan kepada signifikan teoriPenekanan kepada signifikanpraktikal
3

Activity (311)

You've already reviewed this. Edit your review.
Fatin Farhanah Mohamed added this note
good job
Stephen Saidon Jinsit added this note
mohon...boleh tolong emailkan ke> brent_aiden@yahoo.com
Zuraini Ibrahim liked this
Waheeda Akira added this note
mohon share plzzz. zuriatywahidahabwahab@yahoo.com tq
Sii Jiing liked this
SHahindah Hamra added this note
mohon share.boleh emailkan ke haslindaidham@yahoo.com

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->