Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
30Activity

Table Of Contents

1.1 Lĩnh vực ứng dụng phân tích định lượng
1.2 Thực hành phân tích định lượng
1.2.1 Chọn mẫu
1.2.2 Chuẩn bị mẫu để phân tích
1.2.5 Tách hỗn hợp cản trở
1.2.6 Giai đoạn kết thúc phép phân tích
1.2.7 Chọn phương pháp phân tích
Đánh giá độ tin cậy của những số liệu phân tích
2.1 Một số định nghĩa
2.1.1 Trung bình và trung vị
2.1.4 Độ lặp lại và độ đúng của những dữ kiện thực nghiệm
2.2 Phân loại sai số
2.2.1 Sai số hệ thống và sai số ngẫu nhiên
2.2.2 Các loại sai số hệ thống
2.2.3 Ảnh hưởng của sai số hệ thống đến kết quả phân tích
2.3 Biểu hiện của sai số hệ thống
2.3.1 Phát hiện sai số dụng cụ và sai số cá biệt
2.3.2 Phát hiện sai số phương pháp
2.4 Ảnh hưởng của sai số ngẫu nhiên
2.4.1 Xem xét ảnh hưởng của sai số ngẫu nhiên lên động tác chuẩn hoá pipet
2.4.2 Sự phân bố số liệu của những phép đo song song
2.4.3 Những khái niệm cơ bản của thống kê cổ điển
2.4.4 Ứng dụng những phương pháp thống kê
2.4.5 Sử dụng những phương pháp thống kê
2.4.6 Khoảng tin cậy
2.4.7 Những phương pháp thống kê kiểm tra giả thuyết
2.4.8 Loại trừ số liệu mang sai số thô bạo
2.1 Sự lan truyền sai số trên các phép tính
2.7.2 Phép cộng sai số hệ thống
2.7.2 Cộng sai số ngẫu nhiên
2.7.2 Sự lan truyền sai số ở phép tính luỹ thừa
2.7.2 Sự lan truyền sai số ở phép LOGARIT và ANTI LOGARIT
2.2 Điều kiện có nghĩa của chữ số
2.3 Bảo hiểm chất lượng (QA) và biểu đồ kiểm tra
2.7.2 Sự cần thiết của bảo hiểm chất lượng
2.7.2 Ứng dụng biểu đồ kiểm tra
Các phản ứng hóa học trong hóa học phân tích
Độ hoàn toàn của phản ứng
Tốc độ phản ứng
Ý nghĩa của tốc độ phản ứng đối với hóa học
4.1 Một số luận điểm cơ sở
4.1.1 Thành phần hoá học của dung dịch
4.1.2 Tính chất axit - bazơ trong các dung môi khác nhau
4.2.1 Trạng thái cân bằng
4.2.4 Biểu thức hằng số cân bằng của những phản ứng thường gặp nhất
5.1 Ảnh hưởng của cân bằng cạnh tranh đến độ tan của kết tủa
5.1.1 Mô tả cân bằng phức tạp
5.1.2 Sơ đồ giải bài tập bao gồm một số cân bằng
5.2 Ảnh hưởng của pH đến độ tan
5.2.1 Tính độ tan ở nồng độ ion hiđro đã biết
5.2.2 Tính độ tan ở những nồng độ ion hiđro khác nhau
5.2.3 Độ tan của hiđroxit kim loại trong nước
5.3 Ảnh hưởng của sự tạo phức đến độ tan
5.4 Ảnh hưởng của nồng độ chất điện li đến độ tan
5.5 Những yếu tố phụ ảnh hưởng đến độ tan của kết tủa
5.6 Phân chia các ion theo nồng độ chất kết tủa (kết tủa phân đoạn)
6.1 Nghiên cứu thực nghiệm quá trình tạo kết tủa
6.2 Lý thuyết cổ điển về sự tạo thành các trung tâm kết tinh
6.3 Lý thuyết về sự tạo thành các trung tâm kết tinh Becker - Doring
6.4 Lý thuyết tạo thành các trung tâm kết tinh Christiansen - Nielsen
7.1 Mở đầu
7.2 Tính kết quả theo dữ kiện phân tích trọng lượng
