Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword or section
Like this
5Activity
×
P. 1
NGUYÊN L Ý THI ẾT KẾ NHÀ Ở_[www.vnc-group.com]

NGUYÊN L Ý THI ẾT KẾ NHÀ Ở_[www.vnc-group.com]

Ratings: (0)|Views: 7,853|Likes:
Published by Nam Kỳ

More info:

Published by: Nam Kỳ on Aug 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

06/16/2013

pdf

text

original

 
ĐẠ
I H
C HU
 
TRƯỜNG ĐẠ
I H
C KHOA H
C HU
 
KHOA KI
N TRÚC
Ths. Kts.
Tr
ần Đình Hiế
u
 
NGUYÊN L
 
Ý THI
 
T K
 KI
N TRÚC NHÀ
Ở 
 
Hu
ế
, 10/2007
 
 1
L
Ờ 
I NÓI
Đ
U
Có th
nói ki
ế
n trúc nhà
ở 
có ý ngh
 ĩ 
a r
t l
ớ 
n trong qu
c k 
ế
dân sinh, nó luôn là tâm
đ
i
m c
a nh
ng v
n
đề
xã h
i, b
t lu
n
ở 
không gian hay th
ờ 
i gian nào.Nhà
ở 
là lo
i hình ki
ế
n trúc xu
t hi
n s
ớ 
m nh
ất. Đó là nhữ
ng không gian ki
ế
n trúcph
c v
 
cho đờ 
i s
ng sinh ho
ạt gia đình và con người. Trướ 
c tiên, nhà
ở 
 
đơn thuầ
n ch
m
ột nơi trú thân đơn giả
n nh
m b
o v
 
con ngườ 
i ch
ng l
i nh
ng b
t l
ợ 
i c
ủa điề
u ki
n
thiên nhiên hoang dã như
n
ắng, mưa, tuyết, gió, lũ, bão, thú rừng...đồ
ng th
ờ 
i t
ạo điề
uki
n thu
n l
ợi cho người và gia đình củ
a h
nh
ững điề
u ki
ện để
ngh
 
ngơi tái phụ
c s
c lao
động, sinh con đẻ
 
cái để
b
o v
nòi gi
ng, sau cùng còn có th
làm kinh t
ế
 
để
sinh t
n vàphát tri
n.Trong xã h
i hi
ện đạ
i, nhà
ở 
còn là nh
ng trung tâm tiêu th
, n
ơi hưở 
ng nh
ngthành t
u c
a khoa h
c
thu
t do xã h
i cung c
p v
ới đầy đủ
nh
ng ti
n nghi c
ủa vănminh đô thị
. Nhà
ở 
t
m
ột đơn vị
 
“kinh tế
-
hưở 
ng th
ụ” vẫn còn đang tiế
n hoá d
ần để
 
đế
nxã h
ội tương lai trở 
thành m
ột đơn vị
 
“tổ
 
m - sáng t
ạo” củ
a con ng
ườ 
i trong xã h
i côngngh
thông tin, sinh h
c hi
ện đạ
i. Nhà
ở 
- t
 
ấm gia đình ngày nay, thự
c s
là m
t phúcl
ợ 
i l
ớ 
n c
ủa con ngườ 
i do xã h
ội văn minh đem lạ
i. T
i nhà
ở, con ngườ 
i c
n có nh
ngphòng
c, nh
ững không gian để
tho
mãn m
i nhu c
u ngày càng cao c
ủa con ngườ 
i v
 th
ch
t, tinh th
n và trí tu
; ti
ế
n t
ớ 
i nhà
ở 
s
có nh
ững thư viện gia đình, xưở 
ng sáng táchay nghiên c
u và nh
ng ti
n nghi ph
c v
ch
ất lượ 
ng s
ng cao c
p.Nhà
ở 
m
t nhu c
u h
ạnh phúc đờ 
i s
ống chính đáng, quan trọ
ng c
a t
t c
m
i
ngườ 
i trên hành tinh này. M
t xã h
i ti
ế
n b
là m
t xã h
i ph
i bi
ết chăm lo và tạo điề
uki
ện để
 
con người và gia đình mưu cầu đượ 
c m
t ch
 
ở 
 
ổn định để
tho
mãn nguy
nv
ọng chính đáng “an cư lạ
c nghi
ệp” này. Kiế
n trúc nhà
ở 
t
 
lâu đã là mố
i quan tâm l
ớ 
nc
a ki
ến trúc sư nhiề
u th
ế
h
. Nh
ng ki
ến trúc sư bậ
c th
y c
a th
ế
gi
ớ 
i không ai là khôngquan tâm và có nh
ng ki
ế
n ngh
 
đóng góp cho sự
phát tri
n c
a ki
ế
n trúc nhà
ở 
. M
ớ 
i nhìnvào ki
ế
n trúc nhà
ở 
 
tưở 
ng ch
ừng như đơn giản nhưng thự
c ra chúng l
i h
ế
t s
c ph
c t
pb
ở 
i vì nó có m
i liên quan m
t thi
ết đế
n s
ở 
thích, l
i s
ng c
a t
ừng con ngườ 
i và t
ng gia
đình. Trong xã hội có bao nhiêu con ngườ 
i là có b
ấy nhiêu tính cách, bao nhiêu gia đình
thì có ng
n
y nguy
n v
ng, s
ở 
thích v
hình m
u t
 
ấm gia đình.
 Ng
ườ 
i Vi
t nam và ng
ườ 
i Ph
ươ 
ng
Đô
ng
đã
có quan ni
m
“c
ó an c
ư
m
ớ 
i l
pnghi
p
” n
ên nhà
ở 
có y
ế
u t
 
nh h
ưở 
ng quan tr
ng và tr
c ti
ế
p
đế
n ch
t l
ượ 
ng cu
c s
ng.Nhà
ở 
góp ph
n quan tr
ng trong xây d
ng cu
c s
ng gia
đình
và xã h
i. D
ướ 
i m
t máinhà làm cho ng
ườ 
i kho
m
nh, bình yên, làm vi
c, lao
độ
ng, h
c t
p h
ă
ng say và có k 
ế
tqu
, kinh t
ế
gia
đình
phát tri
n, giáo d
c con cái thành
đạ
t, gi
 
đượ 
c truy
n th
ng v
ă
nhoá t
t
đẹ
p, lành m
nh, xây d
ng
đượ 
c n
ế
p s
ng v
ă
n hoá v
ă
n minh,
đ
oàn k 
ế
t h
u ái v
ớ 
ic
ng
đồ
ng.Môn Nguyên lý thi
ế
t k 
ế
ki
ế
n trúc nhà
ở 
cung c
p nh
ng ki
ế
n th
c c
ơ 
b
n v
nhà
ở 
 và giúp cho vi
c h
c
đồ
án thi
ế
t k 
ế
công trình nhà
ở 
c
a
đố
i t
ượ 
ng là sinh viên n
ă
m th
 hai. Nguyên lý thi
ế
t k 
ế
ki
ế
n trúc nhà
ở 
là ki
ế
n th
c t
ng h
ợ 
p nh
m gi
i quy
ế
t các v
n
đ
 c
a vi
c lý lu
n và
đư
a ra các c
ơ 
s
ở 
cho thi
ế
t k 
ế
các th
lo
i công trình nhà
ở 
.Giáo trình
Nguyên lý thi
ế
t k 
ế
ki
ế
n trúc nhà
ở 
 
” đượ 
c so
n th
o d
a trên c
ơ 
s
ở 
cáccu
n sách c
a các tác gi
 
đ
ã
đ
ượ 
c xu
t b
n
đ
ã áp d
ng gi
ng d
y trong ngành ki
ế
n
 
 2trúc công trình dân d
ng nh
ư
PGS.TS. Nguy
n
Đứ
c Thi
m; KTS L
ươ 
ng Anh D
ũ
ng; Tiêuchu
n v
nhà
ở 
c
a B
xây d
ng,....N
i d
ng giáo trình này d
a trên c
ơ 
s
ở 
 
đề
c
ươ 
nggi
ng d
y cho sinh viên ki
ế
n trúc c
a các tr
ườ 
ng
đào
t
o ki
ế
n trúc s
ư
trong c
n
ướ 
c. cácki
ế
n th
c
đượ 
c t
ng h
ợ 
p, và phát tri
n nh
ng n
i dung
để
 
đả
m b
o tính c
ơ 
b
n, hi
n
đạ
ivà phù h
ợ 
p v
ớ 
i
đ
i
u ki
n
ở 
Vi
t nam.Các n
i dung v
t
ch
c các không gian trong các lo
i nhà
ở 
, các thành t
u trongvi
c xây d
ng nhà
ở 
hi
n
đạ
i, c
ũ
ng nh
ư
 
đề
c
p
đế
n các v
n
đề
v
phong t
c t
p quán l
is
ng truy
n th
ng c
a ng
ườ 
i Vi
t nam. Các s
li
u m
ớ 
i
đã
 
đượ 
c nghiên c
u th
c t
ế
 
đượ 
c
đư
a vào cho phù h
ợ 
p v
ớ 
i
đ
i
u ki
n
ở 
m
ớ 
i c
a Vi
t nam và
đ
áp
ng ki
ế
n th
c m
ớ 
i chong
ườ 
i h
c. Vì v
y giáo trình này là m
t tài li
u c
ơ 
b
n có tính nguyên lí thi
ế
t
ế
côngtrình nhà
ở 
, nh
m
để
các cán b
gi
ng d
y tham kh
o và là giáo trình
để
gi
ng d
y chosinh viên chuyên ngành ki
ế
n trúc công trình.Tôi hy v
ng, tài li
u này s
mang l
i cho cán b
và sinh viên thu
c chuyên ngànhki
ế
n trúc nh
ng ki
ế
n th
c thi
ế
t th
c và cung c
p ph
n l
ớ 
n ki
ế
n th
c c
ơ 
b
n v
l
 ĩ 
nh v
cnhà
ở 
. R
t mong nh
n
đượ 
c ý ki
ế
n
đ
óng góp chân thành c
a các
đồ
ng nghi
p
để
cho giáotrình ngày càng hoàn thi
n h
ơ 
n.Xin chân thành c
m
ơ 
n!
Tác gi
 

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Kim Mekirin liked this
Trà Sữa liked this
Thach Sang liked this
Nam Doan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->