Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
EPDK AKİS RAPORU

EPDK AKİS RAPORU

Ratings:
(0)
|Views: 29|Likes:
Published by Balkaner Enerji
EPDK ‘DAN TÜRKİYE AKARYAKIT KALİTESİ İZLEME SİSTEMİ (AKİS) RAPORU
EPDK ‘DAN TÜRKİYE AKARYAKIT KALİTESİ İZLEME SİSTEMİ (AKİS) RAPORU

More info:

Published by: Balkaner Enerji on Sep 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/01/2012

pdf

text

original

 
1
 
TÜRK 
İ
YE2011 YILIAKARYAKIT KAL
İ
TES
İ
 
İ
ZLEME S
İ
STEM
İ
(AK 
İ
S)RAPORU
 
2
 
İ
Ç
İ
NDEK 
İ
LER
 
1. Amaç ve Kapsam: .................................................................................................................. 32. Akaryak 
ı
t Kalite
İ
zleme Sistemi ............................................................................................ 42.1. Örneklem Seçim Yöntemi: .............................................................................................. 42.2 Seçilen Örnek Say
ı
s
ı
: ....................................................................................................... 52.3 Motorin Verileri: .............................................................................................................. 82.4 Kur 
ş
unsuz Benzin 95 Oktan Verileri: ........................................................................... 132.5 Katk 
ı
l
ı
Kur 
ş
unsuz Benzin 95 Oktan Verileri: ................................................................ 183. Sonuç: ................................................................................................................................... 19EKLER ..................................................................................................................................... 20
Ş
EK 
İ
LLER 
Ş
ekil 1 :
İ
ller Baz
ı
nda Yaz ve K 
ı
ş
Dönemlerinin Her Birinde K. Benzin 95 Oktan ve MotorinTürleri
İ
çin Seçilen Örnek Say
ı
lar 
ı
........................................................................................... 7
Ş
ekil 2 :
İ
llere Göre Analizi Yap
ı
lan Motorin Numune Say
ı
lar 
ı
.............................................. 8
Ş
ekil 3 :
İ
llere Göre Teknik Düzenlemelere Ayk 
ı
ı
Motorin Numune Say
ı
s
ı
........................ 10
Ş
ekil 4 :
İ
llere Göre Analizi Yap
ı
lan K. Benzin 95 Oktan Numune Say
ı
lar 
ı
......................... 13
Ş
ekil 5 :
İ
llere Göre Teknik Düzenlemelere Ayk 
ı
ı
K. Benzin 95 Oktan Numune Say
ı
s
ı
...... 15
TABLOLAR 
Tablo 1 : AK 
İ
S kapsam
ı
nda analizi yap
ı
lan motorin numunelerin parametre de
ğ
erlerininayr 
ı
nt
ı
lar 
ı
................................................................................................................................. 12Tablo 2 : AK 
İ
S kapsam
ı
nda analizi yap
ı
lan Kur 
ş
unsuz Benzin 95 Oktan numunelerin parametre de
ğ
erlerinin ayr 
ı
nt
ı
lar 
ı
............................................................................................ 17
 
3
 
1.
 
Amaç ve Kapsam:
5015 Say
ı
l
ı
Petrol Piyasas
ı
Kanununun “Amaç ve Kapsam” ba
ş
l
ı
kl
ı
1 inci maddesinde;
“Bu Kanunun amac
ı
; yurt içi ve yurt d 
ı
 ş
ı
kaynaklardan temin olunan petrolün do
 ğ 
rudanveya i
 ş
lenerek güvenli ve ekonomik olarak rekabet ortam
ı
içerisinde kullan
ı
c
ı
lara sunumunaili
 ş
kin piyasa faaliyetlerinin
 ş
effaf, e
 ş
itlikçi ve istikrarl 
ı
biçimde sürdürülmesi için yönlendirme, gözetim ve denetim faaliyetlerinin düzenlenmesini sa
 ğ 
lamakt 
ı
r. Bu Kanun; petrole ili
 ş
kin piyasalar 
ı
n sa
 ğ 
ı
kl 
ı
ve düzenli i
 ş
lemelerinin sa
 ğ 
lanmas
ı
na ve geli
 ş
tirilmesine yönelik; düzenleme, yönlendirme, gözetim ve denetim i
 ş
lemlerini kapsar.
…”“Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” ba
ş
l
ı
kl
ı
4 üncü maddesinindördüncü f 
ı
kras
ı
n
ı
n (
ı
) bendinde ise, “
 Bu Kanuna göre faaliyette bulunanlar; piyasa faaliyetlerinde, Kurulun belirleyece
 ğ 
i teknik düzenlemelere uygun akaryak 
ı
t sa
 ğ 
lamak ile yükümlüdür.”
hükmü yer almaktad
ı
r. Ayn
ı
 
ş
ekilde, Petrol Piyasas
ı
nda Uygulanacak Teknik Kriterler Hakk 
ı
nda Yönetmeli
ğ
in 5 inci maddesinin üçüncü f 
ı
kras
ı
n
ı
n (a) ve (b) bentlerindes
ı
ras
ı
yla akaryak 
ı
t
ı
n teknik düzenlemelere uygun olmas
ı
n
ı
n zorunlu oldu
ğ
u ve ürünlerinöncelik s
ı
ras
ı
yla TS veya EN standartlar 
ı
na veya bu standartlar da yoksa, TSE taraf 
ı
ndankabul gören di
ğ
er standartlara uygun olmas
ı
n
ı
n esas oldu
ğ
u belirtilmi
ş
tir. An
ı
lanYönetmeli
ğ
in “Teknik Kriterlerden Do
ğ
an Yükümlülükler” ba
ş
l
ı
kl
ı
7 nci maddesinin (d) bendinde de lisans sahiplerinin akaryak 
ı
t
ı
teknik düzenlemelere uygun olarak arz etmekleyükümlü olduklar 
ı
belirtilmektedir.7/8/2009 tarihli ve 27312 say
ı
l
ı
Resmî Gazete'de yay
ı
mlanarak yürürlü
ğ
e giren;
¾
 
"Benzin Türlerine
İ
li
ş
kin Teknik Düzenleme Tebli
ğ
i"nin, de
ğ
i
ş
ik ikincimaddesinin birinci f 
ı
kras
ı
na göre ülkemizde
 
 piyasaya akaryak 
ı
t olarak arz edilenveya dola
ş
ı
mda bulunan benzin türlerinin, Türk Standartlar 
ı
Enstitüsü taraf 
ı
ndanhaz
ı
rlanan, ekli Mart 2010 tarihli (T2 Mart 2011 dahil) "TS EN 228 OtomotivYak 
ı
tlar 
ı
- Kur 
ş
unsuz Benzin - Özelikler ve Deney Yöntemleri" standard
ı
na uygunolmas
ı
,
¾
 
"Motorin Türlerine
İ
li
ş
kin Teknik Düzenleme Tebli
ğ
i"nin de
ğ
i
ş
ik ikincimaddesinin birinci f 
ı
kras
ı
na göre ülkemizde piyasaya akaryak 
ı
t olarak arz edilenveya dola
ş
ı
mda bulunan motorin türlerinin, Türk Standardlar 
ı
Enstitüsü taraf 
ı
ndanhaz
ı
rlanan, ekli Haziran 2010 tarihli "TS EN 590+Al Otomotiv Yak 
ı
tlar 
ı
-Dizel(Motorin)-Gerekler ve Deney Yöntemleri" standard
ı
na uygun ve azami kükürtmiktar 
ı
n
ı
n 10 mg/kg olmas
ı
,zorunlu hale getirilmi
ş
tir.Di
ğ
er taraftan 5015 say
ı
l
ı
Petrol Piyasas
ı
Kanununun 2 nci maddesinde
“Ulusal marker”
Akaryak 
ı
ta rafineri ç
ı
ı
ş
ı
nda veya gümrük giri
ş
inde eklenecek katk 
ı
olarak tan
ı
mlanm
ı
ş
olup, Kanununun 18 inci maddesi;
 Rafinericiler ve da
 ğ 
ı
ı
c
ı
lar yurt içinde pazarlayacaklar 
ı
akaryak 
ı
ta, rafineri ç
ı
ı
 ş
ı
ndaveya gümrük giri
 ş
inde kurumun belirleyece
 ğ 
i
 ş
art ve özellikte marker ekleyeceklerdir. Rafinerici ve da
 ğ 
ı
ı
c
ı
lar, her y
ı
Ş 
ubat ay
ı
içinde o y
ı
la ait pazarlama projeksiyonlar 
ı
n
ı
  Kuruma bildirecek ve bu projeksiyona göre Kurumca temin edilecek ulusal marker yine Kurumca belirlenecek usul ve esaslara göre rafinerici ve da
 ğ 
ı
ı
c
ı
lara akaryak 
ı
ta eklenmek üzere teslim edilecektir.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Ozcan Aslan liked this
Balkaner Enerji liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->