7.3 Tính chất của kết tủa và chất tạo kết tủa
7.5.1 Tính dễ lọc và độ tinh khiết của kết tủa
7.5.2 Kết tủa vô định hình
7.5.3 Những kết tủa tinh thể
7.5.4 Sai số do cộng kết
7.5.5 Kết tủa từ dung dịch đồng thể
7.5.6 Sấy và nung kết tủa
7.4 Về thiếu sót của phương pháp phân tích trọng lượng
7.5.1 Thời gian thực hiện phân tích trọng lượng
7.5.2 Lĩnh vực ứng dụng của phân tích trọng lượng
7.5 Ứng dụng phương pháp phân tích trọng lượng
7.5.1 Các chất tạo kết tủa vô cơ
7.5.2 Những thuốc thử có tính chất khử
7.5.3 Những chất tạo kết tủa hữu cơ
7.5.4 Xác định trọng lượng các nhóm chức hữu cơ
7.5.6 Phương pháp chưng cất
8.1 Những khái niệm cơ bản
8.2 Phản ứng và thuốc thử dùng trong phân tích chuẩn độ
8.2.1 Những chất chuẩn gốc
8.2.2 Dung dịch chuẩn
8.3 Điểm cuối trong các phương pháp chuẩn độ
9.1 Đường chuẩn độ kết tủa
9.2 Ý nghĩa của chữ số khi tính đường chuẩn độ
9.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến tính rõ ràng của điểm cuối
9.4 Đường chuẩn độ hỗn hợp
9.5 Những chất chỉ thị hóa học của phương pháp chuẩn độ kết tủa
Lý thuyết chuẩn độ Axit – Bazơ đối với những hệ đơn giản
10.1 Thuốc thử chuẩn để chuẩn độ axit - bazơ
10.2 Chất chỉ thị để chuẩn độ axit - bazơ
10.2.1 Lý thuyết về tính chất của chất chỉ thị
10.2.2 Những loại chỉ thị axit - bazơ
10.2.3 Sai số chuẩn độ với các chỉ thị axit - bazơ
10.2.4 Những yếu tố ảnh hưởng tới tính chất của chỉ thị
10.3 Đường chuẩn độ axit mạnh hoặc bazơ mạnh
10.4.1 Chuẩn độ axit mạnh bằng bazơ mạnh
10.4.2 Chuẩn độ bazơ mạnh bằng axit mạnh
10.4 Đường chuẩn độ axit yếu hoặc bazơ yếu
10.4.1 Tính pH của dung dịch chứa một cặp axit - bazơ liên hợp
10.4.2 Ảnh hưởng của lực ion đến cân bằng axit - bazơ
10.4.3 Dung dịch đệm
10.4.4 Đường chuẩn độ axit yếu
10.4.5 Đường chuẩn độ bazơ yếu
Đường chuẩn độ những hệ Axit – Bazơ phức tạp
11.2 Tính toán nồng độ cân bằng của các hệ đa axit - đa bazơ
11.2.1 Dung dịch muối loại NaHA
11.2.2 Dung dịch đa axit
11.2.3 Dung dịch đa bazơ
11.2.4 Dung dịch đệm của các hệ axit yếu và bazơ liên hợp với nó
11.3 Đường chuẩn độ đa axit
11.4 Đường chuẩn độ đa bazơ
11.5 Đường chuẩn độ chất điện li lưỡng tính
11.6 Thành phần của dung dịch đa axit là hàm số của pH
Chuẩn độ Axit – Bazơ trong môi trường không nước
12.1 Dung môi để chuẩn độ không nước
12.1.1 Phản ứng axit - bazơ trong dung môi lưỡng tính
12.1.2 Phản ứng axit - bazơ trong dung môi aproton và dung môi hỗn hợp
12.1.3 Phát hiện điểm cuối khi chuẩn độ trong dung môi hỗn hợp
12.2 Ứng dụng phương pháp chuẩn độ trong dung môi không nước
12.2.1 Chuẩn độ trong axit axetic băng
12.2.2 Chuẩn độ trong dung môi bazơ
12.2.3 Chuẩn độ trong dung môi aproton hoặc trung tính
13.1 Chuẩn độ bằng các thuốc thử vô cơ
13.2 Chuẩn độ bằng các axit aminopolicacboxilic
