Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
P. 1
[YRC] Dịch vụ ngân hàng trực tuyến tại Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

[YRC] Dịch vụ ngân hàng trực tuyến tại Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

Ratings: (0)|Views: 465 |Likes:
Published by YRCFTU
Đề tài tham dự cuộc thi SVNCKH 2012 Đại học Ngoại thương YRC FTU
Đề tài tham dự cuộc thi SVNCKH 2012 Đại học Ngoại thương YRC FTU

More info:

Published by: YRCFTU on Sep 01, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

12/03/2013

 
@Ỗ NAÊG DỤO YÂ ĒÂG TẢG
 
TPƠổLN ĒẢA FễO LNGẢA TFƠƢLN
 
---------g2g---------
Oôln tpålf tfjm dỺ O{ốo tfa
 
_alf yaèl lnfaèl oỡ{ cfgj fọo TpƯờln ĒẪa fọo LngẪa tfƯƪln 02:0
 
Tèl oôln tpålf8
DỈOF YỤ LNÀL FÂLN ĒAỉL Tụ TẢA YAỉT LJM ‟ 
 
TFỲO TPẢLN YÂ NAẠA RFÊR
 
Lfÿm lnâlf8
Calf dgjlf yâ Z{ắl eý : &CD:!
 
Fâ Lốa % tfêln 4 lďm 02:0
 
 
MỤO EỤO
 
RfẮl :
-
Eờa mỗ Ěạ{
:
RfẮl 0
-
 Lốa d{ln lnfaèl oỡ{
9
OfƲƪln :8 Oƪ sỗ eý tf{qặt yỊ lnàl fâln ĚaỎl tử
9A,
 
Cfêa
laỎm Lnàl fâln ĚaỎl tử
9AA,
 
Yja tpð oỮj Lnàl fâln ĚaỎl tử
:;AAA,
 
V{ fƲồln yâ calf lnfaỎm rfêt tpaỏl oỮj dểof yừlnàl fâln ĚaỎl tử tpèl tfặ naồa
 04
OfƲƪln 08 TfỺo tpẪln rfêt tpaỏl lnàl fâln ĚaỎl tử tẪa YaỎt
Ljm??A,
 
TfỺo tpẪln tpaỏl cfja yâ rfêt tpaỏl dểof yừ
lnàl
fâln ĚaỎl tử tẪa YaỎt Ljm
 ??AA,
 
TaỊm lďln rfêt tpaỏl yâ lfủln fẪl ofặ oỮj dểofyừ lnàl fâln ĚaỎl tử tẪa YaỎt Ljm
 ;:
OfƲƪln ?8 Naắa rfêr lfẺm tføo Ěạq dểof yừ lnàl fâln ĚaỎltử ỗ YaỎt Ljm
 >?A,
 
Tfờa oƪ yâ tfêof tfỡo oỮj lnàl fâln ĚaỎl tử
>?AA,
 
Naắa rfêr rfêt tpaỏl dểof yừ K
-
 `jlcaln tẪa oêolnàl fâln tfƲƪln mẪa YaỎt Ljm
 >;
Cặt e{ậl
1:
Djlf mừo tâa eaỎ{ tfjm cfắg
10
Rfừ eừo
14
 
DJLF MỤO YAẼT TẬT
 
JTMRG_KODLFLLJ{tgmjtkd tkeekp mjofalkRgalt gi sjeksKekotpglao Djtj Ojrt{pk &
Tfaặt `ể Ěọo tfẳ ĚaỎl tử!
 
 Lnàl fâln lfâ lƲồo
 TTCDTKDAKITAT[AOTL_LL
Tfjlf tgêl cfôln dñln taỊl mẾt
 Kekotpglao Djtj AltkpofjlnkKekotpglao I{lds TpjlsikpAltkpljtaglje Tkekogmm{laojtagls [laglAligpmjtagl jld Ogmm{laojtagl Tkoflgegnaks
 Lnàl sêof lfâ lƲồo
 

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Đại Phong liked this
tellme_2008 liked this
Phan Thuy Trang liked this
Le Kim Dung liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->