Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
5Activity

Table Of Contents

P. 1
[YRC] Kinh nghiệm phát triển trung tâm logistics Hàn Quốc và một số gợi ý cho Việt Nam

[YRC] Kinh nghiệm phát triển trung tâm logistics Hàn Quốc và một số gợi ý cho Việt Nam

Ratings: (0)|Views: 281|Likes:
Published by YRCFTU
Đề tài tham dự cuộc thi SVNCKH 2012 Đại học Ngoại thương YRC FTU
Đề tài tham dự cuộc thi SVNCKH 2012 Đại học Ngoại thương YRC FTU

More info:

Published by: YRCFTU on Sep 01, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

07/26/2013

 
 
G
K C
K
C
ồ 
N G
Ổ 
 
Ēẩ
P $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 1
 
KMƬƢDE 1$ C× CPảD KMPDE YỂ XVPDE XÆG CLEN[XNK[
$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 8
 
1$1$ C÷ cp
d kmpde y
clen{xnk{ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 8
 
1$1$1$ Jmán dn
g clen{xnk{
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 8
 
1$1$6$ Rmæd cl
n clen{xnk{
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 0
 
1$1$;$ Yan xvö k
a clen{xnk{
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 5
 
1$6$ Jmán qpáx kmpde y
xvpde xæg clen{xnk{ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >
 
1$6$1$ Jmán dn
g y
ề 
xvpde xæg clen{xnk{
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >
 
1$6$6$ Kák xmâdm rm
d k
a xvpde xæg clen{xnk{
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 11
 
1$6$;$ Kák
đẵ
k
đ 
n
ị 
g k
a xvpde xæg clen{xnk{
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 16
 
1$6$8$ KmỮk dċde 
 # yan xvö k
a xvpde xæg clen{xnk{
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 18
 
1$6$0$
 Ē
n
ề 
p jn
d
đị 
}æ~ h 
ự 
de g
x xvpde xæg clen{xnk{
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 10
 
1$;$ X
de qpad rmáx xvn
d xvpde xæg clen{xnk{ x
n g
x {
qp
k ena xvïd xm
 en
Ớ 
n $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 19
 
1$;$1$ X 
Ố 
de qpad rmáx xvn
ị 
d xvpde xæg clen{xnk{ x 
n g
x {
ố 
qp
ố 
k ena Kmæp Æp
19
 
1$;$6$ X 
Ố 
de qpad rmáx xvn
ị 
d xvpde xæg clen{xnk{ x 
n g
x {
ố 
qp
ố 
k ena Kmæp Á
$$ 1>
 
KMƬƢDE 6$ XMỲK XVẢDE RMÁX XVNỆD KÁK XVPDE XÆG CLEN[XNK[XẢN MÂD QPỒK
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 6;
 
6$1$ Jmán qpáx xm
ự 
k xv
ạde rmáx xvnịd clen{xnk{ xạ
n Mâd Qp
k $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 6;
 
6$1$1$ Xãdm mãdm kmpde kụa deâdm clen{xnk{ xạn Mâd Qpốk
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 6;
 
6$1$6$ DmỬde xmpầd cừn kụa deâdm clen{xnk{ xạn Mâd Qpốk
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 60
 
6$1$;$ GỞx {ố mạd kmẼ kụa deâdm clen{xnk{ Mâd Qpốk
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 6>
 
6$6$ Xm
ự 
k xv
de qpá xvãdm rmáx xvn
d kák xvpde xæg clen{xnk{ x
n Mâd Qp
k $ ;1
 
6$6$1$
 ĒỊ
dm m
ƲỚ 
de yâ kmçdm {ákm rmáx xvn
ị 
d xvpde xæg clen{xnk{ k
a Mâd Qp
ố 
k
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ;1
 
6$6$6$ Xm
ự 
k xv 
de rmáx xvn
ịd kák xvpde xæg clen{xnk{ xạn Mâd Qpốk
$$$$$$$$$$$$$$$$ ;5
 
6$;$ Jndm demn
g rmáx xvn
d xvpde xæg clen{xnk{ x
n Mâd Qp
k $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 06
 
6$;$1$
 ĒƲ 
a va kmçdm {ákm rmáx xvn
ị 
d h 
ự 
a yâl yn
k }ák
đỊ
dm xv 
ƲỚ 
k dmp k
p x 
Ʋơ 
decan
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 0;
 
 
 
6$;$6$
 Ēấ
p x 
Ʋ 
k
ơ 
{
Ờ 
m
de
đớ
de f
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 08
 
6$;$;$ K 
ơ 
k
Ạ 
p x 
Ố 
km
Ữ 
k
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 08
 
6$;$8$ Rm
Ʋơ 
de xm
Ữ 
k ml
đỞ
de qp
d c÷ kák xvpde xæg clen{xnk{
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 00
 
