Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
ANGELOLOGIE CREŞTIN ORTODOXĂ COMPARATĂ

ANGELOLOGIE CREŞTIN ORTODOXĂ COMPARATĂ

Ratings: (0)|Views: 152 |Likes:
Published by Teodorescu Radu
Carte despre îngeri şi angelologie
Carte despre îngeri şi angelologie

More info:

Published by: Teodorescu Radu on Aug 31, 2012
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

 
ROM^ ]NIMIRNSC^
OJHNAIAIHGN CRNŚ]GJ IR]IMIT CIKPORO]
Ă Ă
?
 
Mnmgcogn
ţ
Mnmgc ocnos} cor}n pnj}r~ lokgago! prgn}njgg řg r~mnan knan
ă
C^PRGJS
?*Gj}rim~cnrn
2*
Ojhnaiaihgo êj rnaghgo cikporo}
ă
3*Ojhnaiaihgo êj }niaihgo cikporo}
ă
=*Ojhnaiaihgo êj or}n řg gs}irgo or}nair>*Ojhnaiaihgo êj}rn irgnj} řg iccgmnj}<*Ojhnaiaihgo ocomnkgc řg ojhnaiaihgo pjn|ko}iaihgc
ă ă
8*Cijca~vgg
2
 
GJ]RIM^CNRN
Êjcijfior+jn pn jig c~ Slgjgg ]g êjhnrg! co prgj kgfaicgrno air lggjm pvgg řg pi|~gg! s
ă ţ ă ă ţ ăţ ţ ă
 of~jhnk ao ~jgrno crnmgjng řg ao c~jiř}ggj}o sao|ng ]oan cnang jnopripgo}n! co bgjnc~|âj}o} nř}g
ţ
 gj |ncgg |ncgair* Okgj*‛R~hcg~jn mn ao po|ncnrjgo korn
ă ţ
?
 Ojhnaiaihgo ns}n s}~mg~a sgs}nko}gc oa ntgs}njnair êjhnrnř}g řg ns}n por}n o mihko}gcgg
ţ
 ir}imitn*
2
]nrknj~a mn ojhnaiaihgn ns}n mn pri|njgnj nanj řg êjsnokj irghgjoa ř}ggj so~
ţă ă ă ţă
 c~|âj} mnsprn êjhnrg U
ογγξεις
}rgkgs! sia! knsohnr řg
ειγις
c~|âj}! ř}ggj! rog~jn[*
ţă ţ
3
N|gmnj} ontgs}o} kog k~a} mn} irgcn cnno cn ok p~}no mnj~kgg i jnêjnanhnrn so~ cijlagc} oa
ţ
 ojhnaiaihggair lggjmc kog }io}n rnaghggan snrgiosn s+o~ cijlr~j}o} c~ pribanko ojhnaiaihgng*
ă
 Os}lna! rnaghggan piag}ngs}n o~ cijcnp~} mglnrg} mn rnaghggan kiji}ngs}n ojhnaiaihgo* Mn lop} ~jomgj}rn prgjcgpoanan nrirg so~ hrnřnag o piag}ngsk~a~g corn s+o ntprgko} cna kog bgjn prgj cnno cno|no s lgn c~jisc~} co řg pjgsk o lis} lop}~a mn o êg ‚êjm~kjnvng‛ so~ o êg cijsgmnro pn
ă ă
  êjhnrgg a~g M~kjnvn~ cdgor m~kjnvn~*
=
 Ir}imitgo ao sgjiomnan nc~knjgcn řg kog opig ao slgjgg prgjg o|no s di}rosc c j~kog
ţ ă ţ ă ă ă ă
 a~g M~kjnvn~ g sn om~cn ~j c~a} mn omirorn êj }gkp cn êjhnrgair ag sn om~cn ~j c~a} mn
εούϏηο
 cgjs}grn U[* Prgj ~rkorn! ojhnaiaihgo ns}n kog k~a} mncâ} irgcn ntpnrgknj}orn o
νιώεηο
 ntgs}njnair êjhnrnř}g* Crnog kog êjogj}n mn locnrno a~kgg! êjhnrgg o~ lis} c~ M~kjnvn~
