Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zmluva o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela - text

Zmluva o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela - text

Ratings: (0)|Views: 3 |Likes:
Published by Lukáš Kočišek

More info:

Published by: Lukáš Kočišek on Aug 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/31/2012

pdf

text

original

 
Zmluva 
č 
íslo: 
ZM2000940
 
1 
Zmluvao spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela
pod
ľ
a § 269 ods. 2 zákona
č
. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník) a príslušných ustanovenízákona
č
. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov(autorský zákon)(
ď
alej len „zmluva“)
Zmluvné strany:1. Rozhlas a televízia Slovenska
sídlo: Mýtna 1, 817 55 Bratislavaštatutárny orgán: Václav Mika, generálny riadite
ľ
 I
Č
O: 47 232 480I
Č
DPH: SK2023169973bankové spojenie: XXXXXXXXX
č
íslo ú
č
tu: XXXXXXXXXzápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I , oddiel: Po, vložka
č
.: 1922/B(
ď
alej len „RTVS“, resp. „objednávate
ľ
“)
a2 . OREO TV, s.r.o.
 sídlo:
 
Lama
č
ská cesta 97, 841 03 Bratislava
I
Č
O: 45 427 518
 I
Č
DPH: SK2022974206štatutárny orgán: Peter
ň
ez, konate
ľ
 bankové spojenie XXXXXXXXX
č
íslo ú
č
tu: XXXXXXXXXkorešponden
č
ná adresa:OREO TV, s.r.o.Nad Dunajom
č
.6
 
841 04 Bratislavazápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka
č
. 63447/B(
ď
alej len „zhotovite
ľ
“),uzatvárajú túto zmluvu za nižšie uvedených podmienok
Č
lánok IVyhlásenie
Zmluvné strany berú na vedomie, že:1.1 zhotovite
ľ
je spolo
č
nos
ť
ou zapísanou v Obchodnom registri, ktorá je oprávnená na výrobu audiovizuálnych diel.1.2 RTVS je vysielate
ľ
om rozhlasovej a televíznej programovej služby na základe zákona
č
.532/2010 Z.z. o Rozhlasea televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Č
lánok IIPredmet zmluvy
 
2.1 Predmetom tejto zmluvy je vzájomná spolupráca zmluvných strán pri výrobe audiovizuálnych diel s pracovnýmnázvom:
„5 PROTI 5
“ 
v rozsahu 18
č
astí, z ktorých každá je samostatným audiovizuálnym dielom (
ď
alej len „AVD“), IDEC:612 2510 0070 0112-0129 s minutážou ur
č
enou pod
ľ
a platnej vysielacej štruktúry objednávate
ľ
a (najviac však o minutáži40 minút) pri rešpektovaní podmienok uvedených v tejto zmluve. Prvá
č
as
ť
cyklu 5 proti 5 bude odvysielaná 3. 9. 2012na programovej službe Jednotka.2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotovite
ľ
na základe pokynov objednávate
ľ
a vyrobí a dodá objednávate
ľ
ovi AVDs pracovným názvom „5 PROTI 5“ tak, aby objednávate
ľ
mohol tieto AVD vysiela
ť
v súlade so svojou vysielacouštruktúrou známou zhotovite
ľ
ovi.
 