6$;$0$ Xmÿk
đẮ 
 ~ m
ừ 
 r xák qp
ố 
k x 
Ẽ 
y
ề 
rmáx xvn
ị 
d xvpde xæg clen{xnk{ jmp y
ự 
k
$$$$$ 00
 
KMƬƢDE ;$ ENẦN RMÁR RMÁX XVNỆD XVPDE XÆG CLEN[XNK[ KMLYNỉX DAG
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 05
 
;$1$ Xm
ự 
k xv
de ml
x
đỞ
de clen{xnk{ x
n Yn
x Dag $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 05
 
;$1$1$ Xm
ự 
k xv 
de ml
đỞ
de clen{xnk{ x 
n Yn
x Dag
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 05
 
;$1$6$
 Ē
ádm ená kmpde y
ề 
deâdm clen{xnk{ Yn
x Dag
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 98
 
;$6$
ĒỊ
dm m
ƲỚ 
de rmáx xvn
d deâdm clen{xnk{ yâ {
ự 
k
d xmn
x }æ~ h
ự 
de kákxvpde xæg clen{xnk{ kml Yn
x Dag$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 90
 
;$6$1$
 ĒỊ
dm m
ƲỚ 
de rmáx xvn
ị 
d k
a deâdm clen{xnk{ Yn
x Dag
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 90
 
;$6$6$ Xçdm k
Ạ 
 r xmn
Ẽ 
x rmáx xvn
ị 
d xvpde xæg clen{xnk{ kml Yn
x Dag
$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 9>
 
;$;$ En
n rmár rmár xvn
d xvpde xæg clen{xnk{ kml Yn
x Dag $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 56
 
;$;$1$ Dmûg dm
Ử 
de en
n rmár e
ừ 
n ÷ kml k
ơ 
qpad qp
d c÷ dmâ d
ƲỚ 
k
$$$$$$$$$$$$$$$ 56
 
;$;$6$ En
n rmár }æ~ h 
ự 
de xvpde xæg clen{xnk{ yâ gø mãdm ml
đỞ
de
$$$$$$$$$$$$ 58
 
J
X CP
D $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 5=
 
XÂN CNỉP XMAG JMẦL
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 5>
 
 
 
HADM G
K F
DE FN
P MÃDM Y
 
[XX F
de fn
p mãdm y
Xvade
1 F
de 1$1? F
de }
r m
de km
x c
Ʋừ 
de h
km y
kák køde x~ clen{xnk{xvïd xm
en
Ớ 
n -6211.=6 F
de 1$6?
Ēẵ
k jmp rmæd rm
n x
n k
de Vlxx`vhag 1=;
Fẫde 6$1? XỎ xvệde deâdm clen{xnk{ xvlde dềd jndm xẼ Mâd Qpốk
-6225.688
Fẫde 6$6? Xlr 0 kẫde kldxand`v cỚd dmẠx xmẼ enỚn dċg
6211 650
Fẫde
6$;?
 Deâdm clen{xnk{ Ờ Mâd Qpốk x
6220'622= 6>9
Fẫde 6$8? [ố cƲừde køde x~ xâp fnịd yâ kák xp~Ẽd đƲỗde fnịd kụakẫde Fp{ad
 815
Fẫde 6$0? Xãdm mãdm mlạx đỞde kák kẫde Ờ {æd da~ Ndkm`ld
80=
Fẫde 6$9? Ēnềp jnễd kml xmpï đẠx Ờ {æ
d fa~ Ndkm`ld 85> F
ẫde 6$5? Xốk đỞ hỊ
km y
Ỡ xmøde qpad mâde mûa xạn {æd fa~ Ndkm`ld
8=12 F
ẫde 6$=? Qp~ đỊdm yề xmụ
x
k m
n qpad x
n {æd fa~ Ndkm`ld 8=11 F
ẫde 6$>? GỠk xnïp yâ jẼx qpẫ xmựk xẼ mlạx đỞde xạn {æd fa~
Ndkm`ld8>16 F
de 6$12? Kák h
km y
jmp~
d g
n x
n {æd fa~ qp
k x
Ndkm`ld 8>1;
Fnịp đớ
1$1? Xák
đỞ
de k
a yn
k ena x
ċ
de m
ừ 
r
đớ
de clen{xnk{
đố
n y
Ớ 
ndeâdm {
d }p
x -6211'6216.518
Fnịp đớ 6$1? CƲừde mâde mûa cƲp xmøde xạn kẫde Fp{ad
622>'6211 8610
Mãdm
6$1
? YỊ xvç {æd fa~ Ndkm`ld yâ jmlẫde kákm xỚn kák xmâdm rmốcỚd xvïd xmẼ enỚn
 8;19
Mãdm
6$6?
Kơ {Ờ yầx kmẠx kmụ ~Ẽp Ờ {æd fa~ Ndkm`ld
88

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->