Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword or section
Like this
75Activity
×

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
67412766 19604718 Georgiugrigore Istoria Culturii Romane Moderne

67412766 19604718 Georgiugrigore Istoria Culturii Romane Moderne

Ratings: (0)|Views: 39,230|Likes:

More info:

Published by: Ioana-Alexandra Sion on Aug 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

04/19/2013

pdf

text

original

 
Prof.univ.dr. Grigore GEORGIU
ISTORIA CULTURII ROMÂNE MODERNEBucure
ş
ti - 2000
 
 CUPRINS
I. INTRODUCERE. PRINCIPII
Ş
I CRITERII DE INTERPRETARE ACULTURII ROMÂNE MODERNE. TRADI
Ţ
IE
Ş
I ACTUALITATE,NA
Ţ
IONAL
Ş
I UNIVERSAL ÎN EVOLU
Ţ
IA CULTURII ROMÂNEMODERNE.........................................................................................................
1
5
1.
CULTUR 
Ă
 
Ş
I ISTORIE
......................................................................................15
 Necesitatea unei reinterpret
ă
ri a culturii române..............................15
Obiective didactice............................................................................16
Domenii, teme, personalit
ăţ
i
ş
i opere...............................................17
Tradi
ţ
ie
ş
i inova
ţ
ie în evolu
ţ
ia culturii.............................................182. C
RITERII METODOLOGICE
Ş
I TEORETICE PENTRU INTERPRETAREA
Ş
IEVALUAREA CULTURII NA
Ţ
IONALE
....................................................................20
Respectarea adev
ă
rului istoric
ş
i cunoa
ş
terea operelor....................20
Criterii ce privesc analiza
ş
i interpretarea........................................22
Criterii privind evaluarea
ş
i judec
ăţ
ile de valoare............................233. C
APITOL SUPLIMENTAR 
. C
ULTURA CA FACTOR CONSTITUTIV AL IDENTIT
ĂŢ
II NA
Ţ
IONALE
.......................................................................................................28
Ce este cultura?.................................................................................28
Cultur 
ă
 
ş
i na
ţ
iune..............................................................................29
Culturi
ş
i civiliza
ţ
ii............................................................................30
Comunicarea dintre culturi................................................................31
Cultur 
ă
 
ş
i dezvoltare social
ă
.............................................................32
Culturi
ş
i contexte sociale.................................................................33
II. EPOCI
Ş
I STRUCTURI CULTURALE PREMODERNE ÎN SPA
Ţ
IULROMÂNESC. CULTURA MEDIEVAL
Ă
ROMÂNEASC
Ă
ÎNTREBIZAN
Ţ
 
Ş
I RENA
Ş
TERE. MI
Ş
CAREA UMANIST
Ă
 
Ş
I FORMAREACON
Ş
TIIN
Ţ
EI NA
Ţ
IONALE. DE LA NEAGOE BASARAB LADIMITRIE CANTEMIR..................................................................................35
1. E
POCI
Ş
I STRUCTURI CULTURALE PREMODERNE ÎN SPA
Ţ
IUL ROMÂNESC
........35
Problema periodiz
ă
rii culturii române..............................................35
Epoci
ş
i tipuri de culturi premoderne...............................................362. C
ARACTERISTICI ALE CULTURII MEDIEVALE ROMÂNE
Ş
TI
..............................443. O
PERA LUI
 N
EAGOE
B
ASARAB
-
O SINTEZ
Ă
A CULTURII MEDIEVALEROMÂNE
Ş
TI
.......................................................................................................47
 
Prof. univ. dr. Grigore Georgiu – Istoria culturii române moderne 
3
Caracterul lucr 
ă
rii lui Neagoe Basarab.............................................47
Viziunea asupra omului....................................................................48
Concep
ţ
ia politic
ă
 
ş
i etic
ă
.................................................................50
Semnifica
ţ
ia operei lui Neagoe Basarab...........................................514. P
ERIODIZAREA EPOCII DE TRANZI
Ţ
IE SPRE CULTURA MODERN
Ă
....................525. M
I
Ş
CAREA UMANIST
Ă
 
 – 
CADRUL SPIRITUAL DE AFIRMARE A CON
Ş
TIIN
Ţ
EI NA
Ţ
IONALE
.......................................................................................................54
Particularit
ăţ
i ale umanismului românesc.........................................55
Introducerea tiparului
ş
i evolu
ţ
ia scrisului românesc.......................56
Înv
ăţă
mânt, c
ă
ţ
i religioase
ş
i coduri de legi....................................58
Reprezentan
ţ
i ai umanismului românesc..........................................60
Semnifica
ţ
ia mi
ş
c
ă
rii umaniste în cultura român
ă
............................66
Lupta cu “basnele”
ş
i consolidarea con
ş
tiin
ţ
ei na
ţ
ionale.................676. D
IMITRIE
C
ANTEMIR 
(1673-1723)................................................................68
Inorogul la “r 
ă
scruce de vremuri”.....................................................68
Opera lui Cantemir. Lucr 
ă
ri, teme
ş
i idei.........................................70
Concep
ţ
ia filosofic
ă
a lui Cantemir..................................................74
Deschideri spre ra
ţ
ionalism
ş
i modernitate.......................................75
Imaginea românilor în opera lui Cantemir........................................77
Semnifica
ţ
ia momentului Cantemir în cultura român
ă
. Conflictuldintre “etern
ş
i istoric”......................................................................81
III. CADRUL ISTORIC AL FORM
Ă
RII CULTURII ROMÂNEMODERNE. MI
Ş
CAREA LUMINIST
Ă
- O PREFA
ŢĂ
AMODERNIT
ĂŢ
II.
Ş
COALA ARDELEAN
Ă
. PROCESE ALEMODERNIZ
Ă
RII ÎN SECOLUL AL XVIII-LEA
Ş
I ÎN PRIMAJUM
Ă
TATE A SECOLULUI AL XIX-LEA. GÂNDIREA FILOSOFIC
Ă
 
Ş
I SOCIAL-POLITIC
Ă
A REVOLU
Ţ
IONARILOR DE LA
1
848.............83
1. E
POCA
L
UMINILOR ÎN CULTURA ROMÂN
Ă
.
Ş
COALA
A
RDELEAN
Ă
.................83
Epoca Luminilor în cultura român
ă
..................................................83
Ş
coala Ardelean
ă
. Contextul istoric
ş
i programul na
ţ
ional..............86
Programul lui Ion Inocen
ţ
iu Micu-Klein: de la “plebs valahica” la“natio valahica”.................................................................................89
Ş
coala Ardelean
ă
. Reprezentan
ţ
i, opere, idei...................................94
Samuil Micu (1745-1806).................................................................95
Gheorghe
Ş
incai (1754-1816)...........................................................98
Petru Maior (1761-1821)..................................................................99
Ion Budai-Deleanu 1760-1820..........................................................99

Activity (75)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Elena Leustean liked this
Madalina Calance liked this
Nastas Anastasia liked this
gianina7 liked this
gianina7 liked this
Raluca Lazarescu liked this
Steel Brothers liked this
CatalinaCiobanu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->