Zmluva 
č 
íslo: 
ZM2000940
 
22.3 Používanie AVD je stanovené na dve (2) originálne vysielania (prvým originálnym vysielaním bude
Úvodnévysielanie
“) a dve (2) opakované vysielanie do štyridsa
ť
osem (48) hodín od každého úvodného vysielania mimo primetime akýmko
ľ
vek spôsobom verejného prenosu najmä vysielaním, internetom, káblovou retransmisiou, satelitom a pod.bez teritoriálneho obmedzenia.
Č
lánok IIIPráva a povinnosti zhotovite
ľ
a
3.1 Zhotovite
ľ
sa zaväzuje, že:3.1.1 v spolupráci s objednávate
ľ
om zabezpe
č
í výrobu AVD s pracovným názvom „5 PROTI 5“zahr
ň
ujúcu prípravné práce, vlastné nakrúcanie a dokon
č
ovacie práce ako aj dodanie jednotlivých AVD objednávate
ľ
ovia to najmä:a) odmeny: režiséra, scenáristu, moderátora, hlavného kameramana, asistenta réžie,striha
č
a obrazového a postproduk
č
ného,b) kostyméra,c) tvorbu
ť
ažných otázok,d) obrazová postprodukcia s obsluhou,e) zvuková postprodukcia s obsluhou,f) grafická postprodukcia s obsluhou,g) po
č
íta
č
ová podpora s obsluhou,h) casting a výber rodín,i) organizáciu
ť
aže, j) pravidelný upgrade software,k) spracovanie a tvorba dotazníkov,l) kostýmy a údržbu kostýmov.3.1.2 dodá jednotlivé AVD objednávate
ľ
ovi v termínoch uvedených v prílohe
č
. 1 tejto zmluvy. Termínschva
ľ
ovacej projekcie ur
č
í objednávate
ľ
.3.2 Zhotovite
ľ
sa zaväzuje doda
ť
objednávate
ľ
ovi:
scenár jednotlivých AVD v termíne týžde
ň
pred výrobou AVD,
termínový plán výrob jednotlivých AVD,
prvý zvukovo – obrazový záznam (originál AVD/master) AVD na kazete BETACAM SP vo vysielacej kvalitezodpovedajúcej technickým parametrom pre zaradenie AVD do vysielania pod
ľ
a prílohy
č
. 3 tejto zmluvy v de
ň
 schva
ľ
ovacej projekcie zoznamy použitej hudby v jednotlivých AVD s uvedením názvu skladieb, presnej d
ĺ
žkykaždej použitej hudobnej nahrávky, mien a priezvisk interpretov a autorov hudby a textu, príp. jeho prekladua údaje o výrobcoch použitých záznamov (komer
č
ných snímok) za ú
č
elom splnenia povinnosti zo stranyobjednávate
ľ
a pri použití AVD vo vysielaní nad rámec upravený v bode 3.4.3.3 Zhotovite
ľ
sa zaväzuje, že najneskoršie na schva
ľ
ovacej projekcii každej
č
asti AVD na požiadanie RTVS odovzdápísomné vyhlásenie o tom, že nadobudol, od oprávnených osôb, (napr.: autorov, nakladate
ľ
ov, výkonných umelcov,výrobcov záznamov at
ď
.) súhlas (licenciu v súlade s príslušnými ustanoveniami Autorského zákona) na použitie ich diel,umeleckých výkonov a záznamov na výrobu programu ako aj súhlas na používanie vyrobeného programu RTVS, resp.tre
ť
ou osobou odvodzujúcou svoje oprávnenie od objednávate
ľ
a , v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve.3.3.1 V prípade, ak zhotovite
ľ
nepredloží v dohodnutom termíne toto vyhlásenie alebo, ktoré nie je, resp. saukáže ako nepravdivé, má RTVS právo odstúpi
ť
od tejto zmluvy.3.3.2 Pre tento prípad sa zmluvné strany dohodli, že odstúpenie RTVS od zmluvy, nezbavuje zhotovite
ľ
azodpovednosti vysporiada
ť
všetky oprávnené nároky vyplývajúce z nevysporiadania autorských a s autorským právomsúvisiacich práv vyplývajúcich z príslušných ustanovení Autorského zákona, ako ani zodpovednosti za prípadne spôsobenúškodu RTVS.3.4 Zhotovite
ľ
vyhlasuje a potvrdzuje, že finan
č
ne vysporiada všetky nároky nosite
ľ
ov autorských práv, právvýkonných umelcov a iných oprávnených osôb (výrobcov záznamov) za použitie ich diel a umeleckých výkonov a inýchpredmetov ochrany (záznamov) pri výrobe AVD a vysielaní AVD realizovaných objednávate
ľ
om s výnimkou nosite
ľ
ovpráv (spolu)autorov hudobných diel použitých v jeho jednotlivých AVD, práv výkonných umelcov k umeleckým výkonom,ktorými sú tieto hudobné diela vykonané a práv výrobcov zvukových záznamov týchto hudobných diel; tieto je povinnývysporiada
ť
na vlastné náklady objednávate
ľ
.3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že celá dramaturgia programu, vrátane výberu moderátora, režiséra a hlavnéhokameramana, podlieha schváleniu zo strany objednávate
ľ
a.3.5.1 RTVS poveruje riadite
ľ
a Sekcie výroby, ktorý bude za RTVS rieši
ť
všetky záležitostí a situácie, ktorénastanú pri plnení tejto zmluvy, ak výslovne nie je dohodnuté inak.Dramaturgický doh
ľ
ad po
č
as celej výroby AVD s pracovným názvom „5 PROTI 5“ bude vykonáva
ť
za RTVS riadite
ľ
Centrahudby a špecializovaných programov, resp. ním poverená osoba.
 