13.2.1 Thuốc thử
13.2.2 Phức của EDTA với các cation kim loại
13.2.3 Xây dựng đường chuẩn độ
14.1 Những khái niệm cơ bản
14.1.1 Định nghĩa
14.5 Đường chuẩn độ oxi hóa khử
14.5 Các yếu tố ảnh hưởng lên đường chuẩn độ oxi hóa khử
14.2.1 Nồng độ chất phản ứng
14.2.2 Độ hoàn toàn của phản ứng
14.2.3 Tốc độ phản ứng và thế điện cực
14.7 Chuẩn độ hỗn hợp
14.7 Chất chỉ thị oxi hóa khử
14.7.1 Những chỉ thị oxi hóa khử thông thường
14.7.2 Chỉ thị đặc biệt
15.1 Nguồn sai số trong phân hủy và hòa tan mẫu
15.1.1 Sự hòa tan không hoàn toàn các chất cần phân tích
15.1.2 Sự mất đi một phần chất cần phân tích do bay hơi
15.1.3 Đưa chất bẩn dung môi vào chất cần phân tích
15.1.4 Đưa chất bẩn từ phản ứng của dung môi với thành bình vào mẫu
15.2 Phân hủy mẫu bằng axit vô cơ trong bình mở
15.2.1 Axit clohiđric
15.2.2 Axit nitric
15.2.3 Axit sunfuric
15.2.4 Axit pecloric
15.2.5 Các hỗn hợp oxi hóa
15.2.6 Axit fluoric
15.3 Phân hủy bằng vi sóng
15.4.3 Bình phân hủy mẫu có điều chỉnh áp suất
15.4.3 Bình vi sóng áp suất cao
15.4.3 Lò vi sóng
15.4.3 Lò thiêu vi sóng
15.4.3 Sử dụng phân hủy vi sóng trong bình đóng kín
15.4 Phương pháp đốt cháy để phân hủy các mẫu hữu cơ
15.4.1 Đốt cháy trên ngọn lửa mở (tro hóa khô)
15.4.2 Phương pháp đốt trong ống
15.4.3 Thiêu nhiệt với oxi trong bình chứa đóng kín
15.5 Phân hủy các vật liệu vô cơ bằng chất nung chảy
15.5.1 Thực hành nung chảy
15.5.2 Các loại chất nung chảy
Bản chất của quá trình tách
16.2.1 Tách dựa trên sự kiểm tra độ axit
16.2.2 Tách bằng sunfua
16.2.3 Tách bằng các chất kết tủa vô cơ khác
16.2.4 Tách bằng các chất kết tủa hữu cơ
16.2.5 Tách các chất tồn tại ở dạng lượng vết bằng kết tủa
16.4 Ứng dụng các quy trình chiết
16.4.1 Chiết tách các ion kim loại ở dạng chelat
16.4.2 Chiết các phức clorua kim loại
16.4.3 Chiết các muối nitrat
16.5 Tách bằng trao đổi ion
16.5.1 Tách những ion cản trở có điện tích trái dấu với ion cần phân tích
16.5.2 Làm giàu vết của chất điện li
Phụ lục
Phụ lục I
Phụ lục II
Tài liệu tham khảo
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
co_so_pp_hoapt

co_so_pp_hoapt

Ratings: (0)|Views: 1,070 |Likes:
Published by Trần Tiến

More info:

Published by: Trần Tiến on Aug 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/23/2012

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 7 to 69 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 79 to 103 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 110 to 266 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 273 to 337 are not shown in this preview.

Activity (30)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Vy Nguyen liked this
Hoa Vo liked this
Nguyễn Hải liked this
Nguyen Phuoc liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->