ţ ţ
  êkpr}řgjm~+sn mn a~kgjo řg b~j}o}no n}nrj o a~g M~kjnvn~* Mns}gjog s knmgnvn êj}rn
ă ă ă ă ţ ă
 ~kojg}o}n řg M~kjnvn~! êjhnrgg o~ lis} mgj cnan kog |ncdg |rnk~rg prgn}njg og ik~a~g řg og~kojg}gg* Kog }ig mgj}rn jig jn om~cnk okgj}n mgj cipgargn r~hcg~jno c}rn êjhnr~a pvg}ir
ăţ ţ ă ă ă ă
 ‚Êjhnr êjhnrna~a kn~***‛
>
 Ocnos} cor}n ao corn k+ok hâjmg} mn kog k~a} |rnkn j~ ns}n jgkgc kog k~a} mn} i
ă ă
 sgs}nko}gvorn o c~jiř}gjnair corn an o|nk mnsprn êjhnrg mgj mglnrg}nan korg rnaghgg oan a~kgg řg
ţ
 korgan c~rnj}n rnaghgiosn oan haib~a~g occnj}~âjm êj cnan mgj ~rk omn|r~a mn êj|}~r
ă ă ăţă ă
 ir}imit c~ prg|grn o êj|}~rgan řg mic}rgjnan ojhnaiaihgcn* Mgj }n ř}gk! a~kno ns}n êkprg}
ăţă ă ţ ă
  êj kog k~a}n korg rnaghgg* Mgj}rn prgjcgpoanan rnaghgg oc}~oan oan a~kgg |ig nj~knro dgjm~gsk~a!b~mmdgsk~a! }oigsk~a! gsaok~a! g~mogsk~a řg j~ êj cnan mgj ~rk crnř}gjgsk~a*
ă
?
O sn |nmno Cnosai|~a so~ Iriaihgij~a mgj c~a}~a ir}imit*
2
O sn |nmno Mgcgijor~a ntpagco}g| oa agkbgg rikâjn*
ţ
3
]nrknj~a mn aihis
ειγις
ns}n j~ j~kog ~j }nrknj lgaisilgc cg řg ~j~a c~ gkpagcogg }niaihgcn* M~kjnvn~ Lg~a so~
ţ
 Mikj~a Ggs~s Drgs}is ns}n mnj~kg} êj }niaihgo ir}imit mrnp} Aihis~a a~g M~kjnvn~! omgc rog~jn! c~|âj}~a so~
ă ă ţ
 ř}ggjo a~g M~kjnvn~* Prgjcgpoa~a }niaih corn o mnv|ia}o} ocnos} êj|}~r o lis} slâj}~a Gioj ]niaih~a kir} pn ao
ţ ă ă ăţă ă
 oj~a 70 êj gjs~ao Po}kis* ]rnb~gn s s~bagjgnk c êjhnr êj agko nanj pio}n lgg řg i pnrsioj ~koj! kog bgjns p~s
ă ă ă ă ă
 ~j sia so~ ~j crogjgc irg ~j |ns}g}ir* Mor ocnos} cor}n j~ ns}n mnsprn crogjgcg so~ pis}nřg cg mnsprn co}nhirgo mn
ă
 lggjn s~poroj}~roan crno}n mn M~kjnvn~ êjogj}no mn locnro ik~~g řg o ~jg|nrs~a~g*
ţ
=
Poj}nij~a iagkpgoj o lis} kog k~a} mncâ} irgcn mn gjspgrogn phâj* Gkohgjno a~g Vn~s s}ojm êj}rn vngg nro lior}n
ţ ă ă
 k~a} gkohgjno mgs}irgijo} o a~g M~kjnvn~ êj}rn êjhnrgg sg* Mior c vngg êg êjaic~go~ pn êjhnrgg cnno cn ns}n mgj
ă ă ă
 p~jc} mn |nmnrn }niaihgc gjcirrnc}*
 
>
Irghgjno r~hcg~jgg sn m~cn ~jmn|o êj s}rl~jm~rgan po}rgs}gcgg řg o pjn|koiaihgng ir}imitn* Mn lop} j~ ř}gk c~
ă ă
 ntoc}g}o}n cgjn ns}n o~}ir~a ocns}ng r~hcg~jg pn corn i sp~j kog }igg cipgg jiř}rg*
ă ţ
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->