Zmluva 
č 
íslo: 
ZM2000940
 
3 3.5.2 Pred podpisom konkrétnej zmluvy s osobami uvedenými v bode 3.5 tohto
č
lánku je zhotovite
ľ
povinnývyžiada
ť
si predchádzajúci písomný súhlas objednávate
ľ
a resp. poverenej osoby kona
ť
v tejto veci za objednávate
ľ
a.3.6 Zhotovite
ľ
sa
ď
alej zaväzuje odškodni
ť
objednávate
ľ
a za všetky prípadné oprávnené nároky autorov, výkonnýchumelcov a iných oprávnených osôb, ktorí sa zú
č
astnili na výrobe AVD alebo ktorých predmety ochrany boli zahrnuté doAVD, uplatnených v súvislosti s používaním a šírením AVD v zmysle tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nepoužije:3.6.1 pri uplat
ň
ovaní majetkových práv tretích osôb, ktorých diela alebo výkony sú chránené Autorským zákonom,ak povinným subjektom v zmysle Autorského zákona alebo hromadných zmlúv je objednávate
ľ
, resp.
ď
alší používate
ľ
 audiovizuálneho diela, najmä práv nosite
ľ
ov práv (spolu)autorov hudobných diel použitých v jednotlivých AVD, právvýkonných umelcov k umeleckým výkonom, ktorými sú tieto hudobné diela vykonané a práv výrobcov zvukových záznamovtýchto hudobných diel,3.6.2 pri vzniku nárokov tretích osôb vo
č
i objednávate
ľ
ovi v dôsledku používania AVD objednávate
ľ
om inýmspôsobom ako spôsobom dohodnutým v tejto zmluve.3.7 Akéko
ľ
vek komer
č
né prvky bez vedomia RTVS sú v obsahu AVD neprípustné. Prípadné pokuty a škody vzniknutéobjednávate
ľ
ovi z nedodržania tohto ustanovenia, znáša v celom rozsahu zhotovite
ľ
.3.8 O odovzdaní a prevzatí AVD vyhotovia zmluvné strany preberací protokol, ktorý podpisujú obidve zmluvné strany.Zhotovite
ľ
zabezpe
č
í ú
č
as
ť
osoby zodpovednej za výrobu AVD na schva
ľ
ovacej projekcii, ktorej budú prednesené prípadnépripomienky a požiadavky na úpravu AVD zo strany objednávate
ľ
a tak, aby AVD zodpovedalo podmienkam pre jehovysielanie v RTVS.3.9 Zhotovite
ľ
sa zaru
č
uje, že AVD nebude obsahova
ť
skuto
č
nosti, ktoré by mohli bez právneho dôvodu zasiahnu
ť
dopráv a právom chránených záujmov tretích osôb.3.10 Zhotovite
ľ
sa zaväzuje, že obsah AVD bude v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a najmä, že budev súlade so zákonom
č
. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona
č
. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciáchv znení neskorších predpisov, zákonom
č
. 618/2003 Z.z. Autorský zákon a ustanoveniami § 11 a nasl. Ob
č
ianskehozákonníka a inými všeobecne záväznými predpismi.3.11 V prípade, že AVD nebude v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, objednávate
ľ
jeoprávnený AVD neprevzia
ť
na schva
ľ
ovacej projekcii a neodvysiela
ť
, pri
č
om v takom prípade nie je povinný objednávate
ľ
 za takéto neprevzaté AVD zaplati
ť
.3.12 Ak bude AVD v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo v
č
asti AVD dôjde k porušeniu právtretích osôb v dôsledku dodržania pokynov, požiadaviek, výhrad a pripomienok objednávate
ľ
a zhotovite
ľ
om, tak zhotovite
ľ
 nezodpovedá objednávate
ľ
ovi za škodu tým spôsobenú a v takomto prípade objednávate
ľ
ani nemá právo neprevzia
ť
AVDa ani právo odstúpi
ť
od tejto zmluvy a je povinný za takúto
č
as
ť
AVD zaplati
ť
dohodnutú cenu.
Č
lánok IVSpolupôsobenie objednávate
ľ
a
4.1 Objednávate
ľ
sa zaväzuje, že zhotovite
ľ
ovi za ú
č
elom výroby jednotlivých AVD pod
ľ
a tejto zmluvy na vlastnénáklady a nebezpe
č
enstvo obstará s dostato
č
ným
č
asovým predstihom potrebné priestory štúdií RTVS, v ktorých budeAVD vyrábané s potrebným funk
č
ným vybavením a zariadením a osobami spôsobilými na údržbu a prevádzku týchtozariadení, najmä:a) štúdio s obsluhou,b) obrazovú réžiu s osádkou,c) zvukovú réžiu,d) zvukového majstra,e) dvoch asistentov zvuku,f) maskérg) vnútorné ozvu
č
enie,h) 7 kamier a 6 kameramanov,i) jimmy jib s obsluhou, j) záznam programu,k) svetelný park /efektové svetlá a biele svetlo/,l) rekvizity,m) produk
č
nú miestnos
ť
,n) miestnos
ť
pre umiestnenie obslužných po
č
íta
č
ov,o) šatne pre hostí a ú
č
inkujúcich,p) miestnos
ť
pre spracovanie dotazníkov,q) médium (BTC) pre hrubý záznam jednotlivých AVD,r) scénu

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->