Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Shri Datta Stotram

Shri Datta Stotram

Ratings: (0)|Views: 34 |Likes:
Published by S. Mangala Satyan

More info:

Published by: S. Mangala Satyan on Aug 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/31/2012

pdf

text

original

 
 
²æà zÀvÁÛvÉæÃ0iÀĸÉÆÛÃvÀæA
±ÉÆèÃPÀ:¸ÉÆúÀA gÀÆ¥ÀªÀÄ0iÀÄA¥ÀgÁvÀàgÀªÀÄ0iÀÄA, ¤¸ÀìAUÀ¤°ð¥ÀÛPÀA|¤vÀåA ±ÀÄzÀÞ ¤gÀAd£ÀA ¤dUÀÄgÀÄA¤vÉÆåÃvÀìªÀA ªÀÄAUÀ¼ÀA||¸ÀvÀåA eÁÕ£ÀªÀÄ£ÀAvÀ §æºÀä ºÀÈzÀ0iÀÄAªÁå¥ÀÛA ¥ÀgÀA zÉʪÀvÀA|¸ÉÆúÀA zÀvÀÛ ¢UÀA§gÀA ªÀ¸ÀvÀĪÉÄÃavÉÛêÀĺÀvÀÄìAzÀgÀA||¸ÉÆúÀA gÁªÉÆêÀĺÁvÀä£ÀB||±ÉÆèÃPÀ:PÁ±Á0iÀÄ ªÀ¸ÀÛçA PÀgÀzÀAqÀ zsÁjtA,PÀªÀÄAqÀ®A ¥ÀzÀäPÀgÉÃt±ÀARA|ZÀPÀæAUÀzÁ¨sÀƶvÀ ¨sÀƵÀuÁqsÀåA,²æÃ¥ÁzÀgÁdA ±ÀgÀtA ¥Àæ¥ÀzÉåÃ||OzÀÄA§gÀA PÀ®àªÀÈPÀëBPÁªÀÄzsÉãÀĸÀÄì¸ÀAUÀªÀÄB|aAvÁªÀÄtÂUÀÄðgÉÆÃB ¥ÁzË, zÀÄ®ð¨sÀA¨sÀĪÀ£ÀvÀæ0iÉÄÃ|| (1)PÀÈvÉà d£ÁzÀð£ÉÆà zÉêÉÇà vÉæÃvÁ0iÀiÁAgÀWÀÄ£ÀAzÀ£ÀB|zÁé¥ÀgÉà gÁªÀÄPÀȵËÚZÀ, PÀ¯Ë²æÃ¥ÁzÀªÀ®è¨sÀB|| (2)zÀvÁÛvÉæÃ0iÀÄ vÀªÀ±ÀgÀtA, zÀvÀÛ£ÁßxÀvÀªÀ±ÀgÀtA|
 
wæUÀÄuÁvÀäPÀ wæUÀÄuÁwÃvÀ,¥ÀÅgÁt¥ÀÅgÀĵÀ vÀªÀ±ÀgÀtA|| (3)±Á±ÀévÀªÀÄÆvÉðà vÀªÀ±ÀgÀtA,±ÁªÀĸÀÄAzÀgÁ vÀªÀ±ÀgÀtA|±ÉõÁ¨sÀgÀuÁ, ±ÉõÀ¨sÀƵÀt, ±ÉõÀ±Á¬ÄvÀªÀ±ÀgÀtA|| (4)µÀqÀÄãdªÀÄÆvÉðà vÀªÀ±ÀgÀtA, µÀqÀÄãd0iÀÄwªÀgÀ vÀªÀ±ÀgÀtA|zÀAqÀPÀªÀÄAqÀ® UÀzÁ¥ÀzÀä,±ÀARZÀPÀæzsÀgÀ vÀªÀ±ÀgÀtA|| (5)PÀgÀÄuÁ¤zsÉà vÀªÀ±ÀgÀtA, PÀgÀÄuÁ¸ÁUÀgÀvÀªÀ±ÀgÀtA|PÀȵÀÚ¸ÀAUÀªÀÄ vÀgÀĪÀgÀªÁ¸À¨sÀPÀÛªÀvÀì® vÀªÀ±ÀgÀtA|| (6)PÀÈ¥ÁªÀÄÆvÉðà vÀªÀ±ÀgÀtA, PÀÈ¥Á¸ÁUÀgÀvÀªÀ±ÀgÀtA|PÀÈ¥ÁPÀmÁPÀë PÀÈ¥ÁªÀ¯ÉÆÃPÀ£ÀPÀÈ¥Á¤zsÉà vÀªÀ±ÀgÀtA|| (7)- 2 -PÁ¯ÁAvÀPÁ vÀªÀ±ÀgÀtA, PÁ®£Á±À£ÁvÀªÀ±ÀgÀtA|¥ÀÇuÁð£ÀAzÀ ¥ÀÇtð¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ¥ÀÅgÁt¥ÀÅgÀĵÁvÀªÀ±ÀgÀtA||(8)dUÀ¢Ã±ÀégÁ vÀªÀ±ÀgÀtA, wædUÀ£ÁßxÁvÀªÀ±ÀgÀtA|dUÀvÁà®PÀ, dUÀvÁÌgÀt dUÀzÉÆÃzÁÞgÀvÀªÀ±ÀgÀtA|| (9)
 
CT¯ÁAvÀPÀ vÀªÀ±ÀgÀtA, CT¯ÉʱÀé0iÀÄðvÀªÀ±ÀgÀtA|¨sÀPÀÛd£À¦æ0iÀÄ ¨sÀªÀ¨sÀ0iÀÄ £Á±À£À¥Àæ¸À£ÀߪÀzÀ£Á vÀªÀ±ÀgÀtA|| (10)¢UÀA§gÁ vÀªÀ±ÀgÀtA, ¢Ã£ÀzÀ0iÀiÁWÀ£ÀvÀªÀ±ÀgÀtA|¢Ã£À£ÁxÀ ¢Ã£ÀzÀ0iÀiÁ¼ÉÆà ¢Ã£ÉÆÃzÁÞgÀvÀªÀ±ÀgÀtA|| (11)vÀ¥ÉÇêÀÄÆvÉðà vÀªÀ±ÀgÀtA,vÉÃeÉÆÃgÁ±Éà vÀªÀ±ÀgÀtA|§æºÁä£ÀAzÀ §æºÀä¸À£ÁvÀ£À §æºÁä£ÀAzÀvÀªÀ±ÀgÀtA|| (12)«WÁßAvÀPÀ vÀªÀ±ÀgÀtA, «WÀߣÁ±À£ÀvÀªÀ±ÀgÀtA|¥ÀætªÁwÃvÀ ¥ÉæêÀĪÀzsÀð£À¥ÀæPÁ±À¥ÀÅgÀĵÀ vÀªÀ±ÀgÀtA|| (13)¤eÁ£ÀAzÀ vÀªÀ±ÀgÀtA, ¤d¥sÀ®zÁ0iÀÄPÀvÀªÀ±ÀgÀtA|¤vÀå¤gÀAd£À ¤gÁPÁgÀ ¤gÁzsÁgÀvÀªÀ±ÀgÀtA|| (14)«±ÁévÀäPÀ vÀªÀ±ÀgÀtA «±ÀégÀPÀëPÀvÀªÀ±ÀgÀtA|«±ÀéA¨sÀgÀ «±ÀéfêÀ£À «±Àé¥ÀgÁvÀàgÀvÀªÀ±ÀgÀtA|| (15)C£Á¢ªÀÄÆvÉðà vÀªÀ±ÀgÀtA CT¯ÁªÀvÁgÀvÀªÀ±ÀgÀtA|C£ÀAvÀPÉÆÃn §æºÁäAqÀ£Á0iÀÄPÀCWÀnvÀWÀl£ÁxÀvÀªÀ±ÀgÀtA||(16